Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Diversitat i funcions dels microorganismes a la natura. Ecologia de poblacions i comunitats microbianes en diferents ambients. Ecosistemes microbians. Problemàtiques ambientals relacionades amb microorganismes i utilitat ambiental. Fonaments de toxicologia. Tests toxicològics. Efectes dels agents químics sobre els microorganismes. Biotransformació de compostos tòxics. Bioremediació microbiana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FREDERIC GICH BATLLE  / SARA RAMIO PUJOL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. BLOC 1. DIVERSITAT MICROBIANA I ECOLOGIA MICROBIANA

          1.1. Introducció. Objectius i abast de la Microbiologia Ambiental. El món dels microorganismes. Estructura i funció dels microorganismes.

          1.2. Diversitat microbiana: Taxonomia i filogenia dels procariotes.

          1.3. Diversitat microbiana: Bacteris i arqueus d'importància ambiental. Importancia dels microorganismes a la natura.

          1.4. Fonaments d'ecologia microbiana: Factors ambientals que influeixen les comunitats microbianes.

          1.5. Comunitats microbianes: els microorganismes en el medi aquàtic (continental i oceànic)

          1.6. Comunitats microbianes: els microorganismes del sòl. Microhàbitats edàfics, distribució i diversitat, la rizosfera.

          1.7. Mètodes moleculars per l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes aplicats a la toxicologia ambiental.

2. BLOC 2. ECOTOXICOLOGIA MICROBIANA

          2.1. Fonaments de toxicologia. Els tòxics. Metalls i Xenobiòtics. Relació dosi-resposta. Factors determinants en la relació dosi-resposta. Efectes tòxics. LD50, CI50.

          2.2. Tests de toxicitat ambiental utilitzant microorganismes: Microtox, Medplate, el test d'Ames i altres.

          2.3. Efectes dels metalls contaminants en les comunitats microbianes: contaminació crònica per metalls i efecte de nanopartícules de metalls en comunitats microbianes.

          2.4. Efecte dels agents químics en les comunitats microbianes. Els contaminants d’origen industrial: plaguicides i hidrocarburs.

3. BLOC 3. MICROORGANISMES I PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS

          3.1. Contaminació microbiana en aigües i aliments: patògens i indicadors.

          3.2. Biopel.lícules i biodeterioració.

          3.3. Biodegradació i eutrofització d'ecosistemes aquàtics continentals i marins: toxines de dinoflagelats i cianotoxines.

          3.4. Interacció dels microorganismes amb les plantes en sòls contaminats.

          3.5. Utilització dels microorgansimes pel tractament de residus i bioremediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 6,00
Exposició dels estudiants 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 6,00 13,00 19,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Resolució d'exercicis 4,00 8,00 12,00
Sessió expositiva 32,00 40,00 72,00
Sessió pràctica 16,00 0 16,00
Treball en equip 2,00 18,00 20,00
Total 65,00 85,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació del bloc S'avaluarà el treball en grup publicat a internet d'acord amb els criteris de format i continguts establerts pel professor 20
Avaluació de presentacions orals S'avaluarà la presentació oral en forma de seminari en grup que s'elaborarà a partir d'un tema que relacioni els microorganismes amb problemàtiques ambientals. 20
Elaboració de la memòria de pràctiques S'avaluarà la memòria de pràctiques en base a l'edició del treball segons els criteris definits pel professor. Especialment s'avaluarà l'exposició dels resultats de les classes pràctiques i la seva discussió en base a la recerca bibliogràfica. 20
Examen global Un examen global de totes les matèries del temari de l'assignatura que consistirà en preguntes de resposta breu que s'hauran de redactar, on s'avaluarà més la capacitat de comprensió dels continguts de l'assignatura que la seva simple memorització. 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou quatre tipus d'avaluació:


A) Treball en Grup (20% de la nota final): Aquest exercici no presencial consistirà en la realització d'un treball en grup, tutoritzat pel professor, sobre un tema específic a escollir entre diferents temàtiques de l'ecotoxicologia microbiana. Per a la seva realització, els components del grup de treball hauran de consultar diferents fonts d'informació, elaborar-la de manera clara i entenedora i publicar-la a internet, en els terminis fixats, mitjançant un bloc. A partir de la lectura i comprensió dels treballs publicats pels altres grups, i de les qüestions que s'adrecin al propi treball, els alumnes participaran finalment en una discussió crítica dels treballs a través del bloc. El professor avaluarà l'elaboració del treball, la seva publicació i la participació en el debat a internet sobre els diferents treballs exposats en el bloc. Aquesta activitat no és recuperable.


B) Una presentació oral breu al final del semestre (20% de la nota final): Es valorarà la presentació de la informació tant en l'aspecte formal com de continguts així com la capacitat de comunicació oral. Aquesta activitat no és recuperable.


C) Memòria de pràctiques (20% de la nota final): S'avaluarà la presentació escrita de l'informe de pràctiques en l'aspecte formal i de continguts. En l'aspecte formal es valorarà l'ortografia, l'expressió gramatical i la presentació en el seu conjunt. En l'aspecte de continguts es valorarà l'elaboració dels resultats i la seva discussió. Aquesta activitat és recuperable.


D) Examen global (40% de la nota final): Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula, tant en les classes teòriques con en les pràctiques d'aula, que es realitzarà durant el període d'avaluació del final del semestre. Les preguntes estaran plantejades per tal que l'alumne demostri, més que la seva capacitat memorística, la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat durant el curs i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes. Caldrà obtenir una nota mínima de 40 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació, i que substituirà la nota anterior.


Per aprovar l’assignatura no serà necessari aprovar individualment cadascuna d’aquestes quatre activitats (o categories d’avaluació), però caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 40 (sobre una puntuació màxima de 100) en l'examen global, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.RECUPERACIÓ:

Les activitats d'avaluació de la memòria de pràctiques i de l'examen global seran recuperables. La recuperació de la memòria de pràctiques consistirà en presentar l'informe amb les correccions indicades pel professor de pràctiques i en cap cas la nota de la recuperació de l'informe superarà el 5. Aquells informes que s'identifiquin com a copiats seran suspesos sense opció a recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que deixin de fer activitats d'avaluació que compuntin en el seu conjunt el 60% de la nota global rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions

Les classes de contingut teòric s'impartiran en forma de classes expositives amb suport audio-visual sempre que sigui possible. Pel caràcter participatiu de l'assignatura, els continguts teòrics es reforçaran amb material complementari (articles científics i de divulgació, reculls de premsa, projecció de videos, material obtingut de les bases de dades, etc...) sobre aspectes concrets del programa i que serviran per adquirir una visió més general del temari. Les classes pretenen ser participatives i estimular la discussió especialment quan es tracti de comentar textos científics durant les classes. Es recomana per tant de mantenir una actitud activa i participativa.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Edafologia i descontaminació de sòls
 • Química
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants
 • Tractament d'aigües i residus