Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
PEPUS DAUNIS I ESTADELLA  / JORDI FONT SALVATELLA  / IVAN GALVAN FEMENIA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / SANTIAGO THIO FERNANDEZ DE HENESTROSA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades.

          1.1. Tipologia de les dades

          1.2. Estudi de dades categòriques

          1.3. Estudi de dades numèrqiues

2. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades.

          2.1. Estudi conjunt de dues variables categòriques

          2.2. Estudi conjunt d'una variable categòrica i una variable numèrica.

          2.3. Estudi conjunt de dues variables numèriques.

3. Teoria de la probabilitat.

4. Inferència estadística

          4.1. Tipus variables i models

          4.2. Intervals de confiança

          4.3. Contrastos paramètrics

          4.4. Contrastos Xi-quadrat i G (bondat d’ajust i independència)

5. Experiments amb un i dos factors.

          5.1. Anova unifactorial

          5.2. Anova bifactorial

6. Correlació

7. Models de regressió lineal simple.

8. Disseny i planificació d'un estudi estadístic.

9. Tècniques d'obtenció de dades.

          9.1. Estudis observacionals

          9.2. Disseny d'experiments

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 33,00 34,00 67,00
Elaboració individual de treballs 1,00 15,00 16,00
Prova d'avaluació 6,00 18,00 24,00
Resolució d'exercicis 3,00 14,00 17,00
Sessió pràctica 12,00 14,00 26,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Zar, Jerrold H (cop. 1999 ). Biostatistical analysis (4th ed.). London: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Sokal, Robert R (1980 ). Introducción a la bioestadística . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2004 ). A Primer of ecological statistics . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Legendre, Pierre (1998 ). Numerical ecology (2nd english ed.). Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Crawley, Michael J (2013 ). The R book (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118448908 Catàleg
 • Good, Phillip I (cop. 2012 ). Common errors in statistics (and how to avoid them). [Hoboken, N.J.]: John Wiley & Sons. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118360125 Catàleg
 • Riba i Romeva, Clara (2013 ). Regresión lineal aplicada. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 07-07-2015, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=704 Catàleg
 • Miller, J. N (DL 2002 ). Estadística y quimiometría para química analítica . Madrid: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. S'hauran de lliurar abans de les dates prefixades a l'inici de curs. Aquesta puntuació haurà de quedar validada. 10
Treball 1: Aplicació de les tècniques per descriure i treure conclusions sobre les dades. Treball en grup i amb diverses parts. S'haurà d'especificar els objectius, els materials i mètodes utilitzats i les anàlisis estadístiques utilitzades. 7
Treball 2: Aplicació de les tècniques per descriure i treure conclusions sobre les dades. Treball en grup i amb diverses parts. S'haurà d'especificar els objectius, els materials i mètodes utilitzats i les anàlisis estadístiques utilitzades. 7
Treball 3: Aplicació de les tècniques per descriure i treure conclusions sobre les dades. Treball en grup i amb diverses parts. S'haurà d'especificar els objectius, els materials i mètodes utilitzats i les anàlisis estadístiques utilitzades. 6
Examen de pràctiques: ús del paquet estadístic R En la darrera sessió de pràctiques es realitzarà una prova escrita que formarà part de l'avaluació continuada de l'assignatura. Aquesta activitat no és recuperable. 20
Examen parcial 1: realització d'una prova d'avaluació de la primera part del temari Activitat recuperable 15
Examen parcial 2: realització d'una prova d'avaluació de la segona part del temari. Activitat recuperable. 35

Qualificació

Si es treu un mínim de 3.5 en cada un dels exàmens parcials i un mínim de 4 en la mitjana dels dos parcials, l'alumne validarà la part no presencial. I la nota FINAL serà la suma ponderada de les qualificacions dels ACMES(10%), treballs(20%), examen pràctiques(20%) i exàmens parcials(50%).

Si NO es treu un mínim de 3.5 en cada un dels exàmens parcials i un mínim de 4 en la mitjana dels dos parcials, l'alumne NO validarà la part no presencial. I la nota FINAL serà la suma ponderada de les qualificacions de l'examen pràctiques(20%) i exàmens parcials(80%).

RECUPERACIÓ: L'alumne només podrà recuperar els exàmens parcials que tingui suspesos. En cas que la nota de recuperació d'un examen parcial sigui superior a l'anterior, es prendrà aquesta com a nota definitiva de l'examen. En cas contrari, es prendrà com a nota definitiva la mitjana de les notes dels dos exàmens. La validació de la part no presencial es mantindrà igual amb les noves qualificacions.

L’assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

Per a presentar-se a l'examen de recuperació, caldrà haver-se presentat prèviament als dos exàmens parcials.

Un cop superada l'assignatura, per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que el professor consideri convenient tenir en compte (participació a classe, realització de treballs voluntaris, etc).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no es presenti a cap dels exàmens parcials.

Observacions

L'estudiant matriculat podrà accedir a la intranet La Meva UdG on hi trobarà el programa detallat, la temporalització de l'assignatura, apunts referents a la teoria, problemes, pràctiques, els treballs pràctics proposats i altres recursos.

La web on es pot baixar el paquet estadístic R i diferents llibreries, així com fitxers explicatius i ajudes per cada llibreria:
http://www.r-project.org/