Estudia > Oferta formativa > Oferta de asignaturas
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2023-2024

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques 1 (3105G06001)

Nombres complexos. Àlgebra lineal. Models matricials.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Matemàtiques 2 (3105G06002)

Càlcul infinitesimal. Integració. Equacions diferencials. Mètodes numèrics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Estadística i informàtica (3105G06003)

Introducció al computador. Anàlisi i disseny de bases de dades i d'algorismes. Dades univariants i bivariants. Introducció a la distribució normal i l'inferència estadística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física 1 (3105G06004)

Amb aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes fonamentals relacionats amb les lleis de la mecànica, resistència de materials, estàtica i dinàmica de fluids, termodinàmica i electromagnetisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Física 2 (3105G06005)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Física: Mecànica,Termodinàmica, Electromagnetisme i Ones, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3105G06053)

Per l'estudi de la Química en l'Enginyeria Agroalimentària, es desenvolupen temes de Química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica, la cinètica química, l'equilibri en fase gasosa i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base, precipitació i oxidació-reducció). S’estudia també, la nomenclatura i la formulació de compostos orgànics així com la seva importància en el sector agroalimentari.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Expressió Gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Expressió Gràfica (3105G06054)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador.L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Empresa (3105G06055)

Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Biologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3105G06056)

Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia, edafologia i climatologia (3105G06006)

Conceptes generals de Gelogia: minerals i roques. Processos geològics externs Conceptes generals de climatologia : els factors climàtics i la seva importància en l'agricultura. Edafologia: els sòls, les seves principals característiques i funcions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Bases tecnològiques de la producció vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases tecnològiques de la producció vegetal 1 (3105G06007)

Principis de les bases de la producció i protecció vegetal: fisiologia vegetal i factors que afecten el rendiment dels cultius.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Bases tecnològiques de la producció vegetal 2 (3105G06008)

Bases de la producció vegetal: material vegetal, sistemes de producció i d'explotació. Biotecnologia i avenços tecnològics en la produccció vegetal.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Bases tecnològiques de la producció animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

Tecnologies i sistemes de producció animal. Allotjaments i instal·lacions per la salut i el benestar animal.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Ciència i tecnologia del medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

Principis d'ecologia. Estudi d'impacte ambiental. Enginyeria ambiental.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

Revisió de les tècniques analítiques més utilitzades en el camp agroalimentari i d'estudis mediambientals. Estudi de l'expressió dels resultats i de la seva incertesa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Enginyeria del medi rural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Topografia i SIG (3105G06011)

Coneixement de les eines i les bases teòriques per represenar el territori i els seus elements.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Estructures (3105G06012)

Bases de resistència de materials i càlcul d'estructures metàl·liques

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

Principis d'hidràulica i electrotècnia aplicats a l'enginyeria agroalimentària

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Projectes (3105G06014)

Metodologia, organització i gestió de projectes agroalimentaris

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Economia Agrària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comercialització i valoració agroalimentària (3105G06015)

Comercialització i màrqueting dels productes agroalimentaris. Valoracions i peritatges agroalimentaris.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Tecnologies de la Producció Animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fisiologia i genètica animal (3105G06016)

Principis bàsics de la fisiologia animal, del creixement i de la millora genètica.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Alimentació animal (3105G06017)

Nutrició i alimentació animal.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Tecnologies de la Producció Vegetal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fitotècnia (3105G06018)

Fonaments i tecnologies de la producció agrícola

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Protecció vegetal (3105G06019)

Bases i tècniques per la protecció dels cultius dels agents nocius que disminueixen el rendiment i la qualitat dels productes agraris, en el marc de la producció agrària sostenible.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Cultius herbacis (3105G06020)

Importància i perspectives del sector. Tècniques de conreu de cultius herbacis. Cereals. Proteaginoses. Oleaginoses. Farratges. Cultius energètics.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

Construccions i instal·lacions agropecuàries

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Maquinària agrícola (3105G06022)

Mecanització agrària

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Regs (3105G06023)

Regs

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Formació complementària mòdul tecnologia específica Explotacions Agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

Política Agrària: Revisió teòrica i històrica. La Política Agrària Comunitària. L'Organització Mundial del Comerç. Política ambiental i de recursos naturals. Desenvolupament rural: revisió teòrica i històrica. El desenvolupament rural a la Unió Europea.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Operacions Bàsiques i Processos

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

A la indústria alimentària els processos de tractament tèrmic són molt importants i aquests tractaments tèrmics necessiten dels fonaments teòrics de les principals operacions de transferència de matèria i d'energia. A Operacions Bàsiques d’Aliments 1 es donen aquests fonaments teòrics per realitzar els balanços de matèria i d’energia en aquelles operacions de conservació, tractament i transformació dels aliments. També s’introdueix el dimensionament dels principals equips necessaris per a aquestes operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Operacions bàsiques d'aliments 2 (3105G06036)

