Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Grau en Treball Social

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia (3101G00103)

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pensament contemporani (3101G00105)

L'assignatura preten familiaritzar els alumnes amb els principals corrents filosòfics de l'edat contemporània.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments d'economia (3101G00107)

Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

95%

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Psicologia social (3101G00102)

En aquest mòdul es tractaran continguts propis de la Psicologia social, tals com: les principals orientacions teòriques d'aquest àmbit; la construcció social de la realitat; la percepció social i la comprensió d'altres persones; la construcció i presentació del jo; les relacions, processos i elements intra e intergrupals; els processos d'influència social; el canvi social; etc.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories del treball social (3101G06013)

L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn de dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) respon a continguts propis d’una introducció al treball social: Bases teòriques i metodològiques generals; b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics: Treball comunitari.

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Els àmbits del treball social (3101G06017)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

L'assignatura realitza una aproximació al fenòmen de la comunicació, la documentació i a les habilitats útils en les relacions de treball social.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Antropologia (3101G00104)

Introducció general a l'Antropología social i cultural

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Claus històriques del món actual (3101G00106)

Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Funcions i conceptes bàsics del dret (3101G00108)

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

Estudi del sistema constitucional de drets i llibertats, des d’un punt de vista conceptual i pràctic, amb especial atenció a les diferents formes d’exigibilitat dels drets. Es treballaran de manera més incisiva els drets que tenen major vincle amb l’àmbit d’interès dels estudis en Treball Social, és dir, el conjunt de drets socials, econòmics i culturals reconeguts per la Constitució de 1978.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de la investigació (3101G00109)

El procés general de la recerca educativa i social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa i social.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Treball social amb individus i families (3101G06014)

En aquesta assignatura es treballa integrant teoria i pràctica el procediment d'intervenció en Treball Social, l'aprenentatge de les tècniques d'actuació (directes i indirectes) i es facilitaran estructures conceptuals que orientin la complexitat de la intervenció del treball social amb famílies.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials i personals mitjançant el grup. Proporciona una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

En aquesta assignatura es pretén aprofundir en la delimitació, estudi i reflexió d’aquest tres conceptes fonamentals pel Treball Social des d’una perspectiva que permeti fer un anàlisi ampli de la realitat social que els envolta i amb la finalitat de comprendre els aspectes principals, així com els mecanismes de discriminació, d’opressió i diferencia per tal d’entendre de forma crítica el seu funcionament.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3101G06009)

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

L’assignatura connecta dos continguts: a)La formació entorn dels aspectes teòrics, metodològics i tècnics del diagnòstic social i la recerca aplicada b)La formació entorn de les condicions de producció del coneixement i la epistemologia de les ciències socials.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
PR 2segon semestre CAcatalà

INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

L'assignatura és una introducció al món de la salut, posant especial èmfasi en la dimensió seva social, tant a l'hora de generar problemes de salut, com en la importància d'aquesta dimensió a l'hora d'entendre les problemàtiques associades a moltes malalties i a l'hora d'ajudar a superar aquestes problemàtiques. D'altra banda en l'assignatura es farà una aproximació a la feina dels treballadores i treballadores socials que intervenen en problemàtiques relacionades amb la salut, l'autonomia i el benestar de les persones, i als diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

EL CONTEXT INSTITUCIONAL DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, social i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció i anàlisi pràctic de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta tasca.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre CAcatalà

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

Paradigmes d'avaluació. Elaboració d'instruments d'avaluació. Avaluació i comunicació de resultats.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre CAcatalà

Serveis socials (3101G06023)

L'assignatura realitza un recorregut entorn dels aspectes històrics, jurídics i organitzatius dels serveis i prestacions bàsiques i especialitzades.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

En aquesta assignatura es vol aprofundir en la qüestió de l'anàlisi de les intervencions, a fi de dotar a l'alumnat de les eines necessàries per portar a terme una tasca professional reflexiva i crítica que li permeti desenvolupar l'encàrrec com a Treballadora/or Social amb rigorositat i coherència.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre NDno definit

LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre CAcatalà

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
SI 2segon semestre CAcatalà

PRÀCTICUM

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3101G06077)

OBobligatòria 30 A 1primer semestre CAcatalà

TREBALL DE FI DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de grau (3101G06078)

El Treball Final de Grau (TFG) té el caràcter d’assignatura enfocada a l’aprenentatge autònom, en la que l’èmfasi recau en les capacitats de l’estudiant de realitzar un treball d’estudi/exploració original i rigorós i la seva defensa oral davant d’una comissió/tribunal de docents. En aquest treball es pretén que s’apliquin, integrin i es desenvolupin coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el Grau i en l’exercici de la professió. En la realització d’aquest treball, l’estudiant és orientat/assessorat individualment i en grup per un professor-tutor del Grau.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

OPoptativa 3 B 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre NDno definit

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

En aquesta assignatura es treballarà de forma teòrica i pràctica sobre tècniques de gestió i mediació de conflictes aplicables des de la tasca del treballador/a Social.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

Elaboració i gestió de projectes (3101G00135)

