Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
El mòdul de pràctiques externes pretén que els estudiants posin en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real . La matèria Pràcticum és la que garanteix que els estudiants hagin de posar en pràctica les competències treballades en el Màster , ja que obliga a l'estudiant a desenvolupar el seu nou rol professional en un centre sanitari extern tutoritzat per un professional sanitari , que coordinarà i supervisarà les seves activitats en el centre o grup . Es pretén unes pràctiques externes rotatòries de manera que l'estudiant pugui posar en pràctica les seves competències en més d'un departament o àrea sanitària . Les pràctiques externes 1 es realitzaran en un mòdul o àrea sanitària mentre que les pràctiques externes II es realitzaran en un mòdul o àrea sanitària diferent . A més, aquest exercici per part de l'estudiant podrà estar vinculat amb el seu treball final de Màster com un projecte dins l'àmbit de la psicologia sanitària
Crèdits:
12

Grups

Grup FS

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Aymerich Andreu  / Maria Ines Caño Melero  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Laura Masferrer Boix  / Marc Perez Burriel  / Carles Rostan Sanchez  / Marta Sadurni Brugue
Idioma de les classes:

Grup JS

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Aymerich Andreu  / Maria Ines Caño Melero  / Maria de Las Mercedes Martin Perpiña  / Laura Masferrer Boix  / Marc Perez Burriel  / Carles Rostan Sanchez  / Marta Sadurni Brugue
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4  Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CE6  Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE7  Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE9  Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE17 Planificar, realitzar i, si s'escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE11 Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

Continguts

1. El mòdul de pràctiques externes pretén que els estudiants posin en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real. La matèria de Pràctiques Externes I és la que garanteix que els estudiants hagin de posar en pràctica les competències treballades en el Màster, ja que obliga a l'estudiant a exercir el seu nou rol professional en un centre sanitari extern tutoritzat per un professional sanitari, que coordinarà i supervisarà les seves activitats al centre o grup. Es pretén unes pràctiques externes rotatòries (en combinació amb les Pràctiques Externes II) de manera que l'estudiant pugui posar en pràctica les seves competències en més d'un departament o àrea sanitària. A més, aquest acompliment per part de l'estudiant podrà estar vinculat amb el seu treball final de Màster com un projecte dins de l'àmbit de la psicologia sanitària.

2. Marc Teòric del centre on es realitzen les pràctiques. Protocols d'avaluació i intervenció. Estudi en detall dels instruments de diagnòstic que els protocols detallen. Tècniques i programes d'intervenció, prevenció i/o promoció de la salud. Autovaloración de l'estudiant de les competències assignades a l'assignatura de Pràctiques a l'inici de l'assignatura. asignadas a la asignatura de Prácticas

3. Aplicació de la teoría a la pràctica. Profundització en l'estudi dels casos observats a les pràctiques externes.

4. Observació i reflexió sobre la pròpia pràctica com a psicòleg general sanitari. Observació de les habilitats i tècniques de comunicació terapèutica exercitades. Anàlisi dels processos d'avaluació, programes de tractament o anàlisi de casos.

5. Revisió de les tres parts de la memòria i supervisió rebuda per part del tutor acadèmic. Autovaloració del progrés de les competències i reflexió sobre el desenvolupament i millora de les mateixes. Reflexió de les necessitats de formació continuada que li cal seguir a partir de l'anàlisi de les competències aconseguides. Reflexió crítica constructiva sobre les pràctiques realitzades junt al tutor professional així com la valoració de què han suposat per la pròpia formació les tutories i supervisió rebudes pel tutor acadèmic. Bibliografia associada a la memòria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Pràctiques en empreses / institucions 180,00 60,00 15,00 255,00
Seminaris 25,00 0 0 25,00
Sessió participativa 0 0 10,00 10,00
Tutories de grup 0 0 10,00 10,00
Total 205,00 60,00 35,00 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Pràctiques externes al centre de pràctiques assignat Segons rúbriques detallades que es posen a l'abast de l'estudiant al Moodle, el tutor de pràctiques externes realitzarà un informe i posarà la nota a l'estudiant. 60 No
  Memòria Primera Part i Tutoria i Supervisió individual Entrega de la primera part de la memòria segons contingut detallat. Realització de la primera tutoria i supervisió i reorganització de la memòria segons les pautes donades pel docent acadèmic. 10
  Memòria Segona Part i Segona Tutoria i Supervisió Individdual Entrega de la segona part de la memòria segons contingut detallat. Realització de la segona tutoria i supervisió i reorganització de la memòria segons les pautes donades pel docent acadèmic. 10
  Memòria Tercera Part i tercera tutoria i supervisió individual Entrega de la tercera part de la memòria segons contingut detallat. Realització de la tercera tutoria i supervisió i reorganització de la memòria segons les pautes donades pel docent acadèmic. 10
  Dipòsit de la memòria i tutoria i supervisió final Entrega de la quarta part de la memòria segons contingut detallat. Realització de la cuarta tutoria i supervisió i reorganització de la memòria segons les pautes donades pel docent acadèmic. 10

  Qualificació

  Els Criteris de qualificació estan exposats a la Guia de les Pràctiques Externes que s'entrega als estudiants a l'inici de l'assignatura

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera no Presentat aquell estudiant que no ha finalitzat les 180 hores de l'estada al Centre de Pràctiques assignat o no ha presentat la memòria corresponent en la seva totalitat o en alguna de les seves parts.

