Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Maria Aguirre Font  / Dolors Canals Ametller
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Dolors Canals Ametller
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: L’ACTE ADMINISTRATIU I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 1.1. L’acte administratiu: concepte, elements i requisits. La invalidesa dels actes administratiu. 1.2. La presumpció de validesa i l’eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. 1.3. L’execució forçosa, la revisió d’ofici i la revocació dels actes administratius. 1.4. El procediment administratiu: marc constitucional, estatutari i legislatiu. 1.5. Els principis generals del procediment administratiu. El procediment administratiu per via electrònica: especificitats. 1.6. Règim d’actuació de les persones interessades i fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització.

2. LES GARANTIES FRONT L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: RECURSOS ADMINISTRATIUS, JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2.1. La garantia no jurisdiccional: els recursos administratius. Concepte, classes i principis generals. Els mitjans de resolució alternativa de conflictes. 2.2. La garantia jurisdiccional: la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit, extensió i límits. 2.3. Els recursos i el procés contenciós administratius. Els processos especials. 2.4. La garantia patrimonial: la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.

3. L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ. L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 3.1. L’activitat d’ordenació i l’anomenada “activitat de policia administrativa”. L'activitat de regulació. 3.2. L’activitat de control i inspecció i el seu exercici. Les entitats col•laboradores de les administracions públiques. 3.3. L’autorització administrativa: concepte i evolució. 3.4. Classes, principis i règim jurídic de l’autorització administrativa. 3.5. Les mesures de simplificació administrativa: el registre d’ofici, la comunicació prèvia i la declaració responsable.

4. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES. 4.1. La distinció entre sanció penal i sanció administrativa. 4.2. Els principis informadors de la potestat sancionadora. 4.3. El procediment sancionador: principis informadors i fases. 4.4 La prevenció en front la sanció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 50,00 9,00 62,00
Sessió participativa 2,00 4,00 20,00 26,00
Sessió pràctica 2,00 4,00 3,00 9,00
Tutories de grup 3,00 0 0 3,00
Total 10,00 58,00 32,00 100

Bibliografia

 • Esteve Pardo, José. (2019). Lecciones de derecho administrativo (Novena edición). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Catàleg
 • ESTEVE PARDO, José (2017). Lecciones de Derecho Administrativo (5ª). Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons. Catàleg
 • CANO CAMPOS, T. (2009). Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo (t. III i IV). Madrid: Iustel. Catàleg
 • GARCÍA DE ENTERRÍA, E. i FERNÁNDEZ, T. R. (2011). Curso de Derecho Administrativo (t. I i II) (15ª t. I, 12ª t. II). Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas. Catàleg
 • TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel (2017). Derecho Administrativo. Parte General (3ª). Barcelona: Atelier . Catàleg
 • Gamero Casado, Eduardo (2018). Manual básico de derecho administrativo (Décimoquinta edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA). Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica obligatòria núm. 1: cerca i definició de conceptes jurídics relacionats amb els continguts de l'assignatura (es farà per grups de 2 persones) Es valorarà la capacitat per obtenir i comprendre l'informació jurídica en bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia, així com la redacció de textos jurídics 15 No
Pràctica obligatòria núm. 2: lectura i comentari de text legislatiu o jurisprudencial mitjançant preguntes test o a preguntes curtes: activitat no presencial Es valorarà la capacitat per comprendre i avaluar textos legislatius i/o jurisprudencials 15 No
Prova escrita amb una part teòrica (examen oral) i una part pràctica (no presencial) La prova escrita (70% nota final) constarà d’un examen teòric oral (40%) i d’un examen pràctic no presencial (30%), que es faran en dies separats. Per superar la prova escrita caldrà aprovar ambdós exàmens, amb un mínim de 5 punts cadascun.

Examen teòric: excepte per casos excepcionals degudament justificats, serà un examen oral i l'estudiant haurà d'escollir si el vol fer amb la professora, mitjançant una plataforma digital, o bé mitjançant la gravació i entrega d'un vídeo en el que respondrà les preguntes formulades el mateix dia de l'examen.
En ambdós casos la durada de l'examen individual i de la gravació del video serà d'entre 20 i 30 minuts. En aquest segon cas, les preguntes als estudiants s'enviaran per correu electrònic de manera individual, a partir del qual es comptabilitzarà 30 minuts per l'entrega del vídeo.

L'estudiant haurà d'escollir la manera de fer l'examen teòric oral abans del dia 1 de novembre i comunicar-ho per correu electrònic a la professora, als efectes d'ampliació dels dies i horaris dels exàmens.

