Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aquest mòdul s'orienta a l'aprenentatge dels fonaments teòrics i pràctics sobre l'organització i gestió de projectes, serveis i institucions socioeducatives, incloent aquelles vinculades a l'acció sociocomunitària, així com sobre l'avaluació com a instrument per a garantir la qualitat dels projectes i serveis. Principals teories de l'organització i la seva aplicació en organitzacions socioeducatives. Estructura de l'organització i elements bàsics de la gestió i funcionament d'una organització. Tendències legislatives i sociològiques que afecten a la gestió de les organitzacions socioeducatives.Tipologia de les organitzacions i models d'empresa i de gestió pública i privada.Legislació i procediments per a la creació d'organitzacions ( empresarials i associatives ) de caràcter educatiu, social i/o cultural. Deontologia i ètica de la gestió. Els conflictes a les organitzacions. Estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes ( conciliació,mediació, arbitratge) Qualitat i avaluació: l'avaluació per a la millora del programes, projectes i serveis socioeducatius. Perspectives i models d'avaluació de projectes i serveis socioeducatius.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Judit Fullana Noell  / Cayetano Gomez Perez  / Mireia Sala Torrent
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 4. - Comunicar-se a una llengua extrangera
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 19. - Gestionar processos de participació i acció comunitària
 • 22. - Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES I SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (Professora: Maria Rentero)

          1.1. Introdució als conceptes bàsics

          1.2. Teories organitzatives

          1.3. Tipologia d'organitzacions educatives i socials

          1.4. Estructura de l'organització

          1.5. Comportament organitzacional

          1.6. Gestió de serveis i projectes socioeducatius

          1.7. Processos organtizatius i participació

2. UNITAT FORMATIVA 2: AVALUACIÓ DE PROJECTES I SERVEIS SOCIOEDUCATIUS (Professsores: Judit Fullana i Mireia Sala)

          2.1. Concepte d'avaluació

          2.2. Propòsits i perspectives bàsiques de l'avaluació de projectes i serveis socioeducatius

          2.3. El procés d'avaluació. Dimensions, fases i estratègies.

          2.4. Qualitat i avaluació.

          2.5. Models d'avaluació de serveis socioeducatius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 26,00 0 34,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 25,00 0 25,00
Lectura / comentari de textos 0 14,00 5,50 19,50
Prova d'avaluació 4,00 22,00 0 26,00
Sessió expositiva 0 10,00 12,50 22,50
Sessió participativa 35,00 20,00 0 55,00
Sessió pràctica 0 0 10,00 10,00
Treball en equip 12,00 80,00 16,00 108,00
Total 59,00 197,00 44,00 300

Bibliografia

 • Alkin, M.C. (2011). Evaluation Essentials from A to Z. New York: Guilford Press. Catàleg
 • García Marzá, Vicente Domingo (cop. 2004 ). Ética empresarial : del diálogo a la confianza . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Melé, Domènec (2009 ). Business ethics in action : seeking human excellence in organizations . New York, NY: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Guillén Parra, Manuel (cop. 2006 ). Ética en las organizaciones : construyendo confianza . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Martín, Evaristo (2004 ). Otro mundo es posible : diálogos sobre el comportamiento ético de las personas y las organizaciones . Barcelona: Granica. Catàleg
 • Stake, Robert E (2006 ). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Gómez Serra, Miquel (2004 ). Evaluación de los servicios sociales . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Shaw, Ian F. Greene, Jennifer C. Mark, Melvin M. (cop. 2006 ). Handbook of evaluation : policies, programs and practices. London: Sage. Catàleg
 • Rebolloso Pacheco, Enrique (2008 ). Evaluación de programas de intervención social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Maslow, Abraham H (1991 ). Motivación y personalidad . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Perrow, Charles N (1993 ). Sociología de las organizaciones (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Robbins, Stephen P (cop. 1996 ). Comportamiento organizacional : conceptos, controversias y aplicaciones (7ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Taylor, Frederick Winslow (1981 ). Principios de la administración científica . Buenos Aires: El Ateneo. Catàleg
 • Tena Millán, Joaquín (DL 1995 ). Organización de la empresa : teoría y aplicaciones . Barcelona: Eada Gestión :Gestión 2000. Catàleg
 • Vernis, Alfred (1997 ). La Gestió de les organitzacions no lucratives : treballant per la millora de les associacions . Barcelona: Proa :Columna. Catàleg
 • Zerilli, Andrea (1992 ). Fundamentos de organización y dirección general . Madrid [etc.]: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball escrit de creació d'una organització socioeducativa i propostes de millora. (1) Correcció dels aspectes formals (ortografia, sintaxi, gràmatica, format...)
(2) Claredat de la informació.
(3) Redactat
(4) El treball conté tots els apartats que es demanen.
(5) Conceptualització i vocabulari correcte
(6) El treball reflecteix el domini dels continguts relacionats amb l'organització i gestió de projectes i serveis.
(7) aportacions de millora i reflexió argumentada i fonamentada
(8) Referències bibliogràfiques i cites bibliogràfiques correctes, seguint la normativa APA.
30
Treball escrit de planificació d'un projecte d'avaluació sobre un projecte, una organització o servei socioeducatiu. a) Aspectes formals: correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica. Referències bibliogràfiques correctes.
b) S’exposen amb claredat quins són els objectius del pla d’avaluació
c) S’especifica quina funció o funcions té (sumativa o formativa, o ambudes) i en quins aspectes.
d) S’especifiquen amb claredat quin o quins són els objectes de l’avaluació.
e) S'expliquen els criteris d'avaluació, que són adequats al propòsit i objectes d'avaluació.
f) No hi ha confusió entre criteris, preguntes, dades o indicadors...
g) S’especifiquen quines són les dades, evidències o indicadors.
h) Per cada criteri i dades s’especifica quina serà la font d’informació.
i) S'exposen els instruments de recollida d'informació i la seva relació amb els objectius de l'avaluació.
j) S’especifiquen els objectius de recollida d'informació de cada un dels instruments.
k) Els instruments realment serveixen per obtenir informació significativa per poder dur a terme l’avaluació
l) Es proporciona una temporalització detallada del procés d'avaluació planificat.
m) S'explica i s'argumenta, amb suport bibilogràfic, quin é sl'enfocament de l'avaluació pel qual s'opta.
m) Hi ha coherència entre els diferents apartats del treball.30
Exercici escrit individual relacionat amb l'organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius. (1) que respongui a allò que es demana, de forma argumentada. (2) Que mostri que s'ha revisat documentació i aquesta es presenti ben referenciada en el text. (3) Originalitat, qualitat i aprofundiment de les qüestions tractades. (4)Aspectes formals (ortografia, sintaxi, bibliografia, maquetació. (5) Aplicació correcte de l'estil APA en les referències bibliogràfiques que apareixen en el treball i en el llistat final . 10 No
Prova escrita individual sobre els continguts del mòdul (1) Aspectes formals (ortografia, sintaxi, bibliografia). (2) Nivell de domini dels aspectes conceptuals relacionats amb l'organització de serveis socioeducatius, la seva gestió i avaluació, i l'ètica en la gestió d'organitzacions. 30

