Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Desenvolupar els principals elements teòrics de l'ordenació del territori i el paper dels factors ambientals. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Conèixer els elements, els factors i el processos que expliquen la morfologia biofisica de les estructures territorials. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori, d'estratègia de desenvolupament territorial i les tècniques d'anàlisi emprades en la caracterització i la gestió del sistema d'espais lliures i paisatge.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Pintó Fusalba  / Isabel Salamaña Serra
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE24- Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació, el paisatge i la gestió territorial i la normativa territorial, paisatgística i ambiental bàsica
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. Tècniques de Gestió del Medi Ambient.

          1.1. El paisatge com a mosaic d'ecosistemes. Bases teòriques

                    1.1.1. Cartografia dels usos i cobertes del sòl. Fonts d’informació: CORINE, CREAF

                    1.1.2. Exercici pràctic: Torre Gironella

          1.2. Caracterització de la matriu biofísica i territorial

                    1.2.1. Anàlisi de l'estructura del paisatge: el model matriu/patch/corridor

                    1.2.2. Mesura de la fragmentació del paisatge: el Mesh index

                    1.2.3. La fragmentació del paisatge. Bases teòriques

          1.3. Paisatges fragmentats. Impactes en la biodiversitat

                    1.3.1. La biodiversitat. Bases teòriques. Indexos de mesura

                    1.3.2. Corredors ecològics i paisatgístics. Els greenways.

                    1.3.3. Els serveis ambientals o ecosistèmics

2. Tècniques de l’Ordenació del Territori.

          2.1. Primera Part: Matriu Territorial. Planificació concurrent. Escala i temps

          2.2. Segona Part I: Els instruments de planejament territorial.

          2.3. Segona Part II. Els instruments urbanístics .

          2.4. Tercera Part .

                    2.4.1. a) Gènere i Interseccionalitat en geografia b) Coneixement situat, pensament crític i compromís

                    2.4.2. Polítiques Urbanes II. Dels barris Barris a les urbanitzacions .

                    2.4.3. Polítiques Urbanes I: Justícia social i justícia territorial

                    2.4.4. Polítiques urbanes III: Dret a l’habitatge/ polítiques d’habitatge/ ‘booms’ immobiliaris, noves i velles especulacions sobre els habitatges

                    2.4.5. Polítiques Urbanes IV: El dret a l’Espai públic, mercantilització de l’espai públic, accessibilitat/mobilitat...)

                    2.4.6. Polítiques Urbanes V: Grans Equipaments (públics i privats) i grans infraestructures

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 20,00 25,00 70,00
Prova d'avaluació 4,00 43,00 0 47,00
Resolució d'exercicis 9,00 33,00 9,00 51,00
Sessió expositiva 10,00 40,00 12,00 62,00
Sortida de camp 45,00 25,00 0 70,00
Total 93,00 161,00 46,00 300