Examen pràctic: serà no presencial, amb ús de la legislació corresponent, i tindrà una durada de 2 hores. Més que la resolució encertada del cas pràctic es valorarà l'argumentació jurídica emprada. En cas de còpia entre estudiants no s'aprovarà la part corresponent que s'haurà de recuperar de manera presencial el mes de gener de 2021, si la situació sanitària ho permet.
70

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu II s'ha de superar l'avaluació continuada.

L’avaluació continuada consta de 2 activitats no recuperables, a raó del 15% de la nota final cadascuna, i de 2 exàmens, un de caire teòric (40% de la nota final) i un de caire pràctic (30% de la nota final) que conformen la prova escrita (70% de la nota final).

En cas que un alumne no realitzi aquestes activitats, no se li sumarà el 15% o el 30% corresponent a la nota final.

La prova escrita (70% nota final) constarà d’un examen teòric oral (40%) i d’un examen pràctic no presencial (30%), que es faran en dies separats. Per superar la prova escrita caldrà aprovar ambdós exàmens, amb un mínim de 5 punts cadascun.

Examen teòric: excepte per casos excepcionals degudament justificats, serà un examen oral i l'estudiant haurà d'escollir si el vol fer amb la professora, mitjançant una plataforma digital, o bé mitjançant la gravació i entrega d'un vídeo en el que respondrà les preguntes formulades el mateix dia de l'examen.
En ambdós casos la durada de l'examen individual i de la gravació del video serà d'entre 20 i 30 minuts. En aquest segon cas, les preguntes als estudiants s'enviaran per correu electrònic de manera individual, a partir del qual es comptabilitzarà 30 minuts per l'entrega del vídeo.

L'estudiant haurà d'escollir la manera de fer l'examen teòric oral abans del dia 1 de novembre i comunicar-ho per correu electrònic a la professora, als efectes d'ampliació dels dies i horaris dels exàmens.

Examen pràctic: serà no presencial, amb ús de la legislació corresponent, i tindrà una durada de 2 hores. Més que la resolució encertada del cas pràctic es valorarà l'argumentació jurídica emprada. En cas de còpia entre estudiants no s'aprovarà la part corresponent que s'haurà de recuperar de manera presencial el mes de gener de 2021, si la situació sanitària ho permet.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de "No Presentat" aquell alumne que no faci la part teòrica de la prova escrita.

Avaluació única:
L'avaluació única consta d'un examen oral de 3h, de caire teòric i pràctic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories de l'assignatura es sol·licitaran sempre per correu electrònic, amb una antel·lació mínima de 24h, per tal d'acordar el dia, hora i mitjà per fer-les. Podran ser presencials o virtuals mitjançant una plataforma digital, atenint a les circumstàncies sanitàries del moment concret del curs acadèmic.

Les tutories podran ser individuals o en grups presencials de no més de 5 persones, quan les qüestions a plantejar siguin coincidents entre una part de l'estudiantat.

Si les tutories en grup superen el nombre de 5 persones, es faran sempre en un espai obert del campus universitari, que es comunicarà degudament, o bé en línia mitjançant una plataforma digital, atenint sempre a les circumstàncies sanitàries del moment concret del curs acadèmic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i la interacció amb els estudiants es farà principalment per mitjà del correu electrònic i de tutories virtuals per mitjà de plataformes digitals, que permetin un seguiment personalitzat de l'estudiantat.

Observacions

Es recomana fer, com a mínim, una tutoria individual per tal de conèixer per part del professorat com s'avança en l'adquisició de coneixement dels continguts de l'assignatura, així com en les competències i la realització de les activitats d'avaluació continuada.

La informació relativa a l’assignatura i al seu desenvolupament serà comunicada via Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Alguna informació addicional es farà via el canal de Youtube DER_IN de la professora de l'assignatura:

https://www.youtube.com/channel/UCrAcUA7PPRpIjKsfvPiaV2g

És imprescindible que l’estudiantat utilitzi els textos legislatius vigents per estudiar els continguts de l'assignatura. Es facilitarà també bibliografia i jurisprudencia especifica per temes concrets.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de nou confinament, totes les classes i activitats previstes presencialment es realitzaran de manera virtual per mitjà de plataformes digitals.

Modificació de l'avaluació:
En cas de nou confinament, el sistema d'avaluació serà el mateix, si bé les tutories es faran només per correu electrònic i per plataformes digitals.

Tutoria i comunicació:
En cas de nou confinament, el sistema de tutoria i comunicació continuarà essent el mateix.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.