Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
10
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Pallisera Diaz  / Joan Teixido Saballs  / Montserrat Vilà Suñé

Competències

 • Conèixer i utilitzar tècniques d'avaluació i observació adequades a la identificació de necessitats educatives
 • Elaborar i gestionar propostes educatives adequades a les necessitats de les persones a les quals van dirigides
 • Detectar, prevenir i intervenir per afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb discapacitats i amb risc d'exclusió social
 • Recollir dades, analitzar, intervenir i fer recerca/intervenció sobre processos psicopedagògics relacionats amb l'aprenentatge i l'ensenyament
 • Tenir capacitat crítica i reflexiva per intervenir en àmbits de diversitat sociocultural
 • Planificar, adaptar i desenvolupar propostes didàctiques, programes i serveis educatius que donin resposta a les necessitats generades per la diversitat
 • Tenir competència comunicativa i lingüística que faciliti intervencions adequades en àmbits de diversitat
 • Dinamitzar grups de treball interdisciplinaris
 • Tenir estratègies per crear entorns i materials estimulants i motivants per a l'aprenentatge
 • Tenir habilitats socials per treballar, mediar i negociar

Continguts

1. Bloc 1: La inclusió com a nou escenari educatiu

          1.1. El concepte de diversitat i el concepte d’atenció a la diversitat

          1.2. Línies i propostes de pensament i d’actuació educativa basades en la diversitat: l’educació inclusiva. Principis teòricoideologics i principals implicacions pràctiques (currículum, organització, professorat…).

          1.3. El discurs al voltant de la diversitat en el model educatiu oficial (nacional i estatal)

2. Bloc 2: Cap a la vida adulta amb discapacitat: transicions i inclusió social. Anàlisi de la realitat i estratègies facilitadores.

          2.1. Discapacitat i societat avui. Una aproximació a la discapacitat: els reptes per a la inclusió social.

          2.2. La transició a l’edat adulta i vida activa de persones amb discapacitat. On estem: Els serveis que faciliten (o no!) la transició a l’edat adulta i vida activa de les persones amb discapacitat. Metodologies facilitadores de la inclusió laboral: el treball amb suport. Presentació i anàlisi d’una experiència. Cap on anem: Del model de serveis al model de suports individuals: un canvi en la conceptualització en l’acció socioeducativa.

          2.3. Transformant els models d’acció socioeducativa per facilitar la inclusió social de les persones amb discapacitat. L’autodeterminació com a base de treball: implicacions per a la pràctica educativa. Eines per a la construcció de projectes personals: els processos de planificació centrats en la persona (PCP).

3. Bloc 3: Afrontament de situacions d’hostilitat/violència en entorns socioeducatius.

          3.1. Hostilitat/violència en centres i serveis socioeducatius. Evolució recent dels centres i serveis socioeducatius: educació i societat. Alguns trets i elements distintius Caracterització i singularitats dels diversos tipus de centres i serveis L’afrontament: de la resposta individual a la institucional

          3.2. Afrontament de la violència des d’una perspectiva institucional La resposta a la violència: una responsabilitat compartida. L’equip educatiu, un element clau per a l’afrontament col.laboratiu Disseny, desenvolupament i posada en marxa de programes de prevenció. Vers l’establiment de rutines de treball en xarxa en l’àmbit comunitari

