Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MENCIO DOMINGO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Catalogar , gestionar i conservar els recursos naturals , i avaluar la seva explotació en el context del desenvolupament sostenible.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. L'aigua com a recurs, la quantitat i qualitat. El concepte de sostenibilitat. La distribució global de l’aigua, els recursos i la gestió de l’aigua a nivell de Catalunya.

2. El cicle de l’aigua. El balanç hídric i el seu càlcul. El concepte de conca hidrogràfica i conca hidrogeològica. La definició dels components del balanç hídric: precipitació, evapotranspiració, escorriment (superficial i subterrani), extraccions.

3. Hidrologia superficial. L’origen de l’escorriment i la seva distribució. La mesura del cabal. L’hidrograma i les dades hidrològiques. Els cabal de manteniment. Les inundacions.

4. Aqüífers i geologia. L’aigua en el subsòl. Els aqüífers. Paràmetres que defineixen una roca com aqüífer. Els aqüífers segons la litologia.

5. Nocions d’hidrogeologia. Principis de mecànica de fluids. L’energia de l’aigua en els aqüífers. El gradient hidràulic. El moviment de l’aigua en el terreny: la llei de Darcy. Paràmetres hidràulics: permeabilitat, transmissivitat i coeficient d’emmagatzematge

6. Representació del flux subterrani. Piezòmetres. Nivell piezomètric i nivell freàtic. La representació del flux subterrani. Càlcul del vector de flux. Equació general del flux subterrani. Derivació de l’equació general del flux subterrani.

7. Hidràulica de captacions. Tipus de captacions i sondatges. Geometria de les captacions. Fórmules que expressen la forma del con de descens. Assaig de bombament. Les pantalles. Delineació de zones de captura.

8. Hidrogeoquímica. Conceptes generals. Analítiques i gràfics utilitzats en hidrogeologia. Evolució segons litologies. Isòtops.

9. Intrusió marina. Concepte de falca marina. Equació de Ghybem-Herzberg. Efecte de les captacions.

10. Transport de contaminants en el medi geològic. Tipus de contaminació. Comportament dels contaminants en el sistema hidrogeològic. Processos que determinen el transport.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 57,00 93,00 150,00
Total 57,00 93,00 150

Bibliografia

 • Custodio Gimena, Emilio, dir., Llamas Madurga, Manuel Ramón, dir (1976). Hidrología subterránea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Domenico, Patrick A., Schwartz, Franklin W. (1990). Physical and chemical hydrogeology. . New York: Wiley & Sons. Catàleg
 • Drever, James I. (1982). The Geochemistry of natural waters. . Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Catàleg
 • Fetter, C.W (1994). Applied hydrogeology . Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Martínez Alfaro, Pedro E., Martínez Santos, Pedro, Castaño Castaño, Silvino (2006). Fundamentos de hidrogeología. Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures i comentaris de text (I) S'avaluarà la capacitat d'analitzar problemes ambientals a través de diferents lectures, algunes d'aquestes seran optatives 10
Lectures (II) En aquest cas, s'avaluarà la competència de saber-se comunicar per escrit en anglès 5
Elaboració d'un estudi hidrogeològic S'avaluarà a través de la presentació d'un treball i a l'examen 40
Proves Per a superar l'examen cal obtenir una qualificació igual o superior a 5 45

Qualificació

Per tal de superar l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 de l'estudi hidrogeològic, de l'examen final (o exàmens parcials), i de la nota mitjana de l'assignatura.
Depenent de la distribució de les pràctiques en el calendari acadèmic es realitzarà un examen final o dos exàmens parcials (un de teoria i un de pràctiques).
En cas de no superar l'examen, hi haurà l'opció de fer un examen de recuperació, tot i que com a màxim es podrà obtenir la qualificació d'aprovat (5.00).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'avaluarà com a "No presentat":
a) No realitzar l'examen (o exàmens)
b) No entregar els treballs obligatoris
c) Una assistència a les pràctiques de camp i laboratori inferior al 80%

Observacions

És molt aconsellable haver superat les assignatures recomanades abans de matricular-se en aquesta assignatura

Assignatures recomanades

 • Cartografia
 • Geologia
 • Geologia