Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Albert Herrero Casas  / Juan Jose Suñol Martinez
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. EL CAMP ELÈCTRIC.1.1.Llei de Coulomb. 1.1.1.Introducció: càrrega elèctrica i principi de conservació. 1.1.2.Força entre càrregues:llei de Coulomb.1.1.3.Principi de superposició.1.1.4.Camp elèctric.Línies de camp.1.1.5.Camp elèctric creat per distribucions discretes de càrrega.1.1.6.Camp elèctric creat per distribucions contínues de càrrega.1.1.7.Energia potencial elèctrica i potencial elèctric.1.1.8.Potencial creat per càrregues puntuals.1.1.9.Potencial creat per una distribució contínua de càrrega.1.1.10.Exemples de càlcul per distribucions finites de càrrega. 1.2.Llei de Gauss.1.2.1.Flux de camp elèctric.1.2.2.Llei de Gauss.1.2.3.Aplicació de la llei de Gauss en el càlcul del camp elèctric en distribucions simètriques de càrrega.

2. NATURALESA ELÈCTRICA DE LA MATÈRIA. 2.1.Conductors.2.1.1.Electrons lliures en els sòlids. 2.1.2.Propietats dels conductors en equilibri electrostàtic. 2.1.3.Discontinuïtat del camp elèctric en les superfícies carregades. 2.1.4.Efecte punxa, tempestes. 2.1.5. Capacitat. 2.2. Aïllants. 2.2.1.Materials dielèctrics. 2.2.2.Càrrega lligada i característiques dels aïllants. 2.2.3.Ruptura dielèctrica.

3. CAPACITAT I CONDENSADORS. 3.1. Condensadors. 3.1.1.Condensador de plaques paral·leles. 3.1.2.Altres condensadors. Capacitat d'un condensador. 3.1.3.Condensador amb dielèctric. 3.1.4.Energia emmagatzemada en un condensador. Energia del camp elèctric. 3.1.5.Connexions de condensadors, en sèrie i en paral·lel.

4. ELECTRODINÀMICA I CORRENT CONTINU. 4.1.Corrent elèctric i llei d'Ohm. 4.1.1.Corrent elèctric.Densitat i intensitat de corrent. 4.1.2.Llei d'Ohm. 4.1.3.Treball i potència en circuits elèctrics: efecte Joule. 4.2.Circuits de corrent continu. 4.2.1.Generadors de corrent continu. Força electromotriu. 4.2.2.Generador de corrent continu no ideal: resistència interna i càrrega acumulada. 4.2.3.Combinació de resistències en sèrie i en paral·lel. 4.2.4.Regles de Kirchhoff. 4.2.5.Aparells de mesura.

5. MAGNETISME. 5.1.Efectes del camp magnètic. 5.1.1.Força magnètica i línies de camp magnètic. 5.1.2.Efectes del camp magnètic sobre càrregues en moviment. 5.1.3.Confinament magnètic. 5.1.4.El selector de velocitats i l'espectròmetre de masses. 5.1.5.El ciclotró. 5.1.6.Força i moment magnètics sobre conductors: galvanòmetre. 5.2.Generació del camp magnètic. 5.2.1.Llei de Biot-Savart. 5.2.2.Camp magnètic creat pel fil rectilini. 5.2.3.Força magnètica entre dos conductors paral·lels. 5.2.4.Camp magnètic creat per una espira. 5.2.5.Llei d'Ampère. 5.2.6.Bobines rectes i toroïdals.

6. INDUCCIÓ MAGNÈTICA. 6.1. Inducció magnètica. 6.1.1.Flux magnètic i llei de Gauss pel camp magnètic. 6.1.2.Inducció magnètica i Llei de Faraday-Lenz. 6.1.3. El generador de corrent altern. 6.1.4.Autoinducció.Inducció mútua.

7. CORRENT ALTERN.7.1.Corrent altern. 7.1.1.Descripció i definicions. Notació complexa 7.1.2.Comportament de resistències. 7.1.3.Comportament d'inductàncies: reactància inductiva. 7.1.4.Comportament de condensadors: reactància capacitiva. 7.1.5.Potència dissipada. 7.2.Circuits de corrent altern. 7.2.1.Circuit RL sèrie: bobina real. 7.2.2.Circuit RC sèrie: filtre de pas baix. 7.2.3.Circuit RLC sèrie: ressonància.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 24,00 0 30,00
Resolució d'exercicis 13,00 34,00 0 47,00
Sessió expositiva 28,00 27,00 0 55,00
Sessió pràctica 12,00 6,00 0 18,00
Total 59,00 91,00 0 150

