Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Anàlisis de la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials i instruments d'intervenció pública per a la planificació i la gestió del territori i els seus recursos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.

Continguts

1. TEMA - Medi Ambient, territori i societat: conceptes i instruments fonamentals per a l'anàlisi i la gestió.

2. TEMA- La Gestió ambiental: agents, àmbits i instruments.

3. TEMA- La població mundial: evolució, estructura i distribució territorial.

4. TEMA- Globalització i desigualtat econòmica, social i territorial.

5. TEMA- Rural i urbà en el context de la globalització.

6. TEMA - Ambient, territori i paisatge: bases per l'ordenació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 30,00 30,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 45,00 20,00 65,00
Sessió participativa 5,00 0 5,00
Sessió pràctica 15,00 25,00 40,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Total 75,00 75,00 150

Bibliografia

 • Warf, Barney (2006 ). Encyclopedia of human geography . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
 • Aitken, Stuart C. (2006 ). Approaches to human geography . London: Sage. Catàleg
 • De Blij, Harm J (cop. 2003 ). Human geography : culture, society and space (7th ed.). [New York]: John Wiley. Catàleg
 • Rubenstein, James M (cop. 2005 ). The Cultural landscape : an introduction to human geography (8th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Marten, Gerald G (2001 ). Human ecology : basic concepts for sustainable development . London [etc.]: Earthscan. Catàleg
 • Bates, Daniel G (2005 ). Human adaptive strategies : ecology, culture, and politics (3rd ed). Boston (MA) [etc.]: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Pintó i Fusalba, Josep (2010 ). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Longstreth, Richard W. (cop. 2008 ). Cultural landscapes : balancing nature and heritage in preservation practice . Minneapolis: University of Minnesota Press. Catàleg
 • Farina, Almo (1996 ). Principles and methods in landscape ecology . London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Held, David Kaya, Ayse (2007 ). Global inequality : patterns and explanations . Cambridge [etc.]: Polity Press. Catàleg
 • Uriel Jiménez, Ezequiel (cop. 2004 ). Análisis y tendencias del turismo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Allende Landa, José (DL 2000 ). Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad. Bilbao: Universidad del País Vasco. Catàleg
 • Folch, Ramon (2011 ). La Quimera de créixer : la sostenibilitat en l'era postindustrial . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1999 ). Diccionario de socioecología . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions expositives per desenvolupar el temari. L’assistència activa a les classes expositives i de debat.
5
Pràctiques i/o treballs individuals i/o grups Al llarg de tot el curs s'anirà fent un conjunt de treballs pràctics que han de servir per aprofundir en la temàtica d'estudi 30
Comprensió de lectures i ressenyes Es demanaran ressenyes elaborades segons una pauta prefixada. 15
Examen escrit Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries. 50

Qualificació

1- AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació continuada es basarà en:
• la valoració de les pràctiques i/o treball/s
• la valoració de la/les ressenya/es
• un examen final. IMPORTANT: Caldrà aprovar l'examen per poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables.
• l'assistència activa al 80% de les classes servirà per pujar un 5% de la nota de l'examen sempre i que s'arribi a un 5.

1.1- Practiques i/o treball/s.
Treball en grup a presentar en dates fixes. Puntuació en l’escala 0-10. 30 % de la nota final.

1.2- Ressenya/es.
A presentar en dates fixes. Puntuació individual en l’escala 0-10. 15 % de la nota final.

1.3- Examen final.
Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries. Articulat en base a preguntes concretes. Pot incloure preguntes de resposta predeterminada, comentaris de textos, gràfics, mapes... Puntuació en l’escala 0-10. 50% de la nota final.

1.4- Notes mínimes.
Les pràctiques, ressenyes i exàmens s'aproven a partir de la qualificació de 5. Cara a la qualificació final, del 4 en amunt, les notes parcials poden fer mitja.
Tanmateix, l’assignatura s’aprova a partir d’una qualificació global de 5.

1.5- En les practiques i la/les ressenya/es valorarà:

L'ajustament a la pauta marcada per a la realització de l'exercici.
La resolució correcta de l’exercici: Contigus correctes i suficientment desenvolupats; explicacions coherents, ordenades i sistemàtiques.
L’ esforç posat en la resolució, malgrat que el resultat sigui irregular.
L’escriptura correcta, des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia.


a) Valoració addicional:
Que l’ exercici reflecteixi la consulta de fonts per a ampliar la informació.

b)Mancances Greus:
La copia textual, sense citar de manera complerta i correcta, el text o textos de referència.
La copia textual, sense citar de manera complerta i correcta, de textos de llibres, articles de revista, documents electrònics, etc.
No ajustar-se, en contingut i/o forma, al que demana l’exercici
Redactat confús, reiteratiu i amb llenguatge col•loquial i escàs rigor acadèmic.
Respondre a les preguntes amb frases genèriques, lloc comuns, etc.
L’escriptura incorrecta, des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia.

II. AVALUACIÓ ÚNICA.

L’alumnat que, pel fet d'haver assistit a menys del 50% de les classes, o per qualssevol altre motiu, no hagi pogut accedir a l’avaluació continuada te dret a una avaluació única en forma d’examen final. Aquest es basarà en els continguts del temari, en el contingut de les lectures obligatòries i els aspectes treballats en les pràctiques. S’avaluarà en una escala de 1 al 10 i comptarà el 100% de la nota final.

L'examen d'avaluació única actuarà també com a examen de recuperació per aquells/es que constin com a no presentats/des, o hagin suspès l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no presenti les pràctiques i/o que no és presenti a l'examen li constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT

Observacions

L’assignatura consta de sessions d'aula, amb "grup gran" que estaran dedicades a l’exposició dels fonaments teòrics i que l' alumnat haurà de completar amb lectures i el treball d’estudi que ha de realitzar individualment. Les sessions amb "grup mitjà" es dedicaran al plantejament de pràctiques i/o treball/s que aglutinen els temes tractats a classe. En sessió conjunta, d’aula, s’exposaran les qüestions metodològiques, relatives a les fonts, etc. i l’alumnat realitzarà un primer esquema que haurà de completar i acabar, posteriorment, mitjançant el treball individual o en grup.La bibliografia de detall així com altres dades complementàries sobre el desenvolupament de l'assignatura, es lliuraran en iniciar-se les sessions.

Les activitats descrites poden ser subjecte a modificació. A principi de curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme al llarg del curs, que podran ser modificades en funció de la dinàmica del curs i dels diferents grups de pràctiques.