Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2006-2007

Educació Social

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Noves tecnologies aplicades a l’educació (3101ES0001)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les seves diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i àudiovisuals. Les noves tecnologies aplicades a la búsqueda de documentació i informació.

NDno definit A 1primer semestre
B 1primer semestre

Sociologia i antropologia social (3101ES0002)

Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i jurídico-polítics. Grups ètnics i culturals a Espanya. Marginació social.

NDno definit A 2segon semestre

Didàctica general (3101ES0003)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge.La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació Social (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).

NDno definit A Aanual

Educació permanent (3101ES0004)

Conceptualització d'educació i educació permanent. Paulo Freire: herència política i pedagògica. Analfabetismes i alfabetització. Formació bàsica i instrumental de persones adultes. La formació de persones adultes immigrades.

NDno definit A Aanual

Programes d'animació sociocultural (3101ES0005)

Disseny de programes d’animació sòciocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la comunitat. Recursos personals, metodològics i tècnics d’animació sòciocultural. Estimulació de la participació de sectors socials. Context d’emergència, antecedents i desenvolupament de l’animació sòciocultural. La dimensió educativa de l’animació sòciocultural i la seva relació amb l’educació social. Modalitats i tipologies de programes i projectes d’animació sòciocultural.

NDno definit A Aanual

Introducció als àmbits de l'educació social (3101ES0012)

Concepte i fonaments de l’educació social. La dimensió social del fet educatiu: socialització, comunicació i grup en l’educació. L’educació social en relació amb l’educació formal, no formal i informal. Les figures educatives que intervenen en l’educació social. Els àmbits d’intervenció de l’educador social. Sectors, institucions, funcions i tasques pròpies de l’educador/a social en els diferents àmbits d’intervenció.

OBobligatòria A 1primer semestre

Bases metodològiques de la investigació educativa (3101ES0013)

Teoria del coneixement científic en educació. Paradigmes d’investigació educativa. Investigació educativa en el camp de l’educació social. Les etapes del procés d’investigació educativa. Mètodes d’investigació educativa des de les diferents perspectives epistemològiques. Paper dels diferents mètodes en la investigació en el camp de l’educació social. Investigació avaluativa i investigació-acció. Fonaments d’estadística aplicada. Aspectes ètics implicats en la investigació educativa.

OBobligatòria A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101ES0006)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució històrica de l'educació. L’educació no formal. Anàlisi interdisciplinar dels factors que influeixen en el desenvolupament de l’educació. El pensament sociopolític contemporani i les repercussions en les discursos i les pràctiques educatives en el nostre context.

NDno definit A 1primer semestre

Psicologia social i de les organitzacions (3101ES0007)

Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu. Dimensió psicològica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions educatives.

NDno definit A 2segon semestre

Intervenció educativa sobre problemes fonamentals de desadaptació social (3101ES0008)

Problemes fonamentals de desadaptació social. Una resposta social als problemes de desadaptació social: els serveis socials La intervenció sòcio-educativa en els diferents serveis socials L'àmbit de l'atenció a la infància i de la protecció de menors: conceptes, serveis i intervenció sòcio-educativa

NDno definit A Aanual

Psicologia del desenvolupament (3101ES0009)

Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l’edat adulta i la vellesa.

NDno definit A Aanual
FJ 1primer semestre

Fonaments institucionals, administratius i legals de l'educació social (3101ES0014)

Principals disposicions legislatives en el camp de l’Educació Social. Els seus fonaments a la Constitució, i desenvolupament a les normatives legals del nostre context. Estructura administrativa i institucional dels diferents àmbits d’intervenció de l’educació social. La funció de l’educador/a social a la societat contemporània des de la perspectiva legal: responsabilitat social i professional.

OBobligatòria A 1primer semestre

Intervenció educativa en el camp de les discapacitats (3101ES0015)

Les discapacitats en la societat actual. Barreres arquitectòniques i barreres socials. Principis de normalització i d’integració. Les persones amb discapacitats sensorials, motòriques, psíquiques i psicòtico-comportamentals: persones amb problemes de salut mental: característiques diferencials, necessitats d’intervenció i orientacions per l’acció educativa amb aquests col·lectius. Diferents serveis i projectes on es treballa amb aquests col·lectius. El paper de l’educador/a social en relació als altres professionals en els entorns de treball amb persones amb discapacitats. Noves discapacitats en la societat contemporània associades a diferents condicions: envelliment, sida...

OBobligatòria A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràcticum: pràctiques en una institució d'educació social (3101ES0010)

Conjunt integrat de pràctiques educatives que posin en contacte l’alumne amb la realitat educativa. Observació i intervenció educativa en centres, projectes i programes d’Educació Social. Participació en les dinàmiques professionals del centre. Elaboració d’un diari de camp amb les reflexions sobre la seva pràctica professional com educador/a social.

NDno definit A 1primer semestre
SE 2segon semestre

Treball pràcticum (3101ES0011)

Elaboració i presentació d’un treball escrit individual a partir dels continguts rebuts al llarg dels estudis, i relacionat amb l’estada de pràcticum o un àmbit d’intervenció de l’educador social.

NDno definit A 2segon semestre
FJ 1primer semestre

Organització i gestió de centres i projectes educatius (3101ES0016)

Les principals teories de l’organització i la seva aplicació a l’organització educativa i social. Característiques específiques de les organitzacions de l’educació social en relació amb altres camps. L’estructura de l’organització. Capital físic, humà i social. Diferents formes d’organització segons el tipus d’agent social. Coordinació d’equips. Principis i funcions de la gestió d’una institució. Coneixement bàsic de l’organització escolar en el marc del sistema educatiu.