  Avaluació única:
  L'assignatura de pràctiques externes I, segons normativa, no contempla la possibilitat d'avaluació única. Sí que contempla l'excempció de les pràctiques.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Es contempla quatre tutories obligatòries amb el tutor acadèmic després de l'entrega de cada part de la memòria. Aquestes tutories seràn realitzades, de manera preferent, en format virtual.

  L'estudiant podrà demanar tutories complementàries en dies i hores de mutu acord entre estudiant i docent i que es podran realitzar de manera virtual o per correu electrònic.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Les pràctiques externes I contemplen un treball continuat amb l'estudiant. La comunicació podrà ser a través de reunions presencials acordades, per correu electrònic o emprant una de les plataformes virtuals recomanades per la Universitat de Girona

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Donades les excepcionals circumstàncies provocades per la pandèmia del Covid-19, que han portat a la declaració pel Govern de l'Estat d'Alarma (RD 463/2020) el 14 de març de 2020, s'han adaptat les condicions de realització i avaluació de les pràctiques externes. Aquestes adaptacions, que tenen com a fonament l'Acord aconseguit per la Conferència de Degans i Deganes de Psicologia de les Universitats Espanyoles l'1 d'abril de 2020, són les següents:
  • Determinar el percentatge del 50% com el mínim d'hores de pràctiques presencials respecte al total de les hores previstes, perquè l'alumnat pugui ser avaluat.
  • Acceptar, de manera excepcional, les següents activitats com a pràctiques presencials, a més de les ja realitzades, per a computar el percentatge mínim d'hores de pràctiques establert:

  -Les realitzades telemàticament.
  -L'assistència a persones i col.lectius com a professionals de la salut en règim de voluntariat sempre que aquesta pràctica professional sigui supervisada acadèmica o professionalment.
  -Simulacions supervisades acadèmica o professionalment.
  - Anàlisi de casos o altres pràctiques similars supervisades acadèmica o professionalment.
  - Extensió del calendari de pràctiques fins a desembre de 2020 sense cost per a l'alumnat.
  - Compensació d'hores de pràctiques entre Practicas I i Pràctiques II.
  - Se sol·licitarà a l'alumnat que presenti un informe de les competències adquirides durant les pràctiques, tant les presencials com les adquirides amb actuacions complementàries.

  Modificació de l'avaluació:
  L'avaluació s'ha modificat d'acord amb el Document de la Conferència de Degans i Deganes citat a la pestanya "Modificació de les activitats". En coherència amb el citat document:

  1- Es demanarà l'informe d'avaluació al tutor professional amb relació al 50% de les hores presencials realitzades.
  2- S'acceptaran com a activitats avaluables presencials:
  -L'assistència a persones i col·lectius com a professionals de la salut en règim de voluntariat sempre que aquesta pràctica professional sigui supervisada acadèmicament o professionalment.
  -Simulacions supervisades acadèmicament o professionalment.
  - Anàlisi de casos o altres pràctiques similars supervisades acadèmicament o professionalment.

  Aquells estudiants que no puguin demostrar el 50% d'hores presencials es procedirà a:
  - Extensió del calendari de pràctiques fins a desembre de 2020 sense cost per a l'alumnat.
  - Compensació d'hores de pràctiques entre Pràctiques I i Pràctiques II.
  - Se sol·licitarà a l'alumnat que presenti un informe de les competències adquirides durant les pràctiques, tant les presencials com les adquirides amb actuacions complementàries.

  La coordinadora amb la col·laboració del grup de tutors/es acadèmics ha recollit la situació personal de cada estudiant i s'ha fet una adaptació de les activitats i de la seva avaluació d'acord amb la seva situació personal i disposició del centre de pràctiques. Aquesta adaptació s'ha realitzat sota el marc normatiu del document de la conferència de degans i deganes ressenyat anteriorment:

  "Propuestas para las adendas respecto las prácticas externas solicitadas por la Secretaría General de Universidades en su documento Reflexiones sobre los criterios generales de adaptación del sistema universitario español a la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020, de 5 de abril de 2020"

  Tutoria i comunicació:
  Les tutories es realitzaran via telemàtica (zoom o altres dispositius) i podran ser individuals o col.lectives.

  Les supervisions i guia docent de la memòria es realitzen a través del Moodle.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.