Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
L’ordenament jurídic. Institucions bàsiques de dret civil, dret mercantil, dret fiscal i dret laboral
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Competències

 • Capacitar l'estudiant per a l'anàlisi crítica d'alguns fenòmens sociològics essencials, així com per a la comprensió de l'estructura de l'estat.
 • Dominar els coneixements bàsics per a comprendre textos jurídics essencials, així com els conceptes bàsics del Dret
 • Comunicació escrita en llengua nativa
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • Habilitats per a analitzar i buscar informació procedent de fonts diverses
 • Capacitat d'aprenentatge autònom

Altres Competències

 • Comprendre els conceptes jurídics elementals, com són les fonts del dret, els subjectes de les relacions jurídiques o institucions com ara el patrimoni o la responsabilitat.
 • Conèixer la figura jurídica del contracte, ja sigui en la seva part general com cadascun dels contractes en particular.
 • Conèixer l'estructura bàsica de l'ordenament jurídic, en especial les diferents branques que el componen.

Continguts

1. L'ORDENAMENT JURÍDIC

          1.1. El concepte de dret i d'ordenament jurídic

          1.2. La regulació jurídica de l'activitat econòmica: dret públic i dret privat

          1.3. Branques del dret privat

2. BRANQUES DEL DRET (I)

          2.1. El Dret civil. Concepte i àmbit

          2.2. El Dret Mercantil. Concepte, àmbit i institucions bàsiques

          2.3. El Dret Comunitari. Concepte, àmbit i institucions

3. BRANQUES DEL DRET (II)

          3.1. El Dret fiscal o tributari. Concepte, àmbit i institucions bàsiques

          3.2. El Dret del Treball i de la Seguretat Social. Concepte, àmbit i institucions bàsiques

          3.3. Altres branques del Dret

4. EL SISTEMA DE FONTS DEL DRET

          4.1. La norma jurídica en general: estructura i classes

          4.2. Les fonts del Dret. A) La constitució. B) La llei: concepte, modalitats i contingut. C) Els reglaments. D) El costum i els usos normatius. E) Els principis generals del Dret

          4.3. La normativa supranacional

5. APLICACIÓ I EFICÀCIA DE LES NORMES JURÍDIQUES

          5.1. Els criteris d'interpretació de les normes jurídiques

          5.2. La integració de les normes jurídiques: analogia i equitat. El valor de la jurisprudència

          5.3. Infracció de les normes jurídiques i la seva sanció

          5.4. La renúncia al dret aplicable i el frau a la Llei

6. LA PERSONA

          6.1. La persona física

          6.2. La representació. A) Representació voluntària. B) Representació legal

          6.3. La persona jurídica: tipus

7. EL PATRIMONI

          7.1. Els béns i les coses

          7.2. La distinció entre béns de domini públic i de propietat privada

          7.3. La distinció entre béns mobles i immobles

          7.4. Classes de coses

          7.5. La producció i explotació de les coses: els fruits

8. ELS DRETS SUBJECTIUS

          8.1. Concepte de dret subjectiu

          8.2. L'adquisició i extinció dels drets subjectius

          8.3. L'exercici dels drets i els seus límits: abús de dret i el principi general de la bona fe

          8.4. Els límits temporals de l'exercici dels drets: la prescripció i la caducitat

9. LES BASES JURÍDIQUES DEL SISTEMA ECONÒMIC

          9.1. Els principis constitucionals del sistema econòmic

          9.2. La propietat privada en el Codi civil i la legislació especial

          9.3. Propietat, copropietat i possessió

          9.4. La propietat horitzontal: concepte i principis del seu règim jurídic

10. ELS DRETS REALS

          10.1. Drets reals i drets de crèdit

          10.2. Tipus de drets reals. A) Drets de gaudiment. B) Drets reals de garantia. C) Drets reals d'adquisició preferent

          10.3. Sistema d'adquisició i transmissió dels drets reals

          10.4. La publicitat dels drets reals immobiliaris: el Registre de la Propietat

11. LES OBLIGACIONS

          11.1. La relació obligatòria: concepte i estructura

          11.2. Les fonts de les obligacions: en particular, el contracte

          11.3. Classes d'obligacions. A) Genèriques. B) Alternatives i facultatives. C) Mancomunades i solidàries. D) Les obligacions pecuniàries

          11.4. En particular, les obligacions recíproques

12. EL COMPLIMENT I L'INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

          12.1. El pagament: subjectes i requisits objectius

          12.2. La mora del deutor

          12.3. L'incompliment. A) Execució forçosa. B) Responsabilitat per danys i perjudicis

          12.4. Protecció del dret de crèdit. A) La responsabilitat patrimonial universal. B) Accions subrogatòria, directa i pauliana

