Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb les persones, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos. La relació empàtica i respectuosa amb la persona i la família d'acord amb l'estat de salut de la persona i la seva etapa de desenvolupament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Silvia Bosch Agusti  / Miriam Ferrer Avelli  / Susana Mantas Jimenez  / Eva Serrat Graboleda
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Silvia Bosch Agusti  / Miriam Ferrer Avelli  / Susana Mantas Jimenez  / Eva Serrat Graboleda  / Lilian Vivas Villacampa
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB04 - Reconèixer el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES08 - Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l'edat, gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors, i adequar l'actuació professional de forma individualitzada
 • CES34 - Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament

Continguts

1. RELACIONS INTERPERSONALS. 1.1 Treball en equip 1.2 Estils de relació 1.3 Equip d´infermeria. 1.4 Gestió del conflicte

2. HABILITATS SOCIALS I COMUNICATIVES 2.1. Factors que influeixen en la comunicació 2.2. Comunicació Verbal, Comunicació no verbal, Escolta activa

3. RELACIONS INTRAPERSONALS 3.1. Comunicació Assertiva 3.2. Autoestima

4. PSICOLOGIA DE LA SALUT

5. PERSONALITAT. 1. Introducció 2.Perspectives biològica, psicoanàlisi, aprenentatge 3.Modalitats psicoterapèutiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 3,00 11,00
Seminaris 8,00 20,00 0 28,00
Sessió expositiva 12,00 75,00 24,00 111,00
Total 20,00 103,00 27,00 150

Bibliografia

 • Goldstein, Arnold P.. (1989). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia :. Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Roca, Elia. (2007). Cómo mejorar tus habilidades sociales : (3a ed. rev.). Valencia: ACDE. Catàleg
 • Novel Martí, Gloria. (2000). Enfermería psicosocial y salud mental. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Morrison, Val. (2008). Psicología de la salud. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Taylor, Shelley E.. (2007). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Campos Pinar, Mª Isabel. (2005). Relaciones interpersonales :. Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg
 • Carver, Charles S.. (1997). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Taylor, Shelley E.. (2007). Psicología de la salud (6a ed.). México, D. F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Clèries, Xavier. (2006). La Comunicación :. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Rosenberg, Marshall B.. (2006). Comunicación no violenta :. Buenos Aires: Gran Aldea Editores. Catàleg
 • Cibanal Juan, L.. (2014). Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud (3a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Emociones positivas (2009). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Delval, Juan (2017). Lecturas de psicología del desarrollo I (Sisena reimpressió). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TEORIA: Classes magistrals expositives i participatives amb el suport de mitjants audiovisuals .
continguts treballats amb metodologia ABP.
S´avaluarà mitjançant una prova escrita de resposta múltiple. 60
SEMINARIS.es treballen en grup mitjà. S´aprofundiran conceptes bàssics i es posaran a la pràctica mitjançant exposicions orals en petit grup.S´avaluaran i constituiran el 30% de la nota final. s´avaluarà el treball en equip i l´exposició oral. 30
ABP: Avaluació basada en probelmes treballat en petit grup . Es treballen conceptes de l´assignatura mitjançant casos de situacions detrminades , s´avalua l´aportació individual al grup S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%) 10

Qualificació

La NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a l´ABP, 10 % de la nota final
La nota obtinguda als seminaris, 30 % de la nota final.
La nota obtinguda de les proves tipus test, 60% de la nota final.
L'AC de contingut teòric treballat a les magistrals (50%)i amb metodologia ABP.(10%)
Cada prova escrita o cada activitat d´avaluació continuada s´ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d´activitats
SEMINARIS:
Aquest 30 % de la nota de seminaris s´avaluarà a partir de:
l´exposició oral,l´avaluació continuada a partir de tutories i l'entrega i la defensa del treball escrit.
És imprescindible haver assistit a TOTS ELS SEMINARIS i haver-ne obtingut una nota per poder accedir a la PROVA TIPUS TEST dels contiguts teorics.
L’assistència als seminaris i tutories ABP és obligatòria en el 100% de la seva totalitat.
Són activitats recuperables si no s’han superat les activitats d’avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts: ABP,prova tipus test.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistiit a alguna activitat obligatòria,hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.

Avaluació única:
Per optar a l´avaluació única de l´assignatura cal fer una petició formal a la Secretària Acadèmica del campus de la Salut.
En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.
L´avaluació única de l´assignatura per l´estudiant que no s´adhereixi a l´avaluació continuada de l´assignatura coincideix amb la prova escrita d´avaluació amb un percentatge del 90 % ( en aquests cas també s´avaluarà els continguts dels seminaris juntament a l´ABP i les clases expositives ) i 10 % del procediment ABP ( activitat obligatòria).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutoria
Les tutories de l´estudiant amb el professor es concertaran via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


La comunicació i interacció dels professors de l´assignatura amb el o els-les estudiants es farà via correu electrònic i mitjançant la plataforma moodle

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, seminaris i tutories d’ABP consten en els horaris aprovats pel consell d’estudis i elevats al consell de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria”.
Dades generals Competències/Continguts/Activitats Avaluació i Qualificació Tutoria i Comunicació Observacions i Recomanacions Bibliografia bàsica Seguiment Modificació disseny
Editar Observacions
La planificació dels horaris de les classes expositives, seminaris i tutories d’ABP consten en els horaris aprovats pel consell d’estudis i elevats al consell de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria”.
Els resultats d´aprenentatge que demostrarà l´estudiant en aquesta assignatura són:
- Conèixer els principals conceptes de la comunicació humana.
- Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics.
- Explicar els diferents processos i condicionant evolutius.
- Conèixer les diferents teories del desenvolupament i de l´evolució
humana.
En aquesta assignatura s´integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d´avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d´aprenentatges que s´hi vinculen són:

- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.
- Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Resultats d’aprenentatge específics
- Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l’educació i, per tant, a la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l’esport, etc.).
- Identifica l’articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d’edat, de classe social, d’origen, ètnic-culturals, d’orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere

Modificació del disseny

Modificació de l'avaluació:
la NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a l´ABP, 10 % de la nota final del procediment.
La nota obtinguda als seminaris, 30 % de la nota final.
La nota obtinguda de les proves tipus test, 60% de la nota final.
L'AC de contingut teòric treballat a les magistrals (50%)i amb metodologia ABP.(10%)

Cada prova escrita o cada activitat d´avaluació continuada s´ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d´activitats

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.la comunicació amb
l´estudiant no es modifica.
Escenari 100% presencialitat: no es modifica segons el disseny.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.