Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2003-2004

Mestre, Especialitat d'Educació Infantil

Assignatures de primer

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sociologia de l'educació (3101MC0001)

Conceptes bàsics de sociologia. Estructures, relacions i institucions socials. El sistema educatiu com a subsistema social. Sociologia de la interacció a l’aula. Sociologia de l’organització escolar. Sociologia del currículum. Sociologia de la infància, l’adolescència i la joventut. Determinants socials del rendiment escolar. Classe, gènere i grup ètnic en l’educació. Transició a la vida activa i mercat de treball. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Noves tecnologies aplicades a l'educació (3101MC0003)

Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'educació i del desenvolupament en edat escolar (3101MC0004)

Factors i processos bàsics de l’aprenentatge escolar. Continguts i processos de l’aprenentatge. Aprenentatge escolar i relacions interpersonals. Teoria i models explicatius del desenvolupament. Desenvolupament cognitiu, desenvolupament i adquisició del llenguatge, desenvolupament social, físic, motor i afectivo-emocional. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Didàctica general (3101MC0005)

Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Les funcions del professor. Tasques d’ensenyament i organització de processos d’ensenyament. Anàlisi de mitjans didàctics. Models d’ensenyament i de currículums: disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. L’avaluació del procés ensenyament-aprenentatge. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Coneixement del medi natural, social i cultural (3101MC0006)

Continguts, recursos metodològics i materials en el coneixement del medi natural, social i cultural. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica (3101MI0001)

Continguts, recursos metodològics i materials en el desenvolupament del pensament matemàtic. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Desenvolupament de l'expressió musical i la seva didàctica (3101MI0002)

Educació auditiva, rítmica i vocal. Formes musicals i el seu valor en l'educació infantil. Objectius, continguts i activitats en l'educació musical. Metodologies per a formació musical. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories i institucions contemporànies de l'educació (3101MC0002)

Teories contemporànies de l’educació. Moviments i institucions educatius contemporanis. Evolució històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L’educació no formal. Coneixement de la pràctica des de l’escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases psicopedagògiques de l'educació especial (3101MC0007)

Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Literatura infantil (3101MI0003)

La literatura infantil i la seva didàctica. Llenguatge infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Desenvolupament d'habilitats lingüístiques i la seva didàctica (3101MI0004)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament de l'expressió plàstica i la seva didàctica (3101MI0005)

El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La globalització en l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica. Coneixement des de la pràctica a l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Desenvolupament psicomotor (3101MI0006)

Activitats psicomotores. Domini de l'esquema corporal. Mètodes i activitats de l'ensenyament en l'educació física infantil. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A Aanual NDno definit

Salut i benestar a l'educació Infantil (3101MI0008)

Context i desenvolupament: família, escola i comunitat. Relacions família-escola. Serveis sòciocomunitaris (sanitaris, educatius i socials). Situacions de risc. Intervenció des de l'escola.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització del centre escolar (3101MC0008)

L'estructura del sistema escolar: Característiques i nivells. El centre com a unitat organitzativa: funcions directives de gestió pedagògica i d'administració. Pla de centre.Organització d'alumnes, professors, recursos, espais, horaris i activitats. El centre i la comunitat educativa. Drets i deures del professor. Avaluació de centres. Anàlisi d'experiències d'organització. Referència de models i elements estudiats a centres d'educació infantil.

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràcticum (3101MC0009)

