Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA  / ROSA ROS MASSANA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Conèixer i saber interpretar els trets principals de la realitat econòmica internacional i la seva evolució, així com les interrelacions econòmiques entre els estats i els processos d'integració econòmica regional.

Continguts

1. Els orígens del capitalisme industrial.

          1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial

          1.2. Per què es va produir la primera Revolució Industrial a Anglaterra?

          1.3. Innovacions tècniques i transformacions socials

2. Industrialització, creixement econòmic i globablalització al segle XIX.

          2.1. Aspectes generals del creixement econòmic al segle XIX

          2.2. La transició demogràfica

          2.3. La segona revolució tecnològica

          2.4. La primera globalització

3. La Primera Guerra Mundial i la inestabilitat dels anys vint (1900-1929).

          3.1. La Primera Guerra Mundial i el seu llegat

          3.2. Creixement i desequilibris a la dècada de 1920

4. La Gran Depressió dels anys 30.

          4.1. Els orígens de la crisi als Estats Units d'Amèrica

          4.2. Les vies de difusió de la crisi

          4.3. Les polítiques de recuperació

5. L'època daurada del capitalisme industrial, 1945-1973.

          5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

          5.2. Les polítiques 'Keynesianes' i l'estat del benestar

          5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

6. La fi de l'expansió i la segona globalització econòmica (1973-2012)

          6.1. La fi de l'expansió: crisi del petroli i polítiques "neoliberals"

          6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 44,00 46,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 22,00
Resolució d'exercicis 3,00 18,00 21,00
Sessió expositiva 35,00 18,00 53,00
Sessió participativa 8,00 0 8,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • FELIU, Gaspar i SUDRIÀ, Carles (2006). Introducció a la història econòmica mundial. València: Universitat de Barcelona i Universitat de València. Catàleg
 • Lectures d'Història Econòmica Mundial (1996). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Guia pràctica d'història econòmica mundial (1994). Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • TELLO, Enric; MARTÍNEZ GALARRAGA, Julio; RAMON MUÑOZ, Ramon; GARAY, Lluís (2012). Com hem arribat fins aquí. Una introducció a la història econòmica global (UOC Digital). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici anàlisi i interpretació de textos. Exercici sobre la lectura d'articles. Pràctica lligada a les competències transversals. 10
Control tipus test de les lectures dels temes 1 i 2. Les preguntes ben contestades sumen 1 punt; les respostes incorrectes resten 0,5 i les no contestades es valoren amb un 0. 10
Control tipus test de les lectures dels temes 3 a 5. Les preguntes ben contestades sumen 1 punt; les respostes incorrectes resten 0,5 i les no contestades es valoren amb un 0. 10
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament. Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. 10
Assistència i participació a les sessions desdoblades d'anàlisi de lectures Es valorarà la capacitat de comprensió i anàlisi de les lectures obligatòries que es treballaran a les sessions desdoblades. 5
Prova escrita sobre la totalitat de la matèria impartida al llarg del curs. L'examen podrà combinar preguntes tipus test, anàlisi de quadres, gràfics i textos i qüestions a desenvolupar de manera raonada sobre les lectures i explicacions de classe.
L'examen suposa el 55 per cent de la nota de l'assignatura l'altra 45 per cent l'aporten els exercicis pràctics programats.
55

Qualificació

S'avaluaran l'assimilació dels objectius de l'assignatura i les competències bàsiques per assolir-los.

L'avaluació comprendrà tots els materials i lectures discutides a les classes teòriques i pràctiques.

La nota final serà la suma ponderada de l'avaluació de les pràctiques (45 per cent) i de l'examen teòric (55 per cent), sempre i quan la qualificació de l'examen teòric sigui igual o superior a 4. Els estudiants que hagin suspès, podran presentar-se a un segon examen de recuperació. La nota d'aquest segon examen valdrà aleshores un 55% de la nota final i la de les pràctiques un 45%. Les pràctiques no són recuperables.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció específica en les activitats relacionades amb l'anàlisi de textos. S'exigirà un nivell d'ortografia i sintaxi equivalent al nivell C de català, o el seu equivalent en castellà.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT es reservarà per aquelles persones matriculades que no s'hagin presentat a l'examen teòric que val el 55% de l'avaluació de l'assignatura.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques, pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics. Les classes teòriques presenten i discuteixen els temes del programa de l'assignatura. Les sessions pràctiques discuteixen temes específics del programa o casos pràctics.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran i discutiran a les sessions teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com a plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades per cada un dels temes, i seguir les explicacions fetes a classe.
4) És important portar els PDF impresos a classe per tal de poder prendre notes dels comentaris que faci el professor sobre els quadres o gràfics.

Assignatures recomanades

 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Introducció a l'economia