Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2007-2008

Mestre, Especialitat de Llengua Estrangera

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Sociologia de l'educació (3101MC0001)

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit C 1primer semestre

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101MC0002)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit C 2segon semestre

Noves tecnologies aplicades a l'educació (3101MC0003)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit C 2segon semestre

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar (3101MC0004)

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit C Aanual

Didàctica general (3101MC0005)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit B Aanual

Coneixement del medi natural, social i cultural (3101MC0006)

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit B Aanual

Matemàtiques i la seva didàctica (3101MC0106)

Coneixements de les matemàtiques. Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de les matemàtiques.

NDno definit A 1primer semestre

Llengua estrangera I (3101ML0001)

Coneixement de l’idioma. Comprensió i expressió. Conversa. Literatura. L'aprenentatge de la llengua estrangera. Continguts, recursos didàctics i materials per l'ensenyament de l'idioma estranger. Desenvolupament d'unitats didàctiques. Aplicació a l'aula de primària

NDno definit A 2segon semestre

Instrumentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Lingüística (3101ML0002)

Els sistemes fonològic, morfològic, sintàctic i semàntic.

NDno definit A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bases psicopedagògiques de l'educació especial (3101MC0007)

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament, de conducta i de personalitat, i de relació amb l'entorn, i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit B Aanual

Llengua i literatura i la seva didàctica I (català) (3101MC0078)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit B 1primer semestre

Llengua i literatura i la seva didàctica I (castellà) (3101MC0079)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit A 1primer semestre

Educació física i la seva didàctica (3101MC0082)

Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.

NDno definit C 2segon semestre

Educació artística i la seva didàctica (3101MC0083)

Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica. L'expressió musical. El món creatiu i expressiu del nen. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.

NDno definit B Aanual

Fonètica (3101ML0003)

Anàlisi fonètic. Transcripció. Pronúncia.

NDno definit A 1primer semestre

Didàctica de la llengua estrangera I (3101ML0004)

Coneixement de l'idioma. Comprensió i expressió. Conversa. Literatura. L'aprenentatge de la llengua estrangera. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger. Desenvolupament d'unitats didàctiques. Aplicació a l'aula de primària.

NDno definit A 2segon semestre

Morfosintaxi i semàntica (3101ML0005)

Estructura de la llengua. Gramàtica. Semàntica. Lèxic.

NDno definit A Aanual

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització del centre escolar (3101MC0008)

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a educació primària i a educació infantil.

NDno definit B Aanual
FJ 1primer semestre

Pràcticum (3101MC0009)

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa.

NDno definit C Aanual

Llengua i literatura i la seva didàctica II (català) (3101MC0084)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit B 2segon semestre

Llengua i literatura i la seva didàctica II (castellà) (3101MC0085)

Coneixement de la llengua: aspectes descriptius i normatius. La literatura a l'ensenyament de la llengua. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.

NDno definit A 2segon semestre

Didàctica de la llengua estrangera II (3101ML0006)

Coneixement de l'idioma. Comprensió i expressió. Conversa. Literatura. L'aprenentatge de la llengua estrangera. Continguts, recursos didàctics i materials per a l'ensenyament de l'idioma estranger. Desenvolupament d'unitats didàctiques. Aplicació a l'aula de primària.

NDno definit A Aanual

Mòdul organització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Escola i animació sociocultural (3101MC0031)

L'animació sòciocultural com a metodologia i sector educatiu. L'escola com a institució sòciocultural. El mestre com a dinamitzador de la comunitat. El disseny de projectes d'animació sòciocultural. Institucions i agents que complementen la tasca educativa i sòciocultural de l'escola: cases de cultura, ONG, centres cívics, el sector associatiu, teatres, museus, etc.

