Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marc Vila Carilla  / Manuel Vivo Garcia
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Victor Correas Sitjes  / Marc Vila Carilla
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Victor Correas Sitjes  / Marc Vila Carilla
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG9. Treballar en equip
  • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
  • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
  • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. LA TEORIA DEL DELICTE Concepte jurídico-dogmàtic de delicte, gènesi i variacions sistemàtiques. Les diferents categories dogmàtiques. 1.-La tipicitat 1.1.-El tipus i la determinació de la tipicitat. Els elements objectius i subjectius del tipus. Les diferents estructures punitives: delicte d'acció dolós; el delicte d'acció imprudent; delictes d'omissió. 1.2.-L'iter criminis. Els actes preparatoris del delicte. La temptativa. El desistiment. La consumació del delicte. 1.3.-Autoria i participació. 2. L'antijuridicitat 2.1.-Les causes de justificació. Concepte i fonaments. L'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec. La legítima defensa i l'estat de necessitat. 3.- El subjecte responsable 3.1.-La culpabilitat com una teoria de subjecte responsable. 3.2.-Les causes d’exclusió de la responsabilitat. L’estatut especial del menor d'edat. 4.-Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. 4.1.- Les circumstàncies atenuants i agreujants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 3,00 13,00 0 16,00
Prova d'avaluació 3,00 15,00 0 18,00
Resolució d'exercicis 26,00 13,00 0 39,00
Sessió participativa 26,00 26,00 0 52,00
Total 58,00 67,00 0 125

Bibliografia

  • MUÑOZ CONDE, Francisco (2010). Derecho Penal. Parte General (8). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Mir Puig, Santiago (2011 ). Derecho penal : parte general (9a ed., 1a reimpr.). Barcelona: Reppertor. Catàleg
  • Mir Puig, Santiago (2011). Derecho penal : (9a ed.). Barcelona: Reppertor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric i pràctic El contingut de l'examen de la part teòrica serà tot el programa de l'assignatura, la doctrina i la jurisprudència treballades durant el curs. 50 No
Classes Pràctiques Es treballaren casos pràctics 50 No

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ.

- El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada.
- L'avaluació consisteix en una part teòrica i una part pràctica.
- Cadascuna de les parts té un valor del 50% de la nota total de l'assignatura. Tanmateix, per poder fer mitja entre ambdues parts es necessita una nota mínima de un 4 a cadascuna d'elles.
- L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


I.- AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

Aquesta part s'avaluarà amb un examen TIPUS TEST, sobre tota la matèria objecte del temari. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final de la part teòrica. Aquesta nota, a la seva vegada farà mitja amb la nota obtinguda a la part pràctica (sempre que sigui igual o superior a un 4).II.- AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA


A) AVALUACIÓ CONTINUADA

a. Pràctiques avaluables
b. Examen pràctic

Les pràctiques avaluables equivalen al 20% de la nota pràctica, mentre que l'examen pràctic equival al 80% restant de la nota pràctica, que es determina, doncs, de la següent manera: PA * 20% + EP * 80%.

A) Pràctiques Avaluables: Les pràctiques avaluables seran 3 al llarg del curs, segons les dates que s’han exposat a l’inici del curs, així com els avisos que publicarà el professorat corresponent de cada grup.

La nota d'aquestes pràctiques avaluables, serà la que s'obtingui mitjançant un examen tipus test que versarà en exclusiva sobre la resolució de l’última pràctica avaluable. No obstant això, per poder participar en aquesta última activitat, serà requisit indispensable, l’entrega dins el termini establert, de la resolució corresponent a cada una de les tres pràctiques avaluables, a través de la pestanya habilitada al moodle. Si no es compleix aquest requisit, l'alumne no podrà seguir amb el sistema de l'avaluació continuada.

L’examen tipus test relatiu a la tercera pràctica avaluable, consistirà en preguntes concretes sobre el cas pràctic o sobre qüestions relacionades amb aquest cas pràctic que l'alumne haurà de respondre (en un temps limitat) sense poder consultar la pràctica (que prèviament haurà entregat al moodle) ni cap altre mena de document. Així doncs, es limitarà restrictivament, el temps de lectura i resposta a la qüestió plantejada.

B) Examen pràctic: L'examen pràctic consistirà en un examen tipus test i/o preguntes curtes a desenvolupar sobre les diverses estructures de punibilitat, criteris d’ordenació a utilitzar i supòsits de fet pràctics que exigiran una resposta raonada, sempre en relació al temari que s’hagi desenvolupat a les sessions de la vessant pràctica de l’assignatura, ja s’hagin produït de manera presencial i/o virtual.