Bibliografia

  • Tipler, P.A; Mosca, G. (2005). Física para la ciencia y la tecnología (5). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Serway, A. R.; Beichner, R. J. (2000). Física para Ciencias e Ingeniería (5). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Gettys,W.E.; Keller, F. J.; Skove, M.J. (2005). Física para ingeniería y ciencias (2). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg
  • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
  • Sears, Francis Weston (2004-2005 ). Física universitaria . México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PACs (Proves d'Avaluació Continuada) Es tindrà en compte, a més de la demostració que s’han adquirit els coneixements específics desenvolupats en l’assignatura, aspectes transversals com ara:
- Exposar de forma endreçada i comprensible el desenvolupament de la solució a un problema
- Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
- Utilitzar correctament les unitats del sistema internacional o d’altres unitats comunament emprades
- Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
Les proves PAC no són recuperables
20 No
Desenvolupament de problemes (com a mínim hi haurà dues entregues).
Activiat a realitzar en grup.
10 No
Pràctiques de laboratori 10% nota informes.
10% nota examen de pràctiques
Sessions de 1h50 minuts que es desenvoluparan al laboratori docent. L'avaluació consistirà en l’elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca grupal.
La no assistència a pràctiques serà tinguda en compte en els criteris de No Presentat.
20 No
Examen Final Es tindrà en compte, a més de la demostració que s’han adquirit els coneixements específics desenvolupats en l’assignatura, aspectes transversals com ara:
- Exposar de forma endreçada i comprensible el desenvolupament de la solució a un problema
- Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
- Utilitzar correctament les unitats del sistema internacional o d’altres unitats comunament emprades
- Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
L'examen final contindrà una part expressament pensada per validar la nota obtinguda en l'avaluació de les pràctiques de laboratori.
L'examen final no és recuperable.
50 No

Qualificació

1) L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques serà avaluat com a NO PRESENTAT.

2) La qualificació final és la mitjana ponderada de les qualificacions de cada activitat d’avaluació, amb els pesos corresponents.

3) No cal assolir una nota mínima en cap de les activitats d'avaluació en particular.

4) Hi haurà un examen final de pràctiques de laboratori amb preguntes similars a les tasques i qüestions associades a les pràctiques realitzades al laboratori.

5) Cap de les activitats d'avaluació es recuperable.

6) L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a NO PRESENTAT de l'assignatura l'alumne que:
NO REALITZI CAP de les activitats avaluables de l'assignatura; i/o
NO ASSISTEIXI a alguna de les pràctiques de laboratori, i/o NO realitzi l'examen final.

Avaluació única:
Si l'EPS dona l'opció d'avaluació única, els estudiants tindran dret a no realitzar les activitats d'avaluació continuada (PACs, entrega problemes) i anar directament a l'examen final (80% nota + 10% examen pràctiques). El 10% restant surt dels informes de pràctiques.
En qualsevol cas, caldrà contactar amb el professorat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria amb el professor es farà mitjançant correo electrònic o mitjatçant videotrucada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà mitjançant els avisos i noticies de la web de l'assignatura.
També es podran enviar e-mails a la llista de distribució.
Lainteracció via e-mail o via videotrucada (cal concertar-la).

Observacions

1) En les sessions d'avaluació PACs i Prova Final (proves presencials):
1.1. Els alumnes no podran amprar calculadores amb targeta de memòria ni amb capacitat d'emmagatzemar documents ni amb connexió inalàmbrica a internet (wifi, bluetooth,...)
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI o el carnet de la UdG.
1.3. Durant les proves no es podran consultar apunts ni llibres.
2) PAC1 i PAC 2: Constaran de problemes de gran similitud amb els realitzats a la classe i/o que es troben al llistat de problemes de l'assignatura.
3) PROVA FINAL:
Consistirà en un examen que conté part de qüestions conceptuals o pràctiques (40%) i una altra de problemes (60%) relacionats amb els conceptes desenvolupats durant les classes expositives i de pràctiques a l'aula.
4) PRÀCTIQUES (assistència obligatòria):
4.1. En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques, així com les eines necessàries (calculadora, paper mil•limetrat si s'escau) per tal de poder-les realitzar. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
4.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.
4.3. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca grupal.
4.4. Es recollirà l'informe al final de la mateixa sessió de pràctiques. La nota mitja dels informs serà el 10% de la nota de l'assignatura.
4.5. Hi haurà un examen final de pràctiques (10% nota assignatura)
5) Desenvolupament de problemes (activitat no presencial)
Consistirà en l'entrega de problemes. Tasca a desenvolupar en grup.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tornar a la presencialitat les classes teòriques i l'examen final seran presencials.
Les altres activitats no es veuen modificades.

Modificació de l'avaluació:
En cas de retorn a la presencialitat, els criteris d'avaluació no seran modificats.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es faran en hores convingudes al despatx del professor o per e-mail.

La comunicació és continuarà fent a avisos i notícies de la web de l'assignatura

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.