Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Grup GA docència en anglès
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marc Puigmule Sola
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Grup GA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ramon Ballester Gonzalez
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Competències

  • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
  • ECOCE10- Interpretar les interrelacions econòmiques dels processos d'integració econòmica regional i internacional
  • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. Introducció: conceptes bàsics

2. Comerç internacional: teories: David Ricardo

3. Comerç internacional: teories: model de factors específics

4. Comerç internacional: teories: teorema de Heckscher-Ohlin

5. Comerç internacional: teories: noves teories

6. Comerç internacional: política comercial: aranzel a la importació i taxa de protecció efectiva

7. Comerç internacional: política comercial: quota a la importació

8. Comerç internacional: política comercial: subvencions a l'exportació

9. Comerç internacional: política comercial: dumping

10. Mercat de divises: conceptes bàsics

11. Mercat de divises: determinants del tipus de canvi: l’enfocament d’actius

12. Mercat de divises: determinants del tipus de canvi: la PPA i l'enfocament monetari

13. Mercat de divises: els sistemes de tipus de canvi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 42,00 0 44,00
Sessió participativa 38,00 68,00 0 106,00
Total 40,00 110,00 0 150

Bibliografia

  • Paul Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. Melitz (2018). International Economics : Theory & Policy (11th global edition). Pearson. Catàleg
  • Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz (2016). Economía internacional : teoría y política (10a). Pearson. Catàleg
  • Thomas Pugel (2016). International Economics (16th). Mc Graw-Hill. Catàleg
  • Robert Carbaugh (2016). International Economics (16th). Cengage Learning. Catàleg
  • Robert Carbaugh (2017). Economía Internacional (13a). Cengage Learning. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lliurament 1 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 15 No
Lliurament 2 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 15 No
Examen online 1 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 10 No
Examen online 2 S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 10 No
Examen final S'hi avalua coneixements sobre elements teòrics i pràctics (exercicis) de l'assignatura, així com lectures i vídeos 50

Qualificació

L'assignatura es basa en un sistema d'avaluació continuada. Les proves a realitzar són dos lliuraments de preguntes, dos exàmens online i un examen final.

Els dos lliuraments de preguntes valen un total del 30% de la nota
final de l'assignatura, els dos exàmens online el 20%, mentre que l'examen final val un 50% de la nota final.

No hi ha una nota mínima per aprovar en cap d'aquests tres tipus de proves (dos lliuraments, dos exàmens online i examen final), però cal treure un mínim de 5 sobre 10 de la mitjana ponderada d’aquests elements per a poder aprovar l'assignatura.

L'estudiant que no vulgui participar en l'avaluació continuada podrà sol·licitar l’opció d’acollir-se a l’avaluació única. La sol·licitud s’haurà de fer segons el previst per les normatives de la UdG i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L’avaluació única es realitzarà a través d’un examen únic, que se celebrarà el mateix dia i hora que l’examen final de l’assignatura. El contingut de l’examen únic serà diferent del de l’examen final. En el cas que l’estudiant que s’acull a l’examen únic hagués realitzat alguna prova d’avaluació, el resultat d’aquesta, sigui quin sigui, no es computarà.

L’estudiant que suspengui l'assignatura (via avaluació continuada o via examen únic) tindrà el dret a presentar-se a l'examen de recuperació. No és permès anar a pujar nota en l'examen de recuperació en el cas que s'hagi aprovat l'assignatura.

L'examen de recuperació suposarà el 50% de la nota en el cas de l’avaluació continuada. No es poden recuperar ni els lliuraments ni els exàmens online. En el cas de l’examen únic, l’examen de recuperació val el 100% de la nota.

La nota final per als estudiants que vagin a l’examen de recuperació serà d'un cinc si l'estudiant aprova l’assignatura, o bé l'obtinguda en el sistema d'avaluació contínua o de l’examen únic si l'estudiant suspèn.

