Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Rosa Ros Massana
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Rosa Ros Massana
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup CC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ricardo Garcia Orallo  / Rosa Ros Massana
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL.

          1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial

          1.2. Els sistemes agraris i els règims demogràfics abans de 1800

          1.3. La Revolució Industriosa

2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

          2.1. La Revolució Industrial a Gran Bretanya: Canvi agrari, salaris alts i energia barata

          2.2. Creixement econòmic, canvi estructural i canvi tècnic

          2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialització

3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

          3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

          3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

          3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

          4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

          4.2. Els orígens i difusió de la crisi dels anys trenta als Estats Units

          4.3. Les polítiques de recuperació

5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973.

          5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

          5.2. Les polítiques 'Keynesianes' i l'estat del benestar

          5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2019)

          6.1. La fi de l'expansió: crisi del petroli i polítiques "neoliberals"

          6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 0 1,00
Lectura / comentari de textos 1,00 45,00 0 46,00
Prova d'avaluació 2,00 25,00 0 27,00
Resolució d'exercicis 1,00 17,00 0 18,00
Sessió expositiva 40,00 18,00 0 58,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • FELIU, Gaspar i SUDRIÀ, Carles (2006). Introducció a la història econòmica mundial. València: Universitat de Barcelona i Universitat de València. Catàleg
 • Lectures d'Història Econòmica Mundial (1996). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Guia pràctica d'història econòmica mundial (1994). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • TELLO, Enric; MARTÍNEZ GALARRAGA, Julio; RAMON MUÑOZ, Ramon; GARAY, Lluís (2012). Com hem arribat fins aquí. Una introducció a la història econòmica global (UOC Digital). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici anàlisi i interpretació de textos. Temes 1 i 2. Exercici sobre la lectura del llibre de Tello et alia. 'Com hem arribat fins aquí' UOC 2012. Pràctica lligada a les competències transversals. 10 No
Avaluació global dels temes 1, 2 i 3 (lectures i contingut de les classes) La prova consistirà en preguntes breus o tipus test. En aquestes darreres, les preguntes ben contestades sumen 1 punt; les respostes incorrectes resten 0,5 i les no contestades es valoren amb un 0. 25 No
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament. Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 5 No
Prova escrita sobre els temes 4, 5 i 6. L'examen podrà combinar preguntes tipus test, anàlisi de quadres, gràfics i textos i qüestions a desenvolupar de manera raonada sobre les lectures i explicacions de classe. 60

Qualificació

S'avaluaran l'assimilació dels objectius de l'assignatura i les competències bàsiques per assolir-los.

L'avaluació comprendrà tots els materials i lectures discutides a les classes teòriques i pràctiques.

La nota final serà la suma ponderada de les activitats d'avaluació continuada (40 per cent) i de l'examen teòric (60 per cent). Els estudiants que hagin suspès, podran presentar-se a un segon examen de recuperació. La nota d'aquest segon examen valdrà aleshores un 60% de la nota final i la de l'avaluació continuada un 40%. Les activitats d'avaluació continuada no són recuperables.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció específica en les activitats relacionades amb l'anàlisi de textos. S'exigirà un nivell d'ortografia i sintaxi equivalent al nivell C de català, o el seu equivalent en castellà.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT es reservarà per aquelles persones matriculades que no s'hagin presentat a l'examen teòric que val el 60% de l'avaluació de l'assignatura.

Avaluació única:
Els estudiants podran sol·licitar l'avaluació única, és a dir, la realització d'un examen final que comptarà el 100% de la nota, en els terminis establerts per la Facultat. Aquest curs la data límit per fer-ho és el 23 d'octubre.
Els estudiants que triïn l'avaluació única hauran de llegir, a més, de les lectures obligatòries de l'assignatura, els capítols 3 al 15 del llibre de Gaspar Feliu i Carles Sudrià citat a la bibliografia.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Els exercicis presencials i online s’han d’atendre a les normes acadèmiques de citació. La còpia, el plagi o la utilització fraudulenta d’informació està penalitzada per la normativa vigent de la UdG. L'article 21 diu:
21.1 La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l'avaluació d'una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor.

Tutoria

Les hores de tutoria tindran lloc en les franges horàries que fixa el departament. Cada grup tindrà un horari específic per fer les consultes on-line o presencials. Les consultes i tutories hauran de ser acordades prèviament per mitjà del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions presencials o online entre professor i estudiants sempre tindran lloc durant l'horari laboral i docent. En el cas dels grups A i B les franges horàries de comunicació seran els matins, i en el grup C a les tardes de dilluns a divendres. La resolució de dubtes i tutories, presencials o online, tindran lloc en els horaris previstos i publicats.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques, pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics. Les classes teòriques presenten i discuteixen els temes del programa de l'assignatura. Les sessions pràctiques discuteixen temes específics del programa o casos pràctics.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran i discutiran a les sessions teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com a plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades per cada un dels temes, i seguir les explicacions fetes a classe.
4) És important portar els PDF impresos a classe per tal de poder prendre notes dels comentaris que faci el professor sobre els quadres o gràfics.

Assignatures recomanades

 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Introducció a l'economia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats programades (classes, activitats d'avaluació, tutories) s'ajusten a un escenari de presencialitat restringida com el que es preveu per l'inici de curs (50% dels estudiants amb classes presencials mentre l'altre 50% segueix la classe per streaming).
En cas que calgués restringir encara més la presencialitat o s'arribés a una situació de confinament total, les classes, les tutories i l'avaluació es farien online a través de les plataformes previstes per la Universitat de Girona. La docència online serà complementada, en aquest cas, amb un conjunt d'exercicis pràctics online sobre la matèria i sobre les lectures que es penjaran al web. Els horaris de les classes es modificarien d'acord amb l'aprovat pels òrgans de govern de la FCEE.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació programat s'ajusta, com en el cas de les activitats, a l'escenari de presencialitat restringida previst.
En cas que s'arribés a una situació de confinament total, s'incrementaria el pes de l'avaluació continuada i es modificarien les activitats d’avaluació i la seva ponderació sobre la nota final de la següent manera:
• Exercici d’anàlisi i interpretació de textos (temes 1 i 2): es mantindria l’exercici i la seva ponderació d’un 10% de la nota final.
• Avaluació global dels temes 1, 2 i 3 (lectures i contingut de les classes): es mantindria l’exercici i la seva ponderació d’un 25% de la nota final. El tipus d’exercici es modificaria, però, ja que s’eliminarien les preguntes tipus test i s’introduirien, al costat de preguntes breus, altres a desenvolupar que obliguessin a relacionar diferents parts del temari.
• S’introduiria un exercici d’anàlisi de textos relacionats amb els temes 4 i 5, amb una ponderació del 10% de la nota final.
• Proves de seguiment i comprensió sobre el contingut de les classes. S’incrementaria el seu nombre i augmentaria el seu pes en la nota final fins arribar al 15%.
• Prova escrita sobre els temes 4, 5 i 6: es mantindria, però la seva ponderació en la nota final es reduiria, ja que seria del 40%.

Tutoria i comunicació:
En cas que s'arribi a un escenari de confinament total, les tutories mantindran el seu horari, però seran ateses per correu electrònic i, si cal, per reunió virtual entre el professor i l'estudiant a través de les plataformes previstes per la UdG. Els dubtes s'han d'enviar al correu institucional rosa.ros@udg.edu. En aquest correu es podran sol·licitar també tutories a altres horaris a convenir, en cas que l'estudiant no pugui atendre-les en els horaris establerts.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.