Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Estudi comparatiu de l'estructura microscòpica i de l'organogènesi de diferents òrgans i sistemes en animals. Es farà èmfasi en el model humà.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. EMBRIOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DELS METAZOUS. Organismes diblàstics vs triblàstics. Gastrulació i origen dels teixits: ectoderm, mesoderm, endoderm. Estadis del desenvolupament embrionari en mamífers: pre-embrionari, embrionari (organogènesis) i fetal (creixement) // EMBRIOLOGY AND DEVELOPMENT OF METAZOANS. Diblastic vs triblastic organisms. Gastrulation and origin of tissues: ectoderm, mesoderm, endoderm. Stages of embryo development in mammals: pre-embryonic, embryonic (organogenesis) and foetal (growth).

2. ORGANOGRAFIA COMPARADA Classificació dels teixits. Plans de simetria. Comparació histològica entre els principals sistemes del cos, amb èmfasi en el model humà: cardiovascular, limfàtic, endocrí, digestiu, respiratori, excretor, nerviós, esquelètic. // COMPARED ORGANOGRAPHY. Classification of tissues. Simmetry plans. Histological comparison among major body systems, with emphasis on the human model: cardiovascular, lymphatic, endocrine, digestive, respiratory, excretory, nervous, skeletal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 13,00 13,00
Exposició dels estudiants 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 18,00 0 18,00
Sessió participativa 4,00 0 4,00
Sessió pràctica 8,00 0 8,00
Treball en equip 0 25,00 25,00
Total 37,00 38,00 75

Bibliografia

 • Wheater histología funcional (2014) (6ª). Elsevier. Catàleg
 • Gartner (2011). Atlas en color de histología. Médica Panamericana. Catàleg
 • Junqueira (2005). Histología básica: texto y atlas. Masson. Catàleg
 • Kühnel (2005). Atlas color de citología e histología. Médica Panamericana. Catàleg
 • Boya Vegue (2004). Atlas de histología y organografía microscópica. Médica Panamericana. Catàleg
 • Langman (2012). Embriología médica. Lippincott. Catàleg
 • Hickman (2009). Principios integrales de zoología. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Moyes (2007). Principios de fisiología animal. Pearson. Catàleg
 • Rohen (2011). Atlas de anatomía humana: estudio fotográfico del cuerpo humano. Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip Valoració de continguts 15
Presentació oral del treball en equip Entrega i exposició oral 15
Examen final Tipus test amb preguntes sobre els continguts exposats a classe i a les pràctiques. 70

Qualificació

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants es realitzarà mitjançant:

-Un examen final de curs (70% de la nota) i un treball en grup (30% de la nota).
-L'examen final serà de tipus test sobre els temes treballats a classe i a les pràctiques. La part pràctica es basarà en la identificació d'imatges histològiques.
-El treball en grup (30%) consistirà en l'elaboració d'un article científic en anglès sobre la histologia d'un òrgan/sistema a escollir en un model humà i/o animal.
-L'entrega i exposició del treball en grup valdrà un 15% de la nota final del treball i la valoració dels continguts el 15% restant.
-L'assignatura es considera superada quan la nota final obtinguda és igual o superior a 5/10. L'alumne pot presentar-se a una convocatòria de recuperació que NOMÉS DONARÀ DRET A OBTENIR L'APROVAT (5).

Criteria for the evaluation of the student:

-A final test (70% value from the total of the course) and a group assignment (30% value from the total).
-The final test will focus on topics studied in class and during the practical work. The practical part of the test will consist of the identification of histological images.
-The group assignment (30%) will consist of the development of a scientific paper in English on the histology of an organ to choose between humans and other animal species.
-The presentation of the paper, both written and orally, weights the 15% of the final mark for the group assignment, and the adequacy of the content accounts for the remaining 15%.
-The subject is considered passed when the final mark obtained is equal to or greater than 5 over 10. A student at the recovery exam can only get the MINIMUM MARK FOR PASSING THE COURSE (5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a les pràctiques i a l'examen final escrit així com l'entrega i exposició del treball són requisits per aprovar l'assignatura. Si no es compleixen aquests requisits s'obtindrà la qualificació final de NO PRESENTAT.

Attendance to the practical sessions and to the final exam as well as submission of the group assignment are mandatory to pass the course. If these requirements are not followed the student will get the final qualification of NOT PRESENTED.

Observacions

L'organografia és la descripció dels òrgans en relació amb la seva funció en els éssers vius. L'assignatura resulta especialment interessant pels alumnes que vulguin ampliar conceptes embriològics i histològics. Té per objectiu reforçar la comprensió de la histologia animal de manera que l'alumne reconeixerà molts conceptes ja treballats a fisiologia animal i es podrà centrar en millorar les seves habilitats d'interpretació i comparació de micrografies. La limitació temporal de la mateixa assignatura impedeix un aprofundiment en els diferents models animals i per això s'aborda principalment la histologia humana. No obstant, s'esmenten particularitats d'altres espècies animals seguint un punt de vista filogenètic amb la finalitat d'entendre l'estructura dels diferents òrgans.
En quant al treball pràctic, es repta l'alumne a identificar un òrgan macroscòpica i microscòpicament i a elaborar un article científic complet en llengua anglesa sobre les seves observacions. La dedicació de temps que requereix (1/3 del total de l'assignatura) demana un nivell mitjà-alt d'anglès. La presentació de l'article es fa oralment i l'estructura de la presentació és lliure, podent ser enfocada a l'àmbit investigador o docent.


The organography is the description of the organs in relation to their function in living things. The course is especially interesting for students who wish to deepen into histological and embryologic concepts. It aims to strengthen the understanding of animal histology so that students may recognize many concepts already seen in the animal physiology subject and will be able to devote more time on improving their skills on the interpretation and comparison of micrographs. The schedule of the subject limits the inclusion of different animal models and therefore it mainly addresses the human histology. However, there is special mention to other animal species, always following a phylogenetic point of view in order to understand the structure of the different organs.
In relation to the practical work, the student is challenged to identify an organ macroscopically and microscopically and to prepare a full scientific paper in English on his/her observations. The dedication of time required (1/3 of the total of the subject) demands a medium-high level of English. The research is presented orally and the way of exposing is free, being either structured as a scientific presentation or for teaching purposes.

Assignatures recomanades

 • Biologia fonamental
 • Citologia i histologia
 • Fisiologia animal
 • Fisiologia cel·lular
 • Reproducció i desenvolupament
 • Vertebrats
 • Zoologia