Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Mecànica clàssica. Ones. Mecànica de fluids. Termodinàmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jordi Farjas Silva  / Eduard Garcia Cano
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. Què és la Física?

2. Dinàmica d'una partícula.

3. Treball i energia per una partícula.

4. Sistemes de partícules.

5. Dinàmica del sòlid rígid

6. Equilibri estàtic

7. Oscil·lacions mecàniques

8. Ones mecàniques.

9. Mecànica de fluids.

10. Termometria i calorimetria.

11. Pràctiques de laboratori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 40,00 0 46,00
Resolució d'exercicis 12,00 12,00 0 24,00
Sessió expositiva 26,00 28,00 0 54,00
Sessió pràctica 12,00 6,00 0 18,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Tutories individuals 2,00 0 3,00 5,00
Total 58,00 86,00 6,00 150

Bibliografia

 • Tipler, Paul Allen (2010 ). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (1994 ). Física . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Young, Hugh D (2009 ). Física universitaria (12a ed.). México D.F.: Addison-Wesley :Pearson Educación. Catàleg
 • Hecht, Eugene (2000 ). Física : álgebra y trigonometría . México: International Thomson. Catàleg
 • Serway, Raymond A (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg
 • Giancoli, Douglas C (cop. 2002 ). Física para universitarios (3a ed.). México [etc.]: Pearson Education. Catàleg
 • Ohanian, Hans C (cop. 2009 ). Física para ingeniería y ciencias (3a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Badosa i Franch, Jordi (2009 ). Apunts de física per a Fonaments de física 1 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Alonso, Marcelo (cop. 2000 ). Física . México [etc.]: Addison Wesley Longman. Catàleg
 • Sears, Francis Weston (2004-2005 ). Física universitaria . México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2008 ). Physics for scientists and engineers (6th ed.). [Basingstoke: Palgrave distributor]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques d'aula presencials (problemes). 1) Durant la classe de problemes cal completar un qüestionari moodle relacionat amb els exercicis treballats a l'aula.

2) El qüestionari té un numero d'intents infinit i no es penalitzen els intents fallats.

3) Per superar l’assignatura, cal assolir com a mínim una qualificació mitjana d'aquestes activitats de 7 sobre 10.

4) Si la nota mitjana d'aquestes activitats és inferior a un 7/10, l'assignatura quedarà suspesa amb una qualificació igual a 4/7 de la nota mitjana d'aquestes activitats.

5) Si la nota global d'aquestes activitats és superior o igual a un 7/10, la qualificació de l'assignatura s'establirà a partir de les PACs i les pràctiques de laboratori.

6) La no realització d'aquesta activitat serà tinguda en compte en els criteris de No Presentat. Aquestes activitats són recuperables.

7) En cas d'incompatibilitat horària caldrà notificar-ho al professor de teoria per tal d'establir un horari alternatiu.
0
Pràctiques de laboratori 1) Sessions de 1h50 minuts que es desenvoluparan al laboratori docent.

2) L'avaluació consistirà en la elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari i un examen de pràctiques. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. L'examen de pràctiques es realitzarà el mateix dia que l'examen de validació.

3) La redacció de l'informe és una tasca individual. Si durant l'elaboració dels informes es parla amb els altres estudiants del grup o es consulta les seves anotacions o informes, s'entendrà que l'estudiant ha copiat i la qualificació de la pràctica serà 0, suspès.

4) La no assistència a pràctiques serà qualificada 0, suspès.

5) La no assistència a pràctiques serà tinguda en compte en els criteris de No Presentat.

6) Les pràctiques no són recuperables
20 No
PACs 1) Conjunt de proves d'exercicis i qüestions que es realitzaran al llarg de tot el curs i que es gestionarà des de la plataforma moodle.

2) Els qüestionaris moodle seran individuals i es limitarà tant el temps d’apertura del qüestionari com la durada del mateix. Només es tindrà un intent per omplir el qüestionari.

3) La nota mitjana de les de PACs es calcularà com la mitjana de totes les PACs menys una. En el càlcul de la mitjana es descartarà la PAC que tingui la qualificació més baixa.

4) La no realització d’una PAC serà qualificada 0, suspès.

5) La no realització de les PACs serà tinguda en compte en els criteris de No Presentat.

6) Les PACs no són recuperables.
80 No
Examen de validació 1) En aquesta prova es validarà que l'estudiant hagi fet correctament les PACS no presencials.