          3.3. Afrontament de la violència des d’una perspectiva individual Anàlisi de la pròpia conducta en situacions de tensió? Factors a analitzar: el que pensem (creences); el que sentim (emocions); el que diem (comunicació); el com ho diem (habilitats comunicatives); el que fem (comportament) Desenvolupament de competències per a l’afrontament de situacions crítiques: el pas a la pràctica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Elaboració individual de treballs 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • a l'inici del mòdul s'entregarà bibliografia específica (2009). de cada un dels blocs de continguts.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1. En petit grup (3), presentació per escrit de l’activitat 5 de la sessió 1: anàlisi de l’article de José Gimeno Sacristán Hacerse cargo de la heterogeneidad (a partir de les pautes proposades)
• Nivell de reflexió i anàlisi reflectit en les respostes donades
• Nivell de pertinença i adequació reflectit en les respostes donades
• Nivell d’interès i actualitat reflectit en les respostes donades
0,75
Activitat 2: En petit grup (3), presentació per escrit de l’activitat 1 de la sessió 2: Tres idees clau i tres dubtes de la segona part del llibre de M. A. Essomba (2005). L’atenció a la diversitat a Catalunya. Debat en el sistema educatiu, pp. 125-164. • Nivell de pertinença i adequació reflectit en les qüestions plantejades
• Nivell de reflexió i anàlisi reflectit en les qüestions plantejades
• Nivell d’interès i actualitat reflectit en les qüestions plantejades
0,75
Activitat 3: En petit grup (3), presentació per escrit de l’activitat 2 de la sessió 3: anàlisi del vídeo “Un món a la mà” (a partir de les pautes proposades)
• Nivell de reflexió i anàlisi reflectit en les respostes donades
• Nivell de pertinença i adequació reflectit en les respostes donades
• Nivell d’interès i actualitat reflectit en les respostes donades
0,75
Activitat 4: Individualment, presentació per escrit de l’anàlisi del mapa conceptual sobre Educació Inclusiva (inclòs en el programa detallat sessió per sessió lliurat per la professora) • Rigor conceptual de les idees exposades: coherència i claredat en la presentació i estructuració de les idees expressades
• Anàlisi reflexionada i ben argumentada en el conjunt d’idees presentades (adequació, aprofundiment, pertinència, crítica ...)
• Contrast i confrontació de les idees expressades presentades amb les pròpies vivències i experiències i amb els propis coneixements sobre el tema
1,1
Activitat 5: Lectura, anàlisi, elaboració de document de síntesi i debat a l’aula dels articles
Teixidó, J. y Capell, D. (2005): La Mejora de la convivencia en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los equipos directivos? Ponencia a la Iª Jornada de Organización y Dirección de Centros Educativos. GROC, noviembre 2006.
Teixidó, J. (2007): “El Plan de convivencia. Hacia un enfoque integral de la mejora de la convivencia en los centros educativos”. I Congreso Internacional de Violencia Escolar. Almería, 21 a 23 de noviembre de 2007, pp. 237-250.
Ambdós documents són d’accés lliure a
http://www.joanteixido.org/cat/convivencia.php

• Presentació del document de síntesi
• Capacitat de síntesi
• Complementació/contrasts de les lectures amb altres aportacions
0,7
Activitat 6:Anàlisi d’una situació d’afrontament aportada pels assistents.
Es donarà un esquema d’anàlisi en el qual es delimitaran el factors a tenir en compte en la realització del treball i, també, per a la participació en el debat d’aula que es realitzarà el dia 30 de novembre de 2009.
• Presentació de l’anàlisi de la situació d’afrontament
• Observació de les pautes establertes per a la realització de l’anàlisi.
• Exposició pública i intervenció al debat d’aula
• Capacitat d’anàlisi i reflexió
1,7
Activitat 7: A partir de la lectura dels textos, i de la informació treballada a les sessions relacionades amb els continguts d’aquests textos, comentari escrit individual que doni resposta a les qüestions plantejades al guió de lectura proposat.
Dimensió aproximada: 3000 paraules

Text 1: Ibáñez, A.; Verdugo, M.A.; Arias, B. (2009). Evaluar y planificar apoyos: Una reflexión desde el contexto español. En Verdugo, M.A.; Nieto, T.; Jordán, B., Crespo, M. (2009). Mejorando resultads personales para una vida de calidad. VII Jornadas Científicas e Investigación sobre Personas con Discapacidad. Salamanca: Amarú. 709-717.

