Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: -Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica. -Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics (consciència i identitat, orientació, memòria, pensament, percepció, afectivitat, psicomotricitat). -Principals trastorns de l'edat adulta. -Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults. -Intervenció en Psicologia Clínica. -Tècniques específiques i programes de tractament.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Aymerich Andreu  / LAURA BALLESTER COMA  / Beatriz M. Caparros Caparros  / Nuria Mallorqui i Bague  / Montserrat Planes Pedra
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Bloc I: Psicopatologia (B. Caparrós)

          1.1. Fonaments teòrics i metodològics en Psicopatologia General

                    1.1.1. Conceptes i models en psicopatologia

                    1.1.2. Comportament 'normal' vs 'comportament anormal'

                    1.1.3. Mètodes d'investigació en psicopatologia

          1.2. Psicopatologia dels processos psicològics bàsics

                    1.2.1. Alteracions de la consciència i de la identitat personal

                    1.2.2. Alteracions de l'atenció i l'orientació

                    1.2.3. Alteracions de la memòria

                    1.2.4. Alteracions del pensament i del llenguatge

                    1.2.5. Alteracions de la percepció

                    1.2.6. Alteracions de l'afectivitat

                    1.2.7. Alteracions de la psicomotricitat

                    1.2.8. Alteracions del control dels impulsos

          1.3. Principals trastorns psicològics en l'edat adulta

                    1.3.1. Trastorns d'ansietat

                    1.3.2. Trastorns depressius

                    1.3.3. Trastorns psicòtics

2. Bloc II: Intervenció

          2.1. Intervenció en Psicologia Clínica d'Adults (M. Aymerich)

                    2.1.1. Introducció als tractaments en Psicologia Clínica: Introducció a la psicoteràpia, farmacoteràpiai/o psicoteràpia, el procès d'intervenció psicoterapèutic.

                    2.1.2. Models d'intervenció en Psicologia Clínica: perspectiva psicodinàmica, humanista-existencial, sistèmica, cognitu-conductual, altres models d'intervenció emergents.

          2.2. Tècniques de intervenció (M. Planes i A. B. Gómez)

                    2.2.1. Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut: Bases teòriques i metodològiques.

                    2.2.2. La relació terapèutica i els principis deontològics en la intervenció psicològica.

                    2.2.3. Tècniques de relaxació.

                    2.2.4. Tècniques d'exposició en imaginació: dessensibilització sistemàtica.

                    2.2.5. Tècniques d'exposició en viu.

                    2.2.6. Tècniques d'autocontrol.

                    2.2.7. Tècniques de condicionament encobert.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 4,00 20,00
Elaboració individual de treballs 6,00 18,00 24,00
Lectura / comentari de textos 0 25,00 25,00
Prova d'avaluació 16,00 31,00 47,00
Resolució d'exercicis 15,00 15,00 30,00
Sessió participativa 60,00 25,00 85,00
Sessió pràctica 34,00 35,00 69,00
Total 147,00 153,00 300

Bibliografia

 • Barlow, David H (cop. 2003 ). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Burns, George W (cop. 2003 ). El Empleo de metáforas en psicoterapia : 101 historias curativas . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Butcher, James N (cop. 2007 ). Psicología clínica (12 ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R. (Dir.) (2011). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Fernández-Ballesteros, R., Oliva, M., Vizcarro, C. i Zamarrón, M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Gavino, Aurora (cop. 2006 ). Guía de técnicas de terapia de conducta . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Gavino, Aurora (cop. 2004 ). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Kaplan, Harold I (1999 ). Sinopsis de psiquiatría : ciencias de la conducta, psiquiatría clínica (8a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (cop.2008 ). Técnicas de modificación de conducta . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Obiols, Jordi E. (2008 ). Manual de psicopatología general . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2009 ). Psicologia de la salut : [fonaments i tècniques d'avaluació i tractament] . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Estrès, salut, dolor . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Trull, Timothy J (cop. 2003 ). Psicología clínica : conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión (6ª ed.). México: Thomson. Catàleg
 • Vallejo Pareja, Miguel Ángel (1993 ). Manual práctico de modificación de conducta . Madrid: Fundación Universidad Empresa. Catàleg
 • Vallejo Ruiloba, Julio (2002 ). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (5a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc I. Psicopatologia: L'estudiant haurà d'elaborar de forma correcta, segons els criteris establerts, els exercicis i pràctiques requerides. La nota dels informes presentats correspondrà al 30% de la nota final del Bloc I. 15
Bloc I. Psicopatologia: L'estudiant haurà de superar com a mínim amb un 5 les proves d'avaluació del Bloc I. Les proves d'avaluació correspondran al 70% de la nota final del Bloc I. 35
Bloc II. 2.1 (M. Aymerich). Exercicis individuals i grupals / orals i escrits, sobre els diferents models d'intervenció en Psicologia Clínica. Els criteris s'especificaran a l'inici de les activitats 5
Bloc II. 2.1 (M. Aymerich). Prova escrita que valorarà el nivell d'aprenentatge assolit en relació als continguts del bloc (caldrà superar-lo amb un mínim de 5). Les proves escrites constaran de dues parts: la primera de resposta múltiple i la segona de preguntes obertes 20
Bloc II. 2.2 Tècniques d'Intervenció Classes Pràctiques (M Planes):
Elaboració i aplicació d'un programa d'exposició en imaginació (Dessensibilització Sistemàtica - DS) i en viu per a tractar una fòbia específica.
S'elaboraran els següents materials i instruments: Entrevista, Protocol relaxació muscular, Autoregistre de compliment de la pràctica de la relaxació, Jerarquia d'estímuls, Programa d'associacions relaxació-ítem, Codis de comunicació, Registre de sessions de DS, Simulació DS, Autoregistre sessions d'exposició en viu amb prevenció de la resposta.
S'avaluarà l'elaboració dels instruments i l'aplicació de les tècniques segons segueixin les pautes indicades en els documents orientatius i també es tindran en compte les variacions degudament argumentades.
La qualificació de les pràctiques requereix un mínim del 80% d'assistència i el lliurament dels treballs dins dels terminis acordats (màxim 15 dies desprès de la sessió)
10
Bloc II. 2.2 Tècniques d'Intervenció, Classes teòriques (M. Planes): 1) Proves d'avaluació 2) participació activa a les classes mitjançant la preparació prèvia dels continguts i 3) treballs d'aprofundiment. Es realitzaran quatre proves tipus test amb 10 ítems d'opció múltiple de resposta. La nota obtinguda en les proves es complementarà amb la obtinguda en la participació a les classes i els treballs d'aprofundiment. 15

