Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Bases neurobiològiques de la percepció, atenció i memòria: òrgans sensorials, percepció sensorial. Estructures i neuromoduladors implicats en la memòria. Envelliment i trastorns. Estructures implicades en l'atenció. 2. Percepció: sensació i percepció des de la psicofísica clàssica, moderna i contemporània. Percepció social. La influència del context social en la percepció L'atenció: determinants i funcions. 3. Psicologia de la memòria i de la representació. Enfocament estructural (memòries sensorials, a llarg termini i operativa). Enfocament processual: la hipòtesi de la profunditat de processament. Enfocament representacional: xarxes, representació distribuïda, esquemes, imatges mentals i proposicions.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL DE GRACIA BLANCO  / JAUME JUAN FERRER  / ISABEL PEREZ GUERRA  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental
 • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA PERCEPCIÓ, L'ATENCIO I LA MEMÒRIA. (2 setmanes). Prof: Dra. Isabel Pérez. Sistemes sensorials: Introducció, anatomofisiologia dels sistemes: somàtic, químic (olfacte i gust), audició i equilibri, visió.

2. Memòria i atenció: Estructures i neuromoduladors implicats. Consolidació.

3. BLOC II: PSICOLOGIA DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ. (6 setmanes) Prof: Dr. Manuel de Gracia i Sra. Mònica Thomas. Introducción al estudio de la percepción. Orígenes históricos del estudio de la percepción humana Definición, concepto y problemas en el estudio de la percepción humana Teoría y aplicaciones del Color.

4. La sensación y la percepción desde la psicofísica. La creación de una metodología específica para el estudio de los procesos perceptivos. La psicofísica clásica: función de Weber, ley de Fechner. Metodología clásica para la determinación de umbrales. La psicofísica moderna: ley de Stevens. Psicofísica y Evaluación sensorial: evaluación y cata de alimentos. Psicofísica y Ergonomía: ejemplos y aplicaciones en los entornos de trabajo.

5. La psicología de la percepción desde el punto de vista de la Fenomenología: la psicología de la Gestalt. Percepción de la forma. Organización figura-fondo. Leyes Gestálticas.Estudio de las leyes Gestálticas: Arte, Arquitectura y Publicidad.

6. La aproximación ecológica al estudio de la percepción. La teoría ecológica de J. Gibson. Las constancias perceptivas. Percepción y movimiento: El flujo óptico.

7. Las teorías de procesamiento de la información en percepción y atención Teorías y modelos representacionales de la percepción. La teoría del procesamiento visual. Reconocimiento de formas y patrones

8. La atención: determinantes y función. Definición, tipos y ejemplos. La atención selectiva: modelos de filtro. Ejemplos y aplicaciones.

9. BLOC III: PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ. (6 setmanes) Prof: Dr. Jaume Juan.

10. Origens i desenvolupament de la recerca cientifica en memòria humana. Els origens de la psicologia de la memòria: l’associacionisme d’ Ebbinghaus. La seva metodologia de l’aprenentatge verbal (trigrames i mètode de l’estalvi) i les seves troballes (taxa d’aprenentatge i taxa d’oblit). El desenvolupament del conductisme. La alternativa construccionista: Bartlett i el naixement de la teoría d’esquemes.

11. De la crisi conductista al naixement i desenvolupament del cognitivisme: l'enfocament estructural i la teoria multimagatzem. Introducció als Models generals de memòria humana: Broadbent (1958, 1984), Atkinson i Shiffrin (1968) Cowan (1988)...

12. Introducció a les Memòries sensorials. Sperling i la tècnica de “l’informe parcial”. El pas de Memòria a Curt Termini (MCT) a Memòria Operativa (Baddeley i Hitch). Descripció de base experimental de les característiques estructurals i funcionals del nostre sistema de memòria a curt termini.

13. L'enfocament processual: els processos de codificació: Craik, Lockhart i Tulving. Introducció al polèmic enfocament processual. Discusió crítica final on es posen de manifest les mancances d’aquest plantejament, tot respectant les seves aportacions.

14. L'enfocament representacional: organització de la memòria a llarg termini (MLT). Descripció dels diferents posicionaments teòrics sobre quina es la naturalesa de la nostra representació mental: - Formalismes simbòlics analítics (proposicionals): Teoria de Xarxes semàntiques i Teoria d'Esquemes (Guions i Marcs) - Formalismes simbòlics analògics: les imatges mentals. - Formalismes connexionistes: les representacions distribuïdes .

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 54,00 54,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 55,00 100,00 155,00
Sessió pràctica 30,00 20,00 50,00
Treball en equip 0 36,00 36,00
Total 90,00 210,00 300

