Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura planteja una aproximació múltiple a l’estudi de la població. Des d’una perspectiva instrumental forneix els coneixements bàsics de l’anàlisi demogràfica i el planejament socio-territorial. Aborda així mateix l’estudi de la distribució i la situació actual de la població a escala mundial, espanyola i catalana, la seva estructura i els processos de permanència i canvi, fent especial èmfasi en l’anàlisi de les causes i conseqüències de les desigualtats. Des de la perspectiva teòrica es fa un repàs a les principals teories sobre la població, mostrant els contextos als quals responen i les conseqüències que se’n deriven en les pràctiques culturals, econòmiques, socials i polítiques. A l'assignatura també es dedicarà un apartat a l’estudi de la mobilitat de la població i, més especificament, dels moviments migratoris, qüestions, totes elles, de gran actualitat dins i fora les nostres fronteres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Pavon Gamero
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE20- Identificar las relaciones espaciales a diferentes escalas territoriales, a través de las relaciones entre naturaleza y sociedad, y a través de la dimensión temporal
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT DEL CAMP D’ESTUDI DE LA GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ

          1.1. Aproximació al concepte de “població”

          1.2. Geografia de la Població i Demografia. Característiques, límits i evolució general.

          1.3. Les escales d’informació i les fonts d’anàlisi històriques i actuals (censos, padrons, registres parroquials, registres civils, fogatjaments, anuaris,...).

          1.4. Institucions amb rellevància poblacional i demogràfica

2. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ

          2.1. La mesura del creixement de la població

          2.2. Evolució de la població mundial: passat, present i futur

          2.3. Relació població-recursos

          2.4. Teories sobre el creixement de la població. Factors del creixement

          2.5. Polítiques demogràfiques. Les conferències mundials de la població.

3. L’ANÀLISI DEMOGRÀFICA I ESTRUCTURES SÒCIO-ESPACIALS

          3.1. L’aplicació de l’estadística a l’estudi de la població. Conceptes bàsics. Propietats de taxes i índexs demogràfics.

          3.2. L'anàlisi temporal dels fets demogràfics. El diagrama de Lexis.

          3.3. La mortalitat. Propietats i taxes. La taula de vida o de mortalitat.

          3.4. La natalitat-fecunditat. Propietats i taxes. L'índex sintètic de fecunditat i la descendència final.

          3.5. La nupcialitat. Propietats i taxes.

          3.6. L'estructura de la població per sexe i per edat. Piràmides d'edat i diagrama triangular. El procés d'envelliment.

          3.7. Estructura demogràfica i economia

4. EL MOVIMENT GEOGRÀFIC DE LA POBLACIÓ

          4.1. Mobilitat temporal i permanent

          4.2. Mobilitat habitual de la població

          4.3. El fenomen de les migracions: migracions internes i internacionals

          4.4. La immigració: estat de la qüestió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 13,00 2,00 16,00
Elaboració individual de treballs 1,50 19,00 0 20,50
Lectura / comentari de textos 2,00 14,00 2,00 18,00
Prova d'avaluació 4,00 40,50 0 44,50
Sessió participativa 22,00 0 22,00 44,00
Sortida de camp 3,00 0 0 3,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 35,50 86,50 26,00 148