OPoptativa A 2segon semestre

Mètodes d'investigació educativa (3101MC0034)

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

OPoptativa A 1primer semestre

Escola rural (3101MC0037)

L’escola rural, altrament dita l’escola de poble, l’escola incompleta, etc. ha estat durant molt temps la “ventafocs” del sistema educatiu i la gran desconeguda per una part important de la comunitat educativa. A principi de la dècada dels 80, però, experimenta una recuperació i una revalorització dins de determinats sectors del magisteri. És justament en aquest moment quan es difon la idea que l’escola rural és una escola amb un alt potencial relacional i educatiu. Aquesta assignatura vol donar a conèixer des d'una perspectiva integral les característiques d'aquesta petita gran escola

OPoptativa A 1primer semestre

Estratègies per al treball en col·laboració: equips professionals i escola-entorn (3101MC0043)

Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el si d'un equip docent i en equips de treball on intervenen serveis educatius externs als centres.

OPoptativa A 2segon semestre

Estratègies d'aprenentatge en educació infantil i primària (3101MC0045)

Marc conceptual i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies des del currículum

OPoptativa A 1primer semestre

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació primària (3101MC0099)

Anàlisi dels recursos informàtics des d'una perspectiva didàctica. Aplicació curricular en les diferents àrees de primària

OPoptativa A 1primer semestre

Direcció i gestió de centres d'educació primària (3101MC0102)

La funció directiva a les organitzacions. El model de direcció participatiu de la LODE i la LOPEGCD. Models de direcció LOCE i LOE. Autonomia de centre. Funcions de l'equip directiu. Competències i tasques directives. Estils de direcció. El projecte de direcció. Les TIC i els sistemes d'informació al servei de la gestió del centre. Internet i el centre "virtual" com a extensió dels serveis a la comunitat. Xarxes de centres i centres en xarxa.

OPoptativa A 2segon semestre

Instrumentals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Taller d'expressió oral (3101MC0020)

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

OPoptativa A 2segon semestre
B 2segon semestre

Lògica, joc i resolució de problemes (3101MC0024)

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes.

OPoptativa A 1primer semestre

Investigació matemàtica a l'aula de primària i infantil (3101MC0025)

Entendre, a través de la recerca-acció, la dinàmica de l'aprenentatge matemàtic i els factors determinants que la potencien alhora que permetin l'aprofundiment vers els processos de renovació matemàtica tant de continguts com didàctics

OPoptativa A 2segon semestre

La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat (3101MC0027)

Utilització de la matemàtica com a font de coneixement d'altres àrees. Qualsevol camp científic, humanístic o tecnològic necessita de la matemàtica per al seu desenvolupament. Aprofitant aquesta necessitat es fa una Matemàtica aplicada centrada en situacions contextuals diversificades que possibilitin aprenentatges interdisciplinaris.

OPoptativa A 2segon semestre

Taller d'expressió escrita (3101MC0086)

Perfeccionament de la llengua escrita. Les diverses tipologies textuals. Creativitat i tallers de la llengua a l'ensenyament.

OPoptativa A 1primer semestre

La comprensió lectora (3101MC0100)

Didàctica de la lectura: la lectura com a instrument per a l'aprenentatge i la lectura com a plaer. Tipologia d'activitats per alumnes de primària

OPoptativa A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos psicològics bàsics (3101ES0021)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia. Factors psicològics que influeixen en les relacions humanes.

NDno definit A 2segon semestre

Educació ambiental (3101MC0013)

Fonaments, conceptes i metodologia de l'educació ambiental per a la sostenibilitat en l'àmbit escolar. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental per a la sostenibilitat. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes ecològics i socials per una educació per a la sostenibilitat.

OPoptativa A 1primer semestre

Europa a l'escola (3101MC0016)

El desenvolupament d'Europa des de la II Guerra Mundial fins avui, la construcció de la Unió Europea. Recursos metodològics per a la introducció de la realitat europea a l'escola. Els programes europeus d'intercanvi escolar. Els valors educatius de la construcció de la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre

Educació per a la salut (3101MC0017)

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metodològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

OPoptativa A 1primer semestre

Aplicacions de les noves tecnologies al coneixement del medi natural (3101MC0019)

Vídeo i TV. Software. CD-Rom. Internet.

