Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Treball Social

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

Bbàsica 6 FT 1primer semestre

Sociologia (3101G00103)

Bbàsica 6 FT 1primer semestre

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pensament contemporani (3101G00105)

Plantejaments bàsics de les discussions filosòfiques més importants del segle XX.

Bbàsica 6 JT 2segon semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments d'economia (3101G00107)

Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament. La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 JT 2segon semestre

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

Psicologia del desenvolupament, psicologia bàsica

Bbàsica 6 FT 1primer semestre

Psicologia social (3101G00102)

L'objectiu fonamental d'aquest mòdul és comprendre com la dimensió social del nostre mon configura la nostra realitat i com nosaltres configurem, al mateix temps, aquesta dimensió social. Per això s'estudiaran conceptes com la interacció social, la realitat social, la percepció social, els estereotips i prejudicis, les relacions intergrupals i les identitats socials, la influència social i les relacions de poder, entre d'altres.

Bbàsica 6 JT 2segon semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories del treball social (3101G06013)

L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn a dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) S'introdueixen les bases teòriques i metodològiques generals del Treball Social. b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics: Treball comunitari.

OBobligatòria 12 J Aanual

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Els àmbits del treball social (3101G06017)

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

L'assignatura realitza una aproximació al fenòmen de la comunicació, la documentació i a les habilitats útils en les relacions de treball social.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Antropologia (3101G00104)

Introducció general a l'Antropología social i cultural

Bbàsica 6 FT 1primer semestre

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Claus històriques del món actual (3101G00106)

Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.

Bbàsica 6 JT 1primer semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

L'assignatura està dissenyada per a brindar coneixements útils a futurs professionals en pedagogia i treball social. Per això s'orienta al coneixement de problemes relatius al dret i la moral així com a eines pràctiques útils per a l'estudi de totes dues carreres.

Bbàsica 6 JT 2segon semestre

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

Estudi de les vies de defensa dels drets, tant individuals com col·lectius, des d’un punt de vista conceptual i pràctic. Es treballaran de manera més incisiva els drets que tenen major vincle amb l’àmbit d’interès dels estudis en Treball Social, és dir, el conjunt de drets socials, econòmics i culturals. L'assignatura proposa una aproximació a situacions de conflictivitat social i amenaça de les necessitats socials a través del sistema de protecció dels drets.

Bbàsica 6 F 1primer semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases de la investigació (3101G00109)

El procés general de la recerca social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació social.

Bbàsica 6 J 2segon semestre

Treball social amb individus i families (3101G06014)

En aquesta assignatura es treballa integrant teoria i pràctica el procediment d'intervenció en Treball Social, l'aprenentatge de les tècniques d'actuació (directes i indirectes) i es facilitaran estructures conceptuals que orientin la complexitat de la intervenció del treball social amb famílies.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials i personals mitjançant el grup. Proporciona una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.

OBobligatòria 6 F 2segon semestre

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

En aquesta assignatura es pretén aprofundir en la delimitació, estudi i reflexió d'aquests tres conceptes fonamentals pel Treball Social des d'una perspectiva que permeti fer una anàlisi amplia de la realitat social que els envolta i amb la finalitat de comprendre els aspectes principals, així com els mecanismes de discriminació, d'opressió i diferencia per tal d'entendre de forma crítica el seu funcionament. La lectura continuada dels textos proposats pel professor serà fonamental per un bon seguiment de l'assignatura.

OBobligatòria 6 F 2segon semestre

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBobligatòria 6 JT 1primer semestre

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

Aquesta assignatura presenta els diferents paradigmes organitzatius (burocràcia, gerencialisme i models relacionals-deliberatius) i els projecte a l'àmbit socioeducatiu. Aquesta visió panoràmica permet situar els models organitzatius en relació als contextos on operen i, per tant, als reptes socials i educatius de cada moment.

