Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Ajudar a conèixer la realitat geogràfica del continent europeu, fent especial referència als països de la Unió Europea, i tenint en compte els canvis geopolítics i les transformacions productives que l'han afectat el segle XX i que marquen la seva evolució el segle XXI. Continguts: El concepte 'Europa'; El marc físic; Diversitat ètnica i cultural; La construcció de l'espai polític europeu i el procés de construcció de la Unió Europea; La població: evolució, dinàmica, estructura actual i els fenòmens migratoris; L'espaialitat dels processos econòmics: noves tendències als paisatges rurals, canvis en les activitats industrials i el creixent protagonisme del sector serveis; La vertebració del territori: la xarxa de transports, l'Europa de les ciutats i els desequilibris regionals. El paper d'Europa al món.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER C. PAUNERO AMIGO  / SANDRA RICART CASADEVALL  / Jose Luis Villanova Valero

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 11:30-13:00, dc 11:30-13:00
Pràctiques d'aula1 dl 11:30-13:00, dc 11:30-13:00
Pràctiques de laboratori1 dl 11:30-13:00, dc 11:30-13:00
Pràctiques de laboratori2 dl 11:30-13:00, dc 11:30-13:00

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai
 • 10 Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai
 • 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura
 • 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura
 • 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals
 • 22 Saber elaborar i interpretar mapes temàtics
 • 25 Escriure textos de divulgació de coneixement geogràfic (fullets de difusió territorial, ressenyes, articles per a enciclopèdia, etc.)

Continguts

1. Europa o "Europes"?

          1.1. Sobre el terme "Europa"

                    1.1.1. Els límits d'Europa

                    1.1.2. La construcció de la identitat europea

          1.2. Diferents "Europes"

2. Introducció al marc físic

          2.1. Formes del relleu: muntanyes, planes i altiplans

          2.2. La diversitat climàtica

          2.3. La xarxa fluvial i els mars

3. Territori i processos socio-polítics

          3.1. Diversitat ètnica i cultural

                    3.1.1. Les llengües i la seva distribució territorial

                    3.1.2. Estatus de les llengües als estats europeus

                    3.1.3. Les religions i la seva implantació territorial

          3.2. La construcció de l'espai polític europeu

                    3.2.1. Canvis de fronteres als segles XIX, XX i XXI. Creació i desaparició d'estats

          3.3. La Unió Europea

                    3.3.1. El procés de construcció europea

                    3.3.2. Les institucions de la Unió Europea

                    3.3.3. La Unió Europea al món

4. La població

          4.1. Evolució, dinàmica i estructura actual

          4.2. La impotància dels moviments migratoris

                    4.2.1. Evolució i característiques de les migracions des de i cap a Europa

                    4.2.2. La població immigrant: distribució territorial, estructura i problemàtica

          4.3. Població i activitat econòmica

5. L'espacialitat dels processos econòmics

          5.1. Els espais rurals

                    5.1.1. Els grans conjunts agraris

                    5.1.2. La Política Agrària Comunitària i les transformacions de l'agricultura europea

                    5.1.3. Noves tendències als espais rurals europeus

          5.2. L'energia i les activitats industrials

                    5.2.1. Producció i consum energètic

                    5.2.2. Crisi i transformació del model de producció tradicional. Conseqüències territorials

                    5.2.3. El fenòmen de la deslocalització

          5.3. El creixent protagonisme del sector serveis

                    5.3.1. Els centres de R+D+i i els nous pols de desenvolupament tecnològic

                    5.3.2. L'evolució del turisme i els espais turístics

6. La vertebració del territori europeu

          6.1. Les xarxes de transports

          6.2. L'Europa de les ciutats

                    6.2.1. Característiques del fet urbà a Europa

                    6.2.2. El sistema europeu de ciutats: estructura, funcions i jerarquia

          6.3. Els desequilibris regionals

                    6.3.1. Geografia de les desigualtats regionals

                    6.3.2. Polítiques regionals de la Unió Europea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 11,50 12,50
Assistència a actes externs 4,00 0 4,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 2,00 3,00
Elaboració individual de treballs 1,00 21,00 22,00
Lectura / comentari de textos 1,50 5,00 6,50
Prova d'avaluació 2,00 25,00 27,00
Sessió expositiva 39,00 7,00 46,00
Sessió participativa 15,00 10,00 25,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Visionat/audició de documents 0 3,00 3,00
Total 65,50 84,50 150

