Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
MATÈRIA D'AVALUACIÓ • Bases conceptuals i metodològiques de l'avaluació psicològica. Concepte d'avaluació, origen i recorregut històric, dicotomies conceptuals, nivells d'inferència i models d'avaluació psicològica. • L'avaluació psicològica entesa com a procés: fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu, fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu, l'informe psicològic, garanties científiques i ètiques de l'avaluació psicològica. • Tècniques de recollida de la informació: entrevista i genograma. Observació, autoobservació, tècniques objectives, tècniques subjectives i tècniques projectives. • Avaluació de programes. • Avaluació de l'impacte de les intervencions socials. MATÈRIA DE PSICOMETRIA • Estudiar les diferents propietats psicomètriques: estudis de consistència interna, estudis de fiabilitat i estudi de validesa. • Introducció a les tècniques multivariants: Anàlisi en components principals i anàlisi factorial. • Procés de construcció d'instruments de mesura psicològica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Monica Cunill Olivas  / Sílvia Font Mayolas  / Eduard Palomer Roca  / Oriol Turro Garriga
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se de manera oral i per escrit, en un auditori o a uns destinataris coneguts, amb un guió previ i/o el guiatge del professor, valorar-ne el resultat i incorporar els suggeriments que poden ser rellevants en produccions posteriors.
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. AVALUACIÓ: 1. BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA (AP): 1.1. Introducció al concepte d'AP. 1.2. Orígens i recorregut històric de l'AP. 1.3. Principals dicotomies conceptuals (nomotètic vs. idiogràfic, quantitatiu vs. qualitatiu, generalitat vs. especificitat). 1.4. Nivells d'inferència. 1.5. Models d'AP: model de l'atribut, model dinàmic, model mèdic, model conductual, model cognitiu i model constructivista, principalment. 1.6. Garanties científiques i ètiques de l'AP.

2. AVALUACIÓ: 2. L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA ENTESA COM A PROCÉS. 2.1. Fases del procés descriptiu-predictiu: primera recollida d'informació, formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, contrastació (administració de tests i altres proves d'avaluació) i comunicació de resultats. 2. Fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu: primera recollida d'informació, primera formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, contrastació inicial, comunicació de resultats inicial, pla de tractament i la seva valoració (teoria sobre el cas, selecció de les tècniques d'intervenció i selecció del disseny de valoració), tractament (disseny, administració i possible avaluació continuada), i valoració final. 2.3. L'informe psicològic: recomanacions normatives, tipus d'informes (oral, escrit, segons la base, segons els objectius), model d'informe pel procés descriptiu-predictiu i model d'informe pel procés interventiu-valoratiu.

3. AVALUACIÓ: 3. L'ENTREVISTA 3.1. Definició i característiques de l'entrevista psicològica. 3.2. El paper de l'entrevistador. 3.3. Avantatges i limitacions de l'entrevista. 3.4. El curs de l'entrevista: preparació, inici, cos i finalització. 3.5. El registre de la informació: simultània, final, gravació. 3.6. Informació verbal, informació no verbal i la seva interrelació. 3.7. Tipus d'entrevista segons el grau d'estructuració: no estructurada, semiestructurada, estructurada. 3.8. El genograma.

4. AVALUACIÓ: 4. L'OBSERVACIÓ I L'AUTOOBSERVACIÓ. 4.1. Definició i característiques de l'observació. 4.2. Unitats d'anàlisi: continu del comportament, atributs, conducta, interaccions i productes de conducta. 4.3. Unitats de mesura: ocurrència, ordre, freqüència, durada i dimensions qualitatives. 4.4. Tècniques de registre: registres narratius, escales d'apreciació, protocols observacionals de conducta, codis o sistemes de categories, registre de productes de conducta i procediments automàtics de registre. Avantatges i limitacions. 4.5. Tipus de mostreig: mostreig de subjectes, mostreig de temps i mostreig de situacions. 4.6. Regles de registre: registre activats per transicions i registre activats per unitats de temps. 4.7. L'espai de l'observació: natural i artificial/laboratori. 4.8. Garanties científiques de l'observació: càlcul de l'índex de concordança entre observadors i elaboració de guies d'avaluació, principalment. 4.9. L'autoobservació i els seus procediments: narracions, registre de freqüència, registre de durada, mostreig en el temps, autoregistre passiu i/o mecànic i autoregistre informatitzat. 4.10. Fonts d'error en l'observació: procedents del propi subjecte, de l'observador i del sistema d'observació.

