Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de Salut:pacient quirúrgic, malalties infeccioses, neoplasies, musculoesquelètiques, digestives, nefrorològiques, cardiovasculars, respiratòries, endocrines. Alteracions de les necessitats bàsiques en les alteracions de salut. Cures d'infermeria clínica en aquestes situacions de malaltia. Control del dolor. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.
Crèdits ECTS:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR AVILA CASTELLS  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA RAURELL TORREDA  / MARIA ROSA SUÑER SOLER  / CARME SUÑOL GURNES  / DALMAU VILA VIDAL

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR AVILA CASTELLS  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA RAURELL TORREDA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / CARME SUÑOL GURNES  / DALMAU VILA VIDAL

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN LES PERSONES DURANT UN PROCÉS QUIRÚRGIC.

          1.1. Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) en la fase preoperatoria

          1.2. PAI en la fase postoperatoria

2. ATENCIÓ D’INFERMERIA EN LES PERSONES AMB PATOLOGIA INFECCIOSA.

          2.1. PAI de les persones amb problemes de salut relacionats amb patologia infecciosa

3. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB DOLOR.

          3.1. Valoració infermera del dolor

          3.2. Paper del professional d'infermeria en el tractament del dolor

4. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA MUSCULOESQUELETIC.

          4.1. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb els traumatismes

          4.2. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb les ferides i úlceres

5. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA RESPIRATORI. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR.

          5.1. PAI de la persona amb problemes de salut relacionats amb la patologia respiratoria

          5.2. PAI de la persona amb problemes de salut relacionats amb els Síndromes pleurals

          5.3. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb transtrons de la conducció cardíaca

          5.4. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la Cardiopatia Isquèmica

          5.5. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la patologia infecciosa del cor

          5.6. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la Insuficiència Cardíaca

          5.7. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la patologia arteriovenosa

6. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA DIGESTIU, FETGE, PANCREES I VIES BILIARS.

          6.1. PAI en les persones amb problemes de salut relacionts amb alteracions esofàgiques

          6.2. PAI en persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions gastroduodenals

          6.3. PAI en persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions intestinals i rectals

          6.4. PAI de les persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions hepàtiques, biliars

          6.5. Valoració infermera dels desequilibris de líquids i electròlits

7. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA RENAL. ATENCIÓ D’INFERMERIA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DE L'APARELL METABÒLIC I/O ENDOCRÍ.

          7.1. PAI de les persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions renals

          7.2. PAI de les persones amb problemes de salut relaciontas amb la Diabetis Mellitus

8. DIETOTERÀPIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 1,00 1,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 24,00 50,00 74,00
Prova d'avaluació 6,00 75,00 81,00
Seminaris 14,00 30,00 44,00
Sessió expositiva 49,00 0 49,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Total 94,00 156,00 250

Bibliografia

 • Johnson, Joyce Young,Brunner, Lillian Sholtis,Suddarth, Doris Smith (2001). Brunner y Suddarth manual de enfermería medicoquirúrgica (2ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr (2006). Planes de cuidados de enfermería (7a ed.). México: McGraw Hill. Catàleg
 • Johnson, Marion (2006 ). Interrelaciones NANDA, NOC y NIC : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones (2ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • NANDA diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación ... (cop. 2001- ). Madrid [etc.]: Harcourt [lsevier]. Catàleg
 • McCloskey, Joanne Comi (cop. 2005 ). Clasificación de intervenciones en enfermería (NIC) (4a ed.). Madrid [etc.]: Harcourt. Catàleg
 • Lunney M (2011). Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos: estudio de cas (2009). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Institute Healthcare improvement (2011). Institute Healthcare improvement. Recuperat 01/07/2011, a http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/HowtoGuidePreventPressureUlcers.aspx
 • Benavent Garcés, María Amparo (2009 ). Fundamentos de enfermería (2ª ed). Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat d'avaluació continuada 1. S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i no és activitat recuperable
20
Activitat d'avaluació continuada 2 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10 20
Avaluació continuada 3 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10.
L'avaluació consta de dues parts: temari clínica, equivalent a un 60% de la nota total AC i temari dietoteràpia corresponent al 40% restant, les quals cal aprovar amb un mínim de 5 per superar l'AC
20
Seminaris. Activitat en grup mitjà o petit S'avalua el coneixement i habilitats de continguts teòrics;aplicació de coneixements teòrics; actitud dins el grup.No són activitats recuperables. Els seminaris són d'assistència voluntària. És imprescindible l'assistència als 6 seminaris i la prova d'avaluació per obtenir la qualificació dels seminaris 20
Aprenantatge basat en problemes.(ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%). És activitat recuperable.Assistència obligatoria. 20

Qualificació

1/Activitats d'avaluació continuada: Tenen un pes del 60% en el total de la nota de l'assignatura. Hi haurà 3 activitats d'avaluació continuada. L'activitat d'avaluació continuada 1 no és recuperable i per tant, no és necessari aprovar amb un 5 sobre 10. La nota resultant farà promig amb la resta d'activitats d'avaluació continuades 2 i 3, que si són activitats recuperables. En cas de no superar les activitats recuperables amb un mínim de 5 sobre 10, el total de l'assignatura estarà suspesa. En cas què el promig de les 3 AC estigui per sota de 5 cal presentar-se a la AR. En cas de presentar-se a la AR, la nota resultant d'aquesta farà mitja amb la AC1 i la AC2, aquesta mitja ha de ser 5 o superior per fer mitja amb la resta d'activitats recuperables.
La metodologia que s'utilitzarà per realitzar l'avaluació continuada és mitjançant estudi de casos. La rúbrica d'avaluació s'especificaran durant el desenvolupament del l'assignatura.
2/Seminaris:Té un pes del 20% en el total de la nota de l'assignatura. No són activitats recuperables. Els seminaris són d'assistència voluntària. És imprescindible l'assistència als 6 seminaris i la prova d'avaluació no es necessari un mínim de 5 sobre 10 per fer promig amb la resta d'activitats d'avaluació de l'assignatura (activitats d'avaluació continuada i ABP).
3/ABP:La nota obtinguda de la part d'ABP té un pes del 20% en la nota global. La assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria.La nota final ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació.És activitat recuperable.
4/ Activitats d'avaluació complementàries: Són de caràcter voluntari. La realització dels treballs proposats al llarg de l'assignatura punturà fins a un màxim d'1 punt sobre el total de la qualificació final de l'assignatura. Per optar aquest increment de nota és imprescindible superar totes les activitats d'avaluació (avaluació continuada, seminaris, ABP)
*Es recomanable l'assistència a les classes expositives/participatives i es considerarà la participació de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions entre 4,5 i 4,99.
*Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura.
*En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.
*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del proces d'ABP en cas què es tingui superat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a cap de les Activitats d'avaluació obligatòries (Activitats d'avaluació continuada, ABP)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Observacions

En la presentació de l'assignatura al inici del curs s'especificarà:
-les activitats d'avaluació continuada i les dates de les mateixes.
-El contingut dels 4 seminaris.

Els continguts del PAI (Procés d'Atenció d'Infermeria)són :
• Valoració infermera
• Diagnòstics d’infermeria
Planificar:
• Objectius/Resultats (NOC)
• Intervencions (NIC)i activitats infermeres: relació
terapèutica amb la persona i la família.
• Avaluació.

Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Pràcticum 2
 • Tècniques i procediments 2

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.