Per poder formar part del sistema d'avaluació continuada, cal realitzar l'examen pràctic i participar en el sistema de pràctiques avaluables en els termes exposats.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic d'avaluació continuada inferiors a 4.
- Aquell alumne que obtingui en l'examen pràctic d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en el sistema de pràctiques avaluables, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.B) EXAMEN PRÀCTIC DE RECUPERACIÓ.

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC o no hagi complert els requisits establerts al sistema de pràctiques avaluables), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.

- Aquell alumne que hagi obtingut en l'examen pràctica d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en les pràctiques avaluables d'AC, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic de recuperació inferiors a 4.


III.- AVALUACIONS RECUPERABLES

Els exàmens teòrics i pràctics, son recuperables. Aquesta recuperació es farà seguint la metodologia exposada segons correspongui a la vessant teòrica o pràctica.


IV.- AVALUACIONS NO RECUPERABLES

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada de la part pràctica (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.


V.- METODOLOGIA DE LES SESSIONS LECTIVES I EXÀMENS

- Anunciem que les classes lectives i els exàmens, s'intentaran realitzar presencialment, sempre que les eventualitats en relació amb la pandèmia mundial i les exigències sanitàries, així ho permetin. En cas contrari, es prioritzarà el desenvolupament de les classes lectives en streaming (classes virtuals en línia). Tanmateix, pel que fa a la realització d'activitats pràctiques d'avaluació continuada i exàmens, es prioritzarà l'assistència personal al centre de l'alumnat, en grups reduïts.

o Per evitar possibles problemes, advertim la necessitat de tenir connexió a internet, pc, mòbil o tablet. Si algun alumne no disposa d'elements tècnics suficients per seguir l'assignatura, quan el desenvolupament d'aquesta exigeixi un seguiment en línia, ens ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, per tal de traslladar el cas al rectorat, i procedir a facilitar el material en préstec necessari per cobrir les necessitats dels alumnes que ho requereixin.


VI.- AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és: aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a alguna de les proves (incloses les pràctiques avaluables que s’entregaran) no podran recuperar, de manera que s'hauran de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per l'altre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumne que no s'hagi presentat a CAP de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
L'alumnat que ho sol·liciti dins termini, podrà avaluar-se mitjançant el sistema d'avaluació alternativa, amb la qual, realitzant un únic examen teòric i pràctic. La qualificació obtinguda en aquest examen, constituirà el 100% de la nota de l'assignatura.

Important: Realitzar la petició formal amb la Udg i comunicar-ho al professor corresponent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'alumne que desitgi fer una tutoria haurà d'ennviar prèviament un e-mail al professor corresponent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L'adreça de correu electrònic corporativa corresponent a cada professor, així com el Moodle, son els canals de comunicació amb els professors.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència s’ha dut a terme de forma presencial fins a la declaració de l’estat d’alarma (14 de març 2020).
A partir d’aquets moment, no s'ha pogut dur a terme de forma presencial.

S'haurà d'estar a l'evolució de la crisi sanitària. Si fos necessari, es facilitaria als alumnes material docent complementari, relacionat amb els diferents temes objecte d'avaluació, consistent en apunts o resums escrits per preparar la vessant teòrica de l’assignatura, així com un cas pràctic completament resolt per tal que els alumnes tinguin una guia bàsica sobre l’estructura i resolució dels casos pràctics. També es contempla, en cas de restriccions d'accés i/o mobilitat, la realització de classes a distància (Google Meet, etc.).


Vessant pràctica: A) Les pràctiques setmanals es segueixen publicant a la plataforma del moodle. Cada setmana es farà una classe en directe (en horari predeterminat per sessions presencials) transmesa en streaming en la qual es resoldrà el cas pràctic que s'havia proposat i es repassaran els continguts teòrics pertinents. Aquesta sessió en directe es podrà consultar durant 24 hores per tal de facilitar que tots els alumnes hi tinguin accés. B) Les pràctiques avaluables es publiquen al moodle, i posteriorment s’habilitarà la pestanya pertinent per tal que l’alumnat lliuri les seves resolucions a través de la plataforma del moodle.

D'altra banda, els alumnes poden contactar amb els professors responsables de l'assignatura, pels mitjans habituals (e-mail, Moodle). Es resolen els dubtes plantejats i es donen les explicacions sol·licitades, responent tant a l'alumne que ha requerit ajuda, com fent públic al Moodle, per a coneixement general, la qüestió plantejada, si es creu que pot interessar a la resta d'alumnes.

Modificació de l'avaluació:
Es manté (amb les especificitats que seguidament es detallaran) el sistema d'avaluació teòric i pràctic previst amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma (14 de març 2020), si bé s'habilitaran mecanismes per tal de que l'avaluació sigui no presencial a través de la plataforma moodle.
CRITERIS D'AVALUACIÓ.

