Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aquesta assignatura vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en tres grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut. S’analitzaran i assajaran les eines que estan a l’abast per al disseny i l’avaluació de plans i programes de joventut.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere Soler Maso
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Pere Soler Maso
Idioma de les classes:

Competències

 • B.3.  Comprendre els condicionaments sociopolítics que permeten analitzar i entendre el món actual i el paper que la condició juvenil té.
 • B.4.  Analitzar críticament les principals polítiques i accions en matèria de joventut.
 • T.4.  Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa amb la llengua de l'entorn professional.
 • E.2.  Dissenyar, organitzar i projectar aplicacions i avaluacions d'accions, programes i plans vinculats al sector juvenil.
 • E.3.  Investigar i projectar innovacions en el treball juvenil i en la política de joventut.

Continguts

1. Les polítiques de joventut en el marc de les polítiques públiques. La perspectiva transversal i la perspectiva sectorial.

2. Evolució del discurs teòric i de l'estat actual de les teories i les pràctiques en polítiques de joventut a Catalunya, Espanya i Europa.

3. Coneixements avançats en el disseny i la gestió de plans i programes especialitzats en joventut.

4. Coneixements avançats en l'avaluació de les polítiques de joventut: fonamentació científica i metodològica de les eines i enfocaments específics.

5. Nous enfocaments en el treball amb joves. Anàlisi i discussió d'experiències i programes innovadors d'intervenció amb joves.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 30,00 38,00
Elaboració individual de treballs 1,00 25,00 26,00
Lectura / comentari de textos 2,00 30,00 32,00
Sessió participativa 30,00 0 30,00
Total 41,00 85,00 126

Bibliografia

 • Bertozzi, R. (2015). Youth policies and youth participation: from beneficiaries to actors. . Italian Journal of Sociology of Education, 7(1), 118-147
 • Ballester, M. (2013). La promoció de la participació juvenil des de l'acció comunitària. Aportaicons d. Barcelona: Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya.
 • Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut (2013 ). Barcelona: AcPpJ. Catàleg
 • Bosch Meda, J. (2015). Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado. Vitoria - Gasteiz: Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Educació.
 • Brunet i Garcia, David (2002 ). Com fer un pla integral de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Casanovas i Berdaguer, Jordi (2009 ). Política de joventut. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 22-09-2015, a http://edu-library.com/ca/showswf?id=285 Catàleg
 • Checkoway, Barry (2009 ). Teoría y práctica de la participación juvenil y el cambio comunitario . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Chisholm, L.; Kovacheva, S. & Merico. M. (Eds) (2011). European Youth Studies. Integrating research, policy and practice. Innsbruckl: EYS Consortium. Recuperat , a http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668203/Manual+on+European+Youth+Studies
 • Claret, Albert (2013 ). Tot el poder als joves! : apoderament juvenil i democràcia avançada en temps de crisi . Barcelona: Els Llums. Catàleg
 • Comas Arnau, Domingo (DL 2007 ). Las Políticas de juventud en la España democrática . [Madrid]: Instituto de la Juventud. Catàleg
 • Denstad, Finn Yrjar (cop. 2009 ). Youth policy manual : how to develop a national youth strategy . Strasbourg: Council of Europe Pub.. Catàleg
 • European research on youth : supporting young people to participate fully in society : the contribution of european research (2009 ). Luxembourg: Office for Offical Publications of the European Communities. Catàleg
 • Evans, Peter (2013 ). Youth and community empowerment in europe : internationalperspectives . Bristol: Policy Press. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando (cop. 2014 ). Diseño de políticas sociales : fundamentos, estructuras ypropuestas . Madrid: CCS. Catàleg
 • González, Isaac (2007 ). Participació, política i joves : una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l'afecció política de la joventut catalana . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'AccióSocial i Ciutadania. Secretaria de Joventut. Observatori Català de la Joventut. Catàleg
 • Guidi, Riccardo (2014). Yout Policies in Europe: Big Changes after the Big Crisis? An explorative analys. Soeicetàmutamentopolítica, 5(10), 241-264
 • Loncle, Patricia (2012 ). Youth participation in Europe : beyond discourses, practices and realities . Chicago: Policy Press. Catàleg
 • Llopart, Ingrid (2004 ). Debats i lectures sobre polítiques de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Martín Castro, María Belén (2007 ). Análisis de la política de juventud en el estado de bienestar español (1975-2005) . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Patón i Casas, Juan Manuel (2005 ). Joves adults i polítiques de joventut a Europa : marc conceptual, punts de partida i criteris per a l'anàlisi transnacional comparada de les polítiques de joventut a Europa . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Presidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Protto Baglione, M. (2014). Discusiones teóricas para el debate sobre las políticas públicas y las juventude. Revista Argentina de Estudios de Juventud, 8(), 129-141
 • Revista de Estudios de juventud. Núm. 94 (2011). Madrid: INJUVE.
 • Revista de Estudios de juventud. Núm. 87: Reflexiones sobre la juventud del SXX (2009). Madrid: INJUVE.
 • Soler, P.; Bayot, A. & Vila, J. (2003). Pautas para la elaboración de planes integrales de juventud. Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud, 18(), 60-89
 • Youth & Policy. Núm. 100: European youth policy (2008). Youth & Policy.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una assaig sobre les polítiques de joventut Es tindrà en compte:
o L'anàlisi i aprofundiment en el tema
o El posicionament personal i argumentació
o El llenguatge especialitzat i discurs emprat
o La bibliografia i fonts de documentació emprades i referenciades
40
Anàlisi crítica d'un pla local de joventut / una experiència de treball amb joves Es tindrà en compte:
o Els aspectes tractats en l’anàlisi del pla
o El nivell d’aprofundiment, argumentació i justificació dels comentaris realitzats
o Les aportacions que realitza
o La bibliografia i fonts de documentació referenciades
o El llenguatge especialitzat i discurs emprat
o El posicionament personal i domini dels continguts fonamentals d’un pla o programa de joventut.
60

