Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2004-2005

Administració i Direcció d'Empreses

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret de l'empresa (introducció al dret) (3107AD0066)

L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral

NDno definit A 2segon semestre
B 2segon semestre

Història econòmica mundial (3107AE0008)

Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part (1500-1914) s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani, i del que podríem anomenar la primera globalització econòmica mundial. A la segona s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual

Introducció a la comptabilitat (3107AE0009)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa, i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Introducció a l'economia (3107AE0010)

Introducció a l’economia i a l’anàlisi econòmica. Especialització, intercanvi i diner. Agents econòmics i mercats. Demanda i oferta. Mercat competitiu i competència imperfecta. Comptabilitat nacional. Models macroeconòmics bàsics. Política fiscal i monetària.

OBobligatòria A Aanual
B Aanual

Matemàtiques per a l'economia I (3107AE0013)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Sociologia (3107AE0017)

Institucions socials. Marc social i polític de l’activitat econòmica. Estructura i canvis socials. L’empresa com a institució social i com a organització. Desenvolupament tecnològic, condicions de treball i qualificació.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general (3107AE0001)

Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Economia mundial (3107AE0005)

Descripció de l’economia espanyola i anàlisi dels sectors de l’economia mundial. Referència especial als aspectes sectorials i zones geogràfiques de l’economia espanyola. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica, sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i de la Unió Europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Història econòmica d'Espanya (3107AE0007)

Evolución de la economia española y de sus instituciones, con especial referencia a las épocas moderna y contemporánea.

OBobligatòria A 2segon semestre
B 2segon semestre

Introducció a l'estadística (3107AE0011)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Utilització de paquets economètrics per a ordinadors d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Matemàtiques per a l'economia II (3107AE0014)

Elements bàsics d’àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Matemàtiques de les operacions financeres. Operacions financeres a partir de models matemàtics. Contrastació de sistemes financers. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l’economia.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia de l'empresa I (3107AE0003)

Relació entre l’empresa i el seu entorn econòmic. Àrees funcionals: producció, inversió, finançament i comercialització.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Economia espanyola i de Catalunya (3107AE0004)

Descripció i anàlisi de l’economia espanyola i de l'economia catalana. Referència especial als aspectes sectorials i territorials de l’economia espanyola, dins del contexte de la Unió Europea. Anàlisi del funcionament de l’economia catalana des d’una perspectiva històrica i sectorial, destacant les interrelacions existents amb les economies espanyola i europea.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Estadística i introducció a l'econometria (3107AE0006)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Influència estadística. Models de regressió simple i de variables explicatives. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Sistemes fiscals (3107AE0016)

Estructura i dinàmica dels sistemes fiscals en els països centralitzats i descentralitzats. Els processos de reformes fiscals i d’harmonització. El sistema fiscal espanyol: evolució històrica i estructura.

OBobligatòria A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Comptabilitat general i analítica (3107AD0001)

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

NDno definit A 1primer semestre

Direcció comercial (3107AD0002)

Màrqueting i planificació estratègica. Els mercats i l'anàlisi del consumidor. Estratègia comercial. Màrqueting mix: preus, distribució, comunicació i producte. Màrqueting de serveis

NDno definit A Aanual

Direcció financera (3107AD0003)

Selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de projectes. Estructura de finançament: mitjans i polítiques. El cost de capital: combinació risc-rendibilitat.

NDno definit A Aanual

Econometria (3107AD0004)

Model de regressió múltiple: validesa de les estimacions i formulació dinàmica. Model d’equacions simultànies.

NDno definit A Aanual

Dret laboral (3107AD0007)

Elements de Dret del treball per a la gestió empresarial. L’ordenament laboral. Règim jurídic de la relació individual del treball: contractació, drets i obligacions, extinció del contracte.

OBobligatòria A 1primer semestre

Dret mercantil (3107AD0008)

INTRODUCCIÓ BASICA AL DRET EMPRESARIAL PRIVAT AMB ATENCIÓ ESPECIAL A LA REGULACIÓ DE LA COMPETÈNCIA, A LA PROTECCIÓ DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS, A LES SOCIETATS LIMITADES I ANÒNIMES I AL DRET CONCURSAL.

OBobligatòria A 2segon semestre

Direcció de recursos humans (3107AD0009)

Polítiques de recursos humans a l’empresa. Congruència entre capacitats, habilitat i aptituds i la seva aplicació en el procés de treball. Valoració del rendiment. Adaptació dels recursos humans als canvis en l’organització del treball. Gestió de competències i la seva aplicació a les polítiques de gestió integral dels recursos humans.

OBobligatòria A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Consolidació comptable (3107AD0005)

Comptabilitat, anàlisi, consolidació i auditoria comptable.

NDno definit A 1primer semestre

Direcció estratègica i política d'empresa (3107AD0006)

Decisions que defineixen l’estratègia d’una empresa: combinació, tecnologia, productes, mercats. Objectius a llarg termini i mitjans per a aconseguir-los.

NDno definit A Aanual

Direcció de producció i operacions (3107AD0010)

Direcció de la producció. Articles. Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució a planta. Pla mestre de producció (MPS). Mètodes de resolució del pla mestre. Sistemes de planificació (MRP, JIT). Programació a Curt Termini (SFC). Gestió de l'estoc. . Gestió de projectes.

OBobligatòria A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria financera (3107AD0013)

Anàlisi del mercat de capital i gestió de carteres. Fonaments teòrics i aplicacions pràctiques. Futurs, opcions i gestió de la renda fixa.

