Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Desenvolupar els conceptes i la capacitat d’observació per tal que els estudiants siguin capaços d'analitzar la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori i d'estratègia de desenvolupament territorial amb la finalitat de poder aportar solucions ambientalment optimes i socialment justes a les problemàtiques territorials dels nostres temps.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / BERNAT LLAURADO AUQUER  / DAVID PAVON GAMERO  / JOAN VICENTE RUFI  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. DINAMIQUES TERRITORIALS ACTUALS: Procés d'urbanització. Relació camp-ciutat. La transformació urbanística com a generadora de valor i la problemàtica associada. Territori i conflictes.

2. FONAMENTS I BASES CONCEPTUALS: Una aproximació conceptual a l’ordenació del territori i a l’urbanisme. Objectius bàsics de l’ordenació del territori. Premisses i conceptes claus de l’ordenació del territori. Les escales territorials i els instruments d’anàlisi. L’estratègia Territorial Europea. Diagnosi i definició d'estratègies

3. MÈTODES I INSTRUMENTS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. Què hem de planificar? Les principals fases del procés de planificació. El pla com a instrument bàsic de planificació.

4. PLANIFICACIÓ MUNICIPAL i SOSTENIBILITAT: Plans d'acció local per la sostenbilitat (PALS) i Plans d'Acció per a l'energia sostenible (PAES).

5. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: Objectius i principals continguts de la planificació territorial. Antecedents de la planificació territorial a Catalunya i a Espanya. La planificació territorial a Catalunya.

6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC: Formació i elements de l’espai urbà. La llei d’Urbanisme: evolució històrica i situació actual. La classificació i qualificació del sòl i la seva delimitació. Figures de planejament urbanístic. La gestió urbanística. Avaluació ambiental estratègica en l’ordenació del territori.

7. PLANIFICACIÓ i GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS. Bloc central focalitzat en el seu origen, els objectius, la planificació i la gestió amb una especial atenció als espais naturals protegits.

8. PLANIFICACIÓ i GESTIÓ DEL PAISATGE: conceptes bàsics, estudi del marc legislatiu, dels instrumetns de planficació i de gestió.

9. GESTIÓ DEL TERRITORI i CANVI CLIMÀTIC: IMPACTES, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ. Anàlisi del principals impactes del canvi climàtic en el territori i de les polítiques de mitigació i adaptació.

10. CASOS PRACTICS: Cada grup de pràctiques treballarà un municipi amb la finalitat de conèixer, analitzar i diagnosticar totes les figures de planejament que s’han donat en el darrers 10 anys així com per efectuar el seu reconeixement territorial preliminar. A més caldrà analitzar i diagnosticar el seu grau de gestió i aplicabilitat. La idea és comprovar la complementarietat, la duplicitat o les contradiccions entre els diferents instruments de planejament i fer propostes de bones practiques o de planificació concurrent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 26,00 46,00
Prova d'avaluació 8,00 0 8,00
Seminaris 10,00 5,00 15,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió participativa 0 17,00 17,00
Visionat/audició de documents 4,00 0 4,00
Total 72,00 78,00 150

Bibliografia

 • Castañer i Vivas, Margarida (2014 ). Deu anys d'Anuari Territorial de Catalunya (2003-2012) : una dècada de transformacions, projectes i debats . [Barcelona]: SOT Societat Catalana d'Ordenació del Territori ;Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). El Planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI : una nova interpretació i projecció del país . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Catàleg
 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Galiana Martín, Luis (DL 2010 ). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Benabent Fernández de Córdoba, Manuel (cop. 2006 ). La Ordenación del territorio en España : evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX . Sevilla: Universidad de Sevilla :Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2003 ). Aquí, no! : els conflictes territorials a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (cop. 2001 ). Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (2012 ). Francesco Indovina : del análisis del territorio al gobierno de la ciudad . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (2007 ). Guía básica de la práctica del urbanismo (Ed. rev. y actualizada). Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica: Taller d'Estudi de cas. Reconeixement territorial i anàlisi del planejament vigent en un municipi o comarca. S'avaluarà l’assistència, la participació i la dinàmica generada en el taller.

Memòria escrita i defensada oralment : Ha de complir amb tots els requisits definits en la descripció de l'activitat
50
Examen escrit Que apliquin correctement els coneixements adquirits. 35
Informes sobres temàtiques desenvolupades i treballades a classe. Comprensió dels continguts explicats a les classes i les lectures obligatòries. 15

Qualificació

Memòria escrita, defensa oral i particpació activa en el taller. Puntuació per grup de treball de 0 a 10; compta un 50% de la nota.
Informes sobre temàtiques desenvolupades i treballades a classe. Comentari de textos. Puntuació individual en l'escala 0-10; compta un 15% de la nota.

Prova final: examen teòric, de reflexió, no estrictament memorístic. Consistirà en aplicar els coneixements adquirits. Puntuació en l’escala 0-10. Compta un 35% de la nota.

Per fer mitjana entre la nota de pràctiques, els informes (petites pràctiques) i la nota de l’examen serà requisit obligatori haver assolit un 5 de cadascun.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà com a 'no presentat' l'estudiant que no hagi realitzat una o més de les activitats incloses a l'avaluació.

Observacions

La bibliografia de detall així com altres dades complementàries sobre el desenvolupament de l'assignatura, es lliuraran en iniciar-se les sessions.

Les activitats descrites poden restar subjectes a modificació. A l'inici del curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme i que podran ser modificades en funció de la dinàmica del propi curs.