Elaborar i gestionar projectes socials és una de les capacitats bàsiques dels professionals del treball social. Aquesta assignatura és una introducció a les principals tècniques, metodologies i competències necessàries per tal que els alumnes sàpiguen dissenyar i elaborar projectes relacionats amb les polítiques socials. Els principals objectius són, per una banda, que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per elaborar i dissenyar projectes, tenint en compte les especificitats dels projectes socials i, per altra banda, que l’alumnat apliqui els continguts teòrics a la pràctica mitjançant l’elaboració i el disseny d’un projecte social. Les principals finalitat del curs són: 1.Conèixer els diferents nivells i processos de planificació. 2.Entendre i aplicar correctament els conceptes bàsics en relació a la planificació, disseny, gestió i direcció de projectes. 3.Adquirir les competències bàsiques per dissenyar, programar, desplegar i avaluar un projecte social. 4.Aprendre els requisits bàsics per a la correcta formulació dels objectius d‘un projecte. 5.Establir els fonaments teòrics i pràctics per a l’avaluació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre NDno definit

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Alternative and Augmentative Communication Systems for people with mild, severe and profound learning difficulties. Communication systems for people with autism and other related conditions. Sistemes, tècniques, estratègies i recursos per afavorir la comunicació amb persones amb diferents tipus de discapacitat. Autisme i comunicació. Discapacitat intel.lectual greu i comunicació. La comunicació amb persones amb discapacitat física i sensorial. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. La comunicació no verbal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
ER 2segon semestre ENanglès
SI 2segon semestre ENanglès

Psicologia i dinàmica de grups (3101G06033)

L’assignatura introdueix en el treball amb grups i en la dinàmica de grups com a teoria i tècnica per a l'abordatge i anàlisi de les problemàtiques pròpies del Treball Social. Planteja quines són aquelles aptituds, actituds i habilitats personals bàsiques en l'exercici professional i aborda els aspectes ètics, metodològics i tècnics propis de la intervenció social, convidant a una reflexió conjunta i a l'anàlisi crític i constructiu de la societat i de la dinàmica dels seus grups. La proposta inclou l'assimilació dels elements teòrics més rellevants a través d'un enfoc participatiu i vivencial per part de l'alumnat i una elaboració personal dels continguts experienciats a l'aula. El seu caràcter eminentment pràctic, fa que la presència a l'aula sigui requísit bàsic per a la superació de l'assignatura.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre CAcatalà

El poble gitano (3101G06037)

Tot i que aquesta assignatura es realitzarà en llengua anglesa (això vol dir que les classes seran en anglès i els textos també), els i les estudiants poden emprar la llengua que desitgin tant a classe com en els seus treballs. El professor també facilitarà la comprensió de les classes amb la traducció al català dels powerpoints que es passin a classe. Tot i que en les diferents assignatures del grau de treball social els casos pràctics i exemples sobre persones gitanes han estat relativament habituals, cap curs ha entrat en profunditat en la història i la situació actual del poble gitano. Són molts encara els aspectes que desconeixem de la població gitana i que fan que el mite, molt condicionat pels estereotips, acabi condicionant la nostra visió de les persones gitanes. Per això, és important no només conéixer a fons els orígens de la població gitana, la seva diversitat interna i mobilització política en les darreres dècades. També és cabdal per entendre i aprendre com la nostra societat pot arribar a ser més inclusiva i humana. Els objectius de l’assignatura són els següents: - Entendre la complexitat de la població gitana. - Saber discernir adequadament i de forma crítica entre el mite i la realitat del poble gitano. - Comprendre, analitzar i identificar, de forma crítica i reflexiva, tant vies d’exclusió social de la població gitana com, especialment, vies d’inclusió i cohesió social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

L'assignatura realitza una aproximació a la realitat de la immigració a Catalunya, les polítiques de ciutadania i convivència, els elements jurídics relacionats amb la immigració, a l’actual sistema de convivència català i la intervenció professional que l'afavoreix.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

Víctimes de violència domèstica i de gènere (3101G06060)

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

Drogoaddiccions i intervenció social (3101G06063)

L’assignatura pretén proporcionar informació (des d’una perspectiva àmplia) entorn del fenòmens de consum i dependència de les drogues, tot millorant la qualificació de l’estudiantat per al desenvolupament de la funció professional de la intervenció social especialitzada en el camp de les drogodependències, en les àrees de prevenció, tractament i inserció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà
PR 2segon semestre CAcatalà

Discapacitats i treball social (3101G06064)

Autodeterminació, autoajuda i qualitat de vida com a finalitat del treball social amb persones amb discapacitat. Mètodes i estratègies per a la inclusió social de persones amb discapacitat. Orientacions per al treball social amb individus, famílies i comunitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit

Polítiques socials a la Unió Europea (3101G06072)

Aquesta assignatura té com a objectiu introduir les polítiques socials tant de la Unió Europea com a institució supranacional, com del seus estats membres. L'anàlisi inlou una revisió de les polítiques en les àrees de la desigualtat, la salut, l'educació, l'ocupació i les pensions. L'èmfasi es posa en l'anàlisi comparatiu.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Dret del treball i de la seguretat social (3101G06076)

Estudis dels drets i deures dels treballadors en la relació laboral que hagin formalitzat amb l'empresari. El marc legal de la Seguretat Social: règim de protecció social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes de participació ciutadana i intervenció comunitària (3101G06079)

Bases teòriques i fonamentació política dels processos participatius. Models de participació social i implicacions socials i educatives. La participació i l'organització social com a base del desenvolupament comunitari. Anàlisi d'experiències participatives en diferents contextos i col·lectius. Mètodes i tècniques d’organització de la participació social.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
PR 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.