Conjunt integrat de pràctiques d'iniciació docent a realitzar en els corresponents nivells del sistema educatiu. Les pràctiques hauran de proporcionar tanmateix el coneixement del sistema escolar a través del coneixement del centre concret com a unitat organitzativa en les seves diferents dimensions i funcions així com de la comunitat educativa. 1. EL PRÀCTICUM DINS DELS ESTUDIS DE MESTRE El pràcticum és un element fonamental i insubstituïble dins la formació inicial dels mestres. Suposa la immersió dels estudiants, durant determinats períodes de temps, en centres educatius amb la finalitat de conèixer-los directament, integrar els coneixements teoricopràctics en contextos reals, iniciar-se en la pràctica professional i assolir criteris propis. En aquest sentit, ha de ser l’eix vertebrador amb relació al qual s’articuli tota la formació. En el pràcticum es posen en joc les experiències i els coneixements previs assolits pels estudiants, tant dins dels centres escolars i la Facultat com en altres àmbits; coneixements d’origen i característiques molt variats, tant de tipus conceptual i teòric, com maneres de fer, actituds i valors. La intenció del pràcticum és afavorir que la socialització inicial dels estudiants de mestre en les seves tasques professionals es faci en contextos que els ajudin a desenvolupar l’autonomia de pensament i actuació, i la capacitat crítica i de treball en equip. Les relacions entre els coneixements teoricopràctics impartits a les assignatures que configuren els estudis i els coneixements professionals necessaris per exercir de mestre no són senzilles, ja que tenen característiques diferents. Entenem que el pràcticum no ha de ser ni una aplicació directa del que s’ha estudiat a altres assignatures ni una còpia mimètica del que fan els mestres als centres. Cal la integració reflexiva i crítica de tots dos tipus de coneixement, la qual cosa requereix marcs de diàleg i reflexió oberts i horitzontals, en els quals participin els mateixos estudiants, el professorat dels centres de pràctiques i el professorat tutor de la Facultat. D’aquest diàleg poden derivar-se beneficis importants per a la formació inicial dels futurs mestres i per a la innovació i la resposta als problemes educatius concrets de les escoles. Per això considerem el pràcticum com un procés de col·laboració entre el professorat i els estudiants de la Facultat i els mestres dels centres. El pràcticum esdevé un període particularment enriquidor, en què les vivències i les experiències han d’anar acompanyades de processos d’anàlisi crítica i reflexió guiada sobre el que es pensa, s’observa i es fa a l’escola. En aquesta situació es du a terme un conjunt d’experiències formatives contextualitzades, que ajuden a comprendre els processos d’ensenyament-aprenentatge i la dinàmica de la vida escolar, tot organitzant els respectius marcs de referència cognitius. No es tracta només d’adoptar models d’actuació pràctica dels mestres i tutors, sinó d’anar conformant unes conviccions pedagògiques pròpies que serveixin de base per a l’actuació pràctica, i d’entrenar-se en la presa de decisions educatives que vagin configurant un estil educatiu personal. El pràcticum és un espai adequat per aprendre mitjançant el treball col·laboratiu, fita important dels nostres estudis. L’aprenentatge de situacions pràctiques en petits grups facilita la transferència de coneixements per observar, analitzar, supervisar-se mútuament, resoldre problemes o avaluar i autoavaluar-se. L’aprenentatge és més enriquidor si és compartit amb els companys a més a més dels tutors. Així doncs, la manera de dur a terme les tutories i la distribució de practicants per centres haurien de potenciar el treball entre el grup de companys, sigui en l’àmbit d’un centre o en l’àmbit de diferents centres. Al mateix temps aquestes actuacions també ajuden a millorar el treball en equip interdisciplinari entre els tutors de la Facultat i de les escoles, i a configurar grups de professorat i mestres que treballen en equip. Finalment, el pràcticum constitueix un tram formatiu privilegiat, en el sentit que permet a cada alumne confirmar la seva vocació i capacitat per fer de mestre, prendre consciència dels seus punts forts i els seus punts febles i, amb l’ajut dels tutors i companys, iniciar-se en la professionalització com a mestre. Resumint, el pràcticum ha de permetre: ? Integrar dins els contexts reals d’aplicació, els coneixements, procediments i actituds desenvolupats en les diferents assignatures dels estudis. ? Desenvolupar competències específiques relacionades amb la pràctica professional, tant les de caràcter pedagògic i didàctic, com les personals i interpersonals. ? Entendre millor les característiques, funció i responsabilitat de la professió de mestre. ? Comprovar la pròpia motivació i capacitat per fer de mestre. Valorar els progressos i identificar els aspectes en els quals seria necessari un desenvolupament personal o professional més destacat.

NDno definit A Aanual NDno definit
AA Aanual NDno definit
AB Aanual NDno definit
AC Aanual NDno definit
AD Aanual NDno definit
AE Aanual NDno definit
AF Aanual NDno definit
AG Aanual NDno definit
AH Aanual NDno definit
AI Aanual NDno definit
AJ Aanual NDno definit
AK Aanual NDno definit
AL Aanual NDno definit
AM Aanual NDno definit
AN Aanual NDno definit
AO Aanual NDno definit
AP Aanual NDno definit
AQ Aanual NDno definit
AR Aanual NDno definit
AS Aanual NDno definit
AT Aanual NDno definit
AU Aanual NDno definit
AV Aanual NDno definit
AW Aanual NDno definit
AY Aanual NDno definit
AZ Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
BA Aanual NDno definit
BB Aanual NDno definit
BC Aanual NDno definit
BD Aanual NDno definit
BE Aanual NDno definit
BF Aanual NDno definit
C Aanual NDno definit
D Aanual NDno definit
E Aanual NDno definit
F Aanual NDno definit
G Aanual NDno definit
H Aanual NDno definit
I Aanual NDno definit
J Aanual NDno definit
K Aanual NDno definit
L Aanual NDno definit
M Aanual NDno definit
N Aanual NDno definit
O Aanual NDno definit
P Aanual NDno definit
Q Aanual NDno definit
R Aanual NDno definit
S Aanual NDno definit
T Aanual NDno definit
U Aanual NDno definit
V Aanual NDno definit
W Aanual NDno definit
Y Aanual NDno definit
Z Aanual NDno definit

