Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Grau en Ciències Ambientals

Química Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de química (3103G00078)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Matemàtiques Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00080)

Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Radioactivitat.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Física Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00081)

Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica, corrent elèctric. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Dualitat ona-partícula.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Biologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3103G03087)

Bases moleculars i cel·lulars dels éssers vius. Mecanismes de l'herència. Origen de la vida. Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Arqueus, bacteris i eucariotes. Diversitat d'organismes eucariotes: fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Bbàsica 9 CA 2segon semestre

Geologia Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia (3103G03088)

Introducció a la geologia ambiental. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Els materials geològics: minerals i roques. Cicle petrogenètic. Processos geològics externs: processos fluvials, marins, gravitacionals, eòlics i glaciars.

Bbàsica 9 CA Aanual

Matèries Instrumentals Bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 CA Aanual

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Tècniques científiques integrades 3 (3103G03089)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 CA 2segon semestre

Bases Científiques del Medi Natural

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Zoologia (3103G00089)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Botànica (3103G00093)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Pràctiques de diversitat vegetal (3103G03090)

Reconeixement de les parts de l’hàbit i de les principals estructures cel·lulars, vegetatives i reproductores dels organismes vegetals i dels fongs. Identificació dels taxons més comuns de les comarques gironines. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Pràctiques de diversitat animal (3103G03091)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars amb el reconeixement de les estructures morfològiques característiques de cada grup faunístic. També haurà d'aprendre les tècniques de classificació i identificació mitjançant claus dicotòmiques, guies de camp i altres suports, a més de la identificació visual al camp de determinades espècies.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Química ambiental (3103G03092)

Introducció a la química ambiental. La química dels compartiments ambientals: atmosfera, aigua, litosfera i biosfera. Cicles dels elements principals. Química dels sistemes aquàtics: equilibris àcid-base, complexació i redox (diagrames pE-pH) en aigües naturals. Impacte dels contaminants orgànics i inorgànics en el medi ambient.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Hidrogeologia (3103G03093)

El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Meteorologia i climatologia (3103G03094)

L'atmosfera. Descripció. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Medi ambient i societat (3103G03095)

Anàlisis de la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials i instruments d'intervenció pública per a la planificació i la gestió del territori i els seus recursos.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Economia (3103G03096)

Introducció a l’economia medi ambiental.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Legislació ambiental (3103G03097)

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Matèries Instrumentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

Models lineals múltiples. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariable aplicada a la experimentació biològica: ordenació i classificació

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Enginyeria ambiental (3103G03098)

Introducció a l'Enginyeria. Balanç de matèria. Balanç d'energia. Transmissió de calor. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Cartografia (3103G03099)

Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Bases Ecològiques Ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia (3103G00095)

Ecologia de comunitats. Ecologia de poblacions. ecologia d'ecosistemes. Biogeografia.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

L'objectiu principal d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Microbiologia i toxicologia ambientals (3103G03100)

Diversitat i funcions dels microorganismes a la natura. Ecologia de poblacions i comunitats microbianes en diferents ambients. Ecosistemes microbians. Problemàtiques ambientals relacionades amb els microorganismes i la seva utilitat ambiental. Fonaments de toxicologia. Tests toxicològics. Biotransformació microbiana de contaminants i metalls. Interaccions entre plantes i microorganismes en ambients contaminats. Bioremediació microbiana.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Tecnologia Ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03101)

El sòl com a recurs natural. Principals característiques i propietats del sòl. Processos de degradació i conservació de sòls. Gestió i tractament de sòls contaminats. Tècniques de remediació de terres in-situ i ex-situ.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Tractament d'aigües (3103G03102)

Indicadors de qualitat de l'aigua. Processos de depuració d'aigües físics, químics i biològics. Processos de potabilització d'aigua.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Contaminació atmosfèrica (3103G03103)

Tècniques d'anàlisi i control.

OBobligatòria 3 CA 1primer semestre

Tractament i valorització de residus (3103G03104)

Gestió, tractament i disposició dels residus. Reutilització i reciclatge. Aplicacions pràctiques.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental (3103G03105)

Quantificació de contaminants en matrius ambientals mitjançant tècniques instrumentals. Resolució de problemes analítics.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Gestió i Qualitat Ambientals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial i raster per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

Desenvolupar els conceptes i la capacitat d’observació per tal que els estudiants siguin capaços d'analitzar la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori i d'estratègia de desenvolupament territorial amb la finalitat de poder aportar solucions ambientalment optimes i socialment justes a les problemàtiques territorials dels nostres temps.

OBobligatòria 6 CA 1primer semestre

Educació ambiental (3103G03108)

Conceptualització de l’educació ambiental. De la reflexió a la pràctica. Elaboració de propostes d’educació ambiental. Sortides i activitats pràctiques.

