Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Règim jurídic dels empleats públics: II. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques: la dualitat bàsica en l'ocupació pública: els funcionaris públics i el personal de caràcter laboral; II. Drets i deures dels empleats públics: 1. Principis d'accés a la funció pública; 2. Drets i deures de caràcter individual; 3. Drets col•lectius dels empleats públics. L'objectiu de la present assignatura consisteix en: Assolir un àmbit de coneixement suficient en: • Les formes d'accés a l'ocupació pública, els sistemes de provisió de llocs de treball i les causes de la pèrdua de la relació de servei dels funcionaris. • Les situacions administratives del personal funcionari i del seu règim disciplinari i de responsabilitat. • Cobertura i prestacions del règim de seguretat social dels funcionaris públics. • Aspectes específics relatius a col • lectius especials de funcionaris, com són la Justícia i l'assistència sanitària, FFAA i Forces i Cossos de Seguretat. • Conèixer els aspectes bàsics de la regulació del personal laboral en l’àmbit de la Funció pública.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / MONICA POLO MERCADER
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 32. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.

Continguts

1. I. Introducció: Organització i règim jurídic de les administracions públiques

2. II. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: Objecte i àmbit d'aplicació; personal amb legislació específica. L'accés a l'ocupació pública: Planificació de recursos humans. L'Oferta Pública d'Ocupació.

3. III. Classes de personal al servei de les administracions públiques. El personal al servei de les AAPP catalanes

4. IV. Situacions administratives dels funcionaris I: Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.

5. V. Situacions administratives dels funcionaris II: Règim retributiu, dret a la jornada de treball, permisos i vacances. Règim d'incompatibilitats

6. VI. Situacions administratives dels funcionaris I: El sistema de responsabilitat dels funcionaris públics: responsabilitat disciplinària, penal i patrimonial. La pèrdua de condició de funcionari.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48,50 51,50 100,00
Total 48,50 51,50 100

Bibliografia

 • VILLORIA MENDIETA, Manuel i DEL PINO MATUTE, Eloísa. (2009). Dirección y gestióm de Recursos Humanos en las Administracions Públicas (3ª ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • SANCHEZ MORON, Miguel. (2011). Derecho de la Función Pública (6ª). Tecnos. Catàleg
 • SANCHEZ MORON, Miguel (Coord). (2008). Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (2ª). Madrid: Lex Nova. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicacions teòriques introductòries sobre cadascun dels temes del programa. Realització d'un examen amb dues preguntes de desenvolupament sobre el temari del curs. Cadascuna d'aquestes dues preguntes val 1/3 de la nota final. 66
Els estudiants hauran de realitzar dues pràctiques de les tres que s'oferiràn. Tanmateix, hauran d'assistir a les classes de resolució dels tres supòsits pràctics. Les pràctiques valen 1/3 de la nota final. 34

Qualificació

El principi bàsic de l'assignatura és l'adaptació a la metodologia ECTS, l'aplicació concreta en aquesta assignatura implicarà:

1. Explicacions teòriques introductòries sobre cadascun dels temes del programa.
2. Realització de supòsits pràctics per l'aprofundiment sobre les diferents qüestions que cada tema planteja i explicacions teòriques complementàries al fil de la resolució dels supòsits pràctics.
Els estudiant hauran d'entregar dos supòsits pràctics que representarán el 30 per cent de la nota.

Les persones que no assisteixin a les pràctiques o no lliurin els treballs obtindran la nota de No Presentat a l’assignatura.

Els alumnes que tot i assistir a les pràctiques i lliurar els treballs obtinguin un suspès podran presentar-se a la prova final, ara bé la nota obtinguda els hi farà mitjana amb aquesta prova. Ara bé, aquesta qualificació de pràctiques no es pot recuperar en cap cas.

PROVA D’AVALUACIÓ CONTINUA: Es tractarà d’un examen sobre els exercicis pràctics realitzats.QUALIFICACIÓ FINAL. La nota final de l'assignatura s'obtindrà del 30% de les notes de les pràctiques entregades i el 70% de la nota de l'exàmen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Les persones que no assisteixin a les pràctiques o no lliurin els treballs obtindran nota de No Presentat a l’assignatura.

Observacions

NORMES JURÍDIQUES BÀSIQUES A UTILITZAR

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic-EBEP-.
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.
- Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat.
- Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de classes passives de l'Estat.
- Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
III Conveni col • lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat-BOE 273/2009, de 12 de novembre de 2009 -.

Assignatures recomanades

 • Dret social europeu