Història de l'educació (cultura i escola) (3101MC0010)

Estudi i anàlisis històrica i educativa sobre el canvi cultural que s'ha produït en el context escolar. El canvi cultural en la societat contemporània i la seva influència en els models escolar i pedagògic avui. L'educació i l'escola com receptors i transmissors de cultura. L'anàlisi interdisciplinari de la societat, la cultura i l'escola com a recurs per entendre la dinàmica escolar en la societat del segle XXI.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de la llengua (3101MI0007)

El llenguatge en l'educació infantil (0-6). El paper de l'adult i l'ús del llenguatge oral i escrit, comprensió i expressió. Mètodes i activitats d'ensenyament per al desenvolupament d'habilitats lingüístiques. Aspectes lligats a la immersió. Intervenció i avaluació. Coneixement de la pràctica des de l'escola.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Psicologia de l'etapa d'educació infantil (3101MI0009)

Aprofundiment en les característiques específiques de l'evolució psicològica i del aprenentatge durant l'etapa de l'educació infantil. La construcció del marc de referència. La construcció de la persona. Instruments d'interacció. Reflexió des de la pràctica educativa

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Organització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estratègies per al treball en col·laboració: equips professionals i escola-entorn (3101MC0043)

Estratègies per a la conducció, motivació i participació en grups de treball col·laboratiu en el si d'un equip docent i en equips de treball on intervenen serveis educatius externs als centres.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió de centres d'educació infantil (3101MI0017)

Aspectes administratius, pedagògics i organitzatius inherents a la gestió i direcció de centres específics d'educació infantil

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació ambiental (3101MC0013)

Fonaments, conceptes i metodologia per a l'educació ambiental a l'escola. Formació en temes socioambientals. Anàlisi i valoració de materials i recursos d'educació ambiental. Anàlisi i valoració dels equipaments ambientals extraescolars. Revisió de conceptes per a la sostenibilitat: ecològics i socials.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Europa a l'escola (3101MC0016)

El desenvolupament d'Europa des de la II Guerra Mundial fins avui, la construcció de la Unió Europea. Recursos metodològics per a la introducció de la realitat europea a l'escola. Els programes europeus d'intercanvi escolar. Els valors educatius de la construcció de la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació per a la salut (3101MC0017)

Concepte de salut. Escoles saludables. Estratègies metadològiques d'educació per a la salut. Els hàbits alimentaris. L'activitat i el descans. L'educació afectiva i sexual.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Taller d'expressió oral (3101MC0020)

Didàctica de l'expressió oral. La comunicació oral com a eina imprescindible per a tot professional de l'ensenyament. Tècniques i recursos per al perfeccionament de la competència oral en els aspectes lingüístics i pragmàtics.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Lògica, joc i resolució de problemes (3101MC0024)

Analitzar la realitat de la conceptualització i aplicació dels problemes i de les seves dificultats. Potenciació a través de la lògica i el joc de la creació d'estratègies resolutòries i l'ampliació de tècniques i recursos que ajuden a aprendre a resoldre problemes. LÒGICA, JOC i RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CURS ACADÈMIC 2003/2004 CODI ASSIGNATURA: ESTUDIS: MAGISTERI TIPUS D’ASSIGNATURA: OPTATIVA DURADA: 1 quadrimestre CURS EN QUÈ ESTÀ PROGRAMADA L’ASSIGNATURA: Segon - Tercer NOMBRE DE CRÈDITS: TEÒRICS / PRÀCTICS 2 / 2 DEPARTAMENT: DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES PROFESSOR / A: JOSEP CALLÍS i FRANCO

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

La matemàtica com a recurs de multidisciplinarietat (3101MC0027)