OPoptativa A 1primer semestre
TR 2segon semestre

Economia industrial (3107AD0014)

Organització interna de l’empresa. Models d’agència. Fusions i adquisicions. Modelització via a la teoria de jocs. Diferenciació de productes. Decisions d’entrada i competència potencial. Temes de política industrial: Liberalització, privatització i defensa de la competència.

OPoptativa A 2segon semestre

Economia regional i urbana (3107AD0016)

Factors locacionals en economia. Les economies urbanes: factors d'aglomeració. Els sistemes econòmics regionals. Altres polítiques amb efectes territorials. La política econòmica regional de la Unió Europea. Models de creixement regional. El debat sobre la convergència econòmica de les regions.

OPoptativa A 1primer semestre

Investigació de mercats (3107AD0024)

Metodologia d’enquesta: mostreig, disseny de qüestionaris i recollida de dades. Tècniques qualitatives, models estadístics i econòmics per a la presa de decisió en màrqueting.

OPoptativa A 1primer semestre

Anàlisi comptable superior (3107AD0025)

Anàlisi dels comptes intermitjos, segmentades i sectorials. Tècniques de predicció i comptabilitat provisional. Models d’avaluació de la solvència. Problemàtica de l'anàlisi dels grups d'empreses i entitats públiques.

OPoptativa A 2segon semestre

Comptabilitat i fiscalitat (3107AD0028)

Anàlisi de les relacions entre fiscalitat i comptabilitat d'empreses. Adequació dels principis comptables a la realitat fiscal. Determinació del resultat econòmic com antecedents a l'impost sobre beneficis: especial èmfasi en l'efecte impositiu.

OPoptativa A 1primer semestre

Història de les relacions econòmiques internacionals (3107AD0031)

Anàlisi històrica dels fluxos econòmics internacionals, dels marcs reguladors canviants i dels seus efectes sobre el desenvolupament econòmic en diferents societats i èpoques.

OPoptativa A 1primer semestre

Història del pensament econòmic (3107AD0032)

Anàlisi històrica del pensament econòmic: clàssic, neoclàssic, institucionalista, keynessià. Corrents actuals.

OPoptativa A 2segon semestre

Dret bancari (3107AD0036)

Revisió de la configuració dels contractes bancaris (compte corrent, préstec, leasing, crèdit, descompte, dipòsit, etc.) amb especial atenció a la pràctica bancària i a la seva interpretació judicial.

OPoptativa A 1primer semestre

Institucions de la Unió Europea i polítiques comunitàries (3107AD0037)

Evolució del procés de construcció europea. Institucions comunitàries. Ordenament jurídic. Pressupost. Fons estructurals i de cohesió. Dret de la competència i ajuts públics. Polítiques comunes i comunitàries.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107AD0038)

Sistemes dinàmics discrets i continus. Aplicacions a l’economia.

OPoptativa A 1primer semestre

Matemàtica de les operacions financeres (3107AD0040)

Tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs i emprèstits. Aplicacions.

OPoptativa A 2segon semestre

Estructures organitzatives (3107AD0041)

Anàlisi dels diferents elements que componen les dimensions claus de les estructures organitzatives. Disseny organitzatiu. Els processos de comunicació, presa de decisions i socialització. L'empresa com a organització humana.

OPoptativa A 2segon semestre

Sociologia del consum (3107AD0043)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Noves formes de consum: oci i turisme.

OPoptativa A 2segon semestre

Creació d'empreses (3107AD0045)

Procés de creació d’una empresa. Pla d’empresa. Finançament i viabilitat. Problemàtica.

OPoptativa A 1primer semestre

Mercats i organitzacions (3107AD0046)

Organitzacions econòmiques i mercats. Contractes i teoria de l’agència. Política de remuneració. Estructura financera i problemes d’agència.

OPoptativa A 2segon semestre

Simulació de gestió (3107AD0048)

Presa de decisions en l'empresa i anàlisi dels resultats. Simulació a partir de paquets informàtics i casos pràctics.

OPoptativa A 2segon semestre

Comerç exterior (3107AD0049)

Desenvolupament del comerç exterior. Regulació. Instruments de foments de l'exportació. Pagaments internacionals.

OPoptativa A 2segon semestre

Anàlisi estratègica sectorial (3107AD0050)

Fonaments de diferents tècniques de suport al procés de decisional de l’empresa. Estudi sectorial de l’estratègia empresarial. Anàlisi de l’entorn. Competitivitat i estratègia.

OPoptativa A 1primer semestre

Control de gestió (3107AD0055)

El control de la gestió des d'una perspectiva integral. Quadres de comandament, indicadors de resultats. Vinculació entre estratègia i control de gestió. Els temes de control pressupostari propis del control de gestió es tracten en una altra matèria optativa (Control econòmico-financer).

OPoptativa A 1primer semestre

Macroeconomia I (3107AE0012)

Model de determinació de la renda en una economia tancada. El diner. Inflació i atur. Creixement. Economies obertes. Anàlisi dels instruments de la política econòmica.

NDno definit A Aanual
B Aanual
FJ 1primer semestre

Microeconomia I (3107AE0015)

Teoria dels preus del consum i de la producció. L’equilibri competitiu. Mercats no competitius. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics.

NDno definit A Aanual
B Aanual

Introducció a l'econometria (3107AS0001)

OBobligatòria A 2segon semestre

Matemàtiques per a economistes (3107AS0002)

Elements bàsics d'àlgebra lineal i càlcul diferencial i integral. Ampliació de la programació matemàtica. Nocions de topologia. Equacions diferencials. Aplicacions a l'economia.

OBobligatòria A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.