Qualificació

La qualificació final del mòdul es calcularà fent la mitjana ponderada de les qualificacions de cada un dels exercicis d'avaluació.

Per calcular la mitjana ponderada cal que l'estudiant obtingui com a mínim una qualificació de 4 en cada un dels exercicis: treball de creació d'una organització, treball de planificació d'un projecte d'avaluació i prova escrita individual sobre els continguts del mòdul. No obstant, per aprovar cal que la qualificació final del mòdul sigui com a mínim de 5.

Cal haver presentat, a la data prevista, els exercicis d'avaluació: el treball individual, els dos treballs en equip i haver realitzat la prova escrita final.

RECUPERACIÓ
Si no s'aprova algun dels treballs en equip l'estudiant podrà recuperar-los mitjançant un exercici escrit individual que es durà a terme en les dates que s'estableixin.

La prova escrita individual constarà de dues parts: una dedicada a l'organització i gestió de serveis i una altra dedicada a l'avaluació de projectes i serveis. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les parts per tal que la qualificació de l'examen computi en el càlcul de la qualificació final del mòdul.
Si no es donen aquestes condicions, l'estudiant podrà recuperar aquest exercici fent una altra prova escrita individual d'avaluació, que es durà a terme en les dates que estableixin els estudis. La qualificació màxima que es pot obtenir a la prova escrita individual de recuperació és de 5.

NOTES IMPORTANTS:
* El plagi d'alguna de les activitats del mòdul implica el suspens del mateix i, conseqüentment, la necessitat de realitzar la prova de recuperació.
* S'exigeix correcció en l'expressió escrita. Les deficiències greus en aquest sentit són motiu de suspens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de "NO presentat" si l'estudiant no lliura, en la data prevista, els exercicis d'avaluació següents: treball escrit de creació d'una organització socioeducativa i propostes de millora, treball escrit de planificació d'un projecte d'avaluació sobre un projecte, una organització o un servei socioeducatiu, o bé si no realitza la prova escrita individual sobre els continguts del mòdul.

Avaluació única:
L'estudiant haurà de realitzar un exercici escrit individual en el que haurà de mostrar domini dels continguts conceptuals del mòdul i de l'assoliment de les competències relacionades amb la creació d'una organització socioeducativa i amb la planificació de processos d'avaluació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'espai i horari a desenvolupar les tutories es pactaran de forma individualitzada amb els estudiants que les requereixin i tenint en compte la disponibilitat d'espais d'acord amb les condicions determinades pel curs 2021-22.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Més enllà de les sessions de classe, la comunicació i interacció amb les i els estudiants es desenvoluparà a partir de les tutories pactades per correu electrònic institucional o de forma presencial, sigui a la facultat o en format virtual, segons les possibilitats. També s'utilitzarà la plataforma moodle per a la interacció amb l'estudiantat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.