Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
El procés general de la recerca educativa i social des de plantejaments quantitatius i qualitatius. Instruments de recollida d'informació. Criteris de qualitat de la investigació. Procediments bàsics d'anàlisis estadística aplicada a la investigació educativa i social.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Juan Puiggali Allepuz  / Montserrat Tesouro Cid

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Evolució, Concepte i fonaments de la investigació educativa i social

          1.1. -Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa i social.

          1.2. -Paradigmes de la recerca educativa i social(quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

          1.3. -La investigació educativa en l’exercici professional dels pedagogs/pedagogues i treballadors /treballadores socials.

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació

          2.1. -El procés d’investigació. Perspectiva general del procés.

          2.2. -Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. -Apartats d’un projecte de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, cronograma, pressupost, referències bibliogràfiques i annexos) i d’un treball de recerca (introducció, marc teòric, objectius o hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques, abstract, paraules clau i annexos).

          2.4. -La cerca bibliogràfica. Fonts de documentació i d’informació en investigació educativa i social. Com fer les referències bibliogràfiques. Bases de dades. Recursos informàtics.

          2.5. -La redacció d’un projecte o treball d’investigació.

          2.6. Deontologia de la investigació.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Investigació social i educativa basada en l’anàlisi de dades quantitatives i distribucions estadístiques

          3.1. -L’estadística i la investigació.

          3.2. -Conceptualització bàsica: estadística descriptiva, estadística inferencial, població, mostra, cas, constructe, variable...

          3.3. -Formes de definir les variables i classificacions de les mateixes.

          3.4. -El mostreig: el cicle del mostreig, avantqatges del mostreig i tipus.

          3.5. -Qüestionari: concepte i característiques; procés d'elaboració i redacció de preguntes. Validesa i fiabilitat.

          3.6. -Escales de Lickert…

          3.7. -Organització de les dades: les freqüències (distribucions de freqüències simples, distribucions de freqüències acumulades i distribucions de freqüències agrupades).

          3.8. -Percentatges

          3.9. -Mesures de tendència central: mitjana, mediana i moda.

          3.10. -Mesures de dispersió: amplitud i desviació típica.

          3.11. -Representació gràfica de les dades.

          3.12. -Anàlisi i interpretació estadística de dades mitjançant el programa EXCEL

4. UNITAT FORMATIVA 4: Investigació educativa i social orientada a la interpretació i a la comprensió.

          4.1. -Fases de la investigació qualitativa

          4.2. -L’observació participant

          4.3. -La investigació etnogràfica

          4.4. -L’estudi de casos.

          4.5. -Entrevista: concepte i característiques, modalitats, planificació i directrius per a la realització...

          4.6. -Observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions...

          4.7. -Documents escrits i orals: diaris, cartes, històries de vida i autobiografies.

          4.8. -Mitjans audiovisuals i documentals: vídeos, fotografies, diapositives i pel•lícules.

          4.9. -La triangulació

          4.10. -Anàlisi qualitativa de les dades mitjançant tècniques qualitatives.

5. UNITAT FORMATIVA 5: Investigació social i educativa amb enfocament experimental i estudis evolutius.

          5.1. -5.1. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. Característiques del disseny. Control de les variables

          5.2. -Estudis evolutius: estudis transversals i longitudinals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3,00 24,00 27,00
Sessió expositiva 20,00 0 20,00
Sessió participativa 6,00 0 6,00
Sessió pràctica 15,00 38,00 53,00
Treball en equip 10,00 28,00 38,00
Tutories de grup 6,00 0 6,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Albert Gómez, M.J (2007). La investigación educativa... Madrid: McGraw Hill.. Catàleg
 • Aliaga, F. (2000). Bases epistemológicas y Proceso de investigación epistemológica. . Valencia: CSV. Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Ballester Brage, Lluís (2001 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Barley, N. (1989). El antropólogo inocente. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bartolomé Pina, Margarita (2000 ). Cap on va la investigació educativa = Hacia dónde va la investigación educativa . Barcelona: DULAC. Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Buendía Eisman, Leonor (1998 ). Métodos de investigación en psicopedagogía . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Campillo, M. i Zaplana, A (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional. Murcia: DM. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Colás Bravo, Mª Pilar (1992 ). Investigación educativa . Sevilla: Alfar. Catàleg
 • Cortada, N., Macbeth, G. i López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. . Buenos Aires: Lugar Editorial. Catàleg
 • Dendaluce, Iñaki (1988 ). Aspectos metodológicos de la investigación educativa . [Vitoria etc.]: II Congreso Mundial Vasco [etc.]. Catàleg
 • Elliott, John (1990 ). La Investigación-acción en educación . Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-07-2012, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Gil Flores, Javier (1994 ). Análisis de datos cualitativos : aplicaciones a la investigación educativa . Barcelona: PPU. Catàleg
 • Goetz, J.P (1988 ). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martínez Domínguez, (1999). La Investigación educativa desde el enfoque de la diversidad. Revista de educación especial , 25(), 83-99 Catàleg
 • Maykut, Pamela (1994 ). Begining qualitative research : a philosophic and practical guide . London [etc.]: The Falmer Press. Catàleg
 • McMillan, James H (cop. 2005 ). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994 ). Investigación cualitativa, retos e interrogantes . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Rincón, Delio del (cop. 1995 ). Técnicas de investigación en ciencias sociales . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Silverman, D. (2005). Doing qualitative research. . London: Sage Publications.. Catàleg
 • Stake, Robert E (1998 ). Investigación con estudio de casos . Madrid: Morata. Catàleg
 • Stake, Robert E (cop. 2010 ). Qualitative research : studying how things work . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Tesouro, M. i Puiggalí, J. (2004). Beneficios de la utilización del ordenador en el aprendizaje: un diseño experime. Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 17(), 1-19
 • Tójar Hurtado, Juan Carlos (cop. 2006 ). Investigación cualitativa : comprender y actuar . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Willis, Paul E (1988 ). Aprendiendo a trabajar : cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera . Madrid: Akal. Catàleg
 • Woods, Peter Hammersley, Martyn (1995 ). Género, cultura y etnia en la escuela : informes etnográficos . Barcelona [etc.]: Paidós [etc.]. Catàleg
 • Yin, Robert K (cop. 2011 ). Qualitative research from start to finish . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Zorrilla, M. (2010). Investigación Educativa, Políticas Públicas y Práctica Docente. Triángulo de Geo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8(2), 74-92

