Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bases i fonaments de la biologia vegetal i animal en l'àmbit agroalimentari
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / LUIS ALEJANDRO MOLL DOS SANTOS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE02 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria
 • CE08 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA

          1.1. LA BIOLOGIA. Objecte d’estudi de la biologia. La biologia com a ciència bàsica i aplicada.

          1.2. SISTEMES BIOLÒGICS. Concepte d'organisme viu. Composició elemental dels éssers vius. La cèl·lula. Teoria cel·lular. Nivells d’organització en els sistemes biològics.

2. COMPOSICIÓ QUÍMICA DELS ÉSSERS VIUS

          2.1. L'ENTORN AQUÓS. Propietats físico-químiques i biològiques de l'aigua. Fenòmens osmòtics. Àcids, bases i amortidors. Activitat de l'aigua.

          2.2. PROTEÏNES. Tipus, estructura i propietats dels aminoàcids. Enllaç peptídic i seqüència d'aminoàcids. Polipèptids. Classificació, estructura i tipus de proteïnes. Enzims i biocatalitzadors.

          2.3. POLISACÀRIDS. Tipus, estructura i propietats generals dels monosacàrids. L'enllaç glucosídic, disacàrids, oligosacàrids i polisacàrids. Mucopolisacàrids i glucoproteïnes. Importància biològica: funcions estructurals i de reserva.

          2.4. LÍPIDS. Classificació i funcions: àcids grassos. Lípids complexes: triacilglicèrids, fosfoglicèrids,esfingolípids i ceres. Lípids simples.

          2.5. ÀCIDS NUCLEICS. Funció. Composició química: nucleòsids i nucleòtids. L'enllaç fosfodiéster. Organització estructural: àcid desoxirribonucleic i àcid ribonucleic. La doble hèlix del DNA. Tipus de RNA i funcions: ribosòmic, missatger i de transferència.

3. ESTRUCTURA CEL•LULAR I NIVELLS D'ORGANITZACIÓ

          3.1. LA CÈL·LULA. Teoria cel·lular. Procariotes i eucariotes, característiques. Teories endosimbiòntiques de l’origen dels eucariotes. Cèl·lula vegetal i cèl·lula animal, característiques i principals diferències.

          3.2. PARET CEL·LULAR, MEMBRANES CEL·LULARS I CITOPLASMA. Característiques i composició de la paret cel·lular de bacteris, fongs. Paret cel·lular dels vegetals, composició, modificacions i funcions. Membranes biològiques. Transport cel·lular.Citoesquelet cel·lular.

          3.3. COMPONENTS CEL.LULARS I. Orgànuls citoplasmàtics. Mitocondris: origen estructura i funció. Plasts: origen, estructura i especialitzacions. Cloroplasts: característiques estructurals i funcionals.

          3.4. COMPONENTS CEL.LULARS II. Sistemes de membrana. El reticle endoplasmàtic. Complex de Golgi. Altres components citoplasmàtics. Lisosomes. Vacuols. Peroxisomes. Ribosomes. El nucli eucariota. Embolcall nuclear. Nucleoplasma, cromatina i cromosomes.

          3.5. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS I. Teixits vegetals. Teixits meristemàtics i teixits adults. Teixit dèrmic, bàsic, conductor i secretor.

          3.6. ORGANITZACIÓ DE CÈL·LULES EN TEIXITS II. Desenvolupament embrionari. Segmentació de l'ou. Blàstula, gàstrula, nèrula. Teixits animals. Teixit connectiu, epitelial, muscular, nerviós i la sang.

4. DIVISIÓ CEL.LULAR I REPRODUCCIÓ

          4.1. EL GENOMA. El genoma procariota i el genoma dels orgànuls (mitocondris i cloroplasts). El genoma nuclear eucariota. Codi genètic i replicació del DNA. Mutacions i reparació del DNA. Codi genètic i síntesi proteïca. Transcripció i Traducció. Mecanismes i localització cel·lular de la síntesi proteica en eucariotes.

          4.2. CICLE CEL·LULAR. El cicle cel·lular, fases i regulació. Cicle cel·lular en procariotes: divisió cel·lular i reproducció. Cicle cel·lular en eucariotes. Mitosi: etapes i citocinesi. Funcions biològiques. Meiosi: fases i esdeveniments. Significació biològica de la meiosi. Formació de gamets en animals i vegetals.

          4.3. HERÈNCIA I TRANSMISSIÓ DE CARÀCTERS. Genètica mendeliana. Relació gen-caràcter. Genotip i fenotip. Monohibridisme. Polihibridisme. Herència no Mendeliana. Tipus de dominància. Gens amb al.lels múltiples, interacció gènica, lligament i recombinació. Herència del sexe i herència lligada al sexe. Genètica quantitativa.