OBobligatòria 6 JT 2segon semestre

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret de la persona (3101G06009)

100%

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

L’assignatura connecta dos continguts: a)La formació entorn dels aspectes teòrics, metodològics i tècnics del diagnòstic social i la recerca aplicada b)La formació entorn de les condicions de producció del coneixement i la epistemologia de les ciències socials.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

L'assignatura és una introducció al món de la salut, en la seva dimensió social, tant a l'hora de generar problemes de salut, com en la importància d'aquesta dimensió a l'hora d'entendre les problemàtiques associades a moltes malalties i a l'hora d'ajudar a abordar aquestes problemàtiques. D'altra banda en l'assignatura s'intentarà transmetre el rol del treballador social sanitari; la feina dels treballadors i treballadores socials que intervenen en problemàtiques relacionades amb la salut, l'autonomia i el benestar de les persones, i en els diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, socials i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció pràctica per l'adquisició i anàlisi de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta funció de direcció i/o gestió de centres i/o projectes en qualsevol àmbit professional de qui exerceix la Pedagogia o el Treball Social.

OBobligatòria 6 JT 1primer semestre

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

Passos per al disseny d'una avaluació. Redacció d'indicadors. Instruments d'avaluació. Avaluació per competències.

OBobligatòria 6 FT 2segon semestre

Serveis socials (3101G06023)

El sistema català de serveis socials és un dels pilars del sistema de benestar. En aquesta assignatura s’expliquen els fonaments del sistema, els quals determinen el marc d’actuació en matèria de serveis socials. Bona part d’aquests fonaments, recollits en la Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, així com en altres documents tècnics, són analitzats detalladament al llarg del curs. Entre altres coses, l’alumnat coneixerà quin és el marc competencial i jurídic, així com aspectes relacionats amb els nivells del sistema, els serveis i prestacions, els drets i deures dels usuaris, els perfils professionals, etc. Així mateix, el curs també aprofundeix amb aspectes relacionats amb la gestió i l’organització del sistema, com ara el rol dels diferents actors públics i privats, les formes de col·laboració i gestió, així com el finançament del sistema. Finalment, es plantegen alguns dels reptes actuals que afecten els serveis socials a Catalunya

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

En aquesta assignatura es vol aprofundir en la qüestió de l'anàlisi de les intervencions, a fi de dotar a l'alumnat de les eines necessàries per portar a terme una tasca professional reflexiva i crítica que li permeti desenvolupar l'encàrrec com a Treballadora/or Social amb rigorositat i coherència.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.

OBobligatòria 3 JT 2segon semestre

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

100

OBobligatòria 3 JT 2segon semestre

PRÀCTICUM

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum (3101G06077)

El pràcticum en Treball Social és una assignatura dedicada a la posada en pràctica dels coneixements adquirits durant la carrera en un centre d'intervenció social.

OBobligatòria 30 F 1primer semestre

TREBALL DE FI DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball de fi de grau (3101G06078)

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents. En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el Grau i en l’exercici de la professió. En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor del Grau.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre
J 2segon semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Alternative and Augmentative Communication Systems for people with mild, severe and profound learning difficulties. Communication systems for people with autism and other related conditions. Sistemes, tècniques, estratègies i recursos per afavorir la comunicació amb persones amb diferents tipus de discapacitat. Autisme i comunicació. Discapacitat intel.lectual greu i comunicació. La comunicació amb persones amb discapacitat física i sensorial. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. La comunicació no verbal.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

El poble gitano (3101G06037)

Tot i que aquesta assignatura es realitzarà en llengua anglesa (això vol dir que les classes seran en anglès i els textos també), els i les estudiants poden emprar la llengua que desitgin tant a classe com en els seus treballs. Tot i que en les diferents assignatures dels graus de treball social i d'educació social els casos pràctics i exemples sobre persones gitanes han estat relativament habituals, cap curs ha entrat en profunditat en la història i la situació actual del poble gitano. Són molts encara els aspectes que desconeixem de la població gitana i que fan que el mite, molt condicionat pels estereotips, acabi condicionant la nostra visió de les persones gitanes. Per això, és important no només conéixer a fons els orígens de la població gitana, la seva diversitat interna i mobilització política en les darreres dècades. També és cabdal per entendre i aprendre com la nostra societat pot arribar a ser més inclusiva i humana. Els objectius de l’assignatura són els següents: - Entendre la complexitat de la població gitana. - Saber discernir adequadament i de forma crítica entre el mite i la realitat del poble gitano. - Comprendre, analitzar i identificar, de forma crítica i reflexiva, tant vies d’exclusió social de la població gitana com, especialment, vies d’inclusió i cohesió social.