En cap cas es guarden notes de proves d’avaluació realitzades en cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat implica haver-se presentat a elements continguts en els criteris d'avaluació que totalitzin menys del 50% del pes total de la nota.

Avaluació única:
L'estudiant que no vulgui participar en l'avaluació continuada podrà sol·licitar l’opció d’acollir-se a l’avaluació única. La sol·licitud s’haurà de fer segons el previst per les normatives de la UdG i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. L’avaluació única es realitzarà a través d’un examen únic, que se celebrarà el mateix dia i hora que l’examen final de l’assignatura. El contingut de l’examen únic serà diferent del de l’examen final. En el cas que l’estudiant que s’acull a l’examen únic hagués realitzat alguna prova d’avaluació, el resultat d’aquesta, sigui quin sigui, no es computarà.

En el cas de l’examen únic, l’examen de recuperació val el 100% de la nota.Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professorat de l’assignatura, via correu electrònic o videoconferència, farà tutories als estudiants que ho sol·licitin prèviament, ja sigui individualment o en grup.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat de l’assignatura es comunicarà amb els estudiants de l’assignatura a través de dos canals: el correu electrònic i els avisos i notícies del Moodle.

Observacions

INFORMATION FOR THE ENGLISH GROUP

SYLLABUS
1. International trade: basic concepts
2. International trade: theories: classical economists
3. International trade: theories: specific factors model
4. International trade: theories: Heckscher-Ohlin theorem
5. International trade: theories: new theories
6. International trade: trade policy: import tariff and effective protection rate
7. International trade: trade policy: import quota
8. International trade: trade policy: export subsidy
9. International trade: dumping
10. Currency markets: basic concepts
11. Currency markets: determinants of the exchange rate: the asset focus
12. Currency markets: determinants of the exchange rate: the PPP and the monetary approach
13. Currency markets: exchange rate systems


ASSESSMENT CRITERIA
The subject is based on a continuous evaluation system. The tests to be performed are two part-time exams and one final exam. The active participation of the student in the subject is also graded.
The two part-time exams are worth a total of 40% of the final mark of the subject. The final exam is worth 50% of the final grade. The participation, the remaining 10%.

There is no minimum mark to pass in these three types of tests (two part-time, final and participation), but you must take a minimum of 5 out of 10 of the weighted average of these elements to be able to pass the subject.

Those who have not passed the subject by the continuous evaluation system and who have obtained a minimum score of 3 out of 10 in the weighted average of the part-time, final and participation, may take the re-sit exam. Students who have taken a note less than 3 will have failed the subject.

The student is not allowed to take the re-sit exam if he/she has passed the continuous evaluation.

The marks of the two part-time exams and of participation are not recoverable. The re-sit exam only serves to improve the final exam mark. In other words, the re-sit exam is worth 50% of the final grade.

The final grade for students that take the re-sit exam will be five if the student passes the subject (the weighted average of the re-sit exam, both part-time exams and participation is equal to or greater than 5). Otherwise, he/she will eventually get the grade obtained in the continuous evaluation system.

The student who, taking an evaluation activity (part-time exam, final exam, participation) is caught cheating (for example, possessing and/or using cheat sheets, notes, PowerPoint slides or mobile phones) will have a final grade of zero in the grade for June. In addition to this, we will inform the Coordination of Studies of the Faculty of Business and Economics about the inappropriate behavior of the student, in order to assess the possible opening of a disciplinary procedure.


REMARKS
In this subject, we use the flipped classroom teaching methodology. The flipped classroom is a pedagogical model in which the typical lecture and homework elements of a course are reversed.

In the flipped classroom:
1. The student works prior to the class session with materials (such as notes, readings, short videos) that have been submitted to the student sufficiently in advance by the lecturer. The materials will be available on the subject’s Moodle or thru the Campus photocopy service;
2. In the classroom, what is mainly done is:
A. The student answers questions related to the materials worked at home;
B. The student solves exercises;
C. The student discusses readings and videos;
D. The teacher solves students' doubts and clarifies the most difficult aspects of the topics

The course will also use Just-in-Time Teaching (JITT) and Team-Based Learning (TBL) pedagogical strategies.