Bibliografia

 • Diversos autors (2011). Une planète trop peuplée? (dossier). Le Monde diplomatique, (687), Catàleg
 • Domingo, Andreu (ed.) (2018). Demografía y posverdad: estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población. Barcelona: Icaria Antrazyt.
 • Fernández Cordón, Juan Antonio. Leal Maldonado, Jesús. (2006). Análisis territorial de la demografía española :. [Madrid]: Fundación Fernando Abril Martorell. Catàleg
 • Godenau, Dirk. López Trigal, Lorenzo. Abellán García, Antonio. (2009). Despoblación, envejecimiento y territorio :. [León]: Universidad de León Área de Publicaciones. Catàleg
 • Gómez Redondo, Rosa. (2011). Salud, demografía y sociedad en la población anciana /. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (1993 ). Introducción a la demografía . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Malthus, T. R.. (2009). Primer ensayo sobre la población. Madrid: Minerva. Catàleg
 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (DL 1996 ). Organización industrial y territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Méndez, Ricardo (1997 ). Geografía económica : la lógica espacial del capitalismo global . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Minois, Pierre (2011). Le Poids du nombre. L'obsession du surpeuplement dans l'histoire. Pari's: Perrin. Catàleg
 • Reques Velasco, Pedro. (2001). Población, recursos y medio ambiente :. Santander: Universidad de Cantabria. Catàleg
 • Reques Velasco, Pedro. (2012). Un Mundo asimétrico :. Santander: PUbliCan Ediciones de la Universidad de Cantabria. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Romero, Joan (2007 ). Geografía humana : procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado (2a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Salrach Marés, Josep Maria (2012). El hambre en el mundo. València: Publicacions de la Universitat de València. Catàleg
 • Sarrible Pedroni, Graciela. (2002). La Población europea. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008 ). El Crecimiento de la población mundial : implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Taibo, Carlos (2011). El decrecimiento explicado con sencillez (1). Madrid: Catarata . Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio (2007 ). Técnicas y ejercicios de demografía . Madrid: INE. Catàleg
 • Vinuesa Angulo, Julio Zamora, Francisco de (1994 ). Demografía : análisis y proyecciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Wallace, Paul. (2000). El Seísmo demográfico. Madrid: Siglo Veintiuno de España. Catàleg
 • Diversos autors. Geografía de la Población / Population Geography / Géographie de la Population. Recuperat 05/07/2013, a http://geografiadepoblacion.blogspot.com.es/
 • Júlio Pérez Díaz (CSIC). Apuntes de Demografía. Recuperat 05/07/2013, a http://apuntesdedemografia.wordpress.com/
 • Centre d'Estudis Demogràfics (UAB). Centre d'Estudis Demogràfics. Recuperat 05/07/2013, a http://www.ced.uab.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
INSTITUCIONS I CENTRES D’ESTUDIS QUE ABORDEN TEMES RELACIONATS AMB LA POBLACIÓ.
L'estudiant analitzarà, a partir d'unes pautes prèvies, dues pàgines web d'institucions i centres poblacionals d'arreu del món especialitzats en aquesta mena de temàtiques. Treball individual.
Bona cerca de la informació i elaboració adequada de l'informe corresponent. 10
EL NOMENCLÀTOR. EXEMPLE DE FONT ESTADÍSTICA PER A CONÈIXER L'HÀBITAT DE POBLAMENT A ESCALA INFRAMUNICIPAL. Breu aplicació a nivell municipal de les possibilitats que ofereix aquesta font d'informació associada a l'INE. Treball individual. Correcta consecució dels càlculs elementals del nomenclàtor aplicats a un terme municipal. 10
VISITA AL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (UAB) Assistència. 1 No
COMENTARI D'UN TEXT DE POBLACIÓ I DEMOGRAFIA. Assaig: "Población, recursos y medio ambiente ¿el final de los mitos?". A partir de la realització de la lectura d'aquest assaig i del passi d'un video de recolzament, l'estudiant participarà en una taula rodona on es discutirà de diverses qüestions d'actualitat relacionades amb el triangle que formen els conceptes de: població, recursos i medi ambient. Correcta exposició i debat sobre les idees recollides a l'assaig i el passi del video que va relacionat 7,5
ANÀLISI POBLACIONAL BÀSICA D’UNA COMARCA.
Elaboració d'un informe, mitjançant treball en grup, que serà el resultat de l'obtenció i l'estudi dels paràmetres bàsics poblacionals d'una comarca. A més del lliurament de l'informe, cosntarà d'una exposició oral.
Qualitat de l'informe elaborat i bon càlcul i exposició de diversos indicadors i mapificació dels mateixos. 27,5
TUTORIES DE TEMES DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Afavorirà increment de nota en cas d'aprovar la matèria del primer semestre 0 No
ESTUDI DE CONTINGUTS I EXAMEN DE GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ Respondre adequadament les preguntes de l'examen 44

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és contínua seguint els criteris expressats; cada activitat compta un determinat percentatge en la nota final.

Per fer mitjana entre les activitats d’avaluació cal treure una nota mínima de 4,5 a cadascuna d’elles. Per tal de fer mitjana entre els treballs/pràctiques, caldrà que tots ells estiguin presentats. Si un estudiant finalitza el curs amb alguna pràctica/treball pendent de realització podrà ser motiu suficient perquè li consti com a nota d'acta "no presentat".

Es valorarà l'assistència a classe. Si aquesta no pogués ser presencial, s'establirà un mecanisme de seguiment en la modalitat on-line que es consideri (google.meet, Teams o similar). Per a tots aquells estudiants amb una assistència igual o superior al 75% de les sessions, es reconeixerà un 10% suplementari de les notes dels exàmens sempre i quan s'hagi assolit un 5.

