Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

La matèria s’ha dividit en dos parts: I)La primera part (temes 1 a 6)pretén que els estudiants adquireixin coneixement sobre la tasca docent, la seva situació actual, els contextos on es desenvolupa així com dels processos normatius i participatius que l'afecten. Així mateix es pretén que els estudiants siguin capaços de dissenyar espais educatius on el clima i el control afavoreixin l'aprenentatge. II)La segona part (temes 7 a 11) pretén que els estudiants adquireixin coneixements sobre el context normatiu de l'ESO: el currículum, les competències bàsiques i l'avaluació dels estudiants. Així mateix pretén que els estudiants adquireixin competències per programar i avaluar en comptències i per dissenyar espais educatius amb especial atenció als aspectes emocionals i d'interacció i col·laboració.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Societat, família i educació (3501MO1597)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3501MO1684)

OBobligatòria 14 A Aanual NDno definit

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 B 2segon semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Optatives especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Recursos lingüístics (3501MO1923)

L'assignatura se centra en l'anàlisi i la creació de recursos lingüístics que han de facilitar la tasca dels docents de les àrees de llengua, així com d'altres recursos que els coordinadors lingüístics de centre han de conèixer per orientar els docents d'altres àrees, ja sigui per facilitar l'acolliment lingüístic de l'alumnat immigrant com per millorar la seva tasca docent.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
A 1primer semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: el treball de laboratori a l'aula de Tecnologia (3501MO1616)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: instruments docents en l'ensenyament tecnològic (3501MO1617)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica de l'especialitat de llengua i literatura catalana i castellana:noves tecnologies aplicade (3501MO1920)

L'objectiu d'aquesta assignatura és, per una banda, analitzar l'ús de les noves tecnologies en la didàctica de la llengua i de la literatura, i per l'altra, utilitzar les noves tecnologies com a eina de treball.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es presentaran els fonaments i els recursos per educar a l'alumnat de secundària en el desenvolupament personal i la ciutadania. Això implica potenciar la seva autonomia personal, activar la participació ciutadana,valorar la convivència en democràcia, reflexionar sobre els drets i els deures, explicar el sentiment de pertanyença al col·lectiu, rebutjar a la discriminació i desenvolupar la responsabilitat ambiental. S'aprofitarà la diversitat històrica cultural i històrica de les societats per extreure'n els recursos didàctics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit
A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.