- El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada.
- L'avaluació consisteix en una part teòrica i una part pràctica.
- Cadascuna de les parts té un valor del 50% de la nota total de l'assignatura. Tanmateix, per poder fer mitja entre ambdues parts es necessita una nota mínima de un 4 a cadascuna d'elles.
- L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


I.- AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

Aquesta part s'avaluarà amb un examen TIPUS TEST, sobre tota la matèria objecte del temari. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final de la part teòrica. Aquesta nota, a la seva vegada farà mitja amb la nota obtinguda a la part pràctica (sempre que sigui igual o superior a un 4).II.- AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA


A) AVALUACIÓ CONTINUADA

a. Pràctiques avaluables
b. Examen pràctic

Les pràctiques avaluables equivalen al 20% de la nota pràctica, mentre que l'examen pràctic equival al 80% restant de la nota pràctica, que es determina, doncs, de la següent manera: PA * 20% + EP * 80%.

A) Pràctiques Avaluables: Les pràctiques avaluables seran 3 al llarg del curs, segons les dates que s’han exposat a l’inici del curs, així com els avisos que publicarà el professorat corresponent de cada grup.

La nota d'aquestes pràctiques avaluables, serà la que s'obtingui mitjançant un examen tipus test que versarà en exclusiva sobre la resolució de l’última pràctica avaluable. No obstant això, per poder participar en aquesta última activitat, serà requisit indispensable, l’entrega dins el termini establert, de la resolució corresponent a cada una de les tres pràctiques avaluables, a través de la pestanya habilitada al moodle. Si no es compleix aquest requisit, l'alumne no podrà seguir amb el sistema de l'avaluació continuada.

L’examen tipus test relatiu a la tercera pràctica avaluable, consistirà en preguntes concretes sobre el cas pràctic o sobre qüestions relacionades amb aquest cas pràctic que l'alumne haurà de respondre (en un temps limitat) sense poder consultar la pràctica (que prèviament haurà entregat al moodle) ni cap altre mena de document. Així doncs, es limitarà restrictivament, el temps de lectura i resposta a la qüestió plantejada.

B) Examen pràctic: L'examen pràctic consistirà en un examen tipus test i/o preguntes curtes a desenvolupar sobre les diverses estructures de punibilitat, criteris d’ordenació a utilitzar i supòsits de fet pràctics que exigiran una resposta raonada, sempre en relació al temari que s’hagi desenvolupat a les sessions de la vessant pràctica de l’assignatura, ja s’hagin produït de manera presencial i/o virtual.


o Per evitar possibles problemes, advertim la necessitat de tenir connexió a internet, pc, mòbil o tablet, per tal de resoldre l'examen. Si algun alumne no disposa d'elements tècnics per avaluar-se online, ens ho haurà de comunicar amb la suficient antelació, per tal de traslladar el cas al rectorat, i procedir a facilitar el material en préstec necessari per cobrir les necessitats dels alumnes que ho requereixin.


Per poder formar part del sistema d'avaluació continuada, cal realitzar l'examen pràctic i participar en el sistema de pràctiques avaluables en els termes exposats.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic d'avaluació continuada inferiors a 4.
- Aquell alumne que obtingui en l'examen pràctic d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en el sistema de pràctiques avaluables, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.B) EXAMEN PRÀCTIC DE RECUPERACIÓ.

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC o no hagi complert els requisits establerts al sistema de pràctiques avaluables), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.

- Aquell alumne que hagi obtingut en l'examen pràctica d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en les pràctiques avaluables d'AC, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.

- No faran mitjana les notes de l'examen pràctic de recuperació inferiors a 4.


III.- AVALUACIONS RECUPERABLES

Els exàmens teòrics i pràctics, son recuperables. Aquesta recuperació es farà seguint la metodologia exposada segons correspongui a la vessant teòrica o pràctica.


IV.- AVALUACIONS NO RECUPERABLES

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada de la part pràctica (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.


V.- AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és: aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a alguna de les proves (incloses les pràctiques avaluables que s’entregaran) no podran recuperar, de manera que s'hauran de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per l'altre.

Tutoria i comunicació:
Les tutories presencials han estat substituïdes per tutories virtuals.

Per consultes puntuals sobre qüestions teòriques o pràctiques l’alumnat pot enviar un correu electrònic al professorat. Per aquells qui segueixin el perfil d'Instagram de l'assignatura es pot enviar un missatge directe.

S'ofereix la possibilitat de fer tutories per videoconferència, concertant dia i hora amb anterioritat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.