Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La variació genètica en les poblacions naturals. Anàlisi de la variació contínua i la variació discreta. Poblacions en equilibri. Efectes genètics dels factors que alteren l'equilibri i la seva detecció. Estructura jeràrquica de les poblacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDITH OLLE VILANOVA  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Descriure els mecanismes de l'herència i les bases dels models evolutius.

Continguts

1. LLIÇÓ 1. LA POBLACIÓ I LA SEVA VARIABILITAT GENÈTICA: La població mendeliana i el patrimoni genètic. La Genètica de poblacions. Tipus de variabilitat genètica a les poblacions naturals: variacions contínues, variacions discretes, polimorfismes moleculars. Tècniques d'ADN de mesura de la variabilitat genètica.

2. LLIÇÓ 2. DESCRIPCIÓ GENÈTICA DE POBLACIONS: Estimació de les freqüències genotípiques i gèniques. Mesures de la variabilitat natural: Proporció de loci polimòrfics i Heterozigositat. Diversitat gènica. Variabilitat a l’ADN. Delimitació de poblacions, el test de Contingència. Mesures de distància genètica.

3. LLIÇÓ 3. L'EQUILIBRI DE HARDY-WEINBERG: El principi de Hardy-Weinberg: condicions i propietats. Casos particulars: al.lelisme múltiple, dominància, locus lligat al sexe. L'Equilibri de Hardy-Weinberg en el cas de dos loci. El desequilibri gamètic. Aproximació a l'equilibri. Mesures d’associació gamètica i la seva estima.

4. LLIÇÓ 4. EL PATRÓ D'APARELLAMENTS: L'aparellament classificat positiu i negatiu. L'aparellament d'individus amb parentiu. El coeficient de consanguinitat F. Desviacions de les freqüències d'equilibri i estimació de F en poblacions naturals. Efecte de la consanguinitat.

5. LLIÇÓ 5. GENÈTICA DE POBLACIONS FINITES I GRANDÀRIA EFECTIVA: Deriva genètica. La pèrdua de variabilitat genètica: disminució d'heterozigots. L'efecte fundador i els colls d'ampolla. Cens real i grandària efectiva. Factors que afecten a la grandària efectiva. Tècniques genètiques per a estimar la grandària efectiva.

6. LLIÇÓ 6. LA FRAGMENTACIÓ DE POBLACIONS I LA MIGRACIÓ: Fragmentació de poblacions: dispersió de les freqüències gèniques. Índex de Fixació FST. Efecte Wahlund. Migració, dispersió i flux gènic. Models de migració i estima de taxes de migració. Equilibri migració-deriva.

7. LLIÇÓ 7. ALTRES MECANISMES DE CANVI GÈNIC: MUTACIÓ I SELECCIÓ NATURAL: Destí de les mutacions en poblacions infinites i finites. El temps de fixació. Equilibri mutació-deriva. Concepte de selecció natural. Equilibri mutació-selecció. Models de selecció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4,00 20,00 24,00
Resolució d'exercicis 5,00 15,00 20,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00
Sessió pràctica 7,00 4,00 11,00
Total 31,00 39,00 70

Bibliografia

 • Allendorf, Frederick William (cop. 2007 ). Conservation and the genetics of populations . Oxford: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Fontdevila, Antonio (DL 1999 ). Introducción a la genética de poblaciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cook, L.M (DL 1979 ). Genética de poblaciones . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Hedrick, Philip W (cop. 2011 ). Genetics of populations (4th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2000 ). A Primer of population genetics (3rd ed.). Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Gillespie, John H (1998 ). Population genetics : a concise guide . Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (1997 ). Principles of population genetics (3rd ed). Sunderland, (Mass.): Sinauer. Catàleg
 • Roughgarden, Jonathan (cop. 1996 ). Theory of population genetics and evolutionary ecology : an introduction . Upper Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg
 • Ryman, Nils (1988 ). Population genetics & fishery management . Washington: University Press. Catàleg
 • Manly, Bryan F. J (cop. 1985 ). The Statistics of natural selection on animal populations . London [etc.]: Chapman and Hall. Catàleg
 • Hillis, David M. Moritz, Craig Mable, Barbara K. (cop. 1996 ). Molecular systematics (2nd ed.). Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Nei, Masatoshi (1987 ). Molecular evolutionary genetics . New York: Columbia University Press. Catàleg
 • Pascual, Lluís (cop. 1999 ). Però, què és això de la genètica? . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Spiess, Eliot B (1989 ). Genes in populations (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Weir, Bruce S (cop. 1996 ). Genetic data analysis II : methods for discrete population genetic data . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Wright, Sewall (1977-1984 ). Evolution and the genetics of populations . Chicago [etc.]: The University of Chicago Press. Catàleg
 • Primack, Richard B (DL 2002 ). Introducción a la biología de la conservación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Primack, Richard B (cop. 2008 ). A Primer of conservation biology (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Plantejament i resolució de problemes a l'aula i fora de l'aula S'avaluarà tant la dificultat dels problemes escollits com la correcció en la seva realització 15
Pràctiques a l'aula d'informàtica L'assistència a la sessió de pràctiques és obligatòria per aprovar l'assignatura. L'activitat de pràctiques s'avaluarà en funció de l'entrega d'un informe sobre el treball realitzat. 25
Prova d'avaluació final sobre conceptes vistos a classe i resolució d'exercicis S'avaluarà en funció de la correcció, claredat i precisió de la resposta a les preguntes formulades i de la correcta resolució i interpretació dels resultats dels problemes plantejats. 60

Qualificació

Un 40% de la qualificació final s’avaluarà mitjançant les ACTIVITATS D'AVALUACIÓ programades en l'assignatura al llarg del curs, que en cap cas seran recuperables: resolució de problemes (15%) i el qüestionari de pràctiques (25%). Per aprovar les pràctiques caldrà, OBLIGATÒRIAMENT, assistir a totes les sessions de l'aula d'informàtica i entregar l'informe final.

Al final del curs els coneixements s’avaluaran de manera global mitjançant un examen que constarà de preguntes curtes sobre conceptes i resolució de problemes. Aquest examen es valorarà amb una nota màxima de 10 punts i la nota obtinguda representarà el 60% restant de la qualificació final. IMPORTANT: serà imprescindible treure un mínim de 4 sobre aquests 10 punts de l'examen final perquè aquesta nota faci promig amb la resta de qualificacions i per poder aprovar l'assignatura.

Segona convocatòria: el sistema d'avaluació serà el mateix que en la primera convocatòria. Només la part corresponent a l'examen final serà recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell alumne que, malgrat hagi participat a activitats d'avaluació continuada, no es presenti a les sessions de pràctiques o a la prova final d'avaluació.

Observacions

Es recomana tenir la genètica de segon aprovada.

Assignatures recomanades

 • Genètica