Qualificació

L’avaluació dels estudiants es realitzarà a partir de l'assistència i la participació a les sessions presencials programades i l’avaluació dels diferents activitats previstes:

Assaig sobre les polítiques de joventut (fins a 4 punts)
A partir de tot el material proporcionat i referenciat en aquesta assignatura i de les sessions fetes, cal realitzar un treball de síntesi i reflexió personal, en forma d’assaig, amb el títol “La meva concepció de polítiques de joventut en l’actualitat”. Es tracta de posicionar-se i d’explicar de manera entenedora què haurien de ser les polítiques de joventut, com s’haurien d’estructurar i en què s’haurien de concretar a la pràctica segons el teu parer. El treball no ha de superar les 4 pàgines de text escrit (bibliografia a part) i ha d’evidenciar la presa de posició personal i fonamentada sobre les polítiques de joventut. La data límit de lliurament és el dilluns 30 de gener del 2017 a través de l’aplicació electrònica de la web de l’assignatura.


Anàlisi crítica d’un pla local de joventut /presentació d’una experiència de treball amb joves (fins a 6 punts)
Els estudiants poden escollir entre dues modalitats d’exercici d’avaluació:

a)Presentació d’una experiència de treball amb joves.
Caldrà que cada estudiant acordi amb el professor d’aquesta assignatura el programa/projecte a analitzar i presentar. S’haurà de fer la presentació a classe el divendres 3 de febrer. Caldrà lliurar el treball en format electrònic a través de l’espai habilitat en el marc de la web de docència.
Els estudiants interessats en aquesta modalitat de treball han de fer arribar dos fulls explicatius de la proposta que voldrien presentar. El termini per lliurar aquestes propostes és el fins el dilluns 12 de desembre de 2016 a l’adreça pere.soler@udg.edu. Es valoraran les experiències proposades i, si és necessari, es seleccionaran aquelles que es considerin més oportunes tenint en compte la diversitat i els aspectes que posen a debat.

Com a molt tard el divendres 16 de desembre es comunicarà a totes les persones que han presentat una proposta, si ha estat escollida o no, i per tant, si pot optar a aquesta modalitat de treball. En el cas d’haver estat escollida la proposta, caldrà redactar una memòria explicativa a partir de:
- Una breu contextualització
- L’explicació de l’experiència concreta (objectius, metodologia, activitats, avaluació, etc.)
- Una valoració crítica (punts forts i punts febles)
- Qüestions i reflexions per al debat a l’aula
- Planificació de la sessió de presentació a classe.

La planificació de la presentació a classe ha de preveure com es realitzarà la presentació a l’aula i, si cal, fotocòpies, material al moodle, material gràfic, power-point, etc. La presentació inicial de cada experiència no hauria de superar els 30’. Posteriorment caldrà dinamitzar una debat i ajudar a la reflexió a partir de l’experiència exposada i el debat que es generi. Aquesta part pot arribar a durar 45’.

La memòria explicativa amb tot el material s’haurà de penjar al moodle en l’apartat de “Anàlisi crítica d’un pla local de joventut” ja que aquest treball substitueix l’anàlisi d’un pla local de joventut. El termini de lliurament d’aquest material serà el dilluns 30 de gener de 2017 al moodle.

Realitzar aquest treball equival a l’exercici d’anàlisi d’un pla local de joventut i, per tant, equival a un 60% de la nota final de l’assignatura. Per això, es tindrà en compte tant la memòria explicativa com la presentació oral i capacitat de saber dinamitzar un debat i una reflexió conjunta a partir de l’experiència presentada.

b)Anàlisi critica d’un pla local de joventut
Anàlisi crítica, argumentada i justificada del disseny d’un pla local de joventut a partir del següent guió orientatiu:
- Quins són els models, posicionaments i pressupòsits que fonamenten i es troben implícits o explícits en aquest pla/programa de joventut?
- Quina valoració fas del disseny d’aquest pla local/programa o projecte? Pots tenir en compte aspectes com el tractament i correcta presentació de les diferents parts d’un disseny, la coherència entre les diferents parts, la claredat i l’ordre, etc.
- Com valores l’estratègia emprada? Creus que les propostes d’activitats i accions que es proposa emprendre són les opcions més encertades per assolir els objectius plantejats? Hi hauria altres alternatives recomanables? Per què?
- Quina valoració fas del disseny de l’avaluació? Argumenta la teva resposta. En el cas que hi hagi algun aspecte millorable, formula’n una possible proposta.
- ...

Caldrà que cada estudiant acordi amb el professor d’aquesta assignatura el pla local sobre el qual farà el treball. La data límit de lliurament del treball serà el divendres 10 de març de 2017 a través de l’espai habilitat en el marc de la web de docència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.