Qualificació

Criteris de qualificació Global del Mòdul

- Per aprovar l'assignatura s'hauran d'aprovar (amb un 5) les tres parts que l'integren: Psicopatologia, Intervenció en Psicologia Clínica i Tècniques d'intervenció. Si alguna de les parts de l'assignatura no s'aprova amb un 5, l'assignatura quedarà suspesa.

- Si algunes de les parts s'han suspès (no s'arriba a un 5) l'estudiant podrà optar a la recuperació d'aquesta part a través d'un examen.

- Els alumnes que vulguin optar a matrícula d'honor en el mòdul han de realitzar un treball d'aprofundiment avaluat, com a mínim, amb un excel·lent. Podran optar aquells alumnes que tinguin una mitjana dels tres blocs amb una qualificació de 9 com a mínim.

-Els treballs i informes s'han de lliurar impresos, correctament redactats i sense faltes d'ortografia.

-La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.


Criteris específics de qualificació de cada bloc.


El mòdul de Psicologia Clínica d'Adults està compost per dos Blocs:
1) Bloc I: Psicopatologia
2) Bloc II: Avaluació i Intervenció

Bloc I: Psicopatologia
Impartit per la professora Beatriu Caparrós.
Per aprovar aquesta part del mòdul l'estudiant haurà de presentar tots els exercicis i activitats d'aprenentatge proposats i superar com a mínim amb un 5 les activitats d'avaluació (presentació informes i proves d'avaluació). En el cas que la nota no arribi a 5, l'alumne tindrà opció a aprovar aquest bloc realitzant una prova de recuperació.

Bloc II. Avaluació i Intervenció

2.1. Intervenció en Psicologia Clínica
Impartit per la professora Maria Aymerich.
Per aprovar aquesta part, l'estudiant haurà de presentar tots els exercicis i activitats d'aprenentatge proposats i superar-los, com a mínim, amb un 5. En cas contrari, l'alumne disposarà d'una segona oportunitat d'avaluació/recuperació.

Les activitats prescrites per la professora Maria Aymerich s'han d'entregar:
a) impreses.
b) el dia que la professora estableixi com a data d'entrega.

Totes aquelles activitats que es lliurin amb retard o per mail seran considerades NO PRESENTADES. La professora no respondrà cap mail que inclogui la presentació d'un treball.


2.2. Tècniques d'intervenció
Impartit per les professores Montserrat Planes i Ana Belén Gómez.
Les notes de les quatre activitats (classes participatives i pràctiques, lectures i proves d'avaluació escrita) són sumatòries.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que, havent suspès l'avaluació continuada, no hagi realitzat totes les pràctiques i proves escrites d'avaluació.Observacions

A continuació es fa una recomanació d'assignatures perquè, tal i com s'explicita a l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la que s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, en el seu cas, a una formació complementària que garanteixi que l'interessat hagi obtingut, almenys, 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Assignatures recomanades

 • Adolescència en risc
 • Estrès i salut: prevenció, avaluació i tractament
 • Personalitat i salut
 • Psicologia clínica infantil
 • Psicologia de les addiccions
 • Psicologia del dolor
 • Teràpies cognitivo-conductuals de tercera generació
 • Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns del comportament a la infància i l'adolescència

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.