5. AVALUACIÓ: 5. ELS AUTOINFORMES I ELS TESTS: 5.1. Definició i característiques dels autoinformes. 5.2. Unitats d'anàlisi: trets, dimensions o factors, estats, repertoris conductuals, repertoris cognitius, construccions idiogràfiques i narrativa. 5.3. Principals tipus d'autoinformes: qüestionaris, inventaris i escales, diferencial semàntic, llistat d'adjectius, pensament-en-veu-alta, tècnica de classificació Q, tècnica de la reixeta i documents personals. 5.4. Qualitat dels autoinformes: simulació, desitjabilitat social i tendències de resposta. 5.5. Introducció als tests: característiques i principals tests d'avaluació del desenvolupament, dels repertoris cognoscitius, de la personalitat, dels interessos professionals, característiques de l'administració dels tests i correcció informatitzada.

6. AVALUACIÓ: 6. ALTRES TÈCNIQUES: OBJECTIVES I PROJECTIVES 6.1. Definició i característiques de les tècniques objectives. 6.2. Tipus de tècniques objectives: perceptives, motores i cognitives. 6.3. Definició i característiques de les tècniques projectives. 6.4. Tipus de tècniques projectives: 6.4.1. Tècniques projectives expressives. 6.4.2. Tècniques projectives estructurals. 6.4.3. Tècniques projectives temàtiques. 6.4.4. Tècniques projectives constructives. 6.4.5. Tècniques projectives associatives. 6.5. Avantatges i limitacions de l'ús de tècniques objectives i projectives.

7. AVALUACIÓ: 7. AVALUACIÓ DE PROGRAMES (i de l'impacte de les intervencions socials): 7.1. Concepte i tipus de mesures. 7.2. Perspectives de valoració: rendiment de comptes, orientació al desenvolupament i increment de la comprensió del coneixement. 7.3. El procés de l'avaluació de programes: plantejament de l'avaluació, selecció de les operacions a observar, tria del disseny de l'avaluació, recollida de la informació, anàlisi de les dades i elaboració de l'informe.

8. PSICOMETRIA: 8. PROPIETATS D'UNA MESURA. 8.1. Introducció al concepte de Psicometria i mesura. 8.2. Definició i classificació dels tests. 8.3. Propietats psicomètriques de les mesures psicològiques. 8.4. Disseny i anàlisi de dades per verificar les propietats psicomètriques.

9. PSICOMETRIA: 9. ANÀLISI EN COMPONENTS PRINCIPALS (ACP). 9.1. Descripció de l'anàlisi en components generals 9.2. Condicions d'aplicació del ACP 9.3. Conceptes generals del ACP. 9.4. Propietats rellevants del ACP. 9.5. Criteris de reducció i ajust per a la selecció de components.

10. PSICOMETRIA: 10. ANÀLISI DE LES PROPIETATS PSICOMÈTRIQUES. 10.1. Estudis de Consistència Interna. 10.2. Estudis de Fiabilitat. 10.3. Estudis de Validesa.

11. PSICOMETRIA: 11. CONSTRUCCIÓ D'INSTRUMENTS DE MESURA. 11.1. Fase de Disseny. 11.2. Fase de verificació de les propietats de la mesura. 11.3. Fase d'interpretació. Estudis de Baremació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 0 50,00 1,00 51,00
Resolució d'exercicis 0 50,00 0 50,00
Sessió participativa 36,50 40,00 19,00 95,50
Sessió pràctica 0 10,00 0 10,00
Treball en equip 0 60,00 0 60,00
Tutories de grup 4,00 5,50 2,00 11,50
Total 40,50 245,50 22,00 308

