Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Metodologia d'identificació i valoració d'impactes. Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, d'activitats industrials, de planejament urbanístic i d'altres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON MORENO AMICH
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Catalogar , gestionar i conservar els recursos naturals , i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL

          1.1. Tema 1. Context: problemàtica ambiental i sostenibilitat.

          1.2. Tema 2. Avaluació ambiental i instruments de gestió ambiental.

2. LA QUALIFICACIÓ AMBIENTAL

          2.1. Tema 3. Certificació de sistemes de gestió ambiental a l'empresa.

          2.2. Tema 4. Qualificació ambiental d'ecoproductes i ecoserveis.

3. L'AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE PROJECTES

          3.1. Tema 5. Procediment de l'AIA.

4. L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

          4.1. Tema 6. Impactes ambientals.

          4.2. Tema 7. La predicció i la valoració d'impactes ambientals.

          4.3. Tema 8. Scoping i diagnosi ambiental.

          4.4. Tema 9. Mesures correctores de l'impacte ambiental.

          4.5. Tema 10. Els plans de seguiment i de vigilància ambiental.

5. L'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

          5.1. Tema 11. Procediment AAE

          5.2. Tema 12. L'estudi ambiental estratègic

6. PRÀCTIQUES

          6.1. Activitat 1. Anàlisi de casos: anàlisi de diferents Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) que estiguin o hagin estat sotmesos a informació pública.

          6.2. Activitat 2. Sortida de camp: Observació sobre el terreny de diferents infraestructures i els seus impactes, i avaluar-ne in situ l'eficàcia assolida per les mesures correctores proposades en l'EIA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 35,00 45,00
Sessió expositiva 24,00 24,00 48,00
Sortida de camp 17,00 40,00 57,00
Total 51,00 99,00 150

Bibliografia

 • Garmendía Salvador, Alfonso (2008). Evaluación de impacto ambiental. Pearson Alhambra . Catàleg
 • Erias Rey, Antonio i altres (2007). Evaluación ambiental y desarrollo sostenible. Ediciones Pirámide, S.A. . Catàleg
 • Carbonell i Roura, Anna (1993). Avaluació impacte ambiental paper de Comumitats Europees i dels estats membres. Entitat Autónoma del Diari Oficial i de Publicacions . Catàleg
 • Fernández Torres, Juan Ramón (2009). La evaluación ambiental estratégica de planes y programas urbanísticos. Editorial Aranzadi, S.A. . Catàleg
 • Conesa Fernández-Vitora, Vicente (1995 ). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2003 ). Evaluación de impacto ambiental : un instrumento preventivo para la gestión ambiental (2a ed., revisada y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Examen teòric 40
Treball en grup mitjà i Sortida de camp: elaboració d'una fitxa de camp amb les descripcions, càlculs i valoracions que es demanin. Valoració de les fitxes sortida de camp 25
Anàlisi de casos: cada grup de 5 alumnes analitzarà un EIA i presentarà una memòria sintètica divulgativa d'un màxim de 10 pàgines (5 de text i màxim 5 de taules i figures) i en farà una exposició pública, més extensa i amb suport audiovisual (PPT) a la resta de la classe. Valoració de la memòria sintètica i de la presentació pública 35

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura vindrà donada per un examen teòric (40%) i per la valoració de les diverses activitats (60%) que l'alumne/a haurà de realitzar, de forma individual o en grup, en les sessions de grup mitjà i en les sessions de pràctiques.
Aquest 60% es reparteix: un 20% la qualificació del treball en GM, i un 40% la de les pràctiques.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació de com a mínim 5 a l'examen teòric.

L'examen teòric és recuperable però la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5. La resta d'activitats (treballs individuals o en grup) no són recuperables i en el cas de que no es presentin en el termini establert la qualificació serà de zero.

L'assistència a les sessions de GM, a les presentacions dels treballs en grup i a la sortida és obligatòria.
En cas de no assistència al GM o a les presentacions: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -0,5 punts per cada sessió.
En cas de no assistència a la sortida: s'aplicarà una matisació a l'avaluació global de -2 punts.

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.