Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.
Crèdits:
3

Grups

Grup BG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup FQ

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup GH

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup L1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup L2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Introduccció a la investigació educativa per a docents

          1.1. Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa

          1.2. Paradigmes de la recerca educativa (quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació educativa com a eina de formació del professorat i de millora de la pràctica educativa

          2.1. El procés d’investigació educativa en els centres educatius. Perspectiva general del procés

          2.2. Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. Selecció de la mostra. Avantatges del mostreig, el cicle del mostreig i tipus de mostreig.

3. UNITAT FORMATIVA 3: La qualitat dels instruments de recollida d’informació. Validesa i fiabilitat

          3.1. El qüestionari.

          3.2. L'entrevista i els grups de discussió.

          3.3. L’observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions.

          3.4. Altres instruments: documents escrits i orals (diaris, cartes, històries de vida i autobiografies); mitjans audiovisuals i documentals (vídeos, fotografies, diapositives i pel·lícules); el sociograma ...

4. UNITAT FORMATIVA 4: Altres metodologies qualitatives i quantitatives orientades a la millora de la pràctica educativa

          4.1. Metodologies qualitatives: l'observació participant, la investigació etnogràfica i l'estudi de casos.

          4.2. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. Característiques del disseny. Control de les variables

          4.3. La investigació d’enfocament no experimental: estudis longitudinals i transversals.

          4.4. Anàlisi de dades quantitatives i qualitatives. Eines i recursos informàtics (Excel, Atlas.ti...).

5. UNITAT FORMATIVA 5: La Recerca-acció com a eina de canvi, millora i presa de decisions

          5.1. Definicions de la recerca acció. Característiques.

          5.2. La millora de la pràctica docent a partir de la recerca acció. Exercicis pràctics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 0 1,00
Exposició dels estudiants 1,00 0 0 1,00
Sessió participativa 3,00 0 4,00 7,00
Sessió pràctica 2,00 20,00 7,00 29,00
Treball en equip 1,00 30,00 5,00 36,00
Tutories de grup 1,00 0 0 1,00
Total 9,00 50,00 16,00 75

Bibliografia

 • Albert Gómez, María José (cop. 2007 ). La Investigación educativa : claves teóricas . Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Aliaga Abad, F (DL 2000 ). Bases epistemológicas y proceso de investigación psicoeducativa. València: CSV. Recuperat 07-07-2017, a http://www.uv.es/aliaga/curriculum/ProcesoGeneraldeInvestigacion.pdf Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Arnal Agustín, Justo (DL 1997 ). Metodologies de la investigació educativa . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Barbour, Rosaline S. Introducing qualitative research : a student's guide (2nd ed). . Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Boggino, Norberto Rosekrans, Kristin (2007). Investigación-acción: reflexión crítica sobre la práctica educativa (Primera). Sevilla: Homo Sapiens. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Elliott, John (1991 ). Action research for educational change . Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-09-2017, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Hammersley, Martyn (2007). Educational Research and Evidence-based Practice. London: SAGE Publications. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • León, Orfelio G. (cop. 2003 ). Métodos de investigación : en psicología y educación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Martínez González, Raquel-Amaya (2007). La Investigación en la práctica educativa : guía metodológica de investigación . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia : CIDE.
 • McAteer, Mary (2013 ). Action research in education . London: SAGE. Catàleg
 • Mills, Geoffrey E. (2000). Action Research: A guide for the teacher Researcher. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Sandín Esteban, Ma. Paz (cop. 2003 ). Investigación cualitativa en educación : fundamentos y tradiciones . Madrid, etc.: McGraw-Hill. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realitzar un treball de recerca el més ajustat possible a la realitat, partint d’un tema d’interès que sigui susceptible de millora:

• Es realitzarà en grups d'un màxim de 5 estudiants.

• Cada grup pactarà el tema del treball amb el/la professor/a i haurà de presentar, dins del termini establert, una fitxa explicant el tema triat, objectius i hipòtesis i breu disseny de la recerca; per tant es farà com a mínim una tutoria.

• El treball s’exposarà oralment a classe.

• Es presentarà en format paper i per la web.
Treball escrit. Es tindrà en compte la coherència entre les diferents parts, la redacció i ortografia, la utilització de la normativa APA, qualitat de l’instrument elaborat, l’anàlisi de dades...

Una vegada posada la nota per part del professor/a, aquesta es retornarà al grup per tal que aquest la reparteixi entre els membres del grup en funció de la implicació que hagi tingut cada estudiant en el treball. El repartiment de la nota per part dels estudiants només podrà oscil.lar 1 punt respecte a la nota posada pel professor al grup. Cal destacar que no es posarà la nota final fins que el grup del treball retorni la nota al professor.
La recuperació consistirà en refer el treball en funció de les instruccions donades (només es podrà refer una vegada).

60
Seguiment del treball de recerca mitjançant tutories i presentació correcta d'una fitxa Es valorarà que s'hagi realitzat com a mínim una tutoria i que es presenti correctament una fitxa de seguiment, i en el termini establert, on consti el tema de receca, els objectius i un breu disseny de la recerca 15 No
Exposició oral del treball de recerca S'haurà de presentar el suport visual que s'utilitzi per fer la presentació oral.
Es valorarà el contingut, el diàleg, els aspectes comunicatius, l’ús dels suports visuals, l’estructuració de la presentació, la claredat de la comunicació oral, l’adequació al temps de l’exposició...
Conseqüentment, en funció d'aquest criteris d'avaluació, la qualificació d'un mateix treball podrà ser diferent pels diferents estudiants del grup.
25 No

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal tenir aprovat el treball de recerca escrit amb una nota mínima de 5.

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'estudiant no presenti el treball de recerca escrit en la data prevista.
En el estudiants que s'acullin a l'avaluació única es considerarà no presentat quan l'estudiant no es presenti a l'examen.

Avaluació única:
L'estudiant que s'aculli a l'avaluació única haurà de realitzar un examen on haurà de demostrar que domina tots els continguts i competències de l'assignatura. Si l'estudiant no es presenta a l'examen no tindrà dret a la recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran presencialment i en casos excepcionals es podran fer virtualment mitjançant la plataforma Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà a través del Fòrum del Moodle o per correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es mantenen les mateixes activitats formatives, però amb un suport virtual.
Pel que fa al treball de recerca s'ha donat un guió de treball alternatiu per aquells grups que tenen dificultats en recollir les dades. Aquest guió té els mateixos apartats que el guió inicial, però la diferència està en que s'han substituït els apartats de resultats, conclusions i propostes de millora pels apartats de cronograma i reflexions finals.

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen les mateixes activitats avaluatives amb els mateixos percentatges, però pel que fa a les presentació orals dels treballs se substitueix la presencialitat per la utilització d’eines tecnològiques:

-Gravar un vídeo.
-Fer una gravació on es vegi el PowerPoint i s’escolti la presentació.
-Gravar un àudio i enviar el PowerPoint.
-Sol.licitar una sessió de videoconferència per fer la presentació.

S'han flexibilitzat els terminis de presentacions.

Tutoria i comunicació:
Les tutories i les comunicacions amb els estudiants es realitzen de forma virtual utiliitzant les diferents eines que tenim a la nostra disposició (fòrums, correu electrònic, Google Meet, Zoom...).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.