JITT implies that the student, a few hours before class or at the beginning of this, must answer a questionnaire prepared by the lecturer. The questionnaire assesses the knowledge and effort made by the student at home with the teaching materials at their disposal. The results of the questionnaire allow the teacher to re-elaborate the class and to better adapt its content to students’ needs.

TBL implies that, in class, the student works in a stable group of 4 to 5 people, designated by the lecturer. In essence, within the group each student works:
1. The exercises;
2. The student, individually, answers a short type questionnaire produced by the teacher and related to the subject that has had to work beforehand at home. Once this is done, the student discusses with the other members of the group the answers that he/she has given to each question. The group must agree on an answer for each question and send it to the teacher. The teacher will assess the individual contributions of each student to the group. Finally, a discussion is made between the different groups about the answers to the questions.

On the other hand, the student, in order to work teaching materials in class, will have to bring with him/her to the classroom their smartphone, or their tablet, or their laptop.


REFERENCES

Paul Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. Melitz (2018). International Economics: Theory & Policy (11th global edition). Pearson.

Pugel T. (2016). International Economics (16th edition). McGraw-Hill Irwin.

Robert Carbaugh (2016). International Economics (16th). Cengage Learning.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Semipresencialitat del 50% i del 33%

En aquesta assignatura, utilitzem la metodologia docent de l’aula inversa. Amb aquest enfoc s'inverteixen els elements típics de la classe magistral i de la tasca feta per part de l’estudiant en una assignatura.

En la classe inversa: 1. L’estudiant treballa prèviament a la sessió de classe uns materials (com apunts, lectures, vídeos curts) que hauran estat facilitats amb antelació suficient pel professor; els materials seran disponibles al Moodle de l’assignatura. 2. A l'aula el que es fa principalment és: a) El professor resol els dubtes dels estudiants i aclareix els aspectes més difícils dels temes. En aquest sentit, l’estudiant ha de completar i trametre prèviament un arxiu Word amb les preguntes que li han sorgit al llegir els apunts. b). L’estudiant contesta preguntes i resol exercicis.

El professorat de l’assignatura facilitarà, amb l’antelació suficient, els apunts de l’assignatura, en format de diapositives detallades de PowerPoint. A més, s’editaran els corresponents vídeos on es comentaran els aspectes més importants d’aquests apunts.
L’estudiant també disposarà de la resta de materials (com els llistats d’exercicis i de preguntes).

La presència dels estudiants a l’aula, on hi haurà docència per a cada grup de l’assignatura, s’establirà tenint en compte les indicacions emanades de les normatives de la de la UdG i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a cadascun dels escenaris. Cada classe es transmetrà via streaming als estudiants que no hi tinguin autoritzada l’assistència.


Virtualitat del 100%

En aquest escenari de docència 100% virtual, hi haurà una classe setmanal pel grups en anglès, una altra conjunta pels altres dos grups del matí i tercer pel grup de la tarda. Cada sessió de docència virtual es farà usant el programari Blackboard Collaborate.
Se seguirà usant la metodologia docent indicada per l’escenari de docència presencial al 50% i al 33%.

Modificació de l'avaluació:
Respecte el que preveia el programa de l’assignatura pel curs 2019-20, se substitueixen els dos exàmens parcials que es duien a terme a l’aula per dos lliuraments d’exercicis i preguntes. Aquests es duran a través de la funció Tasca del Moodle. Aquest canvi ja es va introduir durant l’etapa de confinament derivada de la Covid-19.

Tutoria i comunicació:
Tutoria

El professorat de l’assignatura, via correu electrònic o videoconferència, farà tutories als estudiants que ho sol·licitin prèviament, ja sigui individualment o en grup.

Comunicació

El professorat de l’assignatura es comunicarà amb els estudiants de l’assignatura a través de dos canals: el correu electrònic i els avisos i notícies del Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.