OPoptativa 3 F 2segon semestre

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

L'assignatura realitza una aproximació a la realitat de les migracions a Catalunya, les polítiques de ciutadania i convivència, els elements jurídics relacionats amb les migracions, a l’actual sistema de convivència català i la intervenció professional que l'afavoreix.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Infància i adolescència en risc (3101G06054)

En aquesta assignatura s'aborda la qüestió de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva que doti a l'alumnat de la capacitat d'anàlisi i reflexió que requereix una intervenció acurada. Alhora ofereix el coneixement del funcionament del sistema institucional d'atenció a la infància i l'adolescència així com algunes de les eines d'intervenció professional amb infants i adolescents.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

L'assignatura pretén oferir una panoràmica del fenomen de l'envelliment i de la seva incidència en les societats actuals, així com dels equipaments, serveis i prestacions establertes per aquest col·lectiu Així mateix, s'inclou l'anàlisi dels factors socials i psicològics que incideixen en aquesta etapa de la vida de les persones grans i en els seus familiars, amb la finalitat que els treballadors/es socials puguin intervenir en situacions concretes i planificar accions per aquest tipus de població

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Salut mental (3101G06062)

En aquesta assignatura es proposa una aproximació a la salut mental des d'una perspectiva teòrica i pràctica, que tingui en compte elements socials i culturals. Es proposa una assignatura dinàmica, participativa i oberta a les inquietuds de les estudiants. Per afavorir aquest dinamisme es comptarà amb la participació de diverses professionals que exerceixen en dispositius de diverses xarxes proveïdores de Salut Mental del territori, que ens situaran de manera actualitzada a la realitat de l'atenció que s'ofereix al territori.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Discapacitats i treball social (3101G06064)

Autodeterminació, autoajuda i qualitat de vida com a finalitat del treball social amb persones amb discapacitat. Mètodes i estratègies per a la inclusió social de persones amb discapacitat. Orientacions per al treball social amb individus, famílies i comunitat.

OPoptativa 3 J 1primer semestre

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir les polítiques socials tant de la Unió Europea com en els seus estats membres. L'anàlisi inlou una revisió de les polítiques en les àrees de la desigualtat, la salut, l'educació, l'ocupació i les pensions. L'èmfasi es posa en l'anàlisi comparatiu.

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

Estudi dels drets i deures derivats de la relació laboral. Vicissituds i acabament de la relació laboral. Origen i funció de la seguretat social. Distinció entre assistència social i seguretat social. Prestacions de la seguretat social

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

L'assignatura es basa en l'enfocament teòric i d'intervenció sistèmica. Aborda el model centrat en solucions i les pràctiques narratives. Es parteix que els sistemes familiars són sistemes relacionals, actius i canviants quant a la composició, estructura i funcions. A partir d'aquestes premisses es treballaran els reptes i les dificultats de les noves formes de família, com són les famílies reconstituïdes, transnacionals, la homoparentalitat, coparentalitat, adoptives, etc.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

L’ entrevista és un de les eines principals que disposa el professional de la intervenció social per a l’estudi i intervenció . En aquesta assignatura abordaran els aspectes teòrics, metodològics i tècnics per a l’ús de l’entrevista com a instrument per a la intervenció social.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Intervenció social en violències masclistes (3101G06082)

Societat, violència i dona • Socialització en les relacions afectives i sexuals • Violència masclista • Diagnòstic de la situació • Marc jurídic sobre la violència masclista • Mesures de prevenció i de protecció

OPoptativa 3 F 1primer semestre

Participació i acció comunitària (3101G06083)

Bases teòriques i fonamentació política de la participació / Models de participació social i implicacions socials i educatives / L'organització social i el desenvolupament comunitari / Anàlisi d'experiències participatives en diferents contextos i col·lectius / Tècniques de participació social

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Intervenció Social en drogodependències (3101G06084)

L’assignatura pretén proporcionar informació (des d’una perspectiva àmplia) entorn del fenòmens de consum i dependència de les drogues, tot millorant la qualificació de l’estudiantat per al desenvolupament de la funció professional de la intervenció social especialitzada en el camp de les drogodependències, en les àrees de prevenció, tractament i inserció.

OPoptativa 3 J 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.