Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ramon Girona Duran  / Daniel Pitarch Fernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. NARRATIVA AUDIOVISUAL (Ramon Girona/6ECTS/1S/Català) 1. Cinema entre narració i representació 2. El naixement del relat cinematogràfic 3. La ficció cinematogràfica. Creació de mons. 4. Veus narratives: Qui parla en el relat audiovisual? 5. Estructures del relat cinematogràfic: El guió. 6. El relat clàssic. 7. El cinema modern: La crisi del relat. 8. La serialitat televisiva. 9. Formes del relat interactiu en l'era d'internet

2. CULTURA AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch/6ECTS/2S/Català) 1. Què és la cultura audiovisual: estudis i perspectives 2. Camps de l’audiovisual: de la ficció a l’audiovisual domèstic 3. Tendències de l’audiovisual contemporani (finals del s. XX– principis del XXI)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 0 21,00
Debat 3,00 0 0 3,00
Elaboració individual de treballs 6,00 55,00 0 61,00
Lectura / comentari de textos 0 47,00 0 47,00
Prova d'avaluació 1,50 0 0 1,50
Sessió expositiva 61,50 0 61,50 123,00
Visionat/audició de documents 0 43,50 0 43,50
Total 78,00 160,50 61,50 300

Bibliografia

 • Bayó Duran, Anna (2019). La revelació de la matèria i la imatge lantent. La fotografia en "Carol". Dins Merino, I; Lorenzo, A. (Ed.), Carol: Bellesa subversiva del desig (, p. 73-91). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Benet, Vicente J. (2004). La Cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Canet, Fernando ; Prosper, Josep (2009). Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Epstein, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets Editores. Catàleg
 • Girona,Ramon (2011). Soy Cuba (1964) de Mikhaïl Kalatozov. Una experiència cinematogràfica frustrada en el context de la Revolució Cubana. Dins Costa, Lluís (Ed.), Imatge i comunicació a Cuba (, p. 131-141). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Chatman, Seymour (1990 ). Historia y discurso : la estructura narrativa en la novela y el cine . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Darley, Andrew (cop. 2002 ). Cultura visual digital : espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Gaudrealt, André (1995 ). El Relato cinematográfico : cine y narratología . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Sánchez Noriega, José Luis (cop. 2000 ). De la literatura al cine : teoría y análisis de la adaptación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2011). Después del cine.. Barcelona: Acantilado. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2008 ). Virtuel? : à l'heure du numérique, le cinéma est toujoursle plus réaliste des arts . Paris: Cahiers du Cinéma. Catàleg
 • Manovich, Lev (cop. 2005 ). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Berger, John (1975). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Sontag, Susan (2005). Sobre la fotografía. Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Fontcuberta, Joan (2010). La Cámara de Pandora :. Barcelona: GG. Catàleg
 • Bazin, André (1990). ¿Qué es el cine? (2ª ed.). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Debray, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Crary, Jonathan (2008). Las Técnicas del observador :. Murcia: Cendeac. Catàleg
 • Crary, Jonathan (2015). 24/7 :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Steyerl, Hito (2012). Los condenados de la pantalla. Caja negra. Catàleg
 • Bordwell, David (2007). Poetics of Cinema. Routledge. Catàleg
 • André Gaudreault i Philippe Marion (2015). The End of Cinema? A Medium in Crisis in the Digital Age. Columbia University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen parcial sobre aspectes formals de la narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne/a haurà de demostrar que ha assolit els continguts i ha llegit els textos proposats. 16 No
Examen parcial sobre diferents models de narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne/a ha de mostrar el nivell assolit, a partir del que s'ha explicat a classe i s'ha analitzat, així com de les lectures recomanades. 16 No
Treball d'anàlisi d'un producte audiovisual, aplicant-hi els coneixements de forma i contingut de la narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne/a ha de demostrar, en el treball, l'assoliment dels coneixements relacionats amb la matèria 18 No
Visita al Museu del Cinema–Col·lecció Tomàs Mallol i treball sobre algun objecte de les seves col·leccions (proposta: comparació amb tecnologia actual).
Avaluació del primer bloc de Cultura Audiovisual: "1. Què és la cultura audiovisual? Èpoques, paradigmes i transformacions" (Cultura audiovisual).
• Interès de la comparació realitzada
• Capacitat d’entendre i explicar bé totes dues tecnologies, dispositius, cultures...
• Claredat en la redacció de la comparació (argumentar similituds i diferències, explicar-les bé, etc.)
• Tria d’imatges adequada a la comparació que es vol fer i que siguin significatives
15 No
Treball sobre algun audiovisual en relació als continguts del bloc 2 de Cultura Audiovisual: "2. Camps de l'audiovisual" (potser s'acota de quin camp s'ha de triar l'audiovisual). Alternativament aquest treball potser es substitueix per un examen (conjuntament amb els continguts del bloc 3). El docent informarà de quina és l'avaluació que s'oferta al principi del semestre.
(Cultura Audiovisual)
• Aplicació raonada dels conceptes presentats a classe
• Capacitat de sintetitzar i desenvolupar dades i idees i explicar-les de manera argumentada
• Claredat en la redacció i l’argumentació
• Explicació de l’interès de la peça triada per analitzar
15 No
Treball sobre algun audiovisual contemporani en relació als continguts del bloc 3 de Cultura Audiovisual: "3. Audiovisual contemporani" (Cultura Audiovisual). Alternativament aquest treball potser es substitueix per un examen (conjuntament amb els continguts del bloc 3). El docent informarà de quina és l'avaluació que s'oferta al principi del semestre. • Relacions raonades amb els continguts presentats
• Capacitat de sintetitzar i desenvolupar dades i idees i explicar-les de manera argumentada
• Claredat en la redacció i l’argumentació
• Explicació de l’interès de la peça triada per analitzar
15 No
Assistència i participació a l'aula (incloent el comentari de lectures proposades) (Cultura audiovisual) Participació a l'aula: aportar exemples, aclarir idees, establir relacions, lectura dels textos proposats, etc. 5 No