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Sistemes de gestió ambiental ISO 14.000 i EMAS de la Unió Europea

OBobligatòria 3 CA 2segon semestre

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03110)

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes. Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, d'activitats industrials, de planejament urbanístic i d'altres.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Treball de Fi de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3103G03111)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema ambiental real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre
J Aanual
JL Aanual

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3103G03112)

El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció del mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscos i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 CA 2segon semestre

Pràctiques en Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques en empresa (3103G03113)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte en una empresa o institució. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre
J Aanual
S Aanual

Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal: Fonaments de la ciència de la conservació. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Ecologia fluvial (3103G00115)

L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, usant una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema físic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials, amb especial interès en els mediterranis. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. L'estabilitat de les poblacions. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Recursos faunístics (3103G00122)

Ètica i ús de la fauna. Domesticació. Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Fauna i salut humana. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Tecnologies netes (3103G03114)

Tecnologies més netes: introducció i metodologies. Prevenció en origen i control integral de la contaminació. Relació amb altres eines ambientals. Avaluació econòmica. Control de processos. Casos d’estudi

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecoenergia (3103G03115)

Energies convencionals. Energies renovables. Eficiència en l'ús de l'energia

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

Tècniques de reciclatge i valorització material i energètica. Ecodiseny. Anàlisi del cicle de vida. Casos pràctics.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Restauració del medi natural (3103G03120)

Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials, aqüífers i platges. Bases de l'enginyeria geològica.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Economia del medi ambient (3103G03122)

Instruments de la política ambiental: fonaments, comparació i aplicacions. Governança i governabilitat de recursos naturals Tècniques de mediació de costos i beneficis ambientals. Aplicacions: polítiques contra el canvi climàtic (tractat de kioto, carbon neutrality, carbon footprint), gestió dels recursos hídrics i valoració de bens ambientals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Recursos geològics (3103G03123)

Jaciments minerals, roques i minerals industrials, recursos geoenergètics. Problemes ambientals derivats de l'explotació. Recursos geoculturals i patrimoni geològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Riscos naturals (3103G03124)

Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació de desastres naturals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Ecosistemes Aquàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia fluvial (3103G00115)

L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, usant una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema físic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials, amb especial interès en els mediterranis. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Gestió de la Biodiversitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal: Fonaments de la ciència de la conservació. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Tecnologia Ambiental Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies netes (3103G03114)

Tecnologies més netes: introducció i metodologies. Prevenció en origen i control integral de la contaminació. Relació amb altres eines ambientals. Avaluació econòmica. Control de processos. Casos d’estudi

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecoenergia (3103G03115)

Energies convencionals. Energies renovables. Eficiència en l'ús de l'energia

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

Tècniques de reciclatge i valorització material i energètica. Ecodiseny. Anàlisi del cicle de vida. Casos pràctics.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Economia del medi ambient (3103G03122)

Instruments de la política ambiental: fonaments, comparació i aplicacions. Governança i governabilitat de recursos naturals Tècniques de mediació de costos i beneficis ambientals. Aplicacions: polítiques contra el canvi climàtic (tractat de kioto, carbon neutrality, carbon footprint), gestió dels recursos hídrics i valoració de bens ambientals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Tecnologia Ambiental Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies netes (3103G03114)

Tecnologies més netes: introducció i metodologies. Prevenció en origen i control integral de la contaminació. Relació amb altres eines ambientals. Avaluació econòmica. Control de processos. Casos d’estudi

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Ecoenergia (3103G03115)

Energies convencionals. Energies renovables. Eficiència en l'ús de l'energia

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

Tècniques de reciclatge i valorització material i energètica. Ecodiseny. Anàlisi del cicle de vida. Casos pràctics.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Monitorització de la contaminació (3103G03118)

Medi ambient i pol·lució. Anàlisi de mostres ambientals: monitorització de pol·luents en atmosfera, aigües, sòls i biota.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Economia del medi ambient (3103G03122)

Instruments de la política ambiental: fonaments, comparació i aplicacions. Governança i governabilitat de recursos naturals Tècniques de mediació de costos i beneficis ambientals. Aplicacions: polítiques contra el canvi climàtic (tractat de kioto, carbon neutrality, carbon footprint), gestió dels recursos hídrics i valoració de bens ambientals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Gestió Ambiental Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Restauració del medi natural (3103G03120)

Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials, aqüífers i platges. Bases de l'enginyeria geològica.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Economia del medi ambient (3103G03122)

Instruments de la política ambiental: fonaments, comparació i aplicacions. Governança i governabilitat de recursos naturals Tècniques de mediació de costos i beneficis ambientals. Aplicacions: polítiques contra el canvi climàtic (tractat de kioto, carbon neutrality, carbon footprint), gestió dels recursos hídrics i valoració de bens ambientals.

OPoptativa 3 CA 2segon semestre

Recursos geològics (3103G03123)

Jaciments minerals, roques i minerals industrials, recursos geoenergètics. Problemes ambientals derivats de l'explotació. Recursos geoculturals i patrimoni geològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Riscos naturals (3103G03124)

Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació de desastres naturals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Gestió Ambiental Avançada

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

Mètodes directes i indirectes de reconeixement de les propietats i característiques del subsòl. Aplicacions a estudis ambientals. Assaigs "in situ" i de laboratori de reconeixement de paràmetres i propietats del terreny en problemàtiques ambientals (emmagatzematge de residus, intrusió salina, dispersió de contaminants, detecció de cavitats, obres de construcció...). Sondatges i excavacions. Mètodes de prospecció indirecta: elèctrics, sísmics, electromagnètics, gravimètrics, magnètics.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Restauració del medi natural (3103G03120)

Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials, aqüífers i platges. Bases de l'enginyeria geològica.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Recursos geològics (3103G03123)

Jaciments minerals, roques i minerals industrials, recursos geoenergètics. Problemes ambientals derivats de l'explotació. Recursos geoculturals i patrimoni geològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Riscos naturals (3103G03124)

Causes i efectes dels processos naturals perillosos. Mètodes d'avaluació i tècniques de mitigació de desastres naturals.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Conservació dels Recursos Naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. L'estabilitat de les poblacions. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Recursos faunístics (3103G00122)

Ètica i ús de la fauna. Domesticació. Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Fauna i salut humana. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 CA 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.