Utilització de la matemàtica com a font de coneixement d'altres àrees. Qualsevol camp científic, humanístic o tecnològic necessita de la matemàtica per al seu desenvolupament. Aprofitant aquesta necessita es fa una Matemàtica aplicada centrada en situacions contextuals diversificades que possibilitin aprenentatges interdisciplinaris.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Escola i animació sociocultural (3101MC0031)

L'animació sòciocultural com a metodologia i sector educatiu. L'escola com a institució sòciocultural. El mestre com a dinamitzador de la comunitat. El disseny de projectes d'animació sòciocultural. Institucions i agents que complementen la tasca educativa i sòciocultural de l'escola: cases de cultura, ONG, centres cívics, el sector associatiu, teatres, museus, etc.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mètodes d'investigació educativa (3101MC0034)

Coneixement científic, ciència i investigació educativa. El procés general de la recerca educativa des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Els mètodes d'investigació. Criteris de qualitat de la investigació educativa. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Escola rural (3101MC0037)

Característiques i principals problemàtiques de l'escola rural. L'escola rural a les comarques gironines. Relació escola-medi. Metodologia aplicable a l'escola rural.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dinàmica de les relacions interpersonals a l'aula (3101MC0042)

Importància, característiques i funcions de les relacions interpersonals en el procés de l'ensenyament i aprenentatge. Estratègies per a l'anàlisi i optimització de les relacions interpersonals de l'aula.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègies d'aprenentatge en educació infantil i primària (3101MC0045)

Marc conceptual i principis de l'ensenyament i l'aprenentatge d'estratègies des del currículum

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Antropologia de l'educació (3101MC0065)

La influència de l’entorn cultural en l’educació. Anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit educatiu. Els processos d’aculturació i contacte cultural. Diferents perspectives d’anàlisi de l’educació des de l’antropologia cultural. L’aplicació de les tècniques etnogràfiques als processos educatius.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació intercultural i escola (3101MC0067)

Migracions, cultura i educació. El tractament de la diversitat cultural: aspectes curriculars i organitzatius. L'educació intercultural a Catalunya

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Foniatria (3101MC0074)

Educació de la veu. Coneixement de l'aparell de fonació. Particularitat de la veu. Aguts i greus segons l'edat i l'àmbit. Cordes vocals. Difonia. Veu falsejada. Rang vocal.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
B Aanual NDno definit

Religió i cultura (3101MC0075)

Fonamentació del fenomen religiós a la llum de les ciències de la religió: fenomenologia, filosofia i història de les religions. La fe i la cultura contemporània: trets de la cultura actual i actituds davant el fet religiós

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

El missatge cristià: cristologia (3101MC0076)

Introducció a la Bíblia. Història d'Israel. Jesucrist: context històric i sociològic, naturalesa i missió (títols cristològics, el missatge del Regne de Déu, Pasqua i Fe. Església, escatologia i moral cristiana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia i didàctica de la religió (3101MC0077)

Legislació i normativa religiosa. Psicopedagogia religiosa. La figura del professor de religió. Actuals plantejaments de l'ensenyança religiosa escolar. El Disseny Curricular. Base de religió en Educació Infantil i Primària. L'àrea de religió en el Projecte Curricular de l'aula per l'àrea de religió.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Percepció i discriminació auditiva i llenguatge oral (3101MI0010)

El llenguatge sonor. Les habilitats comunicatives: receptives i productives. Comunicació i oralitat en la diversitat de l'aula. Treball de camp a l'escola.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Expressió corporal a l'educació infantil (3101MI0011)

Sensibilització del coneixement i consciència de l'esquema corporal (sensopercepció). Utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació. Recolzament d'altres llenguatges expressius. Afavorir el desenvolupament global del nen.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Expressió musical amb nens (3101MI0013)

Acostar el nen al nostre món sonor a fi de crear un vehicle d'expressió mitjançant la música 1 que ajudi al desenvolupament global.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Aplicació didàctica dels recursos informàtics a l'educació infantil (3101MI0015)

Anàlisi dels recursos informàtics més adients a l'etapa de l'educació infantil. Aplicació curricular

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Diferències individuals i estil en el dibuix infantil (3101MI0018)

Estudis dels dibuixos infantils des de diferents enfocaments. La representació simbòlica i el control visomotriu a l'etapa infantil i primària. Registres i anàlisi de dades observats en col·leccions de dibuixos. Avaluació de resultats i reconstrucció didàctica.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.