Qualificació

Narrativa audiovisual:
Un treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa. Una prova de continguts principalment formals, en relació amb el discurs audiovisual. Una prova de continguts més teòrics i de matèria en relació amb el discurs audiovisual (models de narrativa audiovisual). El valor per a la nota final, d'aquesta part del mòdul, serà el següent:prova de continguts principalment formals (33%); prova de continguts més teòrics i de matèria en relació amb el discurs audiovisual (models de narrativa audiovisual) (33%); treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa (34%). Al ser avaluació continuada cal entregar el treball dintre les dates proposades a classe.

Cultura audiovisual:
Tres treballs a realitzar durant el curs, un per cada bloc de l'assignatura. Cada treball suposa un 30% de la nota d'aquesta part (un 15% del total). El 10% restant (5% del total) prové de la participació a classe. Alternativament els treballs 2 i 3 es poden substituir per un examen (que comptarà amb un 60% de la nota). El docent informarà de quina opció d'avaluació és la definitiva a principi del semestre (2n semestre).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització dels treballs i les proves proposades (especificats per cada professor a l'inici de la seva docència), en el cas dels i les alumnes que optin per l'avaluació continuada.

Els i les alumnes que optin per no fer avaluació continuada, hauran d'anar directament a un examen final de tot el mòdul que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Avaluació única:
Els i les alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un únic examen de tot el mòdul (Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual) que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública, a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Narrativa Audiovisual. Ramon Girona)

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Cultura Audiovisual. Daniel Pitarch)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle i/o correu electrònic de la UdG. Les classes virtuals es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: GoogleMeet)(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)

Assignatures recomanades

 • Anàlisi dels mitjans de comunicació
 • Introducció a la imatge cinematogràfica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual, es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia. (Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)

Modificació de l'avaluació:
Narrativa audiovisual: es mantindria el treball a realitzar. I els dos exàmens es convertirien en un treball a realitzar, per l'alumne.


Cultura Audiovisual: es mantindrien els tres treballs d'avaluació, adaptant si calgués el primer (que depèn de les col·leccions del Museu del Cinema)

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle i es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe.(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.