Bibliografia

 • Aiken, L.R. (2003). Tests psicológicos y evaluación.. México: Prentice Hall. Catàleg
 • Alonso, J. (2004). Evaluación psicológica: coordenadas, procesos y garantías.. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg
 • American Educational Research Association (2014). Standards for educational and psychological testing /. Washington, DC: American Educational Research Association. Catàleg
 • Caballo, V.E. (Dir.) (2006). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, V.E., Salazar, I.C. i Carrobles, J.A. (Dirs.) (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos (1ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Del Barrio, V. (Coord.) (2002). Evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia.. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Del Barrio, V. (2003). Evaluación psicológica aplicada a diferentes contextos.. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (Eds.) (2003). Encyclopedia of psychological assessment.. London: Sage. Catàleg
 • Ferández-Ballesteros, R. (Dir.) (2004). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica (1ª). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Gras, M.E. i Planes, M. (2008). Programes preventius de les drogodependències. Guia d'avaluació.. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Forns, M. (Coord.) (2004). Avaluació Psicològica. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Font-Mayolas, S., Planes, M. i Gras, M.E. (2010). Els Espais Familiars de Petita Infància. Guia d'avaluació. (1ª). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Fuentes, I., Pons, D., Montoya, I., Díaz, A. i Atienza, F.L. (2018). Cuaderno de actividades de evaluación psicológica.. Valencia: Tirant lo Blanch.
 • González, H., Santamaría, P. i Capilla, P. (Coords.) (2012). Estrategias de detección de la simulación.. Madrid: TEA. Catàleg
 • Gutiérrez, T., Raich, R.M., Sánchez, D. i Deus, J. (Coords.) (2003). Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Kaplan, R.M. i Sacuzzo, D.P. (2006). Pruebas psicológicas: principios, aplicaciones y temas.. Madrid: Thompson. Catàleg
 • Kirchner, T., Torres, M. i Forns, M. (1998). Evaluación psicológica: modelos y técnicas.. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Karademas, Evangelos (2016). Assessment in health psychology. Boston, MA: Hogrefe. Catàleg
 • Martinez, M.R; Hernández, MJ; Hernández, V (2006). Psicometría. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Moreno, C. (Ed.) (2005). Evaluación psicológica. Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrol. Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Moreno, C. i Ramírez, I.M. (2019). Evaluación Psicológica. Proceso, técnicas y aplicaciones en áreas y contextos.. Madrid: Sanz y Torres.
 • Muñiz, J (1996). Psicometria. Madrid: Universitas. Catàleg
 • Pérez-Pareja, F.J. (2000). Introducció a l'avaluació psicològica; camp, concepte i mètode. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Catàleg
 • Perpiñá, C. (Coord.) (2012). Manual de la entrevista psicológica. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Vijver, Fons J. R. van de (2015). Behavior-based assessment in psychology :. Boston, MA: Hogrefe. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA. Prova escrita per avaluar les competències treballades a les lectures, als visionats i a les classes participatives d'Avaluació Psicològica. AVALUACIÓ. Es valorarà que les respostes de l'estudiant s'adeqüin a l'enunciat de cada qüestió formulada així com la comprensió mostrada dels continguts treballats. 35
TREBALL DE GRUP EN AVALUACIÓ PSICOLÒGICA

Part 1: Administració de l'entrevista de Fernández-Ballesteros (2011) o similar seguint els principis del bon entrevistador treballats a classe i a les lectures. Selecció d'una conducta de la persona entrevistada (per exemple: una por o el consum d'una substància). Cerca bibliogràfica de possibles models explicatius d'aquesta conducta. Formular hipòtesis explicatives d'aquest comportament. Cerca bibliogràfica de mètodes de recollida d'informació respecte al comportament observat (segona entrevista, tests, autoinformes, observació, autoregistre, etc.).

Part 2: Selecció, creació i administració de mètodes de recollida d'informació respecte a la conducta observada en la persona entrevistada (segona entrevista, tests, autoinformes, observació, autoregistres, etc.). Segons els resultats obtinguts, extreure conclusions en relació a les hipòtesis plantejades. Redacció de l'informe corresponent seguint el model proposat per Fernández-Ballesteros (2011) o similar i les recomanacions treballades a classe i a les lectures.
AVALUACIÓ.
Part 1: Es valorarà que l'entrevista s'hagi administrat i revisat correctament, l'aprofundiment i adequació de la cerca d'informació d'instruments, la qualitat de la presentació del treball (aspectes lingüístics i ordre) i la capacitat de mostrar una posada en comú i planificació conjunta.

Part 2. Es valorarà que els instruments s'hagin administrat de forma adient i profitosa, que l'informe sigui útil i segueixi els apartats recomanats, la qualitat de la presentació del treball (aspectes lingüístics i ordre) i la capacitat de mostrar una posada en comú i planificació conjunta.

15
PSICOMETRIA. Anàlisi de casos en Psicometria. Estudi pre-post. Aplicació programa intervenció. Habilitats professionals basades en l'experiència clínica. PSICOMETRIA. Presentació del document de treball en la data establerta pel professor/a. 10
PSICOMETRIA. TREBALL DIRIGIT. Treball en equip. Triar àmbit d'interés de la psicologia. Cerca d'instruments d'avaluació psicològica comercialitzats. Anàlisi de les propietats psicomètriques. Aplicar-ho a al futur àmbit laboral. Presentació Fira del psicòleg. PSICOMETRIA.Presentació Informe final i exposició a l'activitat Fira del psicòleg/ga. On es recull la metàfora personal, l'espai de treball en l'avaluació i l'anàlisi de les propietats psicomètriques d'un test d'avaluació. 10
PSICOMETRIA. Prova escrita per avaluar les diverses competències treballades en els diversos apartats de psicometria. PSICOMETRIA.Resolució correcta dels exercicis plantejats. 30

Qualificació

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA:
Per superar la part d'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA (PRIMER SEMESTRE) cal:
- Obtenir una qualificació mínima de 5.0 a la prova escrita sobre Avaluació Psicològica.
- Obtenir una qualificació mínima de 5.0 al treball sobre Avaluació Psicològica.


