Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Administració i Direcció d'Empreses

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret de l'empresa (introducció al dret) (3107AD0066)

L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral

NDno definit A 2segon semestre

Història econòmica mundial (3107AE0008)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.

OBobligatòria A Aanual

Matemàtiques per a l'economia I (3107AE0013)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual

Sociologia (3107AE0017)

Sociologia. Teoria sociològica. Institucions socials. Anàlisi de la societat. Estructures socials bàsiques i canvi social

OBobligatòria ER 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general (3107AE0001)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual

Economia mundial (3107AE0005)

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

NDno definit A Aanual
FJ 1primer semestre

Història econòmica d'Espanya (3107AE0007)

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

OBobligatòria A 2segon semestre

Matemàtiques per a l'economia II (3107AE0014)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa I (3107AE0003)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini. Aquesta assignatura té un grup amb docencia en anglès (el grup A, ADE-ECO).

NDno definit A Aanual
B Aanual

Economia espanyola i de Catalunya (3107AE0004)

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

NDno definit A Aanual

Estadística i introducció a l'econometria (3107AE0006)

Inferència estadística. Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual

Sistemes fiscals (3107AE0016)

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OBobligatòria A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general i analítica (3107AD0001)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

NDno definit A 2segon semestre

Direcció comercial (3107AD0002)

Màrqueting estrategic i operatiu. Direcció estratègica comercial. Anàlisi del mercats i les persones i de les principals variables què cal tenir present en màrqueting: comercialització, marques, màrqueting digital,...

NDno definit A Aanual

Direcció financera (3107AD0003)

Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.

NDno definit A Aanual
ER Aanual
FJ 1primer semestre

Econometria (3107AD0004)

Extensions del model de regressió lineal: variables exògenes qualitatives, pertorbacions no esfèriques i models d'elecció binària. Models univariants de sèries temporals. Anàlisi multivariada: components principals i anàlisi de conglomerats.

NDno definit A Aanual

Dret laboral (3107AD0007)

Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte. Relacions laborals col·lectives.

OBobligatòria A 1primer semestre

Dret mercantil (3107AD0008)

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

OBobligatòria A 2segon semestre

Direcció de recursos humans (3107AD0009)

L'objecte de l'assignatura és proporcionar els coneixements i les eines per la direcció dels recursos humans en les empreses. Es fa èmfasi en el punt de vista econòmic tot i que també s'inclouen alguns aspectes de l'àmbit psicològic.

OBobligatòria A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consolidació comptable (3107AD0005)

Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que transcendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions del procés de consolidació comptable.

NDno definit A 1primer semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Direcció estratègica i política d'empresa (3107AD0006)

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.

NDno definit A Aanual
ER Aanual
FJ 1primer semestre
SO 1primer semestre

Direcció de producció i operacions (3107AD0010)

L’assignatura Direcció d’operacions i logística té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit del sistema de producció i distribució.

OBobligatòria A 2segon semestre
ER 2segon semestre
SO 1primer semestre
T 2segon semestre
U 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

MICROECONOMETRIA (3107AD0022)

Correspon amb l'assignatura de grau "Metodologia d'Enquestes": disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Investigació de mercats (3107AD0024)

Metodologia d’investigació: tècniques qualitatives, recollida i análisis de dades, per a la presa de decisió en màrqueting.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Auditoria (3107AD0026)

Auditoria externa: auditoria del control intern, auditoria de flux d'operacions. El resultat de l'auditoria: l'informe. Altres tipus d'auditories.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107AD0038)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa A 1primer semestre

Matemàtica actuarial (3107AD0039)

Mètodes i tècniques d'investigació d'operacions econòmiques. Components de risc i càlcul de probabilitats. Aplicacions en economia.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Matemàtica de les operacions financeres (3107AD0040)

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

OPoptativa A 1primer semestre

Sociologia de les relacions laborals (3107AD0042)

L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.

OPoptativa A 1primer semestre
ER 2segon semestre

Mercats financers (3107AD0044)

Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi. Institucions financeres.

OPoptativa ER 2segon semestre

Creació d'empreses (3107AD0045)

Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.

OPoptativa ER 2segon semestre
SO 1primer semestre

Mercats i organitzacions (3107AD0046)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa ER 2segon semestre

Política de preus (3107AD0047)

Fixació de preus i política de producte. Segmentació de mercat i discriminació de preus. Subhastes.

OPoptativa ER 2segon semestre

Comerç exterior (3107AD0049)

Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.

OPoptativa ER 2segon semestre

Anàlisi i diagnòstic de pimes (3107AD0056)

Aprofundiment en els diferents aspectes de la formulació de l'estratègia empresarial, especialment des d'una òptica financera.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Fiscalitat aplicada a les activitats i operacions empresarials (3107AD0059)

Anàlisi de la fiscalitat en relació a la imposició sobre les activitats empresarials i professionals.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Política financera de l'empresa (3107AD0061)

Principals instruments de política financera: política d'endeutament i política de dividends. Mètodes de valoració de l'empresa.

OPoptativa A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades (3107AD0069)

OPoptativa A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades (3107AD0070)

OPoptativa A 1primer semestre
B Aanual
C Aanual

Macroeconomia I (3107AE0012)

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Microeconomia I (3107AE0015)

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

NDno definit A Aanual

Introducció a l'econometria (3107AS0001)

Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

OBobligatòria A 2segon semestre

Matemàtiques per a economistes (3107AS0002)

Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.

OBobligatòria A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.