Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne/a una sèrie d'eines teòriques i metodològiques que l'ajudin a identificar, analitzar i avaluar el paper de l'educació en la societat i, a la inversa, com les desigualtats socials existents afecten al món de l'educació. De fet, el nostre sistema educatiu es presenta com un sistema neutral pel que fa al fet de garantir les igualtats d’oportunitats. Però realment és així? També sabem que hi ha una sèrie de condicionats de classe, de raça o de gènere que tenen influència en com s’ofereix l’educació al nostre país.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Marcel Pagés Martín  / Oscar Prieto Flores
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups

Continguts

1. Canvis econòmics i socials que afecten al món educatiu en el segle XXI

2. Habilitats i competències requerides a la societat actual

3. Segregació educativa, tracking i grups d'habilitats

4. Governança educativa i escolar

5. Raça, ètnia i diversitat cultural

6. Gènere i educació

7. Evolució històrica i grans interpretacions de la Sociologia de l'Educació

8. Les teories de la reproducció. Apunts sobre el capital cultural i el capital social

9. Les teories de la resistència o de la transformació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8,00 20,00 0 28,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 25,00 50,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 4,00 34,00
Treball en equip 0 36,00 2,00 38,00
Total 8,00 111,00 31,00 150

Bibliografia

 • Calero, J. i Bonal, X. (1999). Política educativa y gasto público en educación: aspectos teóricos y aplicación . Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Apple, M. W. (2012). Can Education Change Society?. New York: Routledge. Catàleg
 • Apple, M.W. (2006). Educating the Right Way: Markets, Standards, God, and Inequality. New York: Routledge. Catàleg
 • Carter, P. (2012). Stubborn Roots: Race, Culture and Inequality in US and South African Schools. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Carter, P. (2005). Keepin'It Real: School Success Beyond Black and White. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Pasi Sahlberg (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College. Catàleg
 • Duncan, G.J. Murnane, R.J. (2011). Whither Opportunity: Democracy, Inequality and Representation. New York: Russell Sage Foundation. Catàleg
 • Levy, F. i Murnane, R. J. (2004). The New Division of Labor: How computers are creating the newxt job market. New York: Russel Sage Foundation. Catàleg
 • Castells, M., Flecha, R., Freire, P., H.Giroux., Macedo, D. i Willis, P. (1999). Critical Education in the New Information Age. Boston: Rowman and Littlefield. Catàleg
 • Giroux, H. (2012). Education and the crisis of public values. Challenging the assault on.... New York: Peter Lang. Catàleg
 • Crosnoe, R. (2011). Fitting In, Standing Out. Navigating the social challenges of high school.... Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Ball, S. J. (2003). Class Strategies and the Education Market. The middle classes and social advant.. London/New York: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Projecte de recerca en equip En grups de quatre persones, com a màxim, heu d’identificar una problemàtica socio-educativa que estigui relacionada amb l’assignatura. La temàtica del vostre treball l’escollireu en una primera tutoria que fareu amb el professor. Per aquesta tutoria s’ha d’enviar un correu electrònic a oscar.prieto@udg.edu dient els noms i cognoms de les persones que formeu el grup abans del 2 d’octubre i el professor concertarà una tutoria online amb tots els membres del grup durant la setmana següent.
A mig curs, 16 de novembre, entregareu un primer esborrany del treball i tindreu una segona tutoria sobre l’estat del vostre treball amb una retroacció d’aquest per part del professor i un assessorament sobre com encarar la segona part del treball.
El 21 de desembre cada grup entregarà el seu treball (en format d’article científic d’unes 20 pàgines) juntament amb un vídeo d’uns 3 minuts (penjat a Youtube o Vimeo) sintetitzant els principals resultats de la recerca que heu realitzat i a les conclusions que heu arribat. El format del vídeo és lliure.
L’entrega del treball constarà de tres documents:
a) El treball escrit en format d’article científic d’unes 20 pàgines (60% del pes de la nota en aquest apartat),
b) el vídeo de les conclusions d’uns 3 minuts de durada (20%),
c) i una reflexió personal de com ha estat el procés de recerca i del treball col·laboratiu que heu realitzat d’unes 2 pàgines (20% restant).
30 No
Comentari i fòrum sobre les lectures Durant el curs trobareu quatre lectures a realitzar, de les quals una es troba en català, dues en castellà i una en anglès. Són lectures estretament relacionades amb el temari. La tasca consisteix en llegir les lectures i fer comentaris utilitzant l’eina Perusall que trobareu al Moodle. El professor llegirà els vostres comentaris i farà retroacció als debats que genereu. Heu de fer comentaris sobre els paràgrafs que us han cridat més l’atenció i relacionar el contingut de la lectura amb dinàmiques que existeixen a la nostra societat o amb experiències personals viscudes.
També podeu destacar paràgrafs que no acabeu d’entendre o sobre els quals teniu dubtes. No és dolent mostrar els vostres dubtes sobre les idees expressades. Al contrari, és bo i sa perquè dóna peu a múltiples interpretacions i debats que seran molt beneficiosos per l’aprenentatge de tots i totes. Es tracta que a través dels vostres comentaris es pugui crear una comunitat virtual sobre la lectura realitzada. Aquests dubtes o preguntes no constaran com a comentaris realitzats però sí una bona resposta, ben argumentada i treballada.
S’espera que cada alumne faci, com a mínim, 8 contribucions sobre les lectures (dues per cada lectura) que vagin més enllà d’una simple pregunta. Perquè consti com a contribució s’espera que hi hagi lectura prèvia, relació amb el context actual i les video-capsules teòriques.
L’ordre de les lectures segueix l’ordre cronològic del programa.
30 No
Activitats "problem-solving" presencials dels GM A les classes presencials previstes en grups reduïts per la situació d’excepcionalitat pel COVID-19 es duran a terme unes dinàmiques de treball en grup (màxim 4 persones per grup) amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge mutu i col·laboratiu al voltant de casos i problemàtiques obertes que plantejarà el professor. L’alumnat haurà visionat el contingut teòric, llegit la lectura o escoltat el podcast recomanat pel professor abans d’assistir a classe.
Partint d’una pregunta inicial àmplia, el professor crearà unes dinàmiques de treball en equip amb l’objectiu de resoldre un problema abans que finalitzi la classe. Al final de la classe, es presentaran les conclusions a les que han arribat els diferents grups i el professor farà un resum d’aquestes i les relacionarà amb les principals teories de la sociologia de l’educació. L’objectiu d’aquesta activitat és avaluar com es dóna resposta a la problemàtica plantejada en grup. Entre altres elements, es varlorarà com l’alumnat ha assimilat el coneixement previ, com l’ha analitzat i avaluat i, finalment, com plantegen una projecte creatiu i viable que tingui l’objectiu de donar resposta a la problemàtica.
20 No
Assaig auto-etnogràfic sobre els continguts de l'assignatura Amb el contingut de les classes teòriques, lectures i problemàtiques plantejades, l’alumne/a realitzarà un assaig auto-etnogràfic relacionant la seva experiència personal i biogràfica amb les principals teories de l’assignatura i amb reflexions que han sorgit al llarg del curs apreses a les classes i a través de les lectures. Es valorarà la capacitat de reflexió crítica i analítica que tingui l’alumnat en relació als continguts de l’assignatura i la seva vivència personal. Extensió aproximada d’entre unes 10 i 15 pàgines. Aquest assaig auto-etnogràfic s’entregarà el 15 de gener de 2021. 20 No

