Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en tres grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut. S’analitzaran i assajaran les eines que estan a l’abast per al disseny i l’avaluació de plans i programes de joventut.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere Soler Maso
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • B.3.  Comprendre els condicionaments sociopolítics que permeten analitzar i entendre el món actual i el paper que la condició juvenil té.
 • B.4.  Analitzar críticament les principals polítiques i accions en matèria de joventut.
 • T.4.  Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa amb la llengua de l'entorn professional.
 • E.2.  Dissenyar, organitzar i projectar aplicacions i avaluacions d'accions, programes i plans vinculats al sector juvenil.
 • E.3.  Investigar i projectar innovacions en el treball juvenil i en la política de joventut.

Continguts

1. Les polítiques de joventut i les polítiques públiques

2. Els joves com a problema / els joves com a recurs

3. Els joves a la UE / a Espanya / a Catalunya

4. Les polítiques de joventut a la UE / a Espanya / a Catalunya

5. El disseny i l’avaluació de plans i programes de joventut.

6. Els professionals del treball amb joves

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 30,00 37,00
Elaboració individual de treballs 1,00 25,00 26,00
Lectura / comentari de textos 0 35,00 35,00
Sessió participativa 30,00 0 30,00
Total 38,00 90,00 128

Bibliografia

 • Coyette, C., Fiasse, I., Johansson, A., Montaigne, F. & Strandell, H. (Eds.) (2015). Being young in Europe today, 2015 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Bertozzi, R. (2015). Youth policies and youth participation: from beneficiaries to actors. . Italian Journal of Sociology of Education, 7(1), 118-147
 • Ballester, M. (2013). La promoció de la participació juvenil des de l'acció comunitària. Aportaicons d. Barcelona: Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
 • Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut (2013 ). Barcelona: AcPpJ. Catàleg
 • Bosch Meda, J. (2015). Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado. Vitoria - Gasteiz: Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Educació.
 • Bright, Graham (2015 ). Youth work : histories, policy and contexts. London: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Checkoway, Barry (2009 ). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Chisholm, L.; Kovacheva, S. & Merico. M. (Eds) (2011). European Youth Studies. Integrating research, policy and practice. Innsbruckl: EYS Consortium. Recuperat , a http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668203/Manual+on+European+Youth+Studies
 • Comas Arnau, Domingo (DL 2007 ). Las Políticas de juventud en la España democrática . [Madrid]: Instituto de la Juventud. Catàleg
 • Dickson, K., Vigurs, C. A. & Newman, M. (2013). Youth Work: A Systematic Map of the Research Literature.. Dublin: Department of Children and Youth Affairs. .
 • Diversos autores (2017). El Muro Invisible: Las dificultades de ser joven en España. Madrid: Politikon. Catàleg
 • Dunne, A., Ulicna, D., Murphy, Ilona & Golubeva, M. (2015). Working with Young People: The Value of Youth Work in the European Union. . Luxemborug: Publications Office of the European Union. .
 • European Commission (2017). Improving Youth Work: Your Guide to Quality Development. Brussels: Publications Office of the European Union. Recuperat , a https://jtba.lt/wp-content/uploads/2017/07/IMPROVING-YOUTH-WORK.pdf
 • Evans, Peter (2013 ). Youth and community empowerment in europe : internationalperspectives . Bristol: Policy Press. Catàleg
 • Fabra i Anton, S. (2018). Estratègies dels municipis en matèria de joventut a Catalunya. Una anàlisi de l’. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DGJ. Recuperat , a http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/JOVENTUT_documents/arxiu/pub
 • Fantova Azcoaga, F. (2014). Diseño de políticas sociales: fundamentos, estructuras y propuestas. . Madrid: CCS. Catàleg
 • Giovanni, P., Quinteros, D. (eds.) (2014). Políticas de juventud en centroamérica: Construyendo un paradigma para el desarr. Madrid: Organización Iberoamericana de la Juventud..
 • Groppo, L. A. (2017). Juventudes y políticas públicas: Comentarios sobre las concepciones sociológicas. Desidades, (14), 9-17. Recuperat , a http://desidades.ufrj.br/es/featured_topic/juventudes-y-politicas-publicas-comen
 • Guidi, R. (2014). Youth Policies in Europe: Big Changes after the Big Crisis? An Explorative Analy. Societàmutamentopolitica, 5(10), 241-246. Recuperat , a http://www.fupress.net/index.php/smp/article/view/15414
 • Loncle, Patricia (2012 ). Youth participation in Europe : beyond discourses, practices and realities . Chicago: Policy Press. Catàleg
 • López Navas, C. (Coord.) (2018). Proyectosopio. Índice sintética de desarrollo juvenil comparado (2009-2017).. Madrid: Centro Reina Social sobre Adolescencia y Juventud - FAD. Recuperat , a http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.
 • Martín Castro, María Belén (2007 ). Análisis de la política de juventud en el estado de bienestar español (1975-2005) . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Paolini, G., Horváth, A., & Motiejünaité, A. (2018). Situation of young people in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Recuperat , a https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b6985c0c-743f
 • Planas-Lladó, A., Soler-Masó, P. & Feixa-Pàmpols, C. (2014). Juventud, políticas públicas y crisis en España: ¿Triángulo mágico o triángulo d. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2(12), 551-554. Recuperat , a http://www.redalyc.org/pdf/773/77331488003.pdf
 • Protto Baglione, M. (2014). Discusiones teóricas para el debate sobre las políticas públicas y las juventude. Revista Argentina de Estudios de Juventud, 8(), 129-141
 • Revista de Estudios de juventud. Núm. 94 (2011). Madrid: INJUVE.
 • Revista de Estudios de juventud. Núm. 87: Reflexiones sobre la juventud del SXX (2009). Madrid: INJUVE.
 • Schild, H., Connolly, N., Labadie, F., Vanhee, J., Williamson, H (2017). Thinking seriously about youth work and how to prepare People to do It.. Strasbourg: Council of Europe and European Commission. Recuperat , a https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/thinking-seriously-about-youth-w
 • Schild, Hans-Joachim, Howard Williamson, Hans-Georg Wicke, and Koen Lambert (2014). The Think Tank on Youth Policy in Europe. Dins (Ed.), Perspectives on Youth. Volume 1. 2020 -What Do You See?. Strasbourg: Council of Europe and European Commission. Recuperat , a https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/issue-1
 • Siurala, L. (2012). History of European Youth Policies and Questions for the Future. Dins (Ed.), The History of Youth Work in Europe. Relevance for Today’s Youth Work Policy. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Recuperat , a https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/TheHistoryOfYouthWorkVol3.pdf/5
 • Soler, Pere. The Evaluation of municipal youth policies : proposal fora system of indicators in the context of Catalonia . . Catàleg
 • Taru, Marti, Filip Coussée, and Howard Williamson (2014). Youth work in connection to policies and politics. Dins (Ed.), The history of youth work in Europe. Relevance for today’s youth work policy. V. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Recuperat , a https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/History+of+youth+work%2C+vol.+4
 • Wallace, C.; Bendit, R. (2011). Trends toward europeanisation of youth policy. Dins (Ed.), European Youth Studies. Integrating research, policy and practice.. Innsbruck: A. EYS Consortium. Recuperat , a https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15705850903105868
 • Williamson, H. (2017). Supporting Young People in Europe. (Vol. III). Looking to the Future. Strasbourg: Council of Europe.
 • Youth & Policy. Núm. 100: European youth policy (2008). Youth & Policy.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assaig sobre polítiques de joventut Es tindrà en compte:
o L'anàlisi i aprofundiment en el tema
o El posicionament personal i argumentació
o El llenguatge especialitzat i discurs emprat
o La bibliografia i fonts de documentació emprades i referenciades
50
Anàlisi d'un pla de joventut Es tindrà en compte:
o Els aspectes tractats en l’anàlisi del pla
o El nivell d’aprofundiment, argumentació i justificació dels comentaris realitzats
o Les aportacions que realitza
o La bibliografia i fonts de documentació referenciades
o El llenguatge especialitzat i discurs emprat
o El posicionament personal i domini dels continguts fonamentals d’un pla o programa de joventut.
50

