Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Tècniques de restauració. Estabilitat de talussos. Erosió superficial. Restauració de lleres fluvials, aqüífers i platges. Bases de l'enginyeria geològica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. Introducció a les tècniques de restauració del medi físic.

2. Bases de l’enginyeria geològica. El medi geològic i la seva relació amb els mètodes i aplicacions de l’enginyeria. Mecànica del sòl. Mecànica de roques.

3. Estabilitat de talussos. Factors que influeixen en l’estabilitat. Moviments de vessant. Anàlisi de la geometria i l’estabilitat. Mesures correctores. Excavació de talussos. Terraplens.

4. Erosió superficial. Erosió en vessants per escolament superficial d’aigua. Erosió eòlica. Pèrdua de sòl i estratègies preventives. Erosió/sedimentació en cursos fluvials i mesures correctores.

5. Actuacions de restauració en espais degradats. Activitats extractives. Dipòsits de residus. Infraestructures lineals. Cursos fluvials. Platges i entorns litorals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 19 6 25
Lectura / comentari de textos 1 8 9
Prova d'avaluació 3 15 18
Sortida de camp 4 3 7
Treball en equip 4 12 16
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Ayala Carcedo, F. J. (1987). Manual de ingeniería de taludes . Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Ayala Carcedo, F. J. (DL 1996 ). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería (3ª ed.). Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2004 ). Recuperación de espacios degradados . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • González de Vallejo, Luis I. (2002). Ingeniería geológica. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • González Caballero, Matilde (2001 ). El Terreno. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://ebooks.upc.edu/product/el-terreno Catàleg
 • Gray, Donald H (1995 ). Biotechnical and soil bioengineering slope stabilization : a practical guide for erosion control . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • López Jimeno, Carlos (2002 ). Manual de estabilización y revegetación de taludes . Madrid: Carlos López Jimeno. Catàleg
 • Lundgren, Lawrence (1999). Environmental geology (2a). Upper Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg
 • Nordstrom, Karl F. (2008). Beach and dune restoration. Cambridge; New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Schwab, Glenn O (1990). Ingeniería de conservación de suelos y aguas (1a). México, D.F.: Limusa. Catàleg
 • Bielza Feliú, Ana (1999 ). Manual de técnicas de tratamiento del terreno . Madrid: Carlos López Jimeno :U.D. Proyectos E.T.S. Minas U.P.M. [distribuïdor]. Catàleg
 • Vicente Fernández, Arturo (DL 2001 ). Manual de geosintéticos en la construcción de muros y terraplenes . Madrid: U.D. Proyectos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques integrades del mòdul Memòria pràctiques integrades grup 40
Estudi de casos Cerca d'informació, lectura i comentari de text individual 20
Examen final Examen final teòric i pràctic individual 40

Qualificació

La nota de l'assignatura s'obtindrà de:

1) Memòria de les pràctiques integrades del mòdul (treball en grup): 40% nota final

2) Informe o qüestionari sobre un cas real de restauració ambiental (individual): 20% nota final

3) Examen teòric i pràctic (individual): 40% nota final

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota final mínima de 5 sobre 10, amb els requisits previs que cal una nota mínima de 4 en la memòria de pràctiques integrades del mòdul i en l'examen.

En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a una prova de recuperació del conjunt del temari teòric i pràctic (40% nota final). Els informes i exercicis restants (60%) no seran recuperables.

Independentment de la nota que s'obtingui en l'examen de recuperació, la qualificació final màxima de l'assignatura a la que es podrà optar per aquesta via serà de 5. Les persones que no s'hagin presentat a l'examen final, no podran fer el de recuperació. Tampoc servirà per optar a pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació final de "No presentat" només es produirà en el cas que l'estudiant no hagi entregat cap de les activitats avaluables ni s'hagi presentat a l'examen. En qualsevol altre cas es considerarà l'alumne com a "Presentat" i s'introduirà la nota que pertoqui a les actes acadèmiques.

Assignatures recomanades

 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Edafologia i contaminació de sòls
 • Recursos geològics
 • Restauració del medi natural
 • Riscos naturals
 • Tècniques de reconeixement del subsòl