En cas que aquests criteris d'avaluació tinguin algun canvi o ajustament al llarg de l'assignatura, els estudiants seran informats amb antelació suficient.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a un, a diversos o a cap dels exàmens d'avaluació.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i a d'altres activitats d'avaluació.
- l'estudiant que no hagi presentat els treballs requerits pel professor.

Avaluació única:
-Si algun estudiant es decantés per aquesta modalitat d'avaluació, caldrà superar l'examen corresponent que podrà incloure qualsevol de les temàtiques i metodologies tractades durant el curs.

-Dins l'examen podran incloure's preguntes de lectures obligatòries específiques per aquests casos i que estaran pensades per suplir la resta d'activitats d'avaluació que, pels altres estudiants, seran en avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i treure una nota mínima d’almenys 4,5 en cadascuna de les activitats d’avaluació.

Només a partir d’aquest llindar (4,5) una activitat d’avaluació farà mitjana amb la resta. Per altra banda, un estudiant no aprovarà l’assignatura si li resta pendent de presentar qualsevol de les activitats d’avaluació.

Tutoria

-Des de l'inici del quadrimestre s'informa a l'estudiant de la disponibilitat del professor per realitzar tutories i s'anima a demanar-les. Les tutories poden efectuar-se dins l'horari de despatx (i que l'estudiant coneix) o bé a qualsevol altra hora convinguda.

-L'estudiant podrà requerir una tutoria en el moment que cregui oportú i ser acordada conjuntament amb el professor, ja sigui presencialment al despatx o amb modalitat on-line (videoconferència).

-Específicament, pel cas del treball de quadrimestre (pràctica 4), es fixen dues rondes de tutories obligatòries amb cadascun dels grups. En aquestes tutories es podran tractar altres qüestions de desenvolupament del curs que consideri l'estudiant i/o el professor. Per tant, tots els estudiants han d'haver dut a terme, almenys, dues tutories de seguiment durant el quadrimestre.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

-L'estudiant és informat amb detall del desenvolupament de l'assignatura en la presentació durant la primera classe. Això afecta tant a la docència, com a les activitats d'avaluació, com a les qüestions organitzatives. Totes aquestes particularitats són recollides en un programa que es lliura a l'estudiant també a la primera classe, sigui en format paper o en arxiu .pdf. Aquest arxiu figura a la capçalera del moodle de l'assignatura.

-Totes les activitats d'avaluació, els seus objectius, característiques, tasques, calendaris, etc. són comunicades als estudiants a l'inici i, es concreta cadascuna d'elles, en el moment que són plantejades. A partir d'aquí, els seus detalls es publiquen al moodle de l'assignatura durant tot el quadrimestre.

-El calendari de les activitats i els detalls organitzatius figuren al quadre d'avisos del moodle de l'assignatura. Aquest quadre es va actualitzant en la mesura que les activitats són realitzades.

-L'estudiant disposa del sistema habitual d'email per comunicar-se amb el professor; pot demanar hora per tutoria en qualsevol moment del curs, ja sigui dins l'horari de despatx de que disposa el professor (i que l'estudiant coneix) o bé a una altra hora convinguda.

-Aquestes tutories podran ser, també, mitjançant videoconferència.

Observacions

.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El contingut d'aquesta fitxa està pensat perquè el seu desenvolupament sigui mixt. És a dir, el 50% de la docència s'efectuaria presencialment i, l'altre 50%, en línia.

Cada activitat d'avaluació admet la possibilitat que pugui ser seguida, fins i tot, en el supòsit de que la totalitat de l'assignatura passés a impartir-se, momentàniament, en una modalitat 100% en línia.

Per tant, no es contempla modificar la composició del plantejament de les pràctiques ja que aquestes poden ser seguides en aquest darrer supòsit: el plantejament de l'exercici, el seu seguiment via tutories, la seva presentació oral (si s'escau) o lliurament escrit poden ser resolts a través dels mitjans telemàtics que es contemplin.

En el cas de les classes, la intervenció del professor passaria a fer-se per videoconferència o mitjançant complements d'àudio o escrits (guions) de les presentacions .ppt. Aquests complements serien explicats i comentats, de forma participada amb els estudiants, en les sessions de classe no presencial.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d'avaluació i els seus percentatges són els mateixos tant en la modalitat mixta de l'assignatura (presencial-en línia) com en el cas que passi a ser 100% en línia.

Tutoria i comunicació:
Per a aquest apartat es remet al que ja s'explica a la secció 'tutoria i comunicació' d'aquesta fitxa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.