Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / MARIA GRACIA COLL CONSTANS  / EULALIA DELGADO SUREDA  / LAURA LLORENS GUASCH  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / XAVIER VILA PORTELLA  / JORDI VIÑAS DE PUIG

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. BLOC 1. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LES CÈL·LULES. Tema 1.1. Biomolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Tema 1.2. Dogma central de la biologia: del DNA a les proteïnes. Tema 1.3. Organització cel•lular: cèl•lules procariotes i cèl•lules eucariotes. Tema 1.4. Compartimentació de la cèl•lula eucariota: orgànuls i estructures del citoplasma. Tema 1.5. Visió general del metabolisme cel•lular. Tema 1.6. Processos de divisió cel•lular: mitosi i meiosi. Tema 1.7. Mecanismes de l’herència.

2. BLOC 2. DIVERSITAT I EVOLUCIÓ DELS ÉSSERS VIUS. Tema 2.1. Origen de la vida i evolució dels organismes. Tema 2.2. Diversitat, filogènia i sistemàtica. Tema 2.3. Virus i microorganismes procariotes (bacteris i arqueus). Tema 2.4. Microorganismes eucariotes (protistes). Tema 2.5. Diversitat fisiològica dels microorganismes. Tema 2.6. Diversitat dels vegetals i dels fongs. Tema 2.7. Diversitat dels animals.

3. BLOC 3. FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DELS VEGETALS, ANIMALS I ECOSISTEMES. Tema 3.1. Estructura i funcionament dels vegetals. Tema 3.2. Estructura i funcionament dels animals. Tema 3.3. Estructura i dinàmica de les poblacions, comunitats i ecosistemes. Tema 3.4. Biologia de la conservació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 10,00
Elaboració individual de treballs 4,00 10,00 14,00
Lectura / comentari de textos 10,00 25,00 35,00
Prova d'avaluació 6,00 0 6,00
Resolució d'exercicis 8,00 26,00 34,00
Seminaris 9,00 9,00 18,00
Sessió expositiva 40,00 40,00 80,00
Sessió participativa 14,00 14,00 28,00
Total 91,00 134,00 225

Bibliografia

 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Campbell, Neil A., (2007 ). Biología . Madrid [Panamericana]: Ed. Médica Panamericana. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl (cop. 2008 ). Biología (8a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Nelson, David L. (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Klug, William S. (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Nabors, Murray W. (cop. 2006 ). Introducción a la botánica . Madrid: Pearson - Addison Wesley. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Smith, Robert Leo (cop. 2001 ). Ecología ([Primera edición en castellano, traducción de la 4ª ed. eninglés]). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs i exercicis. S'avaluaran els resultats expressats en els exercicis i la correcció i qualitat dels treballs entregats pels estudiants als professors, tant pel que fa al contingut com també als aspectes formals. Així mateix, es valorarà l'assistència i la participació a les sessions de grup mitjà.
La nota d'aquests treballs i exercicis serà recuperable mitjançant una prova escrita.
30
Proves d'elecció múltiple. S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de cadascun dels tres diferents blocs de l'assignatura per separat mitjançant una prova escrita del tipus d'elecció múltiple (les respostes incorrectes penalitzaran), que no alliberarà matèria per a l'examen global.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.

30
Examen global. S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de tota l'assignatura globalment mitjançant una prova escrita que podrà incloure: preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i preguntes de tipus verdader/fals (en els dos darrers tipus de qüestions es podran penalitzar les errades).
La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà recuperable.
40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats:

A- La valoració de treballs i exercicis (individuals o en grup) que s'elaboraran al llarg del curs i que s'hauran d'entregar al professor en els terminis que es fixaran en cada cas. Alguns d'aquests treballs i exercicis es realitzaran directament a l'aula (en les classes de grup mitjà, on es controlarà l'assistència dels estudiants i es valorarà la seva actitud), i d'altres s'encarregaran per fer fora de l'aula i s’hauran d’entregar en els terminis fixats pels professors. La seva elaboració requerirà en alguns casos la cerca d'informació, la lectura, comentari i discussió de textos científics i/o la consulta de diferents matèries i informacions que es presentaran en altres tipus de format (audiovisuals, ponències, etc.). La qualificació total d'aquesta categoria, calculada a partir d’una mitjana ponderada entre les notes obtingudes de les diferents activitats que la formen, representarà un 30% de la nota final de l'assignatura.
La nota d'aquesta categoria d’avaluació serà recuperable mitjançant una prova escrita de caràcter individual i voluntari, que es realitzarà dins el període reservat per a les proves de recuperació. La qualificació que s’obtingui d’aquesta prova de recuperació farà mitjana aritmètica amb la nota obtinguda al llarg del curs en aquesta categoria.

B- Tres proves escrites del tipus d'elecció múltiple que es realitzaran de forma individual al final de cadascun dels tres blocs de l'assignatura i que no alliberaran matèria per a l'examen global. Cadascuna de les tres proves inclourà els continguts d'un bloc i es valorarà de la següent manera: un 12% de la nota final de l'assignatura pels dos primers blocs i un 6% pel tercer bloc, de manera que la qualificació total de les tres proves representarà un 30% de la nota global. Aquesta activitat d'avaluació no serà recuperable.

C- Una prova escrita global que es realitzarà de forma individual al final del darrer bloc de l'assignatura i que inclourà els continguts dels tres blocs. La qualificació d'aquesta activitat representarà un 40% de la nota final de l'assignatura. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 40 sobre una puntuació màxima de 100 punts en aquesta prova per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat serà recuperable mitjançant la qualificació que s'obtingui en una prova similar que es realitzarà dins el període reservat per a les proves de recuperació i que substituirà la nota anterior.


Per aprovar l’assignatura no serà necessari aprovar individualment cadascuna d’aquestes tres activitats (o categories d’avaluació), però caldrà obtenir una nota total igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 40 (sobre una puntuació màxima de 100) en la prova escrita global, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 sobre 10 punts, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no presentar-se a cap de les tres proves escrites d’elecció múltiple previstes al llarg del curs i/o en el cas de no realitzar la prova escrita global.

Observacions

La via de comunicació habitual entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent no serà el correu electrònic.

La via de comunicació entre els estudiants i el professorat serà mitjançant diverses sessions de tutories que s'establiran al llarg del curs i sessions de revisió que s'establiran després de les diferents activitats d'avaluació. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.