Qualificació

L’avaluació dels estudiants es realitzarà a partir de l'assistència i la participació a les sessions presencials programades i l’avaluació dels diferents activitats previstes:

1.- Assaig sobre les polítiques de joventut (fins a 5 punts)
A partir de tot el material proporcionat i referenciat en aquesta assignatura i de les sessions fetes, cal realitzar un treball de síntesi i reflexió personal, en forma d’assaig, amb el títol “La meva concepció de les polítiques de joventut”. Es tracta de posicionar-se i d’explicar com s’entenen les polítiques de joventut i què haurien de ser, com s’haurien d’estructurar i en què s’haurien de concretar a la pràctica. Tot el treball ha de tenir entre 1000 i 1500 paraules (bibliografia inclosa) i ha d’evidenciar la presa de posició personal i fonamentada sobre les polítiques de joventut. La data límit de lliurament és el dilluns 16 de desembre de 2019 a través del moodle de l’assignatura.

2.- Anàlisi crítica d’un pla de joventut fins a 5 punts)
Caldrà que l’estudiant acordi amb el professor d’aquesta assignatura el pla de joventut sobre el qual vol fer el treball. La data límit de lliurament de l’exercici és el dilluns 16 de desembre de 2019 a través del moodle de l’assignatura.
Es tracta de fer una anàlisi crítica, argumentada i justificada del disseny d’un pla local de joventut a partir del següent guió orientatiu:
- Quins són els models, posicionaments i pressupòsits que fonamenten i es troben implícits o explícits en aquest pla/programa de joventut?
- Quina valoració fas del disseny d’aquest pla local/programa o projecte? Pots tenir en compte aspectes com el tractament i la correcta presentació de les diferents parts del disseny, la coherència del pla, la claredat i l’ordre, etc.
- Com valores l’estratègia emprada? Creus que les propostes d’activitats i accions que es proposa emprendre són les opcions més encertades per assolir els objectius plantejats? Hi hauria altres alternatives recomanables? Per què?
- Quina valoració fas del disseny de l’avaluació? Argumenta la teva resposta. En el cas que hi hagi algun aspecte millorable, formula’n una possible proposta.
- ...

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.