Operacions bàsiques de transferència de quantitat de moviment Operacions de manipulació de sòlids Operacions de transferència de matèria

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Tecnologia de processos en les agroindústries (3105G06037)

Contempla el processos tecnològics de les indústries alimentàries. Tecnologies dels processos de preparació, transformació, conservació, envasament, emmagatzematge i transport dels aliments. Equips industrials pel processament dels aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Tecnologia d'Aliments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

Sistemes integrals de control de qualitat de productes i procés: BRC, IFS, GFSI, etc. Traçabilitat. Principis i requisits generals en matèria de d'higiene i seguretat alimentària. Legislació. Procediments d’autocontrol de la producció, transformació i distribució d’aliments basats en els principis de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

Components dels aliments: valor nutritiu, propietats físico-químiques i funcionals. Degradació química i bioquímica dels components dels aliments. Modificacions químiques i bioquímiques provocades pels tractaments de transformació i conservació dels aliments. Formulació d’aliments. Els additius, classificació, funcions i legislació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Enginyeria i disseny de les indústries agràries i alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

Bases per al disseny d'indústries agroalimentàries. Termometria. Psicrometria. Fonaments de la transferència de calor. Aïllament tèrmic. Instal·lacions de calor i de fred a la indústria alimentària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Enginyeria de les instal·lacions auxiliars

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

Estudi dels equipaments de control automatic de diferents variables en processos de producció. Modelització dinàmica de processos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Construccions agroindustrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

Construccions i instal·lacions agroindustrials

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Formació complementària mòdul tecnologia específica Indústries Agràries i Alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Microbiologia dels aliments (3105G06043)

Bases de microbiologia necessàries per comprendre: els principals problemes associats a la presència i creixement de microorganismes en aliments i en equipaments industrials; els processos de transformació d’aliments basats en l’activitat de microorganismes; els sistemes de control de microorganismes i la seva relació amb les tecnologies de conservació d’aliments; la legislació i les tècniques d’anàlisi microbiològica d’aliments.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Optatives del mòdul de tecnologia específica d'explotacions agropecuàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Producció integrada i ecològica (3105G06025)

Bases i tècniques per a la producció de cultius sota la normativa de producció integrada i ecològica

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Producció de fruiters i vivers (3105G06026)

Producció de Fruiters i Vivers

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Producció de monogàstrics (3105G06028)

Estructura productiva dels sectors porcí, avícola i cunícola. Races. Planificació de la producció. Reproducció. Patologies. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Producció de remugants (3105G06029)

Estructura productiva del sector boví. Races. Reproducció. Planificació de la producció. Maneig. Alimentació. Sistemes d'explotació i producció

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

Disseny de jardins. Projectes de camps esportius.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

Paisatge i medi natural. Enginyeria de la restauració del medi natural.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Pràctiques en empresa (3105G06034)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Optatives del mòdul de tecnologia específica d'indústries agràries i alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3105G06034)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius Les pràctiques acadèmiques han de servir per: • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions. • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral. • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles. • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis. • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

Tecnologia de l'elaboració de vi des del camp a la taula. Indústries derivades. Altres begudes alcohòliques.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

Conservació post-collita de fruites i hortalisses per a consum en fresc. Tecnologies de processat mínim. Conserves d'aliments vegetals. Tecnologia dels sucs i concentrats de fruita. Begudes refrescants.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

Composició i propietats de la llet. Tecnologia de la llet i dels productes lactis no fermentats. Tecnologia del iogurt i el formatge. Composició, propietats i conservació dels ous. Tecnologia dels ovoproductes.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Indústries càrnies (3105G10032)

Composició i atributs de qualitat de la carn. Sacrifici i especejament. Tecnologia de la carn fresca. Formulació i elaboració de preparats carnis

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Projecte Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte fi de grau (3105G06058)

El TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau o màster. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre
S 2segon semestre

Optatives del mòdul de tecnologia específica d'indústries agràries i alimentàries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

Fonaments i descripció dels diferents processos en les indústries de l'oli, greixos i derivats i en les indústries de derivats de cereals. Control i gestió de la qualitat en aquestes indústries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

Peix i marisc: tipus, rellevància, i característiques fisicoquímiques i nutricionals. Canvis químics i bioquímics posteriors a la captura del peix. Control de la frescor. Tecnologia de conservació del peix i productes derivats de la pesca. Principals riscos alimentaris associats al consum de productes de la pesca. Plats preparats: classificació i tendències de mercat. Legislació. Desenvolupament de nous productes. Tecnologia per a l'elaboració i conservació dels plats preparats.

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.