Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Introducció al món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica microbiana. Introducció a la virologia. Metabolisme bacterià, plasticitat i variabilitat del catabolisme. Diversitat, taxonomia i filogènia dels procariotes. Fonaments d'ecologia microbiana i microbiologia ambiental. Fonaments de microbiologia aplicada i biotecnologia microbiana. Introducció a la microbiologia clínica.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Xavier Triado Margarit  / Xavier Vila Portella

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Capacitat de desenvolupar la redacció, direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit del treball.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Conèixer els fonaments bàsics d'explotació de la propietat intel · lectual i de resultats aplicats al desenvolupament i estudi de viabilitat de processos i empreses.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. BLOC 1. ESTRUCTURA I FUNCIÓ EN ELS PROCARIOTES 1.1. Introducció: els microorganismes i les cèl•lules procariotes 1.2. Envoltes cel•lulars (I): membrana plasmàtica 1.3. Envoltes cel•lulars (II): parets cel•lulars 1.4. Estructures externes no esencials: càpsules, fímbries i flagels 1.5. Citoplasma: compartiments funcionals i inclusions 1.6. Heterocists, endòspores i formes de resistència

2. BLOC 2. GENÈTICA BACTERIANA I VIRUS 2.1. El genoma procariota: estructura i organització gènica 2.2. Virus (I): estructura i classificació 2.3. Virus (II): el cicle viral 2.4. Mutació i mutagènesi 2.5. Intercanvi genètic (I): transformació 2.6. Intercanvi genètic (II): conjugació 2.7. Intercanvi genètic (III): transducció 2.8. Introducció a la genòmica bacteriana

3. BLOC 3. CREIXEMENT I METABOLISME 3.1. Visió global dels metabolismes bacterians 3.2. Catabolisme de la glucosa 3.3. Fermentacions microbianes 3.4. Fonts de carboni alternatives i metabolisme intermediari 3.5. Respiració aeròbia i anaeròbia 3.6. Metabolismes quimiolitotròfics 3.7. Metabolismes fotosintètics 3.8. Fixació de Carboni i de Nitrogen

4. BLOC 4. FILOGÈNIA I DIVERSITAT DELS PROCARIOTES 4.1. Taxonomia i filogènia dels procariotes 4.2. Grups principals de microorganismes procariotes 4.3. Microorganismes d'interès ambiental 4.4. Microorganismes d'interès biotecnològic 4.5. Microorganismes d'interès clínic i sanitari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,25 3,00 4,25
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 3,00 4,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 10,00
Debat 2,50 3,00 5,50
Exposició dels estudiants 0,25 3,00 3,25
Lectura / comentari de textos 1,00 5,00 6,00
Prova d'avaluació 5,00 7,00 12,00
Resolució d'exercicis 5,00 13,00 18,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió participativa 6,00 6,00 12,00
Treball en equip 2,50 12,50 15,00
Total 54,50 95,50 150

Bibliografia

 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock Biology of Microorganisms (12). Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, M T, Martinko, J M, Dunlap, P V & Clark, D P (2009). Brock biología de los microorganismos (12). Pearson Educación. Catàleg
 • Prescott, L M, Harley, J P, Klein, D A (2004). Microbiología (5). McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ingraham, J L, Ingraham, C A (1999). Introducció a la microbiologia. Reverté. Catàleg
 • Bergey, D H (1989). Bergey's manual of systematic bacteriology. Williams & Wilkins.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació dels exercicis i presentacions realitzats a l'aula S'avaluaran, a partir dels qüestionaris o resultats que els professors recullin, alguns dels exercicis de diferents tipus (problemes numèrics, anàlisis de casos, comentaris de textos, etc.) que es realitzin o es comentin a l'aula en les classes de grup mitjà. 10
Proves parcials d'avaluació continuada Consistiran en dos exàmens breus amb preguntes de resposta múltiple sobre aspectes concrets dels continguts teòrics de l'assignatura que es realitzaran al llarg del curs i que no seran eliminatoris de matèria per a l'examen global. 20
Examen global Un examen global de totes les matèries del temari de l'assignatura que consistirà en preguntes de resposta breu que s'hauran de redactar, on s'avaluarà més la capacitat de comprensió dels continguts de l'assignatura que la seva simple memorització. 40
Avaluació del bloc Els professors avaluaran la realització i elaboració d'un treball en grup que es publicarà en un bloc a internet, així com la participació en les discussions sobre els temes dels treballs exposats en el bloc. 20
Prova d'avaluació dels treballs Consistirà en un examen breu on s'avaluarà individualment el coneixement i comprensió dels continguts exposats en el bloc, tant en el treball propi com en els dels altres grups. 10