OPoptativa A 2segon semestre

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula (3101MC0042)

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

OPoptativa A 1primer semestre

Antropologia de l'educació (3101MC0065)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 2segon semestre

Educació intercultural i escola (3101MC0067)

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

OPoptativa A 1primer semestre

Foniatria (3101MC0074)

Educació de la veu.Autoconeixement de la respiració, la postura, conducta corporal,la conducta comunicativa i la pròpia veu. Estudi de les modificacions tonals,d'intensitat i tímbriques per a una projecció i amplificació vocal.Fisiologia de l'aparell fonador.Patologia vocal en docents i prevenció dela disfonia professional.

OPoptativa A Aanual
B Aanual

Religió i cultura (3101MC0075)

OPoptativa A 1primer semestre

El missatge cristià: cristologia (3101MC0076)

Introducció a la teologia o síntesi teològica des d'un enfocament cristològic.

OPoptativa A 1primer semestre

Pedagogia i didàctica de la religió (3101MC0077)

OPoptativa A 2segon semestre

Educació per al desenvolupament (3101MC0088)

L'Educació per al Desenvolupament: conceptes, àmbits i evolució. Anàlisi de les problemàtiques socioambientals del nostre planeta que generen desigualtats socials i desequilibris ambientals. Propostes d'actuació a nivell individual i col·lectiu per a potenciar l'Educació per al Desenvolupament. El civisme, la solidaritat i la cooperació com a eixos transversals en l'àmbit escolar. Metodologia didàctica per l'Educació per al Desenvolupament.

OPoptativa A 2segon semestre

Laboratori i recursos per a l'ensenyament de les ciències (3101MC0091)

Preparació d'unitats experimentals en el laboratori i el camp.

OPoptativa A 1primer semestre

Geologia i treball de camp (3101MC0092)

Coneixements bàsics de geologia. Interpretació de talls i mapes geològics

OPoptativa A 2segon semestre

Patrimoni artístic i educació (3101MC0103)

Coneixement i salvaguarda del patrimoni cultural, artístic i natural. De les arts plàstiques a les arts tradicionals i populars, el disseny i l'arquitectura. Importància de la comprensió del medi artístic en els aprenentatges escolars. Propostes didàctiques per al coneixement dels museus.

OPoptativa A 1primer semestre

Educació estètica i vida quotidiana (3101MC0105)

El concepte actual d'estètica: identitat, diferències i vida quotidiana. Les relacions entre valors ètics i estètics en la societat actual. Aproximacions a la lectura, valoració i comprensió artística de l'entorn i les imatges. Actituds en l'educació estètica: crítica, tolerància i pluralisme

OPoptativa A 2segon semestre

La cultura anglesa (3101ML0007)

Apropament a la realitat sòciocultural de la llengua anglesa Coneixement del costums i tradicions. Anàlisi de materials per utilitzar a l'aula de primària

OPoptativa A 2segon semestre

Literatura infantil: aplicació didàctica (anglès) (3101ML0008)

Anàlisi, elaboració i explotació de contes a l'aula de primària

OPoptativa A 2segon semestre

Expressió oral anglesa (3101ML0010)

Aprofundiment en alguns aspectes del discurs oral. Utilització correcta dels elements prosòdics de la llengua.

OPoptativa A 1primer semestre
SO 2segon semestre

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101ML0012)

Explotació de recursos per millorar la pronunciació dels alumnes a primària

OPoptativa A 2segon semestre

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

NDno definit A 1primer semestre

Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació psicològica (3101PP0036)

Metodologia d'observacions, selectiva i experimental. Metodologia d’enquesta. Metodologies qualitatives. Validesa de la investigació. L’informe d’investigació. Introducció a l'anàlisi estadístic.

NDno definit A 1primer semestre

Processos psicològics bàsics (3101PP0037)

Principis generals de la psicologia bàsica. El fet educatiu explicat des de la psicologia bàsica. Factors psicològics que influeixen en l'aprenentatge humà.

NDno definit A 1primer semestre

Psicologia de la personalitat (3101PP0038)

Conceptes i enfocament teòrics i empírics en l’estudi de la personalitat.Diferències individuals. Aproximacions actuals a l’estudi de la personalitat.

NDno definit A 2segon semestre

Psicologia social (3101PP0040)

Teories i tècniques en Psicologia Social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu.

NDno definit A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.