Qualificació

El professor tindrà en compte els següents criteris de l'avaluació:
1) Comprensió del contingut de les lectures.
2) Relació del contingut de les lectures amb les classes teòriques i debats tractats a classe.
3) Capacitat de seleccionar i processar informació rellevant de recerques relacionades amb la problemàtica educativa i social plantejada.

- Les diferents activitats no són recuperables ja que cap supera el 40% de la qualificació final i no es requereix una nota mínima per aprovar.
- L’alumne/a no es podrà presentar a la prova de recuperació o repetir treballs per a pujar nota.
- El plagi parcial o total d’internet o altres fonts suposarà la suspensió automàtica de l’assignatura.
- La nota mínima per aprovar l’assignatura és un 5.
- Es penalitzarà amb -0,15 cada errors ortogràfics i gramaticals dels treballs lliurats. Una acumulació excessiva d’aquests errors comportarà la no superació de l’assignatura tal com estableix la normativa aprovada a Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia de la FEP el 9 de juny de 2020.
- Els supòsits per a canviar la data d’avaluació o de termini són els següents. Aquests han d’estar degudament certificats:
• Ingrés hospitalari o baixa mèdica de l’estudiant,
• Ingrés hospitalari d’un familiar de l’estudiant fins a primer grau o de la parella. Aquest ingrés ha de coincidir amb el dia de l’activitat d’avaluació i fins 4 dies després de la defunció.
• Defunció d’un familiar fins a segon grau o de la parella. La defunció ha de coincidir amb dia de l’activitat d’avaluació i fins a 4 dies després de la defunció.
• Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant.
• Maternitat/Paternitat (fins una setmana després del naixement).
• Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell,
• Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
• Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic, com per exemple, els càrrecs electes de representació estudiantil.
• Altres situacions excepcionals degudament justificades i amb el vistiplau de la coordinació d’estudis.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no presenti tots els treballs que es requereixin a l’opció d’avaluació continuada el 15 de gener o no es presenti l’examen a la data indicada per la Facultat d’Educació i Psicologia en l’opció excepcional d’avaluació única tindrà un "No presentat".

Avaluació única:
Tal com marca la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de la Universitat de Girona , i la seva adaptació a la Facultat d’Educació i Psicologia l’alumnat es pot acollir de forma excepcional a l’avaluació única.

En aquest cas es farà un examen únic i un de recuperació en el cas que s’hagi suspès aquesta prova en el calendari previst per la Facultat. L’alumne/a ha de mostrar el seu coneixement dels continguts de les classes teòriques, les lectures i la seva capacitat analítica i avaluativa dels continguts. Per acollir-se a aquesta forma d’avaluació, l’alumne/a ha d’emplenar la sol·licitud corresponent dins dels terminis fixats aquesta avaluació i enviar-la a la secretaria d’estudis per a la seva posterior aprovació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els horaris de tutoria seran els que marcaran el programa. L'alumne pot fer la tutoria presencial o online a través del Google Meets previ acord i calendarització amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre el professor i l'alumnat serà a través de correu electrònic i Moddle principalment. També serà presencial a les classes de GM i en tutoria presencial si s'escau.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.