Bibliografia

 • AA.DD. (2005). "La nueva Unión Europea". Papeles de Economía Española, (103), Catàleg
 • ACÁRATE LUXÁN, B.; AZCÁRATE LUXÁN, Mª V.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (2008). Grandes Espacios Geográficos: El Mundo Desarrollado. Madrid: U.N.E.D.. Catàleg
 • BAILLY, A.; FREMONT; A. (dirs.) (2000). L'Europe et ses états: une géographie. Paris: La Documentation Française. Catàleg
 • BARROT, J.; ELISSALDE, B.; ROQUES, G. (2002). Europe, Europes: espaces en recomposition. Paris: Vuibert. Catàleg
 • BERENTSEN, W. H. (2000). Europa contemporánea. Barcelona: Omega. Catàleg
 • BEREZIN, M.; SCHAIN, M. (eds.) (2003). Europe without Borders: remapping territory, citizenship and identity in a trans. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Catàleg
 • COUCH, CH.; PETSCHEL-HELD, G.; LEONTIDOU, L. (eds.) (2008). Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policiy. Oxford: Wiley-Blackwell Publisihng.
 • CUENCA, E. (2007). Economía de la Unión Europea. Madrid: Pearson Prentice Hall.
 • Geografia Universal (1991). Barcelona: Editorial 92. Catàleg
 • Geografía Universal (2001). Barcelona: Océano. Catàleg
 • Géographie Universelle (1990). Paris: Belin. Catàleg
 • HUDSON, R.; WILLIAMS, A. M. (EDS.) (1999). Divided Europe. Society and Territory. London: SAGE. Catàleg
 • JORDAN-BYCHKOV, T. G. (2002). The European culture area: a systematic geography. Lanham, MD.: Rowman & Littlefield Publishers. Catàleg
 • LÓPEZ PALOMEQUE, F. (coord.) (2000). Geografía de Europa. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • MCNEILL, D. (2004). New Europe. Imagined Spaces. London: Arnold. Catàleg
 • MIGREGROUP (2009). Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires. Paris: Armand Colin. Catàleg
 • OSTERGREN, R. C.; RICE, G. C. (2004). The Europeans. A geography of people, culture and environment. New York & London: Guilford Press. Catàleg
 • PINDER, D. (ed.) (1998). The New Europe: economy, society and environment. New York: John Wiley. Catàleg
 • PIORR, A.; MÜLLER, K. (eds.) (2009). Rural Lansacapes and Agricultural Policies in Europe. Berlin: Springer-Verlag.
 • POUNDS, N. J. G. (2000). Geografía histórica de Europa. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • THÉBAULT, V. (coord.) (2006). Géopolitique de l'Europe. Paris: Nathan. Catàleg
 • TOCNER, K.; UEHLING, U.; ROBINSON, CH. T. (eds.) (2009). Rivers of Europe. London: Elsevier Ltd. Academic Press. Catàleg
 • UNWIN, T. (ed.) (1998). A European Geography. Essex: Logman. Catàleg
 • VANDERMOTTEN, C.; DÉZERT, B. (2009). L'identité de l'Europe. Histoire et géographie d'une quête d'unité. Paris: Armand Colin. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari del text: "FONTANA, J. (1991). "La construcció de la identitat europea", Geografia Universal. Europa I, vol. 3, Barcelona, Ed. 92, pp. 2-13 Comprensió dels fonaments de la identitat europea que presenta J. Fontana 5
Elaboració i comentari de mapes físics Saber situar sobre un mapa mut, amb les fronteres polítiques, una sèrie d'elements físics del continent europeu 10
Elaboració, en petits grups, de mapes de l'evolució històrica de les fronteres polítiques d'un país o una regió europea, escollida d'una llista proporcionada pel professor i breu comentari Correcta representació cartogràfica de l'evolució de les fronteres i breu interpretació 10
Visionat i redacció d'un comentari dirigit d'un film sobre la immigració a Europa Comprensió de les necessitats del fet migratori en Europa, així com de problemàtiques que se'n deriven. 5
Elaboració d'un petit informe, d'un país de la UE i en petits equips de treball, sobre el consum d'energia, origen, sectors on es consumeix, producció d’energia -fent especial èmfasi en les energies renovables- a partir de les dades d'EUROSTAT.
L'informe haurà de contenir una valoració final en relació al context general de la UE que haurem vist a classe.
Correcta presentació i interpretació de les dades; així com de la situació energètica del país escollit en relació al conjunt de la UE 10
Elaboració, per petir grups, d'un PowerPoint sobre el tema "Viatge a ..." (un país o regió per cada grup), amb les característiques generals del país o regió, descripció de l'itinerari turístic i descripció de cada parada Presentació visual i oral, i continguts. 5
Elaboració, per petits grups, de 3 mapes de diferents moments històrics, amb les principals ciutats europees. Comentari del perquè de la importància d'aquestes ciutats. Correcta ubicació de les ciutats sobre mapes muts, amb les fronteres.
Coneixement i comprensió dels factors que influeixen en el desenvolupament urbà.
5
Prova escrita d'avaluació dels temes presentats i discutits a classe; especialment dels temes no avaluats fins al moment Correcta resposta a les qüestions plantejades 40
Assistència i participació a les classes, i a les tutories voluntàries. Es valorarà l'assistència i la participació activa a les classes, així com la participació a tutories voluntàries, demandes per l'alumne. 10

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de tots els treballs pràctics i de la prova escrita d'avaluació. Malgrat tot, per poder aprovar l'assignatura caldrà obtenir, com a mínim, un 4 en aquesta prova.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Es qualificarà amb "No Presentat" als estudiants que no hagin fet la prova escrita d'avaluació. També als estudiants que, havent-s'hi presentat, no hagin entregat un determinat nombre de pràctiques, i que aquesta circumstància els impedeixi aprovar l'assignatura.

Observacions

Tot tenint en compte que es tracta d'una assignatura del nou Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient, que va començar a impartir-se el curs 2009-2010, s'ha de tenir present que tant alguns continguts de l'assignatura, com algunes activitats pràctiques, poden experimentar petites modificacions al llarg del curs.

Alguns divendres pel matí es desenvoluparan sessions pràctiques.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.