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d’un projecte d’investigació en equip (grups de 2 o 3 alumnes) aplicant habilitats i coneixements adquirits. Es valorarà la lectura de llibres i articles en relació al tema triat ja que en el marc teòric del projecte hauran de fer correctament un mínim de 7 cites amb les corresponents referències bibliogràfiques.
A l’hora de qualificar se seguirà el següent guió: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema que hagin triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument i 6) exposició oral del projecte.
En funció d'aquest criteris d'avaluació la qualificació d'un mateix projecte podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup.
25
Realització de pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL en grups de màxim de 2 estudiants. Es valorarà tant la correcció en la presentació dels exercicis (8 punts sobre 10) com l’assistència a les pràctiques (2 punts sobre 10).
Els alumnes que no puguin assistir a les pràctiques d'Excel hauran de fer els exercicis amb un arxiu diferent (que hauran de demanar als professors de pràctiques
15
Preparació i realització d'un examen final mitjançant l'estudi personal i la realització d'exercicis d'entrenament Es valoraran tant els continguts teòrics com els pràctics i, per tant, també es valorarà la lectura de diferents articles científics 55
Assistència a les activitats de Grau, xerrades i classes de cerca bibliogràfica Es valorarà dintre del 5% de la nota final que correspon a l'assistència de diferents activitats 5

Qualificació

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar independentment:

1. Un examen final que correspon al 55% de la nota final. Farà referència als coneixements adquirits al llarg del semestre, tant del programa teòric com del pràctic.

2. Un treball en grups, de màxim 3 alumnes (o individual), que consistirà en l’elaboració d’un projecte d’investigació educativa o social (25% de la nota final). Es valorarà Es valorarà la lectura de llibres i articles en relació al tema triat ja que en el marc teòric del projecte hauran de fer correctament un mínim de 7 cites amb les corresponents referències bibliogràfiques.
A l’hora de qualificar es seguirà el següent guió: 1) que s’hagin llegit articles o llibres rellevants sobre el tema que hagin triat i que en fer les cites i les referències bibliogràfiques s’utilitzi la normativa de l’APA, 2) redacció i ortografia correctes, 3) coherència entre les diferents parts, 4) tutories realitzades, 5) elaboració d’algun instrument i 6) exposició oral del projecte.
Cal destacar que, en funció d'aquests criteris d'avaluació, la qualificació d'un mateix projecte podrà ser diferent pels diferents alumnes d'un mateix grup.

3. Les pràctiques d’estadística amb el programa EXCEL que es podran fer en grups de màxim de 2 estudiants (15% de la nota final). Es realitzaran en Grups Mitjans i tindran lloc a l’aula d’informàtica. Es valorarà tant la correcció en la presentació dels exercicis (8 punts sobre 10) com l’assistència a les pràctiques (2 punts sobre 10).
Els alumnes que no puguin assistir a les pràctiques d'Excel hauran de fer els exercicis amb un arxiu diferent (que hauran de demanar als professors de pràctiques).

4. L’altre 5% de la nota final es valorarà de la següent forma:

4.1. Assistència a l’activitat o activitats de Grau. Es valorarà tant l’assistència com la participació.

4.2. Assistència a la xerrada o xerrades que es proposin des de l’assignatura.

4.3. També es valorarà l’assistència a la pràctica de cerca bibliogràfica per buscar informació per fer el marc teòric del projecte de recerca.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne/a és "No presentat" si no ha realitzat cap de les quatre activitats d'avaluació.

Observacions

Les pràctiques d’EXCEL i de cerca bibliogràfica es realitzaran en una aula d’informàtica del seminari

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.