Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EMMA CEBRIAN PUJOL  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. Continguts TEÒRICS

          1.1. Bloc I. Generalitats

                    1.1.1. Tema 1. Introducció a la diversitat vegetal. Dades taxonòmiques i corològiques. Aspectes biogeogràfics i florístics de la Mediterrània occidental.

          1.2. Bloc II. Elements florístics d'interès

                    1.2.1. Tema 2. La flora endèmica i relicte. Endemismes: origen i tipologia. Centres d'especiació. L'endemoflora als Països Catalans i a la península Ibèrica.

                    1.2.2. Tema 3. La flora sinantròpica. Aproximació general a les espècies al.lòctones. Classificació. Vies d'expansió i mesures de control.

          1.3. Bloc III. Plans i legislació proteccionistes. Espais i centres de conservació

                    1.3.1. Tema 5. Criteris per la protecció d'espècies d'àrea reduïda. Normatives nacionals i internacionals per a la protecció de les espècies amenaçades. Els catàlegs d'espècies vegetals en perill en la legislació catalana, espanyola i europea.

                    1.3.2. Tema 6. Els centres de recerca per a la conservació de la flora: jardins botànics i bancs de germoplasma. Mètodes i experiències de reintroducció.

          1.4. Bloc IV. Caracterització ecològica i funcionalisme de diversos ambients naturals i humanitzats. Problemàtica en la gestió de la flora

                    1.4.1. Tema 9. Els boscos. Evolució històrica de l'explotació del bosc. Silvicultura i gestió forestal. Inventari forestal de Catalunya.

                    1.4.2. Tema 10. Els ambients agrícoles. Perspectiva històrica i situació actual. Espècies vegetals conreades i patrimoni genètic. Flora arvense: efecte de les pràctiques i dels canvis culturals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 8,00 8,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 17,00
Resolució d'exercicis 2,00 4,00 6,00
Sessió expositiva 16,00 15,00 31,00
Treball en equip 9,00 1,50 10,50
Visionat/audició de documents 1,00 0 1,00
Total 30,00 43,50 73,5

Bibliografia

 • La Diversidad biológica de España (cop. 2002). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Thompson, John D. (2005). Plant evolution in the mediterranean. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Biología de la conservación de plantas amenazadas (DL 2002). [Madrid]: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Catàleg
 • Estrategias para la conservación de la flora amenazada de Aragón (DL 1996). [Zaragoza]: Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón. Catàleg
 • Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España, : taxones prioritarios (2004). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General de Medio Ambiente. Catàleg
 • Blondel, J. Jacques, Aronson, James 1953 (1999). Biology and wildlife of the Mediterranean region. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Primack, Richard B, Ros, Joandomènec (DL 2002). Introducción a la biología de la conservación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delibes, M. (2005). La naturaleza en peligro. Barcelona: Destino. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de pràctiques Memòria presentada a partir del treball realitzat a les sessions pràctiques. Es valorarà el grau d'adequació de la memòria als objectius marcats pel guió de pràctiques, la maduresa en les reflexions i la redacció (no-recuperable). 20
Exercicis d'aula i proves de seguiment Consisteix en realitzar i lliurar exercicis sobre alguns dels temes tractats. Capacitat de síntesi i expressió dels conceptes a treballar (no-recuperable). 20
Prova d'avaluació final Examen escrit on es valoraran els diferents conceptes treballats al llarg de tota l'assignatura (recuperable). 60

Qualificació

Per tal de superar l'assignatura és condició indispensable aprovar totes les activitats d'avaluació de forma independent.

L'assistència a totes les sessions pràctiques és obligatòria i condició necessària per poder presentar la memòria corresponent.

L’examen final valorarà els coneixements adquirits, la capacitat de síntesi i de relació, i la resolució de casos concrets mitjançant l'aplicació dels coneixements teòrics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a NO-PRESENTAT quan no s'hagi assistit a cap de les activitats realitzades.

Observacions

No hi ha prerrequisits obligatoris. És necessari disposar de coneixements fonamentals de botànica, zoologia i ecologia.