5. FISIOLOGIA DEL METABOLISME

          5.1. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME. Transferència de matèria i energia en els éssers vius. Fonts d'energia, de poder reductor i de carboni. Anabolisme i catabolisme. Principals rutes metabòliques i la seva localització cel·lular. Metabòlits intermediaris de transferència i magatzematge d’energia i poder reductor. Regulació del metabolisme.

          5.2. METABOLISME D'OBTENCIÓ D'ENERGIA. Respiració aeròbica de glúcids i fermentacions. Rendiment energètic. Degradació oxidativa de lípids i rendiment energètic. Localització i regulació dels processos.

6. DIVERSITAT

          6.1. NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ORGANISMES VIUS. Característiques. Grups actuals d’organismes i relacions filogenètiques entre ells.

          6.2. VIRUS, BACTERIS I FONGS. Característiques generals i principals grups d’interès.

          6.3. ORGANISMES VEGETALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

          6.4. ORGANISMES ANIMALS. Principals grups d'interès en l'àmbit agroalimentari. Característiques morfològiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 45,00 0 48,00
Resolució d'exercicis 0 8,00 0 8,00
Sessió expositiva 0 24,00 24,00 48,00
Sessió participativa 12,00 14,00 0 26,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 25,00 101,00 24,00 150

Bibliografia

 • Alberts, Bruce Durfort i Coll, Mercè Llobera i Sande, Miquel (2004 ). Biología molecular de la célula (4ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Audesirk, Teresa (cop. 1997 ). Biología : la vida en la tierra . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Azcón Bieto, Joaquín (cop. 2008 ). Fundamentos de fisiología vegetal (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004 ). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Pelczar, Michael J (1993 ). Microbiology : concepts and applications . New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Salisbury, Frank B (cop. 2000 ). Fisiología de las plantas . Madrid: International Thomson Editores Spain-Paraninfo. Catàleg
 • Strasburger, Eduard Sitte, Peter Fortes Fortes, M.ª Jesús (cop. 2004 ). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2007 ). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (2ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Problemes i exercicis Correcció en la resolució dels problemes o exercicis. No s'acceptarà el lliurament de cap exercici fora del termini fixat 15 No
Pràctiques de laboratori Actitud al laboratori. Habilitats demostrades. Proves pre-lab. Presentació dels qüestionaris 15 No
Proves d'autoavaluació Resposta correcta a les qüestions d'elecció múltiple escollides a l'atzar corresponents a diversos temes 10 No
Proves escrites Demostració d'assoliment de coneixements 50
Prova de pràctiques de laboratori Demostració d'assoliment de coneixements. Habilitats demostrades. 10 No

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.

Tots els exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Les pràctiques d'aula, de laboratori i la prova de pràctiques de laboratori no són recuperables.

Els exàmens escrits són recuperables durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per superar aquestes proves cal una nota mínima de 5 (sobre 10).

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació i obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota global de les proves escrites i en la nota final de l'assignatura.

Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori) i altres activitats d'assistència obligatòria i/o en cas de no presentació d'almenys un 80% de les activitats d’avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a aquesta opció s'avaluaran a través d'una prova escrita recuperable que inclourà tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. La qualificació final serà la que s'obtingui en aquesta prova.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran fer presencials o a través de videoconferència.
Els estudiants hauran de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic institucional i acordar l'hora de la reunió amb el professor amb el qual es vulgui concertar la tutoria.
S'utilitzaran els mateixos procediments quan els professors vulguin convocar a algun estudiant o grup d'estudiants a una sessió de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- El primer dia es farà una sessió presencial per fer la presentació i iniciar l'assignatura.
- La resta de continguts teòrics s'impartiran de manera virtual síncrona a través de videoconferència en l'horari establert .
- Les pràctiques de laboratori i d'aula seran presencials

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per:
- posar a l'abast dels estudiants les presentacions dels continguts que s'imparteixin en les sessions virtuals i els altres materials de suport.
- proposar i rebre treballs i exercicis, a través de les tasques i altres eines de la plataforma.
- publicar els resultats de les proves d'avaluació, a través del qualificador.
- comunicar i rebre consultes sobre aspectes d'organització de l'assignatura, a través del forum d’avisos i notícies.

L'us del correu electrònic es considera adequat per concertar tutories (individuals o en grups reduïts) amb els professors de teoria i de pràctiques, però no per resoldre dubtes o preguntes referides als continguts de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.