2) La prova de validació és una prova presencial i escrita.

4) Si durant la realització de la prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

5) No presentar-se a aquesta prova resultarà en una nota final de No Presentat.

6) Per aprovar l'assignatura cal assolir com a mínim un 5 sobre 10 a l'examen de validació.

7) La prova de validació serà recuperable durant el període establert al calendari acadèmic. Per poder optar a l’examen de recuperació, la nota mitjana del curs (20% Practiques de laboratori +80%PACs) ha de ser superior o igual a un 3 sobre 10.
0

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) Si la nota mitjana de les pràctiques d'aula presencials és inferior a 7, l'assignatura està suspesa amb una qualificació igual a 4/7 d'aquesta nota mitjana.
1.2) Si la nota de l’examen de validació és inferior a un 5, l’assignatura està suspesa i la qualificació serà igual a la nota de l’examen de validació.
1.3) Si la nota mitjana de pràctiques d’aula és igual o superior a 7 i la nota de l’examen de validació és igual o superior a un 5, la nota final és igual a la suma ponderada de la nota de practiques de laboratori (20%)+ la nota de les PACs (80%).
1.4) La nota de les PACs s’estableix a partir de la nota mitjana de les 6 millors PACs i la nota de l’examen de validació. Concretament, si la nota de l’examen de validació és igual o superior a un 70% de la nota mitjana de les PACs, llavors les PACs es consideren validades i la nota de les PACs serà igual a la mitjana de les PACs. En cas contrari, la nota de les PACs serà igual a la nota de l’examen de validació.
1.5) Si la nota de l’examen de recuperació és superior a la nota de l’examen de validació, la validació de les PACs es farà a partir de la nota de l’examen de recuperació (Important: l’examen de recuperació només permet recuperar la nota de l’examen de validació).
1.6) La nota de pràctiques de laboratori serà la suma de la nota mitjana dels informes i de la nota de l’examen de pràctiques. És a dir cada informa té un pes del 10% de la nota de pràctiques i l’examen de pràctiques un pes del 50%.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1) L'assistència a les pràctiques NO és obligatòria. Tanmateix, l’estudiant haurà d’elaborar els informes de les 5 pràctiques i lliurar-los dins els terminis establerts. L’incompliment d’aquest requisit es tindrà en compte en la qualificació de No Presentat.
2.2) L’examen final consistirà en dues parts, una part de teoria i problemes que correspon a l’examen de validació de l’avaluació continuada i una part de pràctiques de laboratori que correspon a l’examen de pràctiques de l’avaluació continuada. La nota final serà igual a la suma ponderada de la part de teoria i problemes (80%) i de la part de pràctiques de laboratori (20%).
2.3) En el cas que la nota final no arribi a 5, l'estudiant té dret a l’examen de recuperació.
2.4) Si la nota de l’examen de recuperació supera la nota obtinguda a la part de teoria i problemes de l’examen final, la nota final serà igual a la suma ponderada de la nota de l’examen de recuperació (80%) i de la part de pràctiques de laboratori (20%) obtinguda a l’examen final (Important: l’examen de recuperació només permet recuperar la nota de teoria i problemes).

3. EXAMEN DE RECUPERACIÓ:
Els continguts de l’examen de recuperació seran equivalents als de l’examen final.

4. En el cas d’estudiants matriculats en segona convocatòria o posterior, podran optar a substituir l’avaluació de pràctiques de laboratori per l’avaluació de pràctiques de laboratori superada en el curs anterior (el curs més proper en el temps al curs actual). Per poder acollir-se a aquesta convalidació de l’avaluació de pràctiques, caldrà que ho comuniquin al professor responsable de l’assignatura abans de que transcorrin els primers 15 dies del curs.

Si durant la realització de l’examen de validació, de l’examen de pràctiques o de l’examen de recuperació s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge, la qualificació de l’examen serà zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada:
Constarà com a NO PRESENTAT a l'assignatura si l'estudiant no realitza com a mínim un 80% de les proves d’avaluació que es fan durant el curs (inclou pràctiques de laboratori, pràctiques d'aula presencials i les PACs) o no es presenta a la prova de validació o la de recuperació si escau.
Avaluació única:
Constarà com a NO PRESENTAT a l'assignatura si l'estudiant no presenta com a mínim 4 informes de pràctiques, o no es presenta a l’examen final o la de recuperació si escau.

