Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col·lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Sara Malo Cerrato  / Gloria Marsellach Umbert  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Laia Miralles Ralló
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models lèxics/factorials.

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Teories biològiques de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Teoria de la personalitat de Zuckerman.

                    1.5.4. Teoria de la personalitat de Cloninger.

                    1.5.5. Teoria de la personalitat de Rothbart.

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow.

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Personalitat i salut.

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social.

          2.2. Identitat social i actituds.

          2.3. Processos d'influència social, autoritarisme i poder social.

          2.4. La formació d'impressions.

          2.5. La prosocialitat.

          2.6. Perspectiva psicosocial sobre les emocions: el benestar subjectiu.

          2.7. Els valors i les creences.

          2.8. Comunicació interpersonal no verbal (CNV). Proxèmica: la importància del context físic i el comportament humà.

          2.9. Les relacions interpersonals.

          2.10. Comportaments col·lectius, moviments socials i acció social.

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 58,00 0 61,00
Seminaris 18,00 60,00 0 78,00
Sessió pràctica 63,00 98,00 0 161,00
Total 84,00 216,00 0 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez, J., Pérez-García, A.M., Ruiz, J.A., Sanjuán, P. y Rueda, B. (2012). Psicología de la Personalidad (2ª). Madrid: UNED. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (cop. 2010 ). Conectados : el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan . Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Sollod, R.N., Wilson, J.P. i Monte, C.F. (2009). Teorías de la personalidad. Debajo de la máscara. (Octava). Mexico: McGrawHill. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg
 • Rodríguez, A., Morales, J.F., Delgado, M., i Betancor, V. (2016). 50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social. . Madrid: Alianza Editorial . Catàleg
 • Christakis, Nicholas A (2010). Conectados :. Madrid: Taurus/Santillana. Catàleg
 • Carver, Charles S (1997). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Personalidades violentas (1994). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Randy J. Larsen - David M.Buss (2005). Psicologia de la Personalidad (2ª). McGrawHill.
 • Personalidades violentas (1994). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Evidència 1. Avaluació de la personalitat mitjançant un cas que implicarà l'ús dels diferents tipus de proves per avaluar les principals dimensions de la personalitat. Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 25%. Per aprovar cal tenir una nota mínima de 5. No és recuperable. 25 No
Evidència 2. Avaluació del context social mitjançant la realitzarà un treball o investigació en relació als experiments clàssics de la psicologia social. Es realitzaran en format audiovisual seguint el format científic indicat per l'estil APA. Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 25%. Per aprovar cal tenir una nota mínima de 5. No és recuperable. 25 No
Evidència 3. Primera prova escrita sobre els continguts de personalitat i context social del primer semestre. L'examen constarà de continguts tant de personalitat com de context social. Per aprovar cal tenir una nota de 5. És recuperable. 15
Evidència 4. Segona prova escrita sobre els continguts de personalitat i context social del segon semestre. L'examen constarà de continguts tant de personalitat com de context social. Per aprovar cal tenir una nota de 5. És recuperable. 15
Evidència 5. Realització de seminaris de treball en equip sobre el bloc III del programa del mòdul. Durant el seminari els alumnes hauran de realitzar una exposició en format pòster d’una investigació recentment publicada sobre la temàtica del seminari. Per aprovar cal tenir una nota mínima de 5, haver assistit a totes les sessions i participar activament. No és recuperable. 20 No

Qualificació

Cal haver realitzat i superat TOTES I CADASCUNA de les 5 evidències d'acord amb els criteris de qualificació descrits en cada una d'elles.

Per superar les proves escrites (evidència 3 i 4) caldrà que tant la nota final del primer parcial com la del segon parcial obtinguin una puntuació mínima de 4 per fer mitjana entre elles (Per exemple, si se suspèn la 1ª prova escrita amb una qualificació de 3,75 però s’obté un 7 a la 2ª prova escrita NO ES FARÀ MITJANA).

D'acord amb els CRITERIS I PAUTES GENERALS D’AVALUACIÓ EN LES ASSIGNATURES DELS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA (UdG)(Aprovat a Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia de la FEP, 9 de juny de 2020), per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar canvi de data d’una activitat d’avaluació, es determinen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant.
II. Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat avaluació i fins a 2 dies després de l’ingrés hospitalari.
III. Defunció d’un familiar de l’estudiant fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
IV. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
V. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
VI. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VII. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VIII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple els càrrecs electes de representació estudiantil.
IX. Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació dels estudis.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat (NP) l’alumne que no hagi realitzat alguna de les 5 evidències necessàries per superar el mòdul.
El lliurament fora de termini de les evidències 1, 2 i 5 es considera un NP.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en:

a) Evidència 1. Prova d'avaluació dels continguts de personalitat i context social. La prova es realitzarà en format oral i inclourà tots els continguts teòrics i pràctics del mòdul. El seu pes serà del 50% i es podrà recuperar.
b) Evidència 2. Seminaris. Exposició oral d'un pòster sobre una de les temàtiques dels seminaris. El seu pes serà del 25% i no és recuperable.
c) Evidència 3. Resolució d'un cas des de la perspectiva de la personalitat i el context social. El seu pes serà del 25% i no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en totes les evidències.

Tutoria

La tutoria amb l’estudiant o grups d’estudiants es realitzarà tant presencialment com virtualment, prèvia petició i concertació del dia i la hora via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'alumnat es realitzant mitjançant el correu electrònic, els diversos fòrums de que disposa el mòdul i la videoconferència.

Observacions

El mòdul disposa d'una guia completa i detallada sobre els continguts, criteris d'avaluació, les lectures corresponents i el cronograma.
També es disposa de guies per les activitats pràctiques i els seminaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.