Text 2: Van Loon, Jos (2006): “Los apoyos en Arduin. Sobre las diversas facetas de los apoyos y la implementación de la escala de intensidad de apoyos (SIS) en una organización de servicios”. Siglo Cero. Revista española sobre Discapacidad Intelectual Vol 37(4) pp. 17-34.

Text 3: Van Loon, J.H.M. (2009). “Un sistema de apoyos centrado en la persona. Mejorando la calidad de vida por medio de los apoyos”. En Verdugo, M.A.; Nieto, T.; Jordán, B., Crespo, M. (2009). Mejorando resultads personales para una vida de calidad. VII Jornadas Científicas e Investigación sobre Personas con Discapacidad. Salamanca: Amarú. 99-115.
• Correcció i claredat en la comunicació escrita (inclou correcció ortogràfica i sintàctica)
• Comprensió i capacitat d’anàlisi de les situacions plantejades, valorant les diferents dimensions i perspectives implicades.
• Producció d’un text elaborat a partir de reflexions sobre la lectura dels tres textos: mostrar capacitat de relacionar la informació procedent de les diferents fonts d’informació
• Diferenciar clarament el que diuen els autors de les opinions personals
• Utilització correcta de cites textuals dels textos
• Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades
2,2
Activitat 8: Lectura i activitat d’avaluació.
Descripció de l’activitat: Comentari escrit individual que doni resposta a les qüestions plantejades al guió de lectura proposat.
Els processos de planificació centrada en la persona (PCP) com a eina facilitadora de l’autodeterminació
• Possibilitats i limitacions dels processos de PCP. Què diuen els autors? (revisa especialment les següents fonts: Fundación San Francisco de Borja (2007); Sánchez, E.; Serra, F. (2007). Serra Buades, F. (2006); López Fraguas, N. (2004), a part de les comentades/recomanades durant les sessions específiques)
• Planteja les principals línies de treball a seguir, segons el teu parer, per superar les limitacions o traves que es posen a l’èxit dels processos de planificació centrada en la persona. Utilitza referències per donar suport a les teves propostes.
• El rol dels professionals en el desenvolupament de processos de PCP i en la facilitació de l’autodeterminació: propostes per desenvolupar accions formatives adreçades als professionals (desenvolupa les línies generals de la proposta).
Dimensió aproximada: unes 2.500 paraules.
• Correcció i claredat en la comunicació escrita (inclou correcció ortogràfica i sintàctica)
• Comprensió i capacitat d’anàlisi de les situacions plantejades, valorant les diferents dimensions i perspectives implicades.
• Producció d’un text elaborat a partir de reflexions sobre la lectura dels textos i les activitats realitzades: mostrar capacitat de relacionar la informació procedent de les diferents fonts d’informació
• Diferenciar clarament el que diuen els autors de les opinions personals
• Utilització correcta de cites textuals dels textos
• Capacitat d’argumentació i justificació de les opinions defensades
2,2

Qualificació

L’avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant un portfoli que recollirà exercicis individuals i grupals realitzats al llarg de les diferents sessions. Cadascuna de les activitats d’avaluació s’emmarca en un dels blocs de continguts treballats al mòdul. La qualificació del mòdul serà el resultat de baremar la puntuació obtinguda en cada un dels blocs segons el següent criteri:

Bloc 1 (35% de la qualificació)
Bloc 2 (40% de la qualificació)
Bloc 3 (25% de la qualificació)

Cal tenir present que per tal d’aprovar el mòdul caldrà realitzar i ser avaluat positivament de totes les activitats realitzades.

Observacions

Organització del mòdul
Els mòdul s’organitza en tres blocs :
• Bloc 1 : La inclusió com a nou escenari educatiu (Montse Vilà)
• Bloc 2 : Cap a la vida adulta amb discapacitat: transicions i inclusió social. Anàlisi de la realitat i estratègies facilitadores. (Maria Pallisera)
• Bloc 3 :Afrontament de situacions d’hostilitat/violència en entorns socioeducatius. (Joan Teixidó)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.