Bibliografia

 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2002 ). Ordenacion territorial . Madrid: Mundi-Prensa :Agrícola Española. Catàleg
 • Font Arellano, Antonio (cop. 2003 ). Planeamiento urbanístico : de la controversia a la renovación . Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Ciudad y territorio, Estudios territoriales (DL 1993- ). Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Benabent Fernández de Córdoba, Manuel (cop. 2006 ). La Ordenación del territorio en España : evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX . Sevilla: Universidad de Sevilla :Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Zoido Naranjo, Florencio . Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio . Barcelona |bAriel $c 2000: . Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (DL 2007 ). Guia bàsica de la pràctica de l'urbanisme (Ed. rev. i actualitzada). Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (2007 ). Evaluación ambiental estratégica : un instrumento para integrar el medio ambiente en la elaboración de planes y programas . Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Mallarach, Josep Maria, 1955- (2002 ). Avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic iterritorial : actes de les Primeres Jornades d'avaluació d'impacte ambiental del planejament urbanístic i territorial : Olot, 24 i 25 de novembre del 2000 . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Tarroja, Àlex (2006 ). Una Nueva cultura del territorio : criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Jouve, Bernard (2005 ). Cuestiones sobre gobernanza urbana . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat : la pràctica diària de l'Agenda 21 Local (1998 ). Barcelona: Diputació. Àrea de Medi Ambient :Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Catàleg
 • Pascual i Esteve, Josep M.|q(Josep Maria) (cop. 1999 ). La Estrategia de las ciudades : los planes estratégicos como instrumento : métodos, técnicas y buenas prácticas . Barcelona: Diputació de Barcelona Oficina Tècnica de Cooperació. Catàleg
 • Forn i Foxà, Manuel de (2005 ). Estrategias y territorios : los nuevos paradigmas . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de MunicipisÀrea de Promoció Econòmica i Ocupació. Catàleg
 • Indovina, Francesco (2007 ). La Ciudad de baja densidad : lógicas, gestión y contención . [Barcelona]: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis. Catàleg
 • Papers : Regió Metropolitana de Barcelona. Territori, estratègies, planejament (1991- ). Barcelona: Institut d'Estudis Metropolitans. Catàleg
 • Vila, Pau (1984 ). La Divisió territorial de Catalunya : volum primer de Selecció d'escrits de geografia (3a ed). Barcelona: Curial.
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Lluch, Enric Nel·lo, Oriol, 1957- (1984 ). El Debat de la divisió territorial de Catalunya : edició d'estudis, propostes i documents : 1939-1983 . Barcelona: Diputació. Catàleg
 • Burgueño, Jesús (2003 ). Història de la divisió comarcal . Barcelona: Rafael Dalmau. Catàleg
 • La nova organització territorial de Catalunya : text de les lleis i comentaris (1987 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local. Catàleg
 • Galiana Martín, Luis (DL 2010 ). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tort i Donada, Joan, 1958- (2008 ). Jornades sobre l'organització territorial: Barcelona, 7, 8 i 9 de juny del 2006 : l'organització del territori : unrepte per al segle XXI? . Barcelona, [etc.]: Fundació Universitat Catalana d'Estiu [etc.]. Catàleg
 • Espais (2006). Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ramon Folch (2004). Planificació Metropolitana Concurrent. col•lecció: prospectiva. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona,,
 • Margarita Castañer (Editora) (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpret. Barcelona: SCOT. Catàleg
 • Oriol Nel.lo (2012). Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Dpartament de Politica Territorial i Obres Públiques. . Recuperat , a www.gencat.cat
 • Generallitat de Catalunya. Departament de Mediambient i Habiatage. Recuperat , a. Recuperat , a www.gencat.cat
 • Societat Catalana d'Ordenació del Territori. . Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Recuperar a. Recuperat , a www.territori.scot.cat
 • Bastian, Olaf; Steinhardt, Uta (2002). Development and perspectives of Landscape Ecology. Springer. Catàleg
 • Forman, Richard T. T (1995 ). Land mosaics : the ecology of landscapes and regions . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Espais (2005). Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 • Magurran, Anne E (1989 ). Diversidad ecológica y su medición . Barcelona: Vedrà. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Gestió del Medi Ambient: Classes teòriques i sortides de camp
Assistència mínima obligatòria del 90%. 10 No
Gestió del Medi Ambient: exercicis i pràctiques d'aplicació dels continguts teòrics impartits a classe Per fer mitja amb la nota de l'examen s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4. 20 No
Gestió del Medi Ambient: examen sobre els continguts del curs S'haurà de treure un 4 de nota mínima per fer mitja amb la nota d'exercicis i pràctiques. 20 No
-Classes teòriques i debats i exposicions a classe (presencial o virtual) a partir de lectures d’articles, llibres, lleis, informes i estudi i anàlisi de casos sobre Tècniques en Ordenació i Gestió del Territori. Obligatori: assistir al el 90% de les classes i participar al debats (presencial o virtual) i presentar 90% de les pràctiques.

Les pràctiques són obligatòries i cal complir, per ser avaluades, els següents requisits: participar a totes les sessions de treball a l'aula (presencial o virtual); les sortides/treball de camp amb la professora; examen Oral (individual), presentació dels treballs (individual/grup). Necessàriament en cada treball o pràctica i a l’examen oral s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4
15 No
-Visites i sortides de treball de camp diferents barris de la ciutat de Girona per a vincular la problemàtica de la realitat territorial amb la teoria explicativa de la relació espai-societat. Obligatori: assistir al el 90% de les sortides de camp o vistes i presentar 90% de les pràctiques.