Per a sol·licitar la justificació d'una falta a un examen, una classe de problemes o una pràctica, cal indicar el motiu i presentar la corresponent documentació acreditativa. L'acceptació no serà automàtica sinó que es farà una valoració en funció dels motius i la documentació presentada. Les causes de justificació de l'absència són les recollides en la normativa corresponent de l'EPS.

RECORDEU:
La qualificació No Presentat consumeix una convocatòria. Si no podeu realitzar l'assignatura bé, millor que anul·leu la convocatòria.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.
Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única cal que ho sol·liciti segons el procediment i el període que establirà l’EPS.
Si es tria Avaluació única:
- No caldrà fer les PACS.
- No caldrà fer les pràctiques d'aula presencials.
- Les pràctiques seran obligatòries, es desenvoluparan en format virtual i serà obligatori presentar l’informe a partir d'un qüestionari.
- Les pràctiques representaran un 20% de la nota.
- L'avaluació de les pràctiques es realitzarà amb un examen de pràctiques que es farà el mateix dia que l’examen final.
- La nota de l’examen final ha de ser com a mínim 5 per poder aprovar.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una nota final mínima de 5 sobre 10.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment als espais habilitats de l'EPS o també de manera virtual, en funció de l'escenari de la pandèmia.

A les tutories que es realitzin de forma virtual els alumnes hauran d'estar amb la càmera oberta.

Hi haurà:
Tutories col·lectives o grupals: Es faran per videoconferència i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial.

Tutories individuals: es faran via email o videoconferència, prèvia cita amb els professors.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Observacions

1) Caldrà complir amb la normativa sanitària vigent, en cas contrari l'estudiant no podrà participar en l'activitat.
2) A la prova de validació de les PACS no presencials:
2.1. Els alumnes no podran portar calculadores amb targeta de memòria o amb capacitat d'emmagatzemar documents.
2.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI.
2.3. Durant les proves no es podran consultar apunts ni formularis de cap tipus.
3) PRÀCTIQUES:
3.1. En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques. Cal portar calculadora i/o paper mil.limetrat si s'escau per tal de poder-les realitzar. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
3.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.
3.3. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca individual.
3.4. Es recollirà l'informe al final de la mateixa sessió de pràctiques.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que es passi de l'escenari semipresencial a la virtualitat:
-. No hi hauran canvis en les classes expositives ni en les PACs ja que són no presencials.
-. No hi haurà docència presencial de pràctiques d’aula, seran substituïdes per videoconferències dins la mateixa franja horària.
-. No hi haurà docència presencial de pràctiques de laboratori, es faran de forma virtual amb el visionat d’un vídeo. De tota manera caldrà presenta el mateix informe previst en la docència presencial. Per a la realització de l’informe es donaran dades prèviament obtingudes al laboratori.
-. Si no és possible fe de forma presencial l’examen de validació o de recuperació es proposarà una avaluació no presencial.

Modificació de l'avaluació:
1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) La nota mitjana de les pràctiques d'aula presencials és calcularà només a partir de les sessions presencials.
1.2) Les pràctiques d'aula no presencials en el format de videoconferències i la realització dels corresponents qüestionaris moodle es tindran en compte en la qualificació de No Presentat. Per que consti com a presentat a una pràctica d'aula no presencial caldrà participar en la videoconferència i completar el corresponent qüestionari moodle.
1.3) La nota de pràctiques de laboratori es calcularà sumant l’avaluació dels informes presentats en les sessions presencials i la nota de l’examen de pràctiques: cada sessió tindrà un pes 10%, la resta fins al 100% correspondrà a l’examen de pràctiques.
1.4) Les pràctiques de laboratori no presencials es tindran en compte en la qualificació de No Presentat. Per que consti com a presentat a una pràctica de laboratori no presencial caldrà lliurar el corresponent informe dins els terminis fixats.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
No hi ha canvis.

3. Criteris específics de la nota No Presentat
Avaluació continuada:
No hi ha canvis llevat de com es determina l’assistència a les pràctiques de laboratori i a les pràctiques d'aula presencials segons s’indica als punts 1.2 i 1.4.
Avaluació única:
No hi ha canvis.

Tutoria i comunicació:
La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònics.
Les videoconferències es faran servir per tutories grupals o individuals prèvia cita i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari de docència de teoria i problemes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.