PSICOMETRIA:
Per superar la part de Psicometria (SEGON SEMESTRE) cal:
- L'assistència com a mínim al 80% de les classes presencials de grup gran i de grup petit. En cas de no poder assistir a classe, cal justificar-ho amb document escrit dins el termini que s'indiqui avisant a (silvia.font@udg.edu i monica.cunill@udg.edu) i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Aprovar el Treball en equip de anàlisi psicomètric d'un instrument i aplicació en l'àmbit laboral i presentació a a Fira del Psicòleg amb una nota mínima de 5.
- Aprovar la Prova d'Avaluació escrita amb una nota mínima de 5.
- Aprovar el treball sobre aplicació pre- post d'una prova psicomètrica amb una nota mínima de 5.


Per superar el mòdul "Psicometria i Avaluació" cal haver complert tots els criteris d'avaluació tant de la part de Psicometria com de la part d'Avaluació. És a dir, en cap cas es faran mitjanes o ponderacions de notes si alguna de les activitats o proves no ha estat superada amb una nota mínima de 5.0.
En cas que la nota d'una de les activitats o proves no arribi a la qualificació mínima de 5.0, aquesta serà la nota que constarà com a nota final a l'expedient de l'alumne per ser la que indica la manca d'assoliment del total de competències d'aquest mòdul.

Per cada activitat d'avaluació no superada en primera opció, s'oferirà una segona opció per recuperar amb el mateix procediment però amb nota màxima de 5.0 sobre 10.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
AVALUACIÓ i PSICOMETRIA:
Es posarà la nota NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- No presentació de tots els treballs d'avaluació requerits al programa.
- No presentació a totes les proves d'avaluació.

Avaluació única:
AVALUACIÓ PSICOLÒGICA:

Prova escrita (35% de la nota del mòdul)
Descripció: S'avaluaran les competències del psicolèg en l'àmbit de l'avaluació psicològica a partir de les lectures específiques indicades al moodle i a partir del manual "Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos" de R. Fernández-Ballesteros".
Criteris d'avaluació:: Es valorarà que les respostes de l'estudiant s'adeqüin a l'enunciat de cada qüestió formulada així com la comprensió mostrada dels continguts estudiats.


Treball individual (15% de la nota del mòdul)
Descripció: Administració Entrevista psicològica, selecció conducta, cerca models explicatius, formulació d’hipòtesis, cerca d’instruments d’avaluació, administració de mètodes de recollida d’informació i redacció de l’informe psicològic.
Apartat de reflexió a l’entorn d’encerts i errors al treball, propostes de millora en avaluacions futures, i dificultats de la tasca d’avaluació a partir de revisió bibliogràfica.
Criteris d'avaluació: : Es valorarà que totes les fases del procés d’avaluació s’hagin seguit de forma rigorosa i acurada, nivell d’aprofundiment de la reflexió. Es tindrà en compte l’aprofundiment de la reflexió, la qualitat del redactat i la consulta i incorporació de referències de l’àmbit de l’Avaluació Psicològica.


PSICOMETRIA:

Prova escrita (50% de la nota del mòdul)
Prova escrita on l'alumne haurà de desenvolupar de manera pràctica tots els continguts teòrics treballats al mòdul de psicometria.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per tutories sobre AVALUACIÓ PSICOLÒGICA contactar amb:

Dra. Sílvia Font-Mayolas: silvia.font@udg.edu
o amb altres professors/es pendents d'incorporar-se a l'assignatura en funció de qui hagi impartit el contingut objecte de la tutoria.


Per tutories sobre PSICOMETRIA contactar amb:

Dra. Mònica Cunill: monica.cunill@udg.edu
o amb altres professors/es pendents d'incorporar-se a l'assignatura en funció de qui hagi impartit el contingut objecte de la tutoria.

Aquestes tutories es programaran dins l'horari establert per cada docent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació amb l'estudiantat serà per correu electrònic, el fòrum del Moodle i videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.