Les pràctiques són obligatòries i cal complir, per ser avaluades, els següents requisits: participar a totes les sessions de treball a l'aula (presencial o virtual); les sortides/treball de camp amb la professora; examen Oral (individual), presentació dels treballs (individual/grup). Necessàriament en cada treball o pràctica i a l’examen oral s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4
15 No
Tècniques d'Ordenació del Territori: examen oral del conjunt de temàtiques treballades en el curs
Les pràctiques són obligatòries i cal complir, per ser avaluades, els següents requisits: participar a totes les sessions de treball a l'aula (presencial o virtual); les sortides/treball de camp amb la professora; examen Oral (individual), presentació dels treballs (individual/grup). Necessàriament en cada treball o pràctica i a l’examen oral s’haurà d’assolir la qualificació mínima de 4 20

Qualificació

Mètodes docents:
La metodologia docent està basada en tres tipus d’activitats presencials: les classes teòriques, les classes pràctiques i les sortides de camp. Com a activitats no presencials hi haurà una sèrie d’exercicis, informes i treballs que l’estudiant efectuarà sota la tutoria i supervisió dels professors.

La nota final de l’assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1-La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una o més de les diferents activitats d'avaluació requerides

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen la darrera setmana del curs (la data concreta es comunicarà a l’inici de les classes). També es farà públic el termini dins el qual un estudiant pot demanar acollir-se a aquesta modalitat d'avaluació.
Aquest examen únic tindrà una possible recuperació dins les dues setmanes previstes per a exàmens al final del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per mitjà del correu electrònic directe al professorat de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim de 24 hores en dies
laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A les classes es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància.
En la part de tècniques d’ordenació del territori s’obrirà un whatsapp de grup classe per facilitar les trobades en els llocs de visita o de treball de camp

Observacions

Atenent les condicions especials d’organització de la docència amb classes virtuals i presencials i a més la necessària programació de sortides de camp, a l’inici de curs es penjarà en la plataforma del moodle el repartiment i calendari de classes entre el professorat.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi i tractament de la informació geogràfica
 • Biogeografia i canvi ambiental
 • Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals
 • Gènere, lloc i cultura
 • Geografia dels espais de muntanya
 • Geografia dels espais litorals
 • Geografia econòmica i de la població
 • Geopolítica
 • Gestió d'espais naturals
 • Institucions i polítiques ambientals
 • Paisatge: visions i intervenció
 • Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa
 • Pensament geogràfic
 • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
 • Riscos ambientals i societat
 • Sistemes d'informació geogràfica
 • Tècniques i mètodes professionals en geografia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que la UdG aprovés passar a l'escenari del 100% de les classes virtuals hi hauria els canvis següents:
-Les classes previstes com a presencials es desenvoluparien online en el mateix horari.
-Els materials de suport: lectures obligatòries i presentacions (powerpoint, videos, etc.) es penjarien també al Moodle de l'assignatura.
-Les activitats pensades per fer en equip es farien també virtualment dins l'horari de classe (cada equip es connectaria amb el professorat en l'horari que se li indiqués).
-Les sortides de camp previstes serien substituïdes per altres activitats que els estudiants treballarien pel seu compte o en equip (ressenyes de lectures, exercicis, pràctiques i treballs).

Modificació de l'avaluació:

En el cas de passar a un escenari de docència 100% virtual l'avaluació quedaria de la manera següent:
-Assistència i participació a classe (connexió i participació en les sessions virtuals): 10%
-Gestió del Medi Ambient: exercicis i pràctiques: 20%
-Gestió del Medi Ambient: examen sobre els continguts teòrics: 25%
-Lectures d’articles, llibres, lleis, informes i estudi i anàlisi de casos sobre Tècniques en Ordenació i Gestió del Territori. Debats i exposicions virtuals 15%
-Realització de treballs i exposició oral virtual vinculats a la problemàtica de la realitat territorial amb la teoria explicativa de la relació espai-societat. 20%
-Tècniques d'Ordenació Territorial: treball i exposició oral: 15%

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà, en tots els escenaris previstos, tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.