OBobligatòria A 2segon semestre

Educació social i salut comunitària (3101ES0017)

Concepte i determinants de la salut. Promoció de la salut, educació i intervencions comunitàries. Programes i activitats específiques des de l’educació per la salut en els diferents àmbits d’intervenció de l’educador social: Salut emocional, drogodependències, sexualitat, primers auxilis, alimentació i nutrició, esport.

OBobligatòria A 2segon semestre

Anàlisi de la pràctica professional de l'educador social (3101ES0018)

Anàlisi i reflexió sobre l’acció educativa de l’educador/a social. Possibilitats i límits de la intervenció educativa en diferents camps de l’educació social. L’acció educativa amb els subjectes/grups/col·lectius. L’acció de l’educador/a social en el marc del treball interprofessional.

OBobligatòria A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Història de l'educador social a l'Espanya contemporània (3101ES0019)

Incidència de les idees i les pràctiques pedagògiques contemporànies. Del moviment de l’Escola Activa fins a la Desescolarització. Aportacions de la renovació pedagògica a l’escola i a altres àmbits: marginació social, educació permanent, temps lliure, etc. La Ciutat educadora.

OPoptativa A 2segon semestre

Processos psicològics bàsics (3101ES0021)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

OPoptativa A 2segon semestre

Integració sociolaboral de persones amb discapacitats (3101ES0022)

Concepte: condicionants i modalitats d’integració sociolaboral de persones amb discapacitats. Treball amb suport: fonaments teòrics, característiques, experiències. Intervenció de l’Educador/a Social en experiències de treball amb suport. Experiències i programes de transició a la vida adulta de persones amb discapacitats: integració a la comunitat i vida autònoma. Orientacions per a les accions educatives facilitadores de la integració sociolaboral de persones amb discapacitats: accions amb persones amb discapacitats i amb l’entorn sociolaboral.

OPoptativa A 2segon semestre

Orientació i formació laboral (3101ES0023)

Principals polítiques de formació ocupacional dins el marc europeu, estatal i català. Models institucionals i models curriculars. Programes, estratègies, metodologies i recursos. Procediments d'avaluació de les necessitats ocupacionals de l'entorn. Inserció socioprofessional i transicions al llarg de la vida laboral. L'educador/a social en la formació pel treball de diferents col·lectius

OPoptativa A 2segon semestre

Tècniques i recursos per a la dinamització de grups en educació (3101ES0027)

Tècniques i recursos que faciliten la relació educativa i contribueixen al treball en equip: tècniques de dinamització de grups, tècniques de presentació, tècniques de coneixement personal, tècniques de concentració, etc. Estratègies per l'organització i dinàmica grupal. La presa de decisions en grup i el treball coordinat

OPoptativa A 1primer semestre

Polítiques socials: infància, joventut i tercera edat (3101ES0028)

Evolució històrica de les iniciatives en matèria de política social a Catalunya i a l'Estat Espanyols. Àmbit competencial i agents d'intervenció en les polítiques socials adreçades a la infància, la joventut i la tercera edat. Coneixement dels principals programes i accions que configuren aquestes polítiques des de les diferents administracions. El treball de l'educador i l'educadora social en l'àmbit de les polítiques socials.

OPoptativa A 2segon semestre

Elaboració de projectes en educació social (3101ES0031)

L'edició del projecte com a instrument bàsic per dissenyar, concretar, proposar, iniciar i executar qualsevol experiència educativa. El projecte com a encàrrec social i formalització de les polítiques socials. Tipologies de projectes d’acord amb les característiques de les institucions. Diferents aspectes de l’elaboració i disseny formal de projectes en el camp educatiu i social.

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Moviments socials contemporanis (3101ES0035)

Manifestacions socials, reivindicatives: característiques principals, tipologies, localització, context d’emergència, reacció social, reaccions polítiques i transformacions aconseguides. El moviment de dones, el moviment d’aturats, ocupació, moviments d’alliberament sexual i moviments revolucionaris.

OPoptativa A 1primer semestre

Educació social i interculturalitat a la societat contemporània (3101ES0037)

El paper de l’educació social i de la interculturalitat a les nostres societats. Migracions i diversitat cultural. Anàlisi del paper de l’educació i dels factors que la influeixen en les societats receptores d'emigrants estrangers. L’educació social com a resposta al racisme i la xenofòbia, i com a eina per a la integració social i cultural en un marc plural.

OPoptativa A 1primer semestre

L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció de l'educador/a social (3101ES0039)

L'activitat física com a eina preventiva i rehabilitadora aplicada a diferents col·lectius. La promoció mitjançant la pràctica física regular, de les actituds, capacitats i conductes que ajuden a prevenir els comportaments de risc. La potenciació de les capacitats físiques i esportives personals: la millora de l'estat físic i de l'adaptació social. L'estructura del temps lliure i el joc esportiu. La psicomotricitat i l'expressió corporal com eina educativa

OPoptativa A 2segon semestre

L'educació artística a l'educació social (3101ES0040)

L'educació artística adaptada als diferents àmbits de l'educació social. Les activitats d'expressió plàstica com a eina d'intervenció de l'educador social. Recursos artístics en l'educació social i en processos d'integració i rehabilitació

OPoptativa A 2segon semestre

Psicopatologia per educadors (3101ES0043)

trastorns mentals, drogodependències, descripció, classificaió, etiologia

OPoptativa A 2segon semestre
SE 2segon semestre

Aspectes jurídics i legals d'incidències a l'educació social (3101ES0044)

Coneixement dels aspectes juriodics bàsics aplicats a les necessitats educatives del tractament en diferents situacions i temes vinculats al treball de l'educador/a social: adopció, majoria d'edat, responsabilitat civil, maltractaments, dret a la família, codi civil i penal, incapacitat jurídica, etc.

OPoptativa A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.