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació diferents:

A) Avaluació continuada (30% de la nota final): Consta dels exercicis que es faran a l'aula, en classes de grup mitjà, i les proves parcials individuals sobre els continguts teòrics de l'assignatura. Els diferents tipus d'exercicis (problemes numèrics, resolució de casos, comentari de textos, presentacions, etc.) es valoraran amb els qüestionaris o resultats diversos que els professors de pràctiques d'aula demanaran als alumnes, a partir de les activitats que es portin a terme en les classes de grup mitjà, de forma ponderada. La qualificació que s'obtingui valdrà un 10% de la nota final. Es realitzaran també dues proves parcials breus, amb preguntes d'elecció múltiple, sobre els continguts teòrics de l'assignatura, cadascuna de les quals valdrà un 10% de la qualificació final. La primera correspondrà als blocs 1 i 2 del temari (Estructura i Genètica) i la segona als blocs 3 i 4 (Metabolisme i Diversitat). Aquests exàmens parcials no seran eliminatoris de matèria per a l'examen global (apartat C) ni seran tampoc recuperables al final del semestre.

B) Treball en Grup (30% de la nota final): Aquest exercici no presencial consistirà en la realització d'un treball en grup, tutoritzat pels professors de teoria, sobre un tema específic a escollir entre diferents temàtiques dels blocs d'Estructura, Genètica, Metabolisme i Diversitat. Per a la seva realització, els components del grup de treball hauran de consultar diferents fonts d'informació, elaborar-la de manera clara i entenedora i publicar-la a internet, en els terminis fixats, mitjançant un bloc. A partir de la lectura i comprensió dels treballs publicats pels altres grups, i de les qüestions que s'adrecin al propi treball, els alumnes participaran finalment en una discussió crítica dels treballs a través del bloc. Els professors avaluaran l'elaboració del treball, la seva publicació en el bloc i la participació en el debat, amb una qualificació que valdrà un 20% de la nota final. A més, es realitzarà també una prova individual d'avaluació que inclourà tant els continguts del propi treball com els que s'hagin presentat en els treballs dels altres grups, amb un valor del 10% de la nota final de l'assignatura. Aquesta prova individual serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació.

C) Examen global (40% de la nota final): Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula, tant en les classes teòriques con en les pràctiques d'aula. Les preguntes estaran plantejades per a què l'alumne demostri la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat durant el curs i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes, més que la seva capacitat memorística. Caldrà obtenir una nota mínima de 40 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà al final del semestre, durant el període de recuperació, i que substituirà la nota anterior.

Per aprovar l’assignatura no serà necessari aprovar individualment cadascuna d’aquestes tres activitats (o categories d’avaluació), però caldrà obtenir una nota total igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 40 (sobre una puntuació màxima de 100) en la prova global, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 sobre 10 punts, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen global i que, a més, hagin deixat de fer com a mínim una de les proves parcials d'avaluació continuada rebran la qualificació de No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica
 • Citologia i histologia
 • Experimentació en bioquímica
 • Pràctiques de citologia i histologia
 • Pràctiques de microbiologia
 • Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica
 • Química
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III
 • Tècniques científiques integrades III

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.