Bibliografia

 • Bear, M.F; Connors, B.W; Paradiso, M.A. (1998). Neurociencia. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Kalat, J.W. (2004). Psicologia Biològica (8ed). Madrid: Thomson . Catàleg
 • Kolb, B; Whishaw, I.Q. (2002). Cerebro y conducta.Una introducción. Madrid : Mc Graw-Hill. Catàleg
 • Pinel J.P.J (2001). Biopsicologia (4ed). Madrid : Prentice Hall . Catàleg
 • Coren, S. , Ward, L. M. y Enns, J. T (2001). Sensación y percepción. México: McGraw-Hill.. Catàleg
 • Dember, W.N (1990). Psicología de la percepción. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fernandez-Trespalacios, L. (1992). Atención y Percepción. Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Fernandez-Trespalacios, L. (1988). Percepción del objeto, estructura y procesos. Madrid: UNED. Catàleg
 • Gibson, J.J (1974). La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Infinito. Catàleg
 • Goldstein, E. (2006). Sensación y Percepción. Madrid: Thomson. Catàleg
 • Guyton, A, C., Hall, J. E. (2001). Tratado de fisiología médica. Madrid: McGraw-Hill. Interamericana. Catàleg
 • Lillo, J.; (1993). Psicología de la Percepción. Madrid: Debate. Catàleg
 • Matlin, M. W., Foley, H.J., (1996). Sensación y Percepción. . Prentice-Hall, . Catàleg
 • Montserrat, J. (1998). La percepción visual. . Madrid: Biblioteca Nueva.. Catàleg
 • Pich, J. (2001). La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Palma de Mallorca: Edicions UIB. Catàleg
 • Rock, I; (1985). La percepción. . Barcelona: Prensa Científica. Catàleg
 • Sekuler, R. Blake, R; (1994). Percepción. McGraw-Hill.
 • Baddeley, A.D. (1983). Psicología de la memoria . Madrid: Debate. Catàleg
 • Crespo León, A. (1997). Psicología General. Memoria, pensamiento y lenguaje . Madrid: C.E. Ramón Areces. Catàleg
 • De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva . Madrid: Alianza Psicología. Catàleg
 • Mayor, J. i De Vega, M. (1992). Memoria y representación . Madrid: Alhambra. Catàleg
 • Ruiz Vargas, J.M. (1991). Psicología de la memoria . Madrid: Alianza Psicología. Catàleg
 • Ruiz Vargas, J.M. (1994). La memoria humana . Madrid: Alianza minor. Catàleg
 • Saiz, D. i Saiz. M. (1989). Una introducción a los estudios de memoria . Barcelona: Avesta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d´avaluació "a" del Bloc I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES Una prova d’elecció múltiple (que conformarà el 80% de la nota del bloc), i constarà de 15 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i una vàlida. L’aprovat està en 9 encerts. Els errors no penalitzen.
16
Exercicis d´avaluació "b" del Bloc I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES correcta resolució exercicis 4
Prova d´avaluació "a" del Bloc II: P.DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.
Un examen tipo test del programa desarrollado tanto en Grupo Grande como en Grupo pequeño, consistente en 30 preguntas (0,20 x pregunta correcta, descuento de 0,10 por pregunta fallada).
El examen representa los 2/3 de la nota del bloque.
27
Trabajos para evaluació "b" del Bloc II: P. DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.
es facilitaràn els criteris abans de realitzar el treball 13
Prova d´avaluació "a" del Bloc III: P. DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.
Un exàmen tipus test de 40 preguntes amb 4 opcions (només una és correcta. L’aprovat és a 25 encerts i els errors no descompten puntuació. La matèria objecte d’exàmen correspon tant a la matèria desenvolupada en Grup Gran com a la matèria desenvolupada en Grup Petit. Aquest exàmen representa el 80% de la nota del bloc.

32
Treball en grup d´avaluació "b" del BLOC III: P.DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.
es facilitaràn els criteris abans de realitzar el treball 8

Qualificació

La nota final del mòdul obeirà a una avaluació continuada que es farà en el decurs dels tres blocs implicats en la docència i que respondrà a la següent ponderació:

NOTA FINAL= (NOTA BLOC I*0,20)+(NOTA BLOC II*0,40)+(NOTA BLOC III*0,40).

En la mesura que es tracta d’una avaluació continuada, no hi haurà activitats de recuperació: una mala qualificació en alguna part del mòdul es podrà compensar millorant nota en altres apartats del mateix o de diferent bloc.


Pel que fa a l’avaluació continuada a dins de cada bloc, aquesta obeeix als següents criteris:

Nota del BLOC I: BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA PERCEPCIÓ, L'ATENCIO I LA MEMÒRIA.

Exercicis individuals i/o en grup (que conformaran el 20% de la la nota del bloc).
Una prova d’elecció múltiple (que conformarà el 80% de la nota del bloc), i constarà de 15 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i una vàlida. L’aprovat està en 9 encerts. Els errors no penalitzen.

Nota del BLOC II: PSICOLOGIA DE L’ATENCIÓ I LA PERCEPCIÓ.

Un examen tipo test del programa desarrollado tanto en Grupo Grande como en Grupo pequeño, consistente en 30 preguntas (0,20 x pregunta correcta, descuento de 0,10 por pregunta fallada).
El examen representa los 2/3 de la nota del bloque, el 1/3 restante lo aportan dos trabajos de revisión que se propondrán en su momento en clase y tendrán una extensión máxima de 5 hojas DINA4, espacio sencillo, Arial de 12 puntos (se suministrará plantilla del trabajo).


Nota del BLOC III: PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA I LA REPRESENTACIÓ.

Un exàmen tipus test de 40 preguntes amb 4 opcions (només una és correcta)
L’aprovat és a 25 encerts i els errors no descompten puntuació. La matèria objecte d’exàmen correspon tant a la matèria desenvolupada en Grup Gran com a la matèria desenvolupada en Grup Petit. Aquest exàmen representa el 80% de la nota del bloc.
El 20% restant consistirà en la presentació d’un treball en grup (grups de 8 alumnes aproximadament) que recollirà l’activitat desenvolupada en els Grups Petits respectius.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Considerarem "NO PRESENTAT" a qui no s'hagi presentat en cap de les activitats d'avaluació. Si s'ha presentat a algunes i no a d'altres, aquestes ultimes puntuen 0 i obtindrà una nota final numèrica (diferent per tant de NP).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.