          12.5. Altres instruments de garantia. A) El dret de retenció. B) La pena convencional. C) Les arres

13. EL CONTRACTE EN GENERAL

          13.1. Contingut del contracte. A) El principi d'autonomia privada. B) Contractes típics i atípics

          13.2. La ineficàcia del contracte. A) La nul·litat. B) L'anul·labilitat. C) La rescissió

14. CONTRACTES EN PARTICULAR (I): COMPRAVENDA, PERMUTA I DONACIÓ

          14.1. Doctrina general sobre la compravenda: compravenda civil i compravenda mercantil

          14.2. Estructura del contracte de compravenda

          14.3. Obligacions del comprador

          14.4. Obligacions del venedor

          14.5. L'addició de pactes típics al contracte de compravenda

          14.6. Compravendes especials. Compravenda de béns mobles a terminis

          14.7. El contracte de permuta

          14.8. La donació

15. CONTRACTES EN PARTICULAR (II): ARRENDAMENTS

          15.1. Arrendament de coses. A) Regulació general en el CC. B) Regulació especial en matèria d'arrendaments

          15.2. L'anomenat arrendament de serveis

          15.3. El contracte d'obra. A) Concepte i classes. B) Obligacions de les parts. C) Els riscos en el contracte d'obra

          15.4. El contracte d'edició: concepte i règim jurídic

          15.5. El contracte de mandat. La mediació

16. CONTRACTES EN PARTICULAR (III): PRÈSTEC, DIPÒSIT, SOCIETAT I FIANÇA

          16.1. El contracte de prèstec: concepte i règim

          16.2. El contracte de dipòsit: concepte i característiques

          16.3. La societat civil

          16.4. El contracte de fiança

17. NOVES FIGURES CONTRACTUALS

          17.1. L'arrendament financer o leasing

          17.2. El contracte de factoring: concepte, evolució i classes

          17.3. El contracte de franquícia o franchising: concepte i classes

18. LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

          18.1. Concepte i fonament

          18.2. La responsabilitat per fets propis

          18.3. La responsabilitat per fet aliè

          18.4. La responsabilitat objectiva o sense culpa

          18.5. L'obligació d'indemnitzar: pressupòsits i abast

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,00 5,00 6,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 18,00 24,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 1,00 3,00
Prova d'avaluació 5,00 21,00 26,00
Sessió expositiva 52,00 52,00 104,00
Tutories de grup 1,00 1,00 2,00
Total 67,00 98,00 165

Bibliografia

 • Albaladejo García, Manuel (2003). Compendio de Derecho civil (12a ed.). Barcelona: Librería Bosch.
 • Díez-Picazo, Luis, Gullón, Antonio (1998). Instituciones de derecho civil (2ª ed). Madrid: Tecnos.
 • Lacruz Berdejo, José Luis, Parra Lucán, María Ángeles, Delgado Echeverría, Jesús (2004). Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho (4ª ed. rev. y puesta al día / por Jesús Delgado Echeverría, Mª Ángeles Parra Lucán). Madrid: Dykinson.
 • Lasarte Alvarez, Carlos (2005). Curso de Derecho civil patrimonial. Introducción al Derecho (11a ed.). Madrid: Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica núm. 1. Les fonts del Dret. L'alumne haurà de respondre unes qüestions relacionades amb els temes 4 i 5 de l'assignatura, després d'haver realitzat la lectura dels textos recomanats. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma clara i concreta. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 2. Persona física i la ineficàcia del contracte. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adquirits amb la lectura dels textos proposats per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives al cas concret. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 3. La compravenda. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adquirits amb la lectura dels textos proposars per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives al cas concret. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'inidica en l'apartat "Qualificació".
Pràctica núm. 4. L'arrendament d'habitatge. A partir del plantejament d'un cas pràctic es pretén que l'alumne apliqui els coneixements teòrics adquirits amb la lectura dels textos proposars per a resoldre les qüestions que es plantegen. La pràctica combina una sèrie de preguntes teòriques amb preguntes relatives al cas concret. Es valorarà que l'estudiant respongui de forma correcta les qüestions plantejades, així com la justificació de les respostes. També es tindrà en compte que les respostes estiguin redactades de forma clara. La nota de la pràctica formarà part de la nota final de l'assignatura, tal com s'indica en l'apartat "Qualificació".
Examen final L'alumne s'examinarà de tot el contingut de l'assignatura en un examen amb l'estructura que s'indica en l'apartat "Qualificació".

Qualificació

1. Convocatòria de juny

En la convocatòria de juny, la nota final de l'assignatura està formada per dos elements: examen final i pràctiques.

A) Examen final (80% de la nota final)
La prova final consta de tres blocs:
1. Un primer bloc de preguntes tipus test de resposta múltiple. Les respostes errònies no puntuen negativament.
2. Un segon bloc de preguntes curtes. Amb possibilitat que se’n pugui triar algunes (p.ex. sis preguntes a triar entre vuit). Aquestes preguntes es desenvoluparan en una extensió màxima d’una cara de full.
3. Una pregunta tipus tema, que s’haurà de desenvolupar detalladament sense límit d’espai.
Per qualificar l'examen es fa una ponderació global de les diverses parts. Aproximadament, cada part compta 1/3, però una quantificació molt baixa en una part o una part en blanc repercuteix negativament en la nota global. A la inversa, si s'obté una qualificació molt elevada en dues parts, una qualificació lleugerament més baixa en la tercera no repercuteix negativament en la nota global.

B) Pràctiques (20 % de la nota final)
Al llarg del semestre es proposaran quatre sessions d'estudi de casos, corresponents a diversos apartats del programa.
Abans de cada sessió es facilitarà a l'estudiant el material necessari per a la resolució de la pràctica a classe.
Caldrà que l'estudiant realitzi 3 de les 4 pràctiques proposades per a què aquestes es tinguin en compte en l'avaluació. En el cas que l'estudiant realitzi les 4 pràctiques proposades, es tindran en compte les tres millors notes per a aquesta part de l'avaluació.
L'assistència a les sessions de base de dades i de comentari de les pràctiques també és obligatòria per a què s'avaluï aquesta part de l'assignatura.

2. Convocatòria de setembre

En la convocatòria de setembre, la nota final serà la de l'examen final.

Observacions

Es recomana que l'alumne assisteixi tant a les classes teòriques com a les pràctiques amb els textos legals corresponents a l'assignatura, fonamentalment, amb un exemplar actualitzat del Codi civil (es recomanen les edicions publicades per les editorials Tecnos i Civitas).
La legislació civil catalana i també estatal es pot trobar a la pàgina web